מסכת בבא מציעא

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

א. ב' אוחזין בטלית זה וזה אומרים אני מצאתיה או כולה שלי, או א' אומר חציה שלי, מה הם ומאי קמ"ל בב' המקרים ומה הדין בהם? (ב)

ב. מהו דינא דבן ננס דסומכוס ודר' יוסי, והאם מתני' אזלא כהמ"ד הללו? מדוע לרבנן ור"י בחנוני על פנקסו ל"א יהא מונח? (ב:-ג.)

ג. חייב במקצת עפ"י הודאתו ועפ"י העדאת עדים האם חייב שבועה? מדוע נשבע ומנ"ל? פיו ועדים האם מחייבים אותו ממון, קנס, קרבן מיתה וחומש? (ג)

ד. הטוען שלא כעדים וע"א, האם הוחזק לכפרן, ומדוע? מהו ותנא תונא להו"א ולמסקנא, והאם זה לכו"ע? (ג.)

ה. סלעים דינרים, מלוה אומר ה' ולוה אומר ג' או ב', מה דינו, ומדוע? והאם הוי הילך? (ג:)

ו. טענו כלים וקרקעות והודה במקצת מה דינו, ומדוע? מדוע איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועה? (ד:-ה.)

ז. מה ילפינן מקרא ד"כי הוא זה" לענין שומרים ולענין שבועה במקצת ? (ה. וברש"י)

ח. ההוא רעיא, מה המעשה, ומה דינו אי איתא או ליתא לדר"ח? רועה האם פסול לעדות, ומדוע? (ה)

ט. מהי שבועה דמתני' ומה מקורה? שבועת מודבמ"ק, כופר בפקדון, שאינו ברשותו, הסית, האם אמרינן מגו דחשיד אממונא או לא, ומדוע? (ה:-ו.)

י. תקפה או הקדישה א' בפנינו מה דינו ? טלית יוצאה מתח"י של א' מהם וכו' כיצד איירי להו"א ולמסקנא? (ו.)

יא. כיצד רצו לפשוט דינא דמסותא מספק בכורות ומספקות נכנסים לדיר ומאי הוה עלה? ספק בכורות ופט"ח האם נכנסים לדיר להתעשר? (ו:-ז.)

יב. תפוס בטלית לענין מציאה, בסודר לקנין אגב, בגט הקשור למשיחה, האם הוי כמאן דפסיק או לא? במה פליגי רבי ורשב"ג בב' אדוקין בשטר להו"א ולמסקנא? (ז.)

יג. ר"י ורבנן האם חוששין לפרעון או לא (3)? ב' אדוקים בשטר מתי יחלוקו ומתי ז"נ טופס וז"נ תורף, והיאך שמין ד"ז? (ז:)

יד. באלו ב' מקרים אומרים לרבא מגו דזכי והיכן אין אומרים? מאלו דינים במשנה אין ראיה לרמב"ח, ומדוע? (ח.)

טו. רכוב התפוס במוסירה ולא תפוס, מנהיג רגיל וברגליו, מה קונה ומה עדיף לקנות, בגמל ובחמור, במקח ובמציאה, בעיר ובשדה? (ח:-ט.)

טז. א' רכוב חמור וא' תפוס במוסרה מה קונה כ"א? משוך בהמה זו לקנות או וקני כלים שעיה מהו? ספינה וחיקה של אשה האם הוי חצר מהלכת, ומדוע? (ט)

יז. היה רוכב ע"ג בהמה וכו' אם משנתנה וכו' לא אמר כלום, מדוע (3)? ומאי בינייהו? קטן וקטנה האם יש להם יד וחצר לגט ומציאה? (י-יא.)

יח. מדוע אין קנין ד"א בפאה ובנזקין (2)? מדוע אין חסרון של דשלבל"ע בחצר (2) ומאי בינייהו? קטן וקטנה האם יש להם יד וחצר לגט ומציאה? (י-יא.)

יט. שכחת עומר בשה ובעיר מה דינה, ומדוע להו"א ולמסקנא? באיזה קנין הקנה ר"ג לזקנים המעשרות (2)? (יא)

כ. גט ומתנה האם מהני הם דעת אחת מקנה, ומדוע? אויר ומתגלגל שאין סופו לנוח, מה דינו? (יא:-יב.)

כא. מציאת בנו גדול וקטן, פועל, עבד ושפחה למי שייכת, ומדוע? מציאת חש"ו האם יש בהם משום גזל, ומדוע? (יב)

כב. מצא שט"ח מדוע לא יחזיר ביש בהם אחריות (4)? היאך כותבין שטר ולוה אע"פ שאין מלוה עמו (2)? (יב:-יג.)

כג. ברייתא דמצא שט"ח ויש בהם אחריות נכסים למי היא סייעתא ולמי תיובתא, בכמה, והאיך? (יג:-יד.)

כד. האם אחריות ט"ס? ראובן שמכר שרה לשמעון: ובא בע"ח דראובן וטריף, או יצאו עליה עסיקין מה דינם, ומדוע? (יד)

כה. מוכר שדה לחבירו ונמצאת שאינה שלו או טרפה בע"ח האם יש לו שבח ופירות, ומדוע? (יד:)

כו. לרבא ולרבר"ה שהעמידו הברייתא דהנגזל גובה דמי הקרקע מהגזלן, אמאי גובה ממשועבדים, הא זה מלוה ע"פ? ומ"ש מפירות? (טו.)

כז. מתי מודה שמואל שלוקח מגזלן גובה את השבח, ומדוע? (2) ממי בע"ח גובה את השבח וממי לא, ומדוע? האם יש ראיה מהברייתא שהמוכר שדה לחבירו והרי היא יוצאה מתח"י כשהוא גובה את השבח וכו'? (טו.)

כח. באיזה מקרה צריך הבע"ח לשלם ללוקח על הוצאותיו בשבח (2)? האם יכול הלוקח לסלק הבע"ח בזוזי? פרט! (טו:)

כט. הכיר בה שאינה שלו, ובכ"ז לקחה, האם יש לו מעות ושבח, ומדוע? המקדש אחותו, מה דין המעות, ומדוע? מה הצריכותא? (טו:)

ל. חזר ולקחה, הגזלן, מבעלים הראשונים, מה הדין ומדוע? מה הנ"מ (3)? אם לפני שלקחה הוא, זבנה אורתה ויהבה במתנה, מה הדין ומדוע? אם נפלה לו בירושה, גבאה בחובו, קבלה במתנה, מה הדין, ומדוע? באיזה שלב, אף שלקחה, אי"ז לצורך הלוקח, ומדוע? (3) (טז.)

לא. מדוע הלוקח קונה הקרקע, הרי השטר חספא בעלמא? מ"ש ממה שאירש מאבא? מדוע במה שאירש מאבא היום, ומה שתעלה מצודתי היום, מהני? (טז.)

לב. האומר לחבירו שדה זו לכשאקחנה קנויה לך מעכשיו, האם מהני, ומנלן? (טז:)

לג. המוצא שטר הקנאה בשוק, או שטר שכ' בו הנפק, מה הדין לפי שמואל, ולאיזה חששות אינו חושש? ומה הדין לר' יוחנן? כל מעשה ב"ד הר"ז יחזיר, במאי מיירי? ומה ההבדל? (לז:)

לד. מה ההבדל בין אם פסקו "צא תן לו" ל"חייב אתה ליתן לו"? (2) מתי אמרינן הוחזק כפרן לאותו ממון (2), הוחזק כפרן לאותה שבועה? (יז.)

לה. מצא שט"ח בשוק שכ' בו הנפק וזמנו בו ביום, האם חיישינן שכ' ללוות ולא לוה? והאם חיישינן לפירעון? והאם חיישינן לקנוניא? ומ"ש ממתני' דחיישינן לקנוניא כשחייב מודה? (יז.)

לו. האם יכול לטעון פרעתי על מעשה ב"ד? הוציאה גט ואין עמו כתובה אמאי גובה כתובתה? (2) מדוע נדחתה האוקימתא במקום דאין כותבין כתובה (2)? האם אלמנה מן האירוסין תקנו לה מנה ומאתים? והאם מקבלת מנה ומאתים ותופסת כשכתב לה? (יז:-יח.)

לז. מתי חיישינן לב' יוסף בן שמעון? (2) מדוע רבה הק' מסתירת המשניות ור"ז הק' ממתני' אברייתא? מנין דרק בהוחזקו חיישינן, ומ"ט החולק? (יח.)

לח. מה התירוץ על הדיוק דיחזיר באמר תנו אפי' לאחר זמן מרובה (4)? איזה סימנים דאורי' ואיזה ספק, ובאיזה אופן יחזיר אפי' כשיש רק סימן דרבנן? (יח:-יט.)

לט. מדוע בגט אשה כשהבעל מודה יחזיר, ול"ח שכ' בניסן ונתן בתשרי? מ"ש משטרי חוב? (2) מה הדין בגט שחרור דעבד, ומדוע? (2) (יט.)

מ. במתנת בריא ומתנת שכ"מ כשאמר תנו, האם נותנין, ומדוע? אמאי כשהאשה מודה יחזיר השובר ולא חיישינן וכו'? (3) המוכר שט"ח לחבירו האם יכול הוא ויורשיו למחול? (יט:-כ.)

מא. אגרות שום, אגרות מזון, שטרי בירורין (2) באר! מנין פשט רבה דלא חיישינן לשני שויירי, ומה דחאו ר' עמרם? מה ההבדל בין תכריך לאגודה של שטרות? מדוע דוקא ג'? (כ.-:)

מב. א' הלווה מג', מדוע ל"ח דזה של המלוה? (2) ג' שלוו מא', מדוע ל"ח דזה של הלווה? (2) מתי שובר סמפון הנמצא אצל המלוה מהווה ראיה שנפרע? (4) מה הדין אצל השליש, ומדוע? ומדוע נקרא סמפון? (כ:-כא.)

מג. פירות מפוזרין, מה הדין בדרך הינוח ובדרך נפילה, ומתי תלוי בקב בד' אמות? מה הם ד' הספיקות דר' ירמיה וצדדיהם? (כא.)

מד. יאוש שלא מדעת, מה הדין, ומדוע? מתי כו"ע מודו דל"ה יאוש? (2) ומתי כו"ע מודו דהוי יאוש, ומדוע? (2) תורם שלא מדעת, איך מהני? מתי מהני נשאל כלך אצל יפות ונמצאו יפות מהן? במה לכו"ע צריך דעת ומדוע? (2) מכח מה נדחו ד' רבא? (כא:-כב:)

מה. סימן העשוי לידרס, מקום, האם הוי סימן? כריכות ברה"י, מהו הסימן? אלומות ברה"ר, מהו הסימן? כיכרות של בעה"ב, מהו הסימן? במה נח' ת"ק ור' יהודה? (4) (כב:-כג.)

מו. איזה קשר אינו סימן? האם מנין הוי סימן? איזה "חתיכה" הוי סימן? בכדי יין ושמן, באיזה אופן יש סימן? מדוע ל"ה המקום סימן? (2) במעשה דאשכח כופרא, מדוע ל"ה המקום סימן? (כג:)

מז. למי ובאיזה אופן מחזירין כלי בלי סימן? מה הם ג' מילי דמשני רבנן במילתייהו? איך מר זוטרא זיהה את הגנב? באיזה אופן חייב להכריז על מחטין וצינוריות? (כג:-כד.)

מח. בסטריא ופלטיא גדולה, מהי דעת רשב"א? מה הם ה' הספיקות? בתי כנסיות ובתי מדרשות, האם מצוין בהם כנענים? באיזה אופן גם אם לרשב"א ברוב ישראל הרי א"ש - חייב להכריז? "אם רוב כנענים א"ח להכריז", האם זה שלו? (2) מהי דעת ר' אסי ברוב ישראל? מה יעשה בחבית יין ברוב כנענים? (כד.-:)

מט. מדוע בנהר בירן חייב להכריז דל"ה זוטו של ים? והא הוו רוב כנענים? מתי החזירו לפנים משורת הדין? (2) בדיו דשקיל בשרא, מה דינו, ומדוע? (2) בין טבריה לציפורי, מי היו רוב ההולכים ורב הטבחים, ומה דין גדי שחוט שנמצא שם? (כד:)

נ. פירות בכלי, כלי ולפניו פירות, מקצתן בכלי ומקצתן ע"ג קרקע, מה הדין? מתי בכלי ולפניו פירות, יחזיר לבעל הכלי עפ"י הסימן ומתי לא? (4) ג' מטבעות מתי חייב להכריז? (2) מדוע דוקא ג'? כשיר, כשורה, כחצובה, כסולם, כאבני בית קוליס, שמו כ' עליה, האם הוי סימן? (כה.-:)

נא. מצא גוזלות מקושרים אחר הגפה וכד', מדוע לא יטול ויכריז (סימן ומקום)? מתי בכלי טמון באשפה לא יגע ומתי נוטל ומכריז? (2) באר לפי"ז "שכן דרך אשפה לפנות"? (כה:)

נב. מצא בגל ובכותל ישן, מה הדין, ומדוע? בכותל חדש, מה הדין (2)? ומה הדין בממולא מהם? מעות שנמצאו בירושלים מתי מעשר ומתי חולין (3), ומדוע? (כה:-כו.)

נג. בבית מושכר לאחרים, מתי הרי אלו שלו (2)? ראה סלע שנפל מב' או מג', מה הדין, ומדוע? נטל לפני יאוש ע"מ לגזול, ע"מ להחזירה ואחר יאוש נמלך לגזול, המתון עד שיתייאשו ואז נטלה, בכמה עובר? כשראה שנפל לתוך החול, מה הדין ומדוע? (כו.-:)

נד. מצאו בחנות או בשולחני, מה הדין המעות? פרט! מצא מעות בין הפירות, מה דינם, ובאיזה אופן? (כו:-כז.)

נה. מה דורשים משור חמור שה ושמלה? מה דורשים מאשר תאבד ומצאתה (2)? מה הנ"מ? (2) מה הנ"מ אי סימנים דאורייתא? מדוע ל"מ בעדות אשה סימנים דגופא וכליו (3)? במה חיישינן לשאלה ובמה לא? האם מעידין על השומא, ובמאי פליגי (4)? (כז.-:)

נו. מדוע תיקנו להחזיר אבידה בסימנים (אי סימנים לאו דאורייתא) (2)? סימנים וסימנים, סימנים ועדים, סימנים וסימנים וע"א, עדי אריגה ועדי נפילה, מידת ארכו ומידת רחבו מדת ארכו ומידת רחבו ומידת גמיו, מידת ארכו ורחבו ומידת משקלותיו, הוא אומר סימנים הגט וכן היא אומרת (2), הו"א סימני החוט וכו' (2) הו"א בחפיסה וכו', למי יתן, ומדוע? (כז:-כח.)

נז. עד מתי חייב להכריז? (2) כמה זמן לוקח לעולי רגלים לחזור לביתם (2)? היכן רואים דלא הטריחו באבידה יותר מדי (2)? מה מכריז כל רגל, ומדוע? מהו משרבו האנסים, ומה הדין? (כח)

נח. מכריז אבידתא או גלימא? לפי"ז מהו אמר את האבידה ולא סימניה? לשם מה מביא המאבד עדים? במעשה דאבוה דר' פפא, מדוע ל"ה חוזר ומגיד? (כח:)

נט. האם וכמה זמן יטפל באבידה בע"ח (4) ומדוע? שומר אבידה, מה דינו? האם מותר להשתמש בדמי אבידה ומעות אבידה? האם חייב באחריות גו"א ואונסין? (כח:-כט:)

ס. מצא ספרים, האם מותר הוא ללמוד בהם (3)? כל כמה זמן פותחם (3)? באיזה אופן שרי ללמוד עם אחר? כששואל ס"ת, באיזה אופן אסור לו ללמוד? האם מותר להשאיל לאחר, ומה החידוש? מצא תפילין, מה דינו, ומדוע? (כט:)

סא. איזה ניעור טוב לבגד ואיזה לא (4)? באיזה אופן כוס פושרין מסוכן (3)?(כט:)

סב. בספק שוטחו לצורכה ולצורכה, כיצד רצתה הגמ' לפשוט ממתני', משטיחת אבידה בנזדמנו לו אורחים? עגלה ופרה אדומה האם צריך לעשות מלאכה לפוסלם? (ל.)

סג. כלי עץ זהב כסף ונחושת מגרפות וקרדומות האם וכיצד משתמש בהם באבידה ופיקדון? פעמים שאתה מתעלם, מתי, ומנ"ל? (ל:)

סד. זקן שהכיש בבהמה, או דרכו להחזיר בשדה, האם חייב בהשבה? והודעת להם וכו' מה ילפינן מכל הפסוק הנ"ל? (ל:)

סה. חמור ופרה רועין בדרך, האם הוי אבידה, פרט המקרה והדין? ראה מים שוטפין וכו' היאך איירי, מה דינו ומדוע? חמור ופרה רועין ורצין, בדרך ובין הכרמים, מה דינם, ומדוע? (ל:-לא.)

סו. מה ילפינן מכפילות הפסוקים: תשלח, תוכיח, תעזוב, יומת, תכה, תשיב, תחבול, תפתח, חתן, תעניק, תעביטנו? (לא)

סז. העברת ממון מא' לשני, מתי בעינן ב"ד ומתי סגי בפני ב'? מתי אפשר להשיב אבידה לרפת, ומתי א"צ או צריך להשיב פרה הנמצאת ברפת? (לב.)

סח. אמר לו אביו אל תחזיר, מדוע ס"ד שלא יחזיר האבידה ומדוע הדין שיחזיר? פריקה או טעינה בשכר או בחנם, ומנ"ל? מה רבא למד מדברי שניהם, וכיצד ומה דחתה הגמ'? (לב)

סט. היה עליו יתר על משאו מה דינו, ומדוע (2)? הלך וישב לו וכו' מה דינו (2)? בהמת עכו"ם כיצד מטפל בה בפריקה ובטעינה, ובטענה יין, ומדוע (פרט הדין במשאוי של ישראל ועכו"ם)? (לב:)

ע. מה ילפינן מקראי דרוביץ תחת משאו, כי תראה וכי תפגע, אפס כי לא יהיה וכו'? מה דין רבו לענין קריעה, ולענין השבת אבידה במקום אבא, וכמאן הלכתא? (לג.)

עא. מה נאמר על העוסקים במקרא, משנה וגמרא, ולאן צריך לרוץ, ומדוע? אלו ב' דרשות דרש ר"י בר אלעאי? (לג)

עב. מפקיד או שואל וכו' ונגנבו שילם או אמר הריני משלם, ש"ח שאמר פשעתי, ש"ש שאמר נגנב, שואל שאמר או ששילם משום שממ"מ, למי שייך כפל, וגיזותיה וולדותיה, ומדוע (2)? (לג:-לד. לז.)

עג. אמר איני משלם וחזר ואמר הריני משלם ולהיפך, אמרו בנים אנו אין אנו משלמין, שילמו בנים או שילם לבנים, שלמו בנים לבנים, שאל משותפין או שהם שאלו, שאל מן האשה ושילם לבעלה, האם זכה השומר בכפל (באר הצדדים)? (לד)

עד. "מי נשבע מי שהפקדון אצלו שמא ישבע זה ויוציא הלא את הפקדון" על איזה חלק במשנה הולך דין זה, היאך יוציא והלא נשבע שאינו ברשותו (3)? רישא דסיפא תיובתא לר"ה כיצד, ומה היישוב ע"ז? (לה.)

עה. הדרי כייפי למרייהו וכו' וכו' מדוע ל"א שילם ולא רצה לישבע, והאם יש ראיה מדין זה ששומא הדר? שמה לבע"ח דידיה, זבנה אורתא, שמו לה לאשה ואינסבא, אגביה איהו בחובו, האם שומא הדר, ומדוע? ומאימת אכיל פירי? (לה)

עו. ישבע השוכר שמתה כדרכה וכו', מדוע (2)? האם שייך פעמים שישלם כמה פרות, כמה וכיצד? (לה:)

עז. פעמים ששניהם בחטאת, באשם, א' בחטאת וא' באשם, כיצד ומאי קמ"ל? (לו.)

עח. שומר שמסר לשומר, מה דינו לרב ולר"י ולר"ח משמיה דרב, ומ"ט לאביי ולרבא, וכמאן הלכתא? מתני' דשוכר פרה, וברייתא דהמפקיד מעות ומסרן לבנו ובתו, האם קשה לשי' ר"י? (לו)

עט. פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה, מה דינו, ומדוע (2)? מתי מודה רבא ומתי אביי? העלה לראשו צוקין וכו' באר משנה זו לאביי ורבא? (לו:)

פ. גזל ופקדון שאינו ידוע ממי לקח, מה דינו בהפקידו בכרך א' וב', לר"ט לר"ע, לחיוב גמור ולצי"ש? מ""ש לר"ע מנפל הבית עליו ועל אמו דהנכסים בחזקתן? מנ"ל דמתני' כר"ע ומנ"ל דמתני' איירי בשמא ושמא? (לז)

פא. ב' שהפקידו אצל רועה ואינו יודע מי, מה דינו? ב' שהפקידו ב' כלים וכו' מה דינו לר"י ורבנן, ומאי קמ"ל בדין זה? (לז)

פב. המפקיד פירות אצל חבירו, מה דינם באבודין בכדי חסרונן, ויותר מכדי חסרונן? האם אפשר לעשות תרו"מ על מקו"א בהנ"ל, וא"כ כיצד מוכרן? יין והחמיץ, דבש והדביש מה רוצה להציל, והאם דינו שמציל (2)? (לח)

פג. כיצד רצתה הגמ' לדמות מתני' לדין מורידין קרוב לנכסי שבוי ומה דחתה הגמ'? במה המחלוקת אם מורידין קרוב ומ"ט דכל מ"ד? היורד לנכסי שבויין, נטושין ורטושין, מהו כל דבר, ומה דינו? (לח:)

פד. וכולן שמין להם, על מה דין זה הולך, ומה אתא לאתויי? מוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה וגדולה, מה דינו, ואיזה דין דומה לסוגיין? (לט.)

פה. איזה ג' אין מורידין לנכסים שאמר ר"ה, ומ"ט? מה ש"מ מדברי ר"ה, ומה התנאים שנאמרו בזה, ולהלכה? (לט)

פו. האי סבתא, מה היה נידון בתחילתו ומה בסופו, ומה סברו אביי ורבא בכל דין? מרי בר איסק מה היה הנדון בתחילתו, ומה בסופו, וכיצד נפשט? (לט-מ.)

פז. כמה חסרונות מוציאים לאורז קלוף ולא קלוף, לשעורים ולכוסמין, כשיש כור א' וכמה כורין, לשנה א' ולכמה שנים, בעירבן עם פירותיו ולא עירבן? (מ.)

פח. במה שונה אתריה דר"י מת"ק, ובמה הנפק"מ להלכה? בשמן מזוקק כמה מוציא? במה נחלקו ת"ק ור"י בשמן מזוקק, ומה טעמם (2)? א' הלוקח וא' המפקיד לפקטים, באר? (מ)

פט. מה הסתירה לר"י במתני' המפקיד חבית, ומה יישוב הגמ' על זה? מדוע צריך לשלם אם לא החזירה (3)? (מא.)

צ. שלח"י מי פליג בזה אם צריכה חסרון, ומה דעת וסברת כל מ"ד? שלח"י שנאמרה בש"ח וש"ש, מדוע נאמרה (4)? (מא)

צא. מה ילפינן מקרא וצרת הכסף בידך (2)? ההולך למוד גרנו, מה מברך, ומתי? היכן שומרים כסף, להצד שבקרקע כמה טפחים, ומדוע? (מב.)

צב. מה הנידון ומה נפסק במעשים דלהלן: צריפא דאורבני, אשלמינהו לאימיה, בקרא, וכריא דכשותא? (מב)

צג. המפקיד מעות אצל שולחני, מה דינם בצרורין ומה הם צרורין? מה דינם במותרים לענין אונסין וגו"א ומדוע? גזבר המפקיד מעות הקדש אצל שולחני, מתי ומאמתי מועל? (מג.)

צד. גזל חביתא דחמרא מחבריה כפי איזה שעה משלם? במה נחלקו ב"ה וב"ש במתני' (4)? מה שיטת ר"ע כשיש וכשאין עדים ומ"ט, כמאן הלכתא? (מג)

צה. מהו חושב לשלוח יד, ומה דינו לב"ש וב"ה, ומ"ט? הטה חבית וכו' ונשברה או החמיצה, מה דינו? הגביה חבית וארנקי לקחת מתוכם רביעית ודינר, מה דינו, ומדוע? (מג:-מד.)

צו. זהב וכסף, כסף ונחושת מה קונה את מה, מדוע, ומאי קמ"ל בכל דין? מי הם הב' שמצינו בדבריהם דדהבא טבעא הוי? במה נחלקו ב"ה וב"ש אם מותר לעשות סלעים דינרים, ומ"ט? (מד)

צז. האם מותר ללוות דינר זהב בדינר זהב? והאם לר' יוחנן אפשר לחלל עליו מע"ש? לב"ש במה נחושת עדיפא אזהב, ומדוע? (מה.)

צח. לפי ל"ב במה נח' ב"ש וב"ה אם יכול לעשות סלעים דנרי זהב? האם זה גם בירושלים? הוכח! ובמה דחתה הגמ' לישנא זו? (מה.)

צט. מהו האוקימתא האחרונה במח' ב"ש וב"ה הנ"ל? ומה ההוכחה לזה? המח' בפריטת סלע לפרוטות בירושלים, ומחוץ לירושלים, ומה טעמם? (מח.-:)

ק. האם מטבע נעשה חליפין, ומדוע? והאם נקנה בחליפין? "נקנה כסף בכל מקום שהוא", באר בב' אופנים! היה עומד בגורן, מה האפשרויות כדי ליפטר מחומש? (מה:-מו.)

קא. איך יכול לומר לשולחני תן לי בדינר מעות ואני אעלה לך יפה דינר וטריפות, הא הוי ריבית? (2) "כל הנעשה דמים באחר, באר! (3) (מו)

קב. איזה כיס מלא מעות קונה כיס מלא מעות? מה החידוש בשניהם? מכור לי באלו, האם קנה והאם יש אונאה? חיליפין ומקפיד עליהם, האם קנה? (מו:-מז.)

קג. באיזה מקרים מעות קונות משום דלא שכיחא? (2) של מי הכלי שנעשה בו החליפין, ואיך חל הקנין? "במנא דכשר למקניא ביה", מה בא למעט? (מז.-:)

קד. מהו אסימון? (2) האם מחללין עליו מע"ש? ומנלן? מנין שמשיכה קונה, לרבנן ולר' שמעון? מנין שאין אונאה בקרקע? מדוע יש מי שפריך כשנתן מעות, ומה יש כשלא נתן מעות? (מז:-מח.)

קה. מהו תשומת יד ומהו עשק את עמיתו? האם יש ראיה מזה שד"ת משיכה קונה ולא מעות? ומה ההוכחה? (מח.)

קו. נתנה לבלן, לספר, האם מעל, ומדוע? נתנה לסטון, האם מעל? (מח:)

קז. מהו "מי שפרע"? את מי מותר לקלל? מדוע ר"ח בר יוסף רצה לחזור בו? כשפרע מקצת התשלום, מי קונה הכל, ומתי רק כנגד ומתי רק כנגד מה שנתן ערבון? כשיש משכון כנגד מקצת החוב, האם השביעית משמטת, ואת מה? (מח:-מט.)

קח. מה הכוונה שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק (2)? מדוע אמר ר"י מתיא לבנו שיחזור בו עד שהתחילו במלאכה ויאמר להם שיאכילם רק פת וקטנית? (2) במתנה, האם לר' יוחנן מותר לחזור בו? (2) מנן שבמתנה מועטת מודה? (מט.)

קט. במעשה דשושמי, האם המוכרין חייבין באחריות המעות? ומדוע? האם היה שם מי שפרע? (מט.-:)

קי. באיזה אופן אומר ר"ש דאף בלא משיכה אין יכול לחזור בו, ומדוע? (מט:)

קיא. מהו שיעור האונאה? (2) האם במקח או במעות?(2) עד מתי יכול לחזור הלוקח? (2) והמוכר? (מט:)

קיב. כשיש דין אונאה האם א' מהם יכול לחזור בו? (2) פחות משתות מה דינו עד כדי שיראה? מדוע חזרו תגרי לוד כשר' טרפון האריך הזמן לכל היום? (2) האם יש ראיה שביטול מקח לעולם חוזר, ממה דחזרו? (נ.-:)

קיג. לקח מבעל הבית, האם יש אונאה? מה החידוש שיש אונאה בלוקח ובמוכר? לר"י אין אונאה לתגר, באר! (2) (נא.)

קיד. האומר לחבירו ע"מ שאין לך עלי אונאה, מה הדין ומדוע? ה"א מקודשת לי ע"מ שאין לך עליו שאר כסות ועונה, מה הדין ומדוע? מ"מ שאין בו אונאה, מה הדין לשמואל? מתי לפי רב כשהתנה אין לו עליו אונאה? (נא.-:)

קטו. הנו"נ באמנה, אמאי לא יחשב את הרע באמנה והיפה בשווה? באמנה, מה מנכה לו מן המעות (3), ומה שכרו? (נא:)

קטז. סלע שנשחקה, עד כמה אי"ב אונאה? (3) מה החילוק בין חלוק לטלית? סלע שקל ודינר שנפחתו, עד כמה מותרים בהוצאה, ומדוע? כשנפחתה יותר, מה לא יעשה בה? (נא:-נב.)

קיז. "פחות מכאן איסר אסור" באר! (2) כשהסלע טפי משקל מה דינה? "יתר על כן מוכרה בשווה, באר! (2) באיזה אופן יכול לנקב את הסלע כדי לתלותה בצואר בתו? (נב.-:)

קיח. עד מתי יכול להחזיר המטבע? מ"ש מטלית? "אם היה מכירה אפי' לאחר יב"ח מקבלה הימנו ואין לו עליו אלא תרעומת" באר! (נב:)

קיט. ונותנה למעשר שני, באיזה שווי? (2) האם מזלזלינן במע"ש, חד זילי ותרי זילי? (נב:)

קכ. מה החומרות בתרומה טפי ממע"ש (6)? האם מע"ש בטל ברוב? פרט! מע"ש שאין בו שוו"פ, האם יש דרך לחללו? ומה הדין בתערובת מע"ש פחות משו"פ, ומדוע? פרט האפשרויות! (נג.)

קכא. ממ"ש שנכנס לירושלים ויצא, אמאי אין לו מתירין, שיכניסנו? (2) כשנטמא, האם פודהו בירושלים? לפי ר' ששת דחדא קתני, מה החידוש במה דמיירי בפחות משו"פ? (נג:)

קכב. איזה מע"ש ראוי לפדיה? (2) חומש מלגיו או מלבר? כשהבעלים אומרים כ', וא' אומר כ"א, או שאומר כ"ה , מי פודה ובכמה? (נג:נד.)

קכג. האם החומש מעכב את הפדיון? איך פודים מע"ש של דמאי, ומדוע? מה שחילל מע"ש או הקדש ולא נתן החומש, האם מותר לאוכלם, ומדוע? (נד.)

קכד. בהקדש תרומה ומע"ש, במה השוותה הגמ' את החומש לקרן? כפל דגניבת תרומה שנאכלה, ממה משתלמת? (נד.)

קכה. גזל, תרומה, מע"ש, הקדש, האם יש תשלום חומש על חומש? ומנלן? הקדש שני האם צריך חומש ומנלן? (נד:)

קכו. לענין מה צריך להיות כבהמה טמאה דתחילתה הקדש וכולה לשמים? האם אין בבהמה הטמאה אמצע וסוף הקדש? (נד:-נה.)

קכז. פרה זו תחת פרה של הקדש, פרה זו בה' סלעים תחת פרה של הקדש, מה דינם? (נה.)

קכח. מי נקט דהדין בפרוטה ב:אונאה, ישיבת הדיינים, אבידה, הקדש, ומאי קמ"ל? מה דין ישיבת ב"ד בתחילה ובסוף דפמשו"פ? (נה)

קכט. מה הן ה' חומשין? לר"מ היכן מצינו שעשו חיזוק לדבריהם כשל תורה והיכן לא, ומה היישוב על סתירה זו? (נה:-נו.)

קל. עבדים שטרות קרקעות והקדשות מנ"ל דאין בהם אונאה, ומה דין ביטול מקח בהם? מה דין שכירות לענין אונאה? האם בכל מקום שכתוב ידו הכוונה ידו ממש? (נו:-נז.)

קלא. אם היה קודש בע"מ וכו' מה דינו מדאו' ומדרבנן לר"ל ור"י ובמאי עסקינן? (נז.)

קלב. אין ריבית ..להקדש, באר ריבית היכי איירי, ומהו אין אונאה להקדש? מנ"ל דבע"ש אין תשלומי כפל וד' וה', ש"ח אינו נשבע וש"ש אינו משלם? (נז:)

קלג. באר להו"א ולמסקנא: נשבעין לגזברין מהי השבועה ולמי נשבעין, לפיכך אחריות שבת לענין מאי? במה לר"י ובמה לריב"ר אין אונאה? (נח)

קלד. מהו אונאת דברים? מהיכן ילפינן אונאת דברים ומנ"ל, מי משניהם גדול ומדוע? (נח:)

קלה. הבא ג' מימרות שנא' על הלבנת פנים, ד' על אונאה, וד' על כבוד אשתו? (נט.)

קלו. ממה הביא ר"א ראיה לדבריו, ומה קרה ע"י צערו דר"א? המאנה את הגר והלוחצו בכמה עובר? (נט:)

קלז. האם ומתי מותר לערב יין קשה ברך? האם וכיצד לערב שמרים או מים ביין? (ס.)

קלח. האם מותר לחנווני לחלק קליות ואגוזים, לפחות השער, ולבור את הגריסים (2) נמק? האם מותר לפרכס כלום, ומהו פרכוס אדם? (ס)

קלט. האם שייך מדאו' ומדרבנן נשך או תרבית בפנ"ע, ומדוע? נשך וריבית בכסף ובאוכל במלוה ולוה מנ"ל? (ס:-סא.)

קמ. מדוע נכתב לאו: בריבית, בגזל, בהונאה בכובש ש"ש, בגניבה ובמשקלות? יצי"מ, בציצית, בריבית במשקלות ובשרצים? (סא)

קמא. ריבית ואבקה, האם יוצאים בדיינים, ומדוע? האם בני המלוה בריבית צריכים להשיב, באלו אופנים, ומדוע? מלוה ולוה מה דינם במלקות, ומדוע? באר המחלוקת! (2) (סא:-סב.)

קמב. דברים שבדיניהם או אין מחזירין מתי מוציאין ומתי אין מוציאין ממלוה ללוה, פרט! ומדוע? במתני' לקח היימנו חיטין בדינר זהב וכו' ואיך אין לו מדוע הוי ריבית והלא יצא השער (3)? (סב-סג.)

קמג. מאי תלת דשמעינן מדר' אושעיא? כולן אם יש לו מותר, מדוע (3)? נושק בחבירו מנה ועשה שדהו מכר, מי אוכל פירות (2) ובמה פליגי (2)? (סג.)

קמד. מה לי הן מה לי דמיהן וליהפך מהם המקרים והאם אמרינן? מ"ט פוסקים על שער שבשוק, ומה עם הנאת הספסירא? על איזה ד' שאלות ענתה הגמ' התם הלוואה הכא זביני? (סג:)

קמה. יהיב זוזי אתרעא חריפא, באיזה ב' אופנים עובר על מי שפרע? אוזיף פשוטי ואשכח ביה טופינא, מה הדין, ומדוע? (סג:-סד.)

קמו. יהיב זוזא אקרא בני זרתא ע"מ לקבל בני גרמידא, מה שעיני חולדות מכור לך, מה דינם, ומדוע? קנה חבית ע"מ דאי תקפא ברשותך אי יקרא או זולא ברשותי, מה דינו, ומדוע? (סד.)

קמז. הלווהו והלווני ודור בחצירו האם הוי ריבית, ומדוע? מ"ט דס"ד דריב"ח דתקיף עבדי דאנשי דמסיק בהו זוזי, ומדוע חזר בו? (סד:-סה.)

קמח. מה שיטת רבא בג' ההלכות דמסיק זוזי וכו'? מרבין על השכר ולא על המכר, באר הדינים והטעם? מה הם ג' סוגי הטרשא, ומה דינם? (סה.)

קמט. מכר לו שדה ונתן לו מקצת דמים, מי אוכל פירות? איזה ג' הלכות נאמרו בעמוד זה דלא כר"י? באיזה ג' דינים מבואר דאמרינן פטומי מילי, ומדוע? (סה:-סו.)

קנ. אסמכתא האם קונה, באר המקרה והאם יש ראיה ממתני'? מהו אסמכתא בזמניה ושלא בזמניה ומה דינו? מתי אסמכתא קונה? (סו)

קנא. מגבינן מעידית ומהאי חמרא, מה המעשה ומה נפסק הדין? מחילה בטעות האם הוי מחילה, ומדוע? את ונוולא אתו, מה דין ארעיא ופירי? (סו:-סז.)

קנב. משכנתא באתרא דמסלקי, מה דינו באכל שיעור זוזי ובאכל יותר, ובהנ"ל ביתמי? והאם אפשר לאכול בזכיותא (ועי' גם בסוף ע"ב וכתוב הטעם) ובקיצותא? איזה משכנתא מותר לכו"ע, ומדוע? (סז-סח.)

קנג. משכנתא באתרא דמסלקי ודלא מסלקי, מה דין בע"ח לגבות מיתמי, בכור ליטול פי ב', והשמטת שביעית, ומדוע? והאם במשכנתא הנ"ל גוביה מתמרי דאבוציא? (סז:)

קנד. מה אמרו סבי דמתא מחסיא (ב) ולמאי נפק"מ? מהם טרשי פפונאי שטרי מחוזנאי וחכירי נרשאי, ומה דינם, ומדוע? (סח.)

קנה. מדוע אין מושיבין חנווני ותרנגולין למחצה, ומאי קמ"ל בב' הדינים? מהו השכר שצריך לפסוק בהנ"ל, בעגלין וסייחין, בעיזים וברחלים, ומה דין שכר כתף? (סח)

קנו. מה היה שטר דר' עיליש ומדוע לא היה בו ריבית? מותר שלוש בשכרך האם מותר? אריסיה דר"א מהגרוניא כמה קיבל בתחילה ובסוף, ומדוע? (סח:-סט.)

קנז. השם בהמה לחבירו, עד מתי מטפל בה ובוולדות? זוזי (פרט איזה) וחמור, האם אפשר לפלוג ללא דעת השותף, ומדוע? האם מותר להשכיר מרא וזוזי, ומדוע? מה הם ב' המקרים שאינם ריבית הבאה מלוה למלוה, ומה דינם? (סט)

קנח. מהו מפריז, האם ומתי מפריז על שדהו חנותו וספינתו? האם ומתי נותנים בספינה אגרא לפגרא? (סט:-ע.)

קנט. מעות של יתומים, האם מותר להלוותם בריבית ואבק ריבית? מה עבדינן עם מעות יתומים? (ע.)

קס. מקבל צאן ברזל, מה דינו לענין ריבית, ובגוי לפטור מבכורה לאביי ורבא, ומדוע? ריבית דעכו"ם, האם מותרת מדאו' ומדרבנן בת"ח ובכל אדם? (ע:-עא.)

קסא. מה הוקשה לרבי בגר צדק האמור במכירה, ובגר תושב האמור בריבית? אשה, האם קונה עבדים והאם תגדל כלבים? האם מותר להיות ערב לנכרי? (עא)

קסב. האם וכיצד מותר לישראל להלוות מעותיו של נכרי, ולנכרי מעותיו של ישראל, ומדוע? מהו מימרא דר"א בשליחות לנכרי (2) ומדוע היא ברותא? האם יש זכיה מדרבנן לנכרי וקטן, ומדוע? (עא:-עב.)

קסג. ישראל שלוה מעות מנכרי בריבית וזקפן במלוה ונתגייר, ולהפך, האם גובה את הריבית, ומדוע? שטר שכתוב בו ריבית ושט"ח המוקדמין האם גובין את הקרן, ומדוע? שטר שלא ניתן ליכתב האם גובין בו? (עב)

קסד. ע"פ איזה שער פוסקים על הפירות? האם פוסקים כשעת הלקוטות, ולמי? מהו לווין על שער שבשוק (רש"י) ומה דינו? (עב:)

קסה. מוליך חבילה ופירות ממקום למקום האם יכול חבירו להעלות לו כאותו מקום או בפירות? מה דין חמרין, ומדוע (2) ומאי נפק"מ, ומה דינם בגרוטאות? (עב:-עג.)

קסו. מהו פרדיסא ומה דינו? מה אמר שמואל להנהו דשבשו שבשי, ורבא להנהו דמטרי באגי? מדוע חשבו רבנן דרבא אוכל ריבית, ומה ענה להם רבא? (עג.)

קסז. מדוע לא הוי ריבית ב: רבא שהשאיר השכירות לרמב"ר, ברבנן שיהבי זוזי אחמרא ומבחרי בטבת, ברבינא ששפכו לו טפי כופיתא? (עג:)

קסח. האם מותר להשתעבד באדם שנתן עליו זוזי אכרגא, ובמי שאינו נוהג כשורה? יהיב זוזי לחבירה למזבן ליה חמרא ופשע, כמה משלם, ומדוע? סיטומתא האם קונה קנין גמור? (עג:-עד.)

קסט. מחוסר כמה מלאכות, האם פותק עמו? באר להנ"ל על הגדיש, על עביט של ענבים, על בצים של אדר, ועל הסיד משישקענו? (עד.)

קע. מאמתי פוסקין על ביצים של יוצר (21) וכמאן ס"ל לאמימר? מתני' דפוסק עמו כשעבר הגבוה כרבנן או כר"ש, ומנ"ל? (עד)

קעא. האם מלווין לאריס חיטין בחיטין (פרק לת"ק ור"ג בירד ולא ירד)? (עד:)

קעב. הלוויני כור חיטים מה נותן לו בקצץ ולא קצץ? האם ואמתי מותר סאה בסאה (2) ועד כמה סאין מותר ללוות? אשה לחברתה ובני חבורה מקפידין זע"ז, האם יכולים להלוות דבר מועט? ת"ח ואדם עם ב"ב מותר להלוות בריבית, ומדוע? (עה.)

קעג. נכש עמי ואנכש או אעדור עמך, מה דינו, ומדוע? מהו ריבית מוקדמת, מאוחרת, ודברים? מלוה לוה ערב ועדים באלו לאווין עוברים? מי שיש לו מעות ומלוה שלא בעדים, מה נאמר עליו? (עה:)

קעד. א"ל בעה"ב זול אוגר פועלים והטעה את הפועלים, מה דינו? מהי התרעומת כשיש? (עו.)

קעה. באמרו הפועלים כמו שאמר בעה"ב, מה דינו? הבא לי גיטי וכו' אפי' כשהגיע גט לידה אינה מגורשת, מדוע להו"א ולמס'? (עו.)

קעו. בעה"ב שחזר בו מתי אין אלא תרעומת, מתי משלם כפועל בטל, מתי וכיצד שמין מה שעשו (לת"ק ור"ד) ומדוע? מתי והיאך שוכר עליהן או מטען? (עו:-עז.)

קעז. אגיר אגירי לרפקא ודוולא ואתא מיטרא, אגר אגירי לדוולא ופסק נהרא או שלום עבידתא כמה משלם ומדוע? לר"ד ולרב בשכירות וקבלנות יד מי על העליונה בחוזר בו? (עז)

קעח. מכר שדה באלף זוז ונתן לו ר' מה דינו בחזר הלוקח והמוכר? מהו מגבהו מן העידית ומדוע (2)? נותן ערבון וכו' האם נתקיימו התנאים, ומה שי' רשב"ג? (עז:)

קעט. עייל ונפיק אזוזי מתי קונה מתי לא ומתי ספק? עד כמה שוכר עליהם בהטעהו בדבר האבד? השוכר את החמור להוליכו בהר והוליכו בבקעה ולהיפך, פרט האונסים שחייב ופטור? (עח)

קפ. איזה מקומות להו"א ולמסקנא מצינו שי' ר"מ דמעביר ע"ד בעה"ב נקרא גזלן? מהו הבריקה ומה דין השוכר בהנ"ל (2)? נעשית אנגרייא האם חייב? (עח:-עט.)

קפא. שכר חמור או ספינה ומתה וטבעה בחצי הדרך, מה דינו? האם מכלינן קרנא? ובאלו מקרים יש הנפק"מ בדין זה (2)? (עט.)

קפב. שוכר ספינה ופסקה בחצי הדרך, פרט סוגי הפריקות והדינים בהם? שוכר חמור לרכוב, כמה מעכב החמר וכמה השוכר? שוכר חמור לרכוב אשה, מה דין רכיבת איש, מניקה ומעוברת? (עט:)

קפג. שוכר פרה לחרוש ושינה מהמקום או שלא שינה, מי והאם משלם בנשבר הקנקן? פרט מום במכירת פרה, מתי הוי מק"ט ומתי לא? (פ.)

קפד. באר הפלוגתא דקשה כמשאוי או למשאוי, ובאר המשנה לפי"ז (רישא וסיפא)? קב לכתף למאי נפק"מ? (פ)

קפה. האומנין ש"ש, מדוע להו"א ולמסקנא? שואל המחזיר לאחר ימי שאלתה, גמרתיו באומן, אחריות גו"א ואונסין על מי? ממטינא לך לדוכתא וכו' מדוע חייב באונסי חזרה? (פ:-פא.)

קפו. שמור לי ואשמור לך מה דינו? הנהי אהלויי והנהו בי תרי, מה היה המעשה בהם, ומדוע צדקו ר"פ ורבא בפסקיהם? מה היה המעשה בנהר פקוד, ומה שי' רבה ואביי בזה? (פא)

קפז. פרט הדוגמאות והדין בשמור לי וא"ל הנח? מלוה מעות או פירות על המשכון, בשעת ושלא בשעת הלוואתו, בשוי שיעור זוזי ובשוה יותר, מה דינו באבד ונאנס המשכון? (פא:-פב.)

קפח. המעביר חבית ממקום למקום ושברה, באר דעות התנאים בזה לר"א ולרחב"א? מה שי' איסי בן יהודה ומה ב' המעשים שעשו כשיטתו? מה התקין רחב"י בסכרא, ומדוע? (פב:-פג.)

קפט. פועל, ממתי ועד מתי עובד אצל בעה"ב, ומה דין בהוסיף שכר? באר הפסוק תשת חושך? מה עצה יועץ ראר"ש לפרהגונא, ומה היה המעשה עם הכובס? (פג)

קצ. שופריה דר"י, היאך אפשר לראותו ומעיין שופריה של מי הוא? מדוע ישב ר"י אשערי טבילה, ומדוע לא חשש לעין הרע? מה היה המעשה עם ר"ל? (פד.)

קצא. כיצד הגיע ממון לראב"ש וכיצד ראו שצדק כשטיהר ס' מיני דמי? כמה שנים היה ראב"ש בעליתו לאחר פטירתו? מדוע לאחמ"כ לקחוהו לקבורה וכיצד לקחוהו? (פד:)

קצב. מדוע אמר רבי שראב"ש גדול ממנו בתורה? כיצד באו והלכו היסורים מרבי ומה היו היסורים? מה היה בכל שני יסורי דראב"ש ורבי? (פד:-פה.)

קצג. בנים של מי החזיר רבי וכיצד? ומדוע כ"כ טרח בזה? כמה תעניות ישבו רב יוסף ור"ז, ומדוע? מה עשה ר"ח שלא תשתכח תורה מישראל, ומה הם ב' המעשים שרואים גדלותו של ר"ח? (פה)

קצד. מדוע רצתה המלכות להרוג את רבה בר נחמני? כיצד נפטר באמת? כמה פתקאות נפלו מהשמים לאחר פטירתו, ומה נכתב בהם? כיצד נח הזעף שהיה? (פו.)

קצה. מה היתה סעודתם של אברהם ושלמה? מה היה מדה כנגד מדה מארוח אברהם למלאכים? מי היו המלאכים ומה היה תפקידם? (פו:)

קצו. צדיקים ורשעים, כמה אומרים וכמה עושים, ומנ"ל? מה ילפינן מהפסוק ואמרו "אליו"? גדול שלום מנ"ל? מה היו מרננים בלידת יצחק ומה הניסים שנעשו? על מה התפללו אברהם יעקב ואלישע? (פז.)

קצז. מה התנאים לאכול פועל ממה שעוסק בו, ומנ"ל להו"א (2) ולמסקנא? מה ההלכות הנלמדות מקרא דכי תבא בכרם וכו'? (פז)

קצח. מה ילפינן מקראי דביערתי וכו' מן הבית, מואכלו בשעריך ומכנפשך (מדרבנן ומדאו')? מהו "מלאכת הכנסתן"? (פח)

קצט. אדם בתלוש ואדם שא"א מצוה על חסימתו מנ"ל? שור במחובר ושור שא"א מצוה להחיותו מנ"ל? (פח:-פט.)

ר. מה למדו ד' הברייתות מקרא דדייש? מה הקשתה הגמ' ותירצה על כל ברייתא? (פט.)

רא. לאכשורי גברא ופירי לאכול ענבים הרבה, האם אפשר או לא? כיצד יישבו אביי ורבא הסתירה אם סופת במלח? (פט:)

רב. פרות הדשות בתרומה ומעשר, האם עובר משום לא תחסום (4)? מה יעשה מפני מראית העין? (צ.)

רג. היתה אוכלת ומתרזת, האם שרי לחסום, ומנלן? האם אמירה לנכרי אסורה, בשבת בחסימה ובסירוס, ומדוע? (צ.-:)

רד. ישב והושיב לה קוץ, רבץ והרביץ לה ארי מבחוץ, האם הוי חסימה? באיזה אופן שרי לבעה"ב להפקיע עמיר לפני הבהמה? (צ:)

רה. האם שרי לחוסמה מבחוץ, ומנלן? חסמה בקול והנהיגה בקול, האם לוקה? האם יורש ממיר? (צ:-צא.)

רו. החוסם את הפרה ודש בה, האם לוקה ומשלם (3)? האם שרי ללוש העיסה בחלב, ומדוע? האם שרי להכניס מין ושא"מ לדיר, מין ומינו ושא"מ לדיר, מין ומינו כמכחול בשפופרת, ומדוע? (צא.-:)

רז. האם צריך שיעשה בידו וברגליו? מה הדין באווזין ובתרנגולין? ממתי הפועלין יכולין לשתות מהיין? עושה בגפן זה האם אוכל בגפן אחר? לפי"ז, איך שור אוכל במחובר? מה הדין בגפן המודלית ע"ג תאנה לעושה בתאנים? (צא:)

רח. חמור וגמל, עד מתי, ובאיזה אופן יכולים לאכול ממשאם? מה הנ"מ בין חכמים לת"ק (3)? אפי' לא שכרו אלא לבצור אשכול א', אפי' לא בצר אלא אשכול א', מה ההבדל בין המקרים ומה הצריכותא? האם כל אדם יכול להכנס ולאכול בכרם חבירו? (צב.)

רט. מדוע אוכל פועל קישות אפי' בדינר? במה נח' ר"א חיסמא וחכמים (2)? נזיר שאמר תנו לאשתי ובני אין שומעין לו, מדוע (2)? ע"מ שאוכל אני ובני, מדוע הוא פטור ממעשר ובנו חייב (2)? השוכר את הפועל לעשות בנטע רבעי, מה הדין ומדוע? נתפתחו חביותיו, מה שייך מק"ט? ממתי חייב היין בתרו"מ (3)? (צב.-:)

רי. איך מתיישבת הסתירה בין הברייתא למשנה, האם קוצץ על ידי עבדיו ושפחותיו הקטנים (3)? מדוע אין קוצץ ע"י בניו ובנותיו הקטנים אף דמעלה להם מזונות? (צב:-צג.)

ריא. איזה שומרי פירות אוכלין רק מהל' מדינה, ומדוע? מדוע המשמר את הפרה מטמא בגדים? המשמר ד' וה' מקשאות, מדוע אוכל? מדוע כוותיה דשמואל מסתברא? (צג.)

ריב. שוכר כש"ח או כש"ש? מה הדין כשנטר כדנטרי אינשי? מתי לכו"ע חייב? רועה שהניח עדרו ובא לעיר ובא ארי ודרס, מדוע הלך לעיר? מה אומדין אם היה יכול להציל? מי חייב לקדם ברועים ובמקלות, והאם גם בשכר, ועל חשבון מי, ועד כמה ומדוע? (צב.-:)

ריג. מדוע חייב ר' נחמן את רוניא לשלם על הכיתנא שנגנב? נגנבה באונס ואח"כ הוכר הגנב, מה הדין בש"ש ובש"ח? (צג:)

ריד. האם זאב א' הוא אונס? ליסטים מזויין ורועה מזויין, האם הוי אונס? באיזה אופן נחשב להולכין למקום גדודי חיה וליסטים, גם בלא שמוליכן ממש? (צג:-צד.)

רטו. איך מתנה ש"ח ליפטר משבועה, והרי זה מתנה עמש"כ בתורה? (2) איך מתנה ש"ש להיות כשואל (2)? ע"מ שתעלי לרקיע, האם התנאי חל? (צד.)

רטז. איך יתכן ששאל את הפרה ובעליה באותו הזמן (2)? מנין שפרשה ראשונה בש"ח ושניה בש"ש? האם שואל כל ההנאה שלו (3)? (צד:)

ריז. מנין שש"ש חייב באבידה (2)? מנין שהשואל חייב בשבויה? מדוע הפסוק מיותר לר' יונתן ור' יאשיה? גו"א בשואל מנלן? (צד:-צה.)

ריח. האם בבעליו עמו פטור הש"ש והשואל מגו"א, ומנלן? והאם פטורים ש"ח ש"ש והשואל מן הפשיעה, בבעליו עמו, ומנלן? (צה:)

ריט. מה הם ב' התנאים שמצריך ר' המנונא כדי שיחשב בעליו עמו? מנין התיובתא על ר' המנונא? מדוע אמרינן שצריך שיהא עמו בשעת שאלה ולא בשעת שבורה ומתה (2)? (צה:-צו.)

רכ. שאלה לרבעה, ליראות בה, לעשות פחות מפרוטה, ב' פרות לעשות בהם שו"פ, מה הצדדים? שאל מן השותפין ונשאל לו א' מהם, שותפין ששאלו ונשאל לאחד מהם, מה הצדדים? שאל מן האשה ונשאל בעלה, אשה ששאלה ונשאל לבעלה, האומר לשלוחו או לעבדו צא והשאל עם פרתי, מה הדין ומדוע? (צו.)

רכא. מה הנ"מ אי בעל בנכסי אשתו שואל או שוכר? לענין מה בעל הוא לוקח (2)? בעל בנכסי אשתו, מי מעל ומתי? (צו:)

רכב. כחש מחמת מלאכה, מתה מחמת מלאכה, מה הדין בשואל, ומדוע? השואל נרגא ונשבר, האם חייב, ובאם כן כמה חובת התשלום? חתול שמת מחמת התקפות עכברים או עודף אכילתם, האם חשיב מחמת מלאכה? (צו:-צז.)

רכג. השואל חפץ מחבירו ורוצה ליפטר, מה יעשה, ומה יעשה המשאיל? רבא לתלמידיו, מי מושאל למי? במעשה דמרימר בר חנינא, האם פשעו בה, והאם היה בעליו עמו? (צז.)

רכד. כשהמשאיל אומר שאולה מתה והלה אומר איני יודע, מה הדין, ומדוע? (2) זה אומר שאולה וזה אומר שכורה, מה הדין, ומדוע? (2) ז"א איני יודע וז"א איני יודע, מה הדין, ומדוע? (צז:-צח:)

רכה. בכמה פרות מיירי מתני' ומדוע? שאלה בבעלים ושכרה שלא בבעלים, שכרה בבעלים ושאלה שלא בבעלים, מה הספק ומה צדדיו? (צח.-:)

רכו. השואל את הפרה ושלחה לו ביד שלוחו של שואל, מיהו (2)? ביד עבדו חייב, מדוע ל"א יד עבד כיד רבו (2)? כשא"ל הכישה במקל והיא תבוא, כיון שיצאה מרשות משאיל ומתה חייב, באיזה אופן מדובר? (צח:-צט.)

רכז. השואל קורדום מחבירו ממתי קנאו לאונסין ולחזרה? מי מועיל כשהקרדום של הקדש? אזה שכירות נקנית בכסף שטר וחזקה? (צט.-:)

רכח. מי שגזל חביצא דתמרי, כמה משלם להדיוט, ומדוע? וכמה משלם להקדש כשאכל וכשהזיק, ומדוע? האם דין הדיוט כדין גבוה? נטל אבן או קורה מהקדש ובנאה בתוך ביתו, מי נטל והיכן בנאה, ומתי מועל? מדוע אין ראיה לדר בחצר חבירו שלא מדעתו שצריך להעלות שכר (2)? (צט:)

רכט. שקולאי ששברו חבית כמה צריכים לשלם, והאם צריכים לשלם כל שווי החבית? (צט:)

רל. המחליף פרה בחמור וילדה מדוע יחלוקו? האם סומכוס אומר יחלוקו אפי' בברי וברי? היו לו ב' עבדים זה אומר גדול וזה אומר קטן, מה הם ג' קו' הגמ' מדוע נשבע? מה הם ד' תירוצי הגמ'? האם לר"מ נשבעים על העבדים ועל הקרקעות? הוכח! מדוע רבה בר' הונא מודה במקרה זה דלסומכוס אין חולקין? (ק.-:)

רלא. המוכר זיתיו לעצים, וגדלו פירות, מה הדין כשא"ל קוץ לאלתר, כל אימת דבעית קוץ, בסתמא, ומדוע? (ק:)

רלב. שטף נהר זיתא ונתנם לתוך שדה חבירו, מתי יחלוקו ומדוע? (2) אמר הלה זיתי אני נוטל, האם יכול ומדוע? המקבל שדה אבותיו מן הנכרי מעשר ונותן לו, מדוע? (2) היורד לתוך שדה חבירו ונטעה שלא ברשות, מה הדין, ומדוע? האומר עיצי ואבני אני נוטל, האם שומעין לו, ומדוע? (קא.-:)

רלג. המשכיר בית לחבירו בימות הגשמים אי' להוציאו מן החג ועד הפסח, באר הדין והטעם! האם גם השוכר צריך להודיע, ומדוע? האם יכול להעלות המחיר? באיזה אופן יכול להוציא בלי להודיע (2)? למי צריך י"ב חודש ולמי צריך ג' שנים, ומדוע? (קא:)

רלד. במה חייב המשכיר, ובמה השוכר? מזוזה על מי? מה עושה השוכר במזוזה כשיוציא? באיזה אופן החצר קונה שלא מדעתו? מדוע ביצא שם מציאה בעיר, החצר קונה? זבל שקלט מן האויר, מדוע של השוכר (2)? שברפת שבחצר ה"א של בעה"ב, באר! (קא:-קב.)

רלה. יוני שובך ויוני עליה, מדוע הביצים חייבות בשילוח, הרי זה מזומן (2)? מדוע אסורות משום גזל מפני דרכי שלום (3)? (קב.)

רלו. המשכיר בית לחבירו בי"ב זהב לשנה מדינר זהב לחודש, מה הדין ומדוע? (4) אפתורא מעה מעי מאה מעי, מדוע? (2) כור בל' סאה בסלע ראשון ראשון קנה, מדוע? (2) (קב:)

רלז. שוכר אומר נתתי ובעה"ב אומר לא נטלתי, על מי להביא ראיה? פרט! מת האב אחר ל' יום, מתי חייב בפדיון? מה ההבדל בין שטר של מאה זוז וטוענו פרעתיך נ', לשכירות י' שנים וא"ל שגר כבר ה' שנים? (קב:-קג.)

רלח. באיזה אופן שואל אדם בטובו לעולם? השואל קרדום מחבירו למירפק האי פרדיסא, פרדיסא, פרדיסי, מה מותר לו להשתמש? השואל מחבירו האי גרגותא, גרגותא, בי גרגותא, במה מותר לו להשתמש? (קג.)

רלט. המשכיר לחבירו בית זה, בית כזה, בית סתם, האם מחויב לבנותו כשנפל, ובאיזה צורה? ומה הדין כשהבית נמצא על שפת הנהר? (קג.)

רמ. מה המעליותא בקצירה ובעקירה, לבעה"ב ולאריס? מה החידוש שחייב לחרוש אחריו כמנהג המדינה? מה החידוש שמקום שנהגו להשכיר אילנות משכירין, ומקום שנהגו שלא להשכיר אין משכירין? (קג:)

רמא. באיזה מקום אין נותנין תבן לאריס? מה מוטל על בעל הבית לעשות ומה על האריס, ומדוע? מדוע חולקין בקנים? (קג:)

רמב. כשיבש נהרא רבה האם מנכה לו מן חבירו? ומה הדין כשיבש נהרא זוטא, ומדוע? האם משניות פרק זה נאמרו גם בחוכר וגם בקבלן? מתי יכול לומר לו שמא בעלמא אמרי לך (2)? (קג:-קד.)

רמג. מי היה דורש ל' הדיוט (5)? עניה שבעלה עשיר, איזה קרבן יולדת מביאה? ומי מחויב להביאם לכשנתגרשה? איך התיר הלל הזקן את בני אנשי אלכסנדריא? עד כמה מותר למשכן את הלווה, ומדוע? למה מועיל הכתיבה בהשבת העבוט (2)? (קד.)

רמד. מקום שנהגו לכפול ועשו קנין, האם גובה השבח? במעשה דאמר תנו ד' מאות זוז לבתי בכתובתה, מה הדין (3)? כשהתחייב ליתן אלף זוז אם יוביר את השדה האם משלם, וכמה לכו"ע משלם? (קד:)

רמה. מה עדיף חיטי או שומשמי? כשגידל חיטים במקום שומשמין וגדלו כשומשמין או יותר, מי מקבל התופסת? ממה מורכב העיסקא, ומדוע? האם יכול להשתמש בחלק המלוה לצורכי ביתו, ומה הדין כשמת, האם גובה גם מחלק המלוה? (קד:)

רמו. בי תרי דעבדי עיסקא בהדי הדדי ורווחו האם יכול א' מהם לבקש לחלוק, ומדוע? (3) (קה.)

רמז. מדוע חייב לנכש ולא סגי שיחרוש אחר הקצירה, והאם סגי שינכש שיעור חלקו, ומדוע? (קה.)

רמח. מהו השיעור כדי להעמיד כר, ומהו השיעור כדי נפילה? מה נחשב פריצי זיתים? מהו אילן, סוכה אדם, בהמה שכוחן רע? מהו המשאוי שאסור שיהא על ראשו בזמן שמניח תפילין? מהו כדי נפילה דגבי לקט? (קה)

רמט. מהי מכת מדינה (2)? מה הדין אם בשדות הסמוכות היה זורע אספסתא, זרע אחר, שעורים - ולא נשדפו? כשהיה מכת מדינה, אבל הוא זרעה שעורים במקום חיטים, מה הדין, ומדוע? (קה:-קו.)

רנ. נשתדפו כל שדותיו של מחכיר ולא היה מכת מדינה, נשתדפו כל שדותיו של חוכר והיה מכת מדינה, מה הדין, ומדוע? באיזה מקרה לא סגי במכת מדינה, ובאיזה אף השביעית עולה מן המנין, ובאיזה לא, ומדוע? (קו.)

רנא. האם יכול המחכיר לטעון שהיה נארע עמו נס? מה נקרא ניסא רבה ומה ניסא זוטרא? כמה פעמים מחויב לחזור ולזרוע, ומדוע? עד מתי מחויב לחזור ולזרוע כשלא צמחה (2)? מה הם תקופות עונות השנה? (קו)

רנב. באיזה אופן אמר ר' יהודה דאף במכת מדינה צריך לשלם, והאם הלכה כמותו? באיזה אופן כשלקתה נתן לו ממנה ובאיזה לא, ומדוע? האם מותר לשנות מחיטים לשעורים ולהיפך, מתבואה לקיטניות ולהיפך, ומדוע? (קו:-קז.)

רנג. איזה תחלי יש בהם משום גזל (2)? אילן העומד על המיצר, למי הפירות, ומתי לכו"ע יחלוקו? האם טוב שהשדה תהא סמוכה לעיר? באר את הברכות, ברוך אתה בעיר וכו'? ובמה נח'? (קז.)

רנד. והסיר ה' ממך כל חולי, מהו? (5) כמה דברים נאמרו בפת שחרית? מה המקור לחשיבות פת שחרית? מה ההבדל בין ד' אמות דאניגרא לד"א דאנהרא? מה רוחב השיעור שקוצצים האילנות בשפת הנהר, מי לא קצץ ומדוע? (קז:)

רנה. האם יתומים ורבנן צריכים לשלם לאיגלי גפא, לכריא דפתיא,ומדוע? לכריא דנהרא, למיא דמיטרא מי מסייע למי, ומדוע? באיזה אופנים מסלקין את המחזיק בקרקע ומדוע (3)? (קח.)

רנו. באופן שמסלקן משום דינא דבר מצרא, מה ישלם לו באייקר וזול? בזבן בק' ושוי ר', זבן בר' ושוי ק', מה הדין, ומדוע? זבין ליה גריוא דארעא במיצעא נכסיה, מה הדין, ומדוע? (קח.)

רנז. באיזה אופנים אין דינא דבר מצרא, ומדוע? (13) על מי מוטל דינא דבר מצרא על המוכר או על הקונה? שכיני העיר, שכיני שדה, תלמיד חכם, קרוב, מי קודם? והאם מיירי בדינא דבר מצרא? בד' בר מצרי, מה הדין? (קח:)

רנח. המקבל שדה מחבירו לפחות מז' שנים, מה אינו מקבל? האם שמין בשבח שקמה? מתי לכו"ע שמין? האם שמין בירקא וסילקא? האם קבלנות יוצאת ביובל? מדוע ר' פפא רצה ליקח את האילנות, ומה נפסק? (קט.)

רנט. במה סילק ר' יוסף את חתני השתלא דשכיב, והאם כדין? שתלא דאמר אי פסידנא מסתלקנא, מסתלקנא בלא שבחא, מה הדין, ומדוע? את מי ניתן לסלק בלא התראה, ומדוע? (קט)

רס. בשתלא דמסתלק, מהו ריבעא דשבחא דנותנין לו, ומדוע? כמה מקבל כשמסתלק מחמת דקופא סבא, שטרה נהרא, ומדוע? במשכין פרדיסא וקש בזמנו, מה דין העצים? מתי לכו"ע קרנא הוי, ומדוע? (2) (קט:-קי.)

רסא. מתי אמרינן קרקע בחזקת בעליה עומדת, ומתי לא, ומדוע? לווה אמר שלש ומלוה אמר חמש ואבד שטרי, האם נאמן, ומדוע? מה הפתרון במשכנתא דסורא שלא יוכל לטעון לקוחה היא בידי (2)? אריס אומר למחצה ובעה"ב לשליש, מי נאמן, ומדוע? (ק:)

רסב. שבח שהשביחו יתומים, האם בע"ח גובה? על מי להביא ראיה מי השביח, ומדוע? מדוע בספק מי קדם, וקצץ האילן ואינו נותן דמים? שבח שהשביח לוקח, האם בע"ח גובה? כשהבע"ח מחזיר בשבח, האם בקרקע או בדמים, ומדוע? (קי:)

רסג. מתי השביעית מן המנין ומתי לא? מתי זמן גבית שכיר יום, שכיר לילה, שכיר שעות דיום, שכיר שעות דלילה, שכיר שבת וכד', ומנלן? מכאן ואילן, במה עובר? באיזה אופן אין עובר בבל תלין? (2) (קי:-קיא.)

רסד. הכובש שכר שכיר, במה עובר? איזהו עושק ואיזהו גזל (4)? האם בשכר בהמה וכלים, עובר בכל השמות, ומנלן? האם בגר תושב עובר בכל השמות, ומנלן? עשיר, עני ואביון, מי קודם? ומנלן? (קיא:)

רסה. מה ילפינן מואליו הוא נושא את נפשו? הכובש שכר שכיר, נפש מי נוטל? לא תבעו, המחהו אצל חנוני, האם עובר, ומנלן? האם חוזר השכיר אצל בעה"ב, ואיך מתפרשת המשנה? האם קבלנות עובור בבל תלין? באיזה אומנות אין שבח כלי? (קיב.)

רסו. מדוע שכיר בזמנו נשבע ונוטל? מדוע לא תיקנו שיתן לו בעדים או מעיקרא? כשהויכוח כמה קצץ, מה הדין, ומדוע? בעבר זמנו, מדוע אינו נשבע ונוטל? אם יש עדים שתבעו, מתי? (קיב:-קיג.)

רסז. האם בע"ח יכול להיכנס לבית הלוה או לחטוף מידו בשוק, ומה הדין בשליח בי"ד, ומדוע? נותן לו מטה ומטה ומצע, מדוע ב' מיטות? מה הם תלת מידי דלא ידע שמואל אסותייהו? (קיג)

רסח. כשרשב"ג אומר שמוכרין אחר ל' יום, האם כוונתו שמוכרין וקונים לו מאי דחזי ליה? הוכח! מי הם הסוברים כל ישראל בני מלכים? מנין שמסדרין בערכין? ומה הדין בהקדש ובבע"ח, ומנלן? (קיג:-קיד.)

רסט. האם מחזירין בהקדש ובע"ח, ומנלן? מה ילפינן מנדר בערכך? מה ילפינן מואם מך הוא מערכך? מנין שעורים לא יתרום, לגבי מה הנידון, איך אליהו היה בביה"ק הרי הוא כהן? (קיד)

רע. משכנו בשעת הלואה, האם צריך להחזיר המשכון? עד בא השמש זה כסות לילה, כבא השמש.. זו כסות יום, באר! מדוע ממשכנין, הרי מחזירין? לאיזה בית מותר להכנס ולמשכן? (קיד:-קטו.)

רעא. איזה אלמנה אין ממשכנין, ומדוע? איזה נשים אסור למלך להרבות, ומדוע? מי דורש טעמא דקרא? (קטו.)

רעב. חבל ריחיים, ריחיים ורכב, כמה לוקה, ומדוע? אכל נא, נא ומבושל, כמה לוקה, ומדוע? מה ילפינן מכי אם צלי אש? מה הראיה לר"י? (קטו.-קטז.)

רעג. באיזה דבר יכול לטעון עד כדי דמיהן, ובאיזה לא? בסכינא דאשכבתא, מה הדין? אדם שטוען שהשאיל החפץ לאבי היתומים, האם יכול להוציא מהם, ומדוע? (קטז.)

רעד. בבית ועליה שנפלו, באיזה אופן חולקין האבנים וכו'? באיזה אופן השלמות לעליון או לתחתון? מדוע ל"א המוציא מחבירו עליה הראיה? (3) כשא' מכיר מקצת אבניו, מה השני טוען, ומה הדין? (קטז:)

רעה. הדין שנפחתה העליה, האם מיירי בב' בעה"ב או בשוכר ומשכיר? כמה נפחתה, ומדוע? מדוע חייב ליתן לו לגור בביתו? מהם ג' ספיקות בדין זה? (קטז:-קיז.)

רעו. מהי תקרה? מי נותן את המעזיבה (2), ומדוע? באיזה אופן על העליון לתקן לכו"ע, ומדוע? (קיז.)

רעז. מה הם ג' מקומות דשנה ר' יהודה דאסור ליהנות מממון חבירו? והאם יש מזה ראיה דז"נ וזה ל"ח חייב, ומדוע? באיזה פרט אסור גם לעליון וגם לתחתון לשנות? אם אין בנים איך חולקין הקרקע, ומדוע? (קיז:)

רעח. גינה שע"ג בית הבד שנפחת, בכמה? מה הצריכותא? כותל ואילן שנתנו לו זמן, כמה? כשכותלו נפל לגינת חבירו, באיזה אופן קנה בעל הגינה את האבנים? מה הצריכותא לדין כותל שנפל ודינא דפועל? (קיח.)

רעט. כשאמר לפעול טול מה שעשית בשכרך, מתי שומעין לו, ומדוע? שומרי ספיחי שביעית, האם נוטלין שכר מתרומת הלשכה, ומדוע (3)? "א"ל אתה אומר כן, אין באין משל ציבור" באר! (קיח)

רפ. האם ובאיזה אופן מותר להוציא זבל לרה"ר? מה הדין כשהזיק? מדוע ר' יהודה פוטר בנר חנוכה שהזיק? מי הם הסוברים שכשנתנו חכמים רשות, אם הזיק משלם מה שהזיק? בבניה, כשאבן נפלה והזיק מי חייב ומדוע? (קיח:)

רפא. שני גנות זו ע"ג זו, של מי הירק שבינתיים, ומדוע? אילן היוצא מן הגזע ומן השרשים, האם חייב בערלה, ולמי הוא שייך (כשהאילן דחד והקרקע דחד)? (קיח:-קיט.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת בבא מציעא