בבא קמא דף עט.

גנב וטבח ומכר במקומות דלהלן מה דינו?

טבח ומכר ברשות הבעלים טבח ומכר חוץ לרשות הבעלים
גנב ברשות הבעלים ולא הוציא [1] פטור מכפל ודו"ה דלא קנאה חייב ארבעה וחמשה
גנב מחוץ לרשות הבעלים [2] חייב ארבעה וחמשה [3] חייב ארבעה וחמשה

בבא קמא דף עט:

מה הדין לגדל ולרעות בהמה דקה או במה גסה? [תוד"ה אין].

לגדל בבית לרעות בחוץ למסור לרועה אחר
בהמה דקה אסור [4] אסור אסור [5]
בהמה גסה מותר אסור מותר [6]

-------------------------------------------------

[1] וגם לא עשה הגבהה ברשות הבעלים - דאם עשה הגבהה זה עצמו קנין.

[2] והביאו התוס' (בד"ה או) שנחלקו בכתובות (דף לא:) רבא אחא ורבינא, דחד אמר שהוציאו לסמטה, אבל לרה"ר לא קני, דהוציאו דומיא דהגביהו - שקנאו, וחד אמר אפי' הוציאו לרה"ר קנה, דדייק שצריך דוקא להוציא מרשותו.

[3] דכיון שגנב חוץ מרשותם - הרי כבר עשה מעשה קנין, וכשהחזיר לרשותם לא נתכוון להחזיר הגניבה לכן חייב.

[4] אכן מותר לו להשהות בביתו קודם הרגל שלשים ים וקודם משתה בנו, אבל משעבר הרגל ומשתה בנו אסור להשהותן כלל אפי' לאלו שלקחת בפחות משלים יום. וגם הטבח מותר לקחת שלשים יום קודם יום השוק לקבץ אותם בשביל יום השוק, אבל אחר יום השוק אסור לו להשהותן אפי' לאלו שלקחן בפחות משלשים יום. [כן פירש"י, וע' מה שצידדו בזה בתוד"ה והטבח].

[5] אסור בכל ענין אפי' קשורה בכרעי המטה, וא"כ גם למסור אותה לרועה אסור. ולכן גם אותו חסיד לא מסר לרועה אחר.

[6] דאמרינן דאין אדם חוטא ולא לו.

עוד חומר לימוד על הדף