בבא קמא דף קיט.

מה דין ממון אנשים דלהלן?

גזלן מאימת מותר
לקנות ממנו
ממון מסור האם
מותר לאבדו בידים
לרב עד שיהיה רוב משלו רב הונא
ורב יהודה
חד אמר מותר כ"ש מגופו
לשמואל ורב יהודה אפי' מיעוט משלו סגי וחד אמר אסור שמא בנו יהיה צדיק

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף