1)

TOSFOS DH KULAH REBBI TARFON HI

תוס' ד"ה כולה רבי טרפון היא

(Summary: Tosfos clarifies the text and queries it from the Sugya on Daf 14.)

הכא נמי גרסינן 'במיוחדת לאחד מהן לפירות, ולא לזה ולזה לשוורים'.

(a)

Text: Here too, we have the text 'bi'Meyuchedes le'Echad meihem le'Peiros, ve'Lo la'Zeh ve'la'Zeh li'Shevarim'.

תימה, דמשמע הא לשניהם לפירות, פטור, וא"כ תיפשוט מהכא דפליגי בקושיא דר' זירא ובפירוקא דאביי ...

(b)

Question #1: This implies that if it both have the right to place fruit there, he would be Patur, in which case we can prove from here that their Machlokes is that of the Kashya of Rebbi Zeira and the answer of Abaye ...

ולעיל (דף יד.) הש"ס מסופק?

1.

Question (cont.): Whereas the Gemara earlier (on Daf 14a) considered this a Safek.

ולהספרים דגרסי 'לזה ולזה לשוורים', קשיא איפכא ...

(c)

Question #2: And according to the Sefarim who have the text 'la'Zeh ve'la'Zeh li'Shevarim', the Kashya Is just the opposite ...

דתיפשוט דלא פליגי במיוחדת לשניהם לפירות, דחשיב ליה חצר הניזק, אע"פ שיש רשות למזיק להניח שם שורו ...

1.

Question #2 (cont.): Inasmuch as we can prove from here that they do not argue there where both have the right to place fruit there, since it then considered the Chatzer of the Nizak, despite the fact that the Mazik also has the right to place his fruit there

כ"ש היכא דאין מיוחדת לשוורים כלל, חשיב חצר הניזק, ואע"פ שמיוחדת לשניהם לפירות?

2.

Question #2 (concl.): How much more so will it be considered the Chatzer of the Nizak where it is not designated for oxen at all, even if it is designated for both of them for fruit?

2)

TOSFOS DH RA'UY LAH IN SHE'EIN RA'UY LAH LO

תוס' ד"ה ראוי לה אין שאין ראוי לה לא

(Summary: Tosfos clarifies the question.)

אין להקשות דלמא הא דקאמר 'מועדת', היינו לשלם מן העלייה; ו'שאין ראוי לה' אע"פ שמשלם נ"ש כר' טרפון, אינו מועד לשלם מן העלייה?' ...

(a)

Refuted Answer: One cannot ask that 'Perhaps it says "Mu'edes" in that he has to pay from his pocket; whereas 'she'Ein Ra'uy lah', even though he pays full damage, like Rebbi Tarfon, is not Mu'ad to pay from his pocket?' ...

כדאמרינן בפ"ב (דף יח:).

1.

Precedent: Like the Gemara says in the second Perek (Daf 18:).

ולשון 'מועד' שייך על זה, כדאמרינן 'הידוס אינו מועד', ויש אומרים 'מועד', ובהא קמיפלגי דמר סבר מגופו ומר סבר מן העלייה.

2.

Support: And the Lashon is justifiable in such a case, as the Gemara says (on Daf 18a) regarding 'Hidus' (hopping), which some consider 'Mu'ad', and they argue there over whether he pays from the chicken's body or from his pocket ...

דע"כ 'שאין ראוי לה', לא משלם כי אם חצי נזק?

(b)

Refutation: Where one has to learn that 'Ein Ra'u lah' only pays for half the damage ...

דלקמן בפ"ב (דף יט:) בהדיא קתני גבי השן מועדת 'אכלה כסות או כלים, משלמת חצי נזק'ץ

1.

Proof: Since the Beraisa later in the second Perek (on Daf 19b) specifically states that with regard to 'Shein Mu'edes' - 'If it ate a garment or vessels, it pays Chatzi Nezek.

3)

TOSFOS DH V'HA'NACHASH HAREI EILU MU'ADIM (This Dibur belongs to the Mishnah on the previous Amud)

תוס' ד"ה והנחש הרי אלו מועדים

(Summary: Tosfos explains in which regard they are Mu'ad.)

לאו בכל עניני היזק חשיבי מועדים, אלא כל אחד במידי דאורחיה, כגון שבא זאב וטרף ארי ודרס או טרף להניח.

(a)

Clarification: Not in all cases of damage are they considered Mu'ad, only each one that damages in its conventional way, such as if a wolf comes and kills its prey, or if a lion eats it alive or kills it to eat later.

אבל במידי דלאו אורחיה - כגון ארי שטרף ואכל, וכן שאר הזיקות דלאו אורחייהו, לא הוו מועדים אלא משלמי' ח"נ.

