בבא קמא דף טו.

מה הוא גדר "פלגא נזקא"?

מה הגדר מה הנפ"מ
לרב פפא ממונא [1] גם בודה המזיק מעצמו חייב
לרב הונא בריה דרב יהושע קנסא [2] בהודה מעצמו פטור

מה הם החילוקים בין תם למועד?

תם מועד
בתשלומים חצי נזק מגופו נזק שלם ואפי' מעלייה
כשהודה מעצמו למ"ד פ"נ ממונא: משלם
למ"ד פ"נ קנסא: אינו משלם
משלם
כופר לרבנן: אינו משלם
לר' יוסי הגלילי: משלם חצי כופר [3]
משלם כופר שלם

-------------------------------------------------

[1] פי', דמעיקר הדין היה צריך לשלם נזק שלם, כי סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי - והיה צריך לשמור, אלא שהתורה חסה עליו ופטורה אותו מחצי כיון שעדיין אין שורו מועד ולא היה לו כל כך לעלות על דעתו שיזיק.

[2] פי', דמעיקר הדין היה צריך לפטור אותו לגמרי, כי סתם שוורים בחזקת שימור קיימי - ולא היה מוטל עליו לשומרו, אלא שהתורה קנסה אותו לשלם חצי נזק כדי שיזכור לשמור את שורו.

[3] אכן כשהשור נסקל אינו משלם בתם חצי כופר - כיון שהתשלום הוא מגופו, ואומר לו "הביאו לב"ד וישלם לך". וכן אם אין השור בסקילה, כגון שהבעלים אמרו שהוא נגח והמתי, או ע"פ עד אחד ג"כ אינו חייב כופר, ודנו התוס' (בד"ה הא) האם זה דוקא אליבא דר"ע, או גם אליבא דר' יוסי הגלילי.

עוד חומר לימוד על הדף