BAVA KAMA 73 (8 Av) - Dedicated l'Iluy Nishmas Mrs. Lily (Leah bas Pinchas) Kornfeld, who passed away on 8 Av 5765, by her daughter and son-in-law, Diane and Andy Koenigsberg and family. May Lily and her husband's love for Torah and for Eretz Yisrael continue in all of their descendants.

בבא קמא דף עג.

העידו עליו שגנב והעידו שטבח והוזמו העדים על הטביחה, מה הדין?

בשתי כיתי עדים בכת אחת בזה אחר זה בכת אחת תוך כדי דיבור
לרבנן הוא משלם תשלומי כפל,
והם תשלומי ג'
הוא משלם תשלומי כפל,
והם תשלומי ג' [1]
הוא כפל, והם תשלומי ג'
לר' יוסי עדות שבטלה מקצתה וכו' [2]

בבא קמא דף עג:

היו לפניו עולה ושלמים, ואמר על בהמה אחרת "הרי זו תמורת עולה ותמורת שלמים",

מה הדין? [תוד"ה הרי].

תמורת עולה
תמורת שלמים
נתכוון מתחילה
- לשניהם
אם משאמר
נמלך [3]
לא תחול זו
אא"כ תחול זו
לר' מאיר -
תפוס לשון ראשון
תמורת עולה תמורת עולה תמורת שלמים [4] לאביי: תמורת שניהם
לרבא: תמורת עולה
לר' יוסי תמורת עולה תמורת שניהם [5] תמורת עולה תמורת שניהם

-------------------------------------------------

[1] וגם ר' יוסי מודה בזה, דלא יתכן לומר בכה"ג עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ויהיו נחשבים שגם הוזמו על הגניבה, דהא אין שום ראיה שמזה שהוזמו על הטביחה שיהיו מוזמים גם על הגניבה שהעידו עליה קודם.

[2] ונחלקו הראשונים מה הדין, דהוא ודאי פטור מכפל כיון שבטלה עדותם, אולם האם הם חייבים תשלומי שלשה או לא. דלראב"ד הם פטורים, כיון שדוקא כשיש תשלום כפל העדים משלמים שלשה, אבל אם אין תשלום כפל כלל, הרי זה מתמעט מהמיעוט תשלומי ארבע וחמשה ולא שלשה. והאור זרוע ס"ל שהם משלמים תשלומי שלשה מה שזממו.

[3] ודנה הגמ' מתי נמלך, דאם לאחר זמן פשיטא דהיא תמורת עולה דכבר קדשה. ואמר רב פפא שנמלך תוך כדי דיבור. ולפ"ז קשה לגמ' סתירה, שמכאן מוכח שר' יוסי ס"ל דלא אמרינן תוך כדי דיבור כדיבור דמי, דר' יוסי אומר דהרי זו תמורת עולה והיינו שלא יכול לחזור בו. ואילו בסוגיא דלעיל מוכח דס"ל לר' יוסי דתוך כדי דיבור כדיבור דמי. ותירצה הגמ', שתוך כדי שאילת רב לתמיד שהוא קצר - יש לר' יוסי, אבל תוך כדי שאילת רב לתלמיד שזה ארוך - לית ליה לר' יוסי.

[4] בגמ' לא מבואר מה דעת ר' מאיר בזה, אבל כפי הנראה שמבואר בגמ' שרק ר' יוסי חידש שלא אמרינן תוך כדי דיבור כדיבור דמי באופן דלעיל, ומשמע שר' מאיר ס"ל שתוך כדי דיבור כדיבור דמי אפי' כדי שאילת תלמיד לרב, וא"כ הוא חוזר בו ממה שאמר קודם תמורת עולה, ואומר רק תמורת שלמים. דלא ס"ל לר"מ הסברא שנמלך הוי כמו "אם נתכוון לשניהם מתחילה" - שחלו שניהם כמו שאמר ר' יוסי.

[5] כלומר, דחציה תמורת עולה וחציה תמורת שלמים ותרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים.

עוד חומר לימוד על הדף