1.

Clarification (cont.): But if it damages in an unconventional way - such as a lion that kills and eats and other damages that an animal does not normally perform in that way, they are not Mu'ad and pay only half damages.

ובמידי דאורחייהו דמשלם נ"ש, היינו דוקא בחצר הניזק, אבל ברה"ר פטור ...

(b)

Halachah: And even where the damage is characteristic it only pays full damages in the Chatzer of the Nizak, but in the R'shus ha'Rabim they are Patur ...

דהוי שן ברה"ר ...

1.

Reason: Since it is 'Shein' in the R'shus ha'Rabim.

כדאמר שמואל בגמ' 'ארי ברה"ר דרס ואכל פטור.

2.

Support: Like Shmuel says in the Sugya.

ואפי' נחש שאין נהנה מנשיכתו ...

(c)

Chidush: Even a snake that does not derive benefit from its bite.

כדאמרינן בפ"ק דתענית (דף ח.) ש'נתקבצו כל החיות אצל הנחש ואומרות לו "מה הנאה יש לך".

1.

Support: As the Gemara says in the first Perek of Ta'anis (Daf 8a) 'All the wild animals came in a group to the snake and said to it "What benefit do you derive ... ?" '.

מ"מ, כיון דאורחיה בהכי, הוי כמו רגל ופטור ברה"ר ...

2.

Reason: Nevertheless, since that is how it normally damages. It is like Regel, which is Patur on the R'shus ha'Rabim,

ולא הוי כמו קרן בתר דאייעד, אע"פ דמתכוין להזיק ...

(d)

Implied Question: Nor is it like Keren after it has been warned ...

מדחשיב ליה גבי אחריני.

1.

Answer: Since the Tana lists it together with the others.

16b----------------------------------------16b

4)

TOSFOS DH REBBI ELAZAR OMER BI'ZEMAN SHE'HEIN B'NEI TARBUS EINAN MU'ADIN

תוס' ד"ה רבי אלעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדים

(Summary: Tosfos reconciles this with the Mishnah at the beginning of Sanhedrin.)

תימה, דבריש פ"ק דסנהדרין (דף ב. ושם) תנן 'הארי והזאב והדוב ... '. ר"א אומר 'כל הקודם להורגו, זכה'.

(a)

Question: In the Mishnah at the beginning of Sanhedrin (Daf 2a and 2b), in connection with a lion, a wolf and a bear, Rebbi Elazar states that whoever kills them, has performed a meritorious act.

ומפרש ר' יוחנן בגמ' (שם טו:) אע"פ שלא המיתו ...

1.

Question (cont.): And Rebbi Yochanan explains in the Gemara there (on Daf 15:) that this speaks even where they did not kill anybody ...

דאין להם תרבות ואין להם בעלים?

2.

Reason: Because they cannot be trained and because they have no owner?

ואור"י דהכא גרסינן 'ר' אלעזר' שהוא אחר ר' מאיר, והתם גרסינן 'ר' אליעזר שהוא קודם ר' עקיבא ...

(b)

Answer (Explanation #1): The Ri explains that the text here reads 'Rebbi Elazar', who is mentioned after Rebbi Meir, whereas the text there reads 'Rebbi Eliezer, who preceded Rebbi Akiva, and indeed, Rebbi Akiva is mentioned there after him.

מיהו אכתי קשה, דהתנן 'והנחש מועד לעולם' אליבא דכ"ע ...

(c)

Question: The question remains however, that here the Mishnah says that 'A snake is always Mu'ad, according to all opinions ...

והתם מפרש ריש לקיש 'והוא שהמיתו אבל לא המיתו לא ...

1.

Question: Whilst there Resh Lakish establishes the Mishnah 'where they killed, but not where they did not

קסבר 'יש להם תרבות ויש להם בעלים', אפי' א'נחש?

2.

Question (cont.): Because, he says, the Tana holds that 'they can be trained and they have an owner' - even a snake?

ואומר ר"ת, דהתם בקשורים בשלשלאות כגון ארי בגוהרקי שלו, דבענין זה יש להם תרבות [ואין להם להרגם אא"כ המיתו ...

(d)

Answer: Rabeinu Tam therefore explains that the Sugya there is speaking where the animals are tied with chains (like the case of a lion in its cage), and that is when they can be trained and one is not allowed to kill them unless they have killed someone.

ו'תרבות' דהכא היינו שגידלם בביתו].

1.

Answer (cont.): Whereas the 'training in our Sugya refers to where the owner rears them (unchained) in his house.

ועוד יש לחלק דוקא לענין זה יש להם תרבות שאין להם להרגם כל הקודם אא"כ המיתו, אבל לענין אם הזיקו לשלם נזק שלם או לא, בהא לא איירי מידי אם חשיב תרבות שלהם תרבות.

(e)

Explanation #2: One can also confine the 'rearing' there to not killing them unless they have killed, but as far as whether or not, they pay in full in the event that they cause damage, the Tana does not mention whether they can be trained or not.

5)

TOSFOS DH V'HU D'LO KARA B'MODIM (This Dibur belongs to Amud Alef)

תוס' ד"ה והוא דלא כרע במודים

(Summary: Tosfos explains why that is.)

לפי שמצוה לכרוע, וכי זקיף, זקיף כחויא', כדאשכחן ברב ששת במסכת ברכות (דף יב: ושם)

(a)

Reason: Since 'It is a Mitzvah to bow down, and when one comes straight, one unfurls like a snake', as we find in connection with Rav Sheishes, in Maseches B'rachos (Daf 12b and 13a).

מדה כנגד מדה, ונעשה נחש זהו עונשו - שגנאי הוא לו במה שנעשה נחש, גליון.

1.

Source: Consequently, it is measure for measure that one becomes a snake (if one does not), since it is a disgrace to turn into a snake (Gilyon).

ויש מפרשים משום דאמרינן במדרש שיש עצם בשדרו של אדם, שממנו נוצר לעתיד לבא, ואותו עצם חזק וקשה כל כך שאין האש יכול לשורפו ...

(b)

Refuted Reason: Some commentaries explain that it is based on the Medrash which discusses the bone in the spinal cord of a person, which is tough and cannot be burned, and from which he will come back to life ...

והשתא כשאותו עצם נעשה נחש, אינו חי לעתיד לבא.

1.

Refuted Reason (cont.): And when that bone turns into a snake, he will not come back to life when the time arrives.

ואין סברא לומר שיהא עונש גדול כל כך בשביל עון זה ...

(c)

Refutation: It is not logical however tat one should receive such a large punishment on account so small a sin ...

דהא 'כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא'.

(d)

Refutation: Bearing in mind that 'All of Yisrael have a portion in the World to Come' (as the Mishnah says in Cheilek).

6)

TOSFOS DH DARAS V'ACHAL

תוס' ד"ה דרס ואכל

(Summary: Tosfos translates 'Daras'.)

פירוש - שאכל מחיים ...

(a)

Translation: This means that it ate its prey whilst it is still alive ...

כדאמרינן בפרק אלו עוברין (פסחים דף מט: ושם) 'מה ארי דורס ואוכל ואינו ממתין עד שימות, אף עם הארץ ... '.

1.

Support: As the Gemara says in Eilu Ovrin (Pesachim, Daf 49: See Mesores ha'Shas) 'Just as a lion is Doreis and eats, and does not wait until its prey dies, so too, does an Am ha'Aretz ... '.

7)

TOSFOS DH V'HA'TANYA V'CHEIN CHAYAH

תוס' ד"ה והתניא וכן חיה

(Summary: Tosfos clarifies the Kashya.)

תימה, ולוקמה בזאב דאורחיה לטרוף?

(a)

Question: Why does the Gemara not establish it by a wolf which tears tends to tear up its prey?

וי"ל, ד'חיה' סתם קתני בין בארי בין בזאב.

(b)

Answer: The Tana says 'Chayah' S'tam, irrespective of whether it is a lion or a wolf.

ולא הוה מצי לשנויי דכרבי טרפון אתיא, דאמר (לעיל יד.) 'משונה קרן בחצר הניזק, נזק שלם משלם'.

(c)

Refuted Answer: Nor can the Gemara answer that it goes according to Rebbi Tarfon, who said earlier (on Daf 14a) that 'Keren in the domain of the Nizak is Meshuneh, and pays full damages.

מדקתני לה גבי תולדה דשן, כדמסיק.

(d)

Refutation: Seeing as it mentions it in connection with the Toldos of 'Shein', as the Gemara concludes.

8)

TOSFOS DH KI TANYA MASNITA B'ARI TARBUS V'ALIBA D'REBBI ELAZAR

תוס' ד"ה כי תניא מתניתא בארי תרבות ואליבא דר' אלעזר

(Summary: Tosfos explains why the Gemara specifically mentions Rebbi Elazar in this connection.)

לא נקט ר' אלעזר לאפוקי רבנן.

(a)

Refuted Reason: The Gemara does not mention Rebbi Elazar to preclude the Rabanan ...

אלא לרבותא נקטיה וה"ק ...

(b)

Explanation #1: But to teach us a Chidush ...

דלא תימא משום דאורחיה לטרוף משלמת נ"ש, דאפילו בארי תרבות אליבא דר' אלעזר דודאי לאו אורחיה הוא ...

1.

Explanation #1 (cont.): In order to avoid saying that it pays full damages because it is it its way to kill, since it is speaking even by a case of a tamed lion according to Rebbi Elazar, whose way is definitely not to kill ...

איכא לאוקמי דהיינו בדאייעד, כדמפרש ואזיל.

2.

Explanation #1 (cont.): And one can establish it where it was warned, as the Gemara goes on to explain ...

ומאותו הטעם שיתחייב לר' אלעזר יתחייב לרבנן.

3.

Explanation #1 (concl.): And for the same that one is Chayav according to Rebbi Elazar, one will be Chayav according to the Rabanan.

ועוד י"ל, דדוקא מוקי לה כרבי אלעזר - משום ד'חיה' סתם קתני, בין בארי בין בזאב.

(c)

Explanation #2: It is also possible to explain that the Gemara deliberately establishes it like Rebbi Elazar - since the Tana mentions 'Chayah' S'tam, irrespective as to whether it is a lion or a wolf.

ולר' אלעזר כיון דהוו בני תרבות לאו אורחייהו לטרוף, ומיירי תרוייהו בדאייעד.

1.

Explanation #2 (cont.): Consequently, it is according to Rebbi Elazar who maintains that since they can be tamed that it is not their way to kill, and it speaks where both of them have been warned ...

אבל לרבנן דלאו בני תרבות נינהו, ואורחיה דזאב לטרוף, כי לא אייעד נמי משלם נ"ש.

2.

Explanation #2 (concl.): Whereas according to the Rabanan who hold that they cannot be tamed, and that it is the way of a wolf to kill, he pays full damages even where it was not warned ...

וזהו דוחק להעמיד הברייתא לצדדים, זאב בלא אייעד וארי באייעד.

(d)

Refutation: It is a Dochek however, to establish the Beraisa in two ways, by a wolf that was not been warned and a lion that was.

וא"ת, ולמאי דס"ד השתא דהוי תולדה דקרן, אמאי נקט בברייתא 'שנכנסו בחצר הניזק'?

(e)

Question: According to the Gemara's current way of thinking, that it is a Toldah of 'Keren', why does the Beraisa then say 'that they entered the Chatzer of the Nizak?

וי"ל, משום זאב נקט, דכיון דאייעד חוזר לקדמותו והוי שן, דפטור ברה"ר.

(f)

Answer: It mentions it on account of the wolf, because, since it was warned, it returns to its former status, to the Din of 'Shein', which is Patur in the R'shus ha'Rabim.

9)

TOSFOS DH SHE'CHASHDUHU B'ZONAH

תוס' ד"ה שחשדוהו בזונה

(Summary: Tosfos clarifies the statement.)

דירמיה כהן הוה וזונה אסורה לכהן.

(a)

Explanation: Since Yirmiyah was a Kohen, and a Kohen is forbidden to marry a Zonah.

10)

TOSFOS DH AFILU B'SHA'AH SHE'OSIN TZEDAKAH

תוס' ד"ה אפילו בשעה שעושין צדקה

(Summary: Tosfos clarifies the text.)

ול"ג 'ישראל' ...

(a)

Clarifying Text: We do not have the text 'Yisrael' ...

דא'אנשי ענתות קאי.

1.

Reason: Since it is referring specifically to the men of Anasos.

11)

TOSFOS DH L'FANECHA ZU TZEDAKAH

תוס' ד"ה לפניך זו צדקה

(Summary: Tosfos cites the source.)

שנאמר "והלך לפניך צדקך" (ישעיה נח).

(a)

Source: As the Pasuk says in Yeshayah (58) "ve'Halach lefanecha Tzidkecha".

12)

TOSFOS DH SHE'HOSHIVU YESHIVAH AL KIVRO

תוס' ד"ה שהושיבו ישיבה על קברו

(Summary: Tosfos explains why they did that.)

לפי שהרבה תורה בישראל ...

(a)

Reason: Because he increased Torah in Yisrael

כדאמרינן בחלק (סנהדרין דף צד: ע"ש) 'שבדקו מדן עד באר שבע ולא מצאו איש ואשה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בטומאה וטהרה.

1.

Source: As the Gemara explains in Cheilek (Daf 94: See there) 'They examined from dan to Be'er Sheva, and they could not find a man a woman, a boy or a girl who was not an expert in Tum'ah and Taharah'.

ולא על קברו ממש אלא ברחוק ארבע אמות ...

(b)

Qualification: They did not however, place the Yeshivah literally on his grave, but at a distance of four Amos ...

דליכא "לועג לרש".

1.

Reason: So that it should not involve "Lo'eg la'Rash" ('mocking the poor'), i.e. the dead man who is unable to learn Torah himself.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF