1)

TOSFOS DH V'LO AMRAN ELA CHAD AVAL BI'TEREI LO

תוס' ד"ה ולא אמרן אלא חד אבל בתרי לא

(Summary: Tosfos reconciles the Sugya earlier in the Perek with this Sugya.)

וא"ת, והא לעיל שרי להפקעת הלואה, וא"כ מפסידים אותו הרבה, שאם היה רוצה יכול לכפור?

(a)

Question: We learned earlier that one is permitted (to deny) if it is to exempt oneself from a loan, in which case, they cause him (the Jewish defendant) a great loss, since he would have been able to deny the claim?

וי"ל, דמכל מקום לא משמתינן ליה, כיון שאין משלם על ידם אלא מה שחייב לו.

(b)

Answer: Nonetheless, we do not place him in Cherem, since they are only causing him to pay what he actually owes the Nochri.

2)

TOSFOS DH LEKA MISHUM DIYNA D'BAR METZRA

תוס' ד"ה ליכא משום דינא דבר מצרא

(Summary: Tosfos refers to his explanation in Perek ha'Mekabel.)

פירשתי בפרק המקבל (ב"מ דף קח:).

(a)

Reference: Tosfos already explained this in Perek ha'Mekabel (Bava Metzi'a, Daf 108b).

3)

TOSFOS DH AD D'MEKABEL ILAVEIH ETC.

תוס' ד"ה עד דמקבל עילויה כו'

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

אומר ר"ת דהיינו דוקא כשישראל רוצה ליתן לו כמו שנותן לו העכו"ם...

(a)

Clarification: Rabeinu Tam explains that this speaks specifically where the Yisrael offers him the same as the Nochri

אבל אם העכו"ם רוצה ליתן לו יותר, אין להפסיד בשביל כן.

1.

Clarification (cont.): But where the Nochri offers him more, one is not Chayav to ,lose on account of that (See Gilyon ha'Shas).

4)

TOSFOS DH TANA V'IM NATAL ETC.

תוס' ד"ה תנא ואם נטל כו'

(Summary: Tosfos refers to his explanation in 'Merubeh'.)

מפורש לעיל במרובה (דף סז.).

(a)

Reference: This has been explained earlier in 'Merubeh' (Daf 67a [DH 'Amar']).

5)

TOSFOS DH RABAH OMER B'YADU'A NAMI MACHLOKES

תוס' ד"ה רבה אומר בידוע נמי מחלוקת

(Summary: Tosfos reconciles the Sugya in 'Merubeh' with this Sugya.)

והא דאמר במרובה (לעיל דף סח.) 'ואף רבי אלעזר סבר חיוביה לאחר יאוש ... 'עד דפריך ' -ודלמא דשמעי' דאייאש? ... '

(a)

Implied Question: And when the Gemara in 'Merubeh' (earlier, Daf 68a) asks on the statement 'And also Rebbi Elazar holds that he is only Chayav after Yi'ush' - 'Perhaps we heard him being Meya'esh" ' ...

האי פירכא לא אתי אליבא דרבה, דאיהו לא מפליג מידי בין סתם לידוע.

(b)

Answer: The Pircha does not go according to Rabah, who does differentiate between S'tam and when we know.

6)

TOSFOS DH L'FI SHE'EIN YI'USH L'BA'ALIM MASNINAN LAH

תוס' ד"ה לפי שאין יאוש לבעלים מתנינן לה

(Summary: Tosfos explains that this is not a change of text.)

אין מגיה המשנה, אלא כך מפרש -שלא נתייאשו הבעלים בלבם אפילו אומרים שנתייאשו.

(a)

Clarification: He is not amending the Mishnah; he is only explaining that, even if the owner says that he is Misya'esh, he is not Misya'esh in his heart.

7)

TOSFOS DH HAYNU GAZLAN

תוס' ד"ה היינו גזלן

(Summary: Tosfos discusses the term 'Gazlan' in this context.)

ואפי' למ"ד 'לסטים מזויין גנב הוא' לענין שמשלם כפל ...

(a)

Implied Question: Even according to the opinion that 'an armed robber is considered a Ganav as regards paying Kefel ...

אבל מ"מ 'גזלן 'הוא דמקרי.

(b)

Answer: He iss nevertheless called a 'Gazlan'.

8)

TOSFOS DH TA SH'MA HA'GANAV V'HA'GAZLAN (See Rashash)

תוס' ד"ה ת"ש הגנב והגזלן גזלן

(Summary: Tosfos discusses the term 'Ganav' in this context.)

ומשום דמיטמר מאינשי קרי ליה 'גנב' ,אע"ג דלא משלם כפל למ"ד (שם) גזלן הוא.

(a)

Clarification: And because he hides from people he is called a 'Ganav', even though, according to the opinion that he is a Gazlan, he does not pay Kefel, he is called a Ganav.

114b----------------------------------------114b

9)

TOSFOS DH D'TAKANAH B'ALMA TIKNU LEIH

תוס' ד"ה דתקנה בעלמא תקנו ליה

(Summary: Tosfos clarifies the ruling and queries it.)

משום דרכי שלום, כמו 'יוני שובך' .

(a)

Clarification: On account of Darkei Shalom, like 'the birds of a dove-cot (Bava Metzi'a 102a).

ותימה, דאמאי לא קני להו מדאורייתא בהגבהת הכוורת?

(b)

Question: Why does he not acquire them min ha'Torah when he picks up the beehive?

10)

TOSFOS DH HA'MAKIR KEILAV U'SEFARAV B'YAD ACHER ETC.

תוס' ד"ה המכיר כליו וספריו ביד אחר כו'

(Summary: Tosfos clarifies the case and elaborates.)

לפני יאוש איירי ,כדפירש הקונטרס ...

(a)

larification: It is speaking before Yi'ush, as Rashi explains ...

דאי לאחר יאוש דאיכא יאוש ושינוי רשות, לא היה מתחייב להחזיר.

1.

Reason: Because after Yi'ush, since there is Yi'ush and Shinuy R'shus, he would not be Chayav to return it.

ונראה דבספרים הוי לעולם לפני יאוש, שאין רגילות להתייאש מספרים ...

(b)

Clarification: Moreover, in the case of Sefarim, it is always before Yi'ush, seeing as people ae not usually Meya'esh from Sefarim

ולא מיבעיא בגנבים עובדי כוכבים, דלא מייאש אפי' מכלים, כיון דדייני בגיותא, כדאמר לעיל ...

1.

Clarification (cont.): And not just when the Ganav is a Nochri, when one is not even Meya'esh from clothes, seeing as they judge with a strong hand, as the Gemara explained earlier ...

אלא אפי' בגנב ישראל אין רגילות להתייאש מספרים, דסוף יבאו ליד ישראל ...

2.

Clarification (concl.): But even when he is a Yisrael, they tend not to be Meya'esh from Sefarim, since eventually they end up in the hand of a Yisrael ...

דאין גנבים מוכרין אותן רק לישראל, ולסוף חוזרין לבעלים.

3.

Reason: Because Ganavim generally sell them to a Yisrael, and in the end, they are returned to the owner.

ובכלים נמי מיירי לפני יאוש ...

(c)

Clarification: And in the case of clothes too, it speaks before Yi'ush ...

ואפילו לרבנן נמי דאמרי 'סתם גניבה יאוש בעלים הוא' ...

(d)

Implied Question: And even according to the Rabanan, who hold 'By S'tam Geneivah the owner is Meya'esh' ...

מיירי כגון שהבעלים רודפין אחריו, וידוע שלא נתייאשו מהן מעולם...

1.

Answer: It speaks where the owner is chasing after the Ganav, in which case it is clear that he was not Meya'esh at all.

מ"מ נוטל מה שנתן ...

(e)

Implied Question: Yet in spite of that the purchaser claims what he paid for it ...

מפני תקנת השוק, כדאמר בגמרא.

1.

Answer: Due to 'Takanas ha'Shuk'.

וא"ת, בלא תקנה יטול מה שנתן, דמצי אמר 'להציל נתכוונתי ולהשיב אבידה' ?

(f)

Question: Why can he not take claim what he paid even without Takanas ha'Shuk, since he can say that his intention was to save the articles and to fulfill the Mitzvah of Hashavas Aveidah?

וי"ל, דמיירי שהיה יכול לתבוע מבני אדם שלנו בתוך ביתו אפילו לא היה זה קונה אותם.

(g)

Answer #1: It speaks where the owner could have claimed them from the people who stayed by him overnight even if he had not purchased it from them.

ועי"ל, דלא שייך למימר הכי כלל, שהרי הלוקח טוען שקנה מאדם אחר נאמן ולא מאותם שלנו בתוך ביתו ...

(h)

Answer #2: In any event, one cannot say that, since the purchaser claims that he bought them from some other reliable person and not from those who stayed by him overnight ...

כדקתני סיפא 'שאני אומר מכרן לאחר ולקחן זה ממנו' .

1.

Source: As the Seifa states 'Because I say that he sold them to someone else and the purchaser bought them from him'.

והא דלא קאמר 'שאני אומר שהוא מכרן לו' ...

2.

Source (cont.): And the reason that it does not say 'Because I say that he sold them to him' is ...

משום שאין הלוקח טוען שזה מכרן לו.

3.

Source (concl.): Because the purchaser does not claim that he did.

ומה שמקשין 'אמאי נאמן לומר "לקוחין הן בידי" -והלא ספרים עשויין להשאיל ולהשכיר...

(i)

Question: And as for the Kashya that the commentaries ask as to why he is believed to say that he purchased them, seeing as one does not tend to lend or rent out Sefarim ...

מפורש בסוף המקבל (ב"מ דף קטז. ושם).

(j)

Answer: This Tosfos explains at the end of 'ha'Makabel' (Bava Metzi'a, Daf 116a, DH 've'Ha').

11)

TOSFOS DH D'KA'AMRI HALALU KEILAV SHEL P'LONI

תוס' ד"ה דקאמרי הללו כליו של פלוני

(Summary: Tosfos clarifies the case.)

כלומר כשיצא הקול, אומרים 'אלו כליו וספריו של פלוני שבני אדם הללו נושאין, והן מכירין שהם חדשים.

(a)

Clarification: This means - when the rumor begins to spread, they say that these are the clothes and the Sefarim of so-and-so, which these people are carrying, and one can tell that they are new.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF