1)

TOSFOS DH ELA SHEMA-MINAH NEVARECH ADIF

תוספות ד"ה אלא ש"מ נברך עדיף

(SUMMARY: Tosfos explains the word 'Adif' in this context.)

לאו דוקא עדיף אלא כי הדדי נינהו, ועדיף היינו חשוב ...

(a)

Clarification: Not Davka 'better', but that they are equal, since the word 'Adif' actually means 'important ...

כמו 'הקישא עדיף' 'וג"ש עדיף' פ' איזהו מקומן (ד' מח.), ר"ל דההיקש חשוב ואין לבטלו מפני הג"ש.

(b)

Precedent: Like we find 'Hekesh Adif' and 'Gezeirah-Shavah Adif', in Perek Eizehu Mekoman (Daf 48.), where it means that the Hekesh is Chashuv and that it cannot be negated on account of the Gezeirah-Shavah.

וה"נ קאמר 'נברך' חשוב כמו 'ברכו', ולפיכך לא יוציא עצמו מן הכלל,

(c)

Clarification (cont.): Here too, it means that 'Nevarech' is just as Chashuv as 'Borchu', in which case one should not preclude oneself from the community.

והקונטרס מוחק 'עדיף'. ומיהו אתי שפיר 'עדיף' כדפי'.

(d)

Conclusion: Rashi erases the word 'Adif', but, as we explained, this is not necessary.

2)

TOSFOS DH AL HA'MAZON HAREI ZEH BUR

תוספות ד"ה על המזון הרי זה בור

(SUMMARY: Tosfos explains why this is.)

דמשמע דמברך לבעל הבית המאכילו ...

(a)

Reason: Since it conveys the impression that one is blessing the Balabos who is feeding him.

דאי לרחמנא- למה הוא מזכיר מזון, בלא מזון יש הרבה לברכו!

1.

Reason (cont.): This is because, if he is blessing Hash-m, then why does he mention specifically food, seeing as there are many other things for which to bless Hash-m.

3)

TOSFOS DH AMAR RAVA HALACHAH K'REBBI AKIVA

תוספות ד"ה אמר רבא הלכה כר"ע

(SUMMARY: Tosfos elaborates on the ramifications of this ruling.)

פירש ר"ח דהכי קיי"ל.

(a)

Halachah #1: This is how Rabeinu Chananel rules.

והלכך בין בעשרה בין במאה בין ברבוא אומר 'נברך אלהינו על המזון שאכלנו'.

(b)

Halachah #2: Consequently, whether there are ten, a hundred or even ten thousand one says 'Nevarech Elokeinu al ha'Mazon she'Achalnu'.

אבל בג' לא יזכיר 'על המזון' כדאמר לעיל.

1.

Halachah #2 (cont.): But when there are only three, one does not mention 'al ha'Mazon', as we explained earlier.

וגם בעשרה אם אינו רוצה להזכיר 'על המזון' הרשות בידו.

2.

Halachah #2 (cont.): And even when there are ten, one need not mention it if one does want to.

ואומר 'ובטובו חיינו'.

(c)

Halachah #3: And one says 'u've'Tuvo Chayinu' (See Hagahos ve'Tziyunim).

4)

TOSFOS DH SHELOSHAH SHE'YASHVU LE'ECHOL K'ECHAD

תוספות ד"ה שלשה שישבו לאכול כאחד

(SUMMARY: Tosfos stresses that this is speaking where each participant is partaking of his own loaf.)

אף על פי שהיו חלוקין בככר, שכל אחד ואחד אוכל מככרו, 'אינן רשאין ליחלק',

(a)

Clarification: Even though they do share the same loaf of bread, inasmuch as each participant is eating from his own loaf, 'they are not permitted to separate'.

כלומר אף על פי שהן חלוקין בככרות, וס"ד אין זה צרוף, ולא חל עליהם חובת זימון, אפ"ה אינן רשאין ליחלק.

1.

Explanation: This means that even though one would have thought that since they are eating separate loaves, this is not considered a combination, and the Chiyuv Zimun will not take effect on them. Nevertheless, they are not permitted to separate.

5)

TOSFOS DH AVAL I AKDIMU V'AZMINU ALAYHU B'DUCHTAYHU (This Dibur belongs to Amud Beis)

תוספות ד"ה אבל אי אקדימו ואזמינו עלייהו בדוכתייהו

(SUMMARY: Tosfos interprets this differently than Rashi.)

פי' שאכל כל אחד מהשלשה והפסיק לשנים שהיו מסובין עמו עד 'הזן', כדאיתא לעיל (דף מה:) ...

(a)

Clarification: This means that each of the three stopped to hear Mezuman up to 'ha'Zan', as we learned earlier (Daf 45:).

'פרח חובת זמון מעליהם' כלומר פטורין מן הזמון, ורשאין עתה ליחלק.

1.

Clarification: The Chiyuv Zimun has "flown away" from them'; in other words they are then Patur from Zimun, and they are permitted to separate.

ורש"י לא פירש כן.

(b)

Second Opinion: Rashi however, explains the Gemara differently (See Tos ha'Rosh).

50b----------------------------------------50b

6)

TOSFOS DH SHE'CHALKUHAH ACHIN O SHUTFIN TEHORAH

תוספות ד"ה שחלקוה אחין או שותפין טהורה

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with the Gemara in Succah, and explains why this Sugya is not comparable to a vessel that has broken.)

תימה, דאמר בסוכה (פ"ק דף טז.) 'מטה מטמאה אברים, כגון ארוכה ושתי כרעים'?

(a)

Question: We have learned in Succah (Daf 16.) that 'A bed is Metamei when it is dismantled, such as the long-side together with the two legs.

ולי נראה - דהתם מיירי שסופו להחזירה כאשר בתחלה ולתקנה, שהכרעים בעין והדיוט יכול להחזירה.

(b)

Answer: It seems that that speaks where it stands to be re-assembled as it was before, since the legs are still intact and even a layman can re-assemble it.

וא"ת, אמאי לא מייתי הכא מכל כלי שנשבר וטהור, אלמא כיון דפלגוה, פרח לה טומאה?

(c)

Question: Why does the Gemara here not cite the Halachah that every vessel that is broken is Tahor, from which we see that once it has been broken into two, it becomes Tahor?

ול"נ - דשאני התם, שאינו ראוי עוד להצטרף הכלי יחד, ולקבל טומאה אפילו מכאן ולהבא.

(d)

Answer: It seems that that is different, since it is no longer possible to re-assemble the vessel, to render it Tamei it Tamei even from now onwards.

ולא הוי דומיא דשלשה בני אדם, דהוו ראוים.

1.

Conclusion: And it is not comparable to three people (who separated), who are able to re-assemble.

7)

TOSFOS DH SHAMASH METZARFAN L'ZIMUN

תוספות ד"ה שמש מצרפן

(SUMMARY: Tosfos explains that if there are servants who serve all the participants, then they combine the people who cannot see each other even in two rooms.)

לזמון, וה"ה בשני בתים ובני אדם עומדים ומשמשין מזו לזו, מצטרפין (וכן איתא בירושלמי) ...

(a)

Clarification: For Zimun, and the same will apply to two rooms where there are servants that are serving from one to the other (and the Yerushalmi concurs with this) ...

ובלבד שישמעו ברכת המזון מפי המברך.

1.

Clarification (cont.): Provided they all hear Birchas Zimun from the Mevarech.

והא דנקט במתני' 'בית [אחד]'.

(b)

Implied Question: And the reason that the Mishnah 'Bayis Echad' ...

משום חדוש דסיפא - דאפילו בבית אחד 'אם לאו, אין מזמנין'.

(c)

Answer: Is because of the Chidush contained in the Seifa that even in one room 'If they cannot see each other, then even in one room, 'Ein Mezamnin'.

וכן בבית חתנים, כשאוכלים בחופה בב' בתים, ובני אדם משמשין מזו לזו מצטרפין, ובלבד שישמעו ברכת המזון מפי המברך.

(d)

Halachah: And similarly at a wedding, when they eat at the Chupah in two rooms, and there are servants who are serving from one to the other, they combine, provided they hear Birchas ha'Mazon from the mouth of the Mevarech.

8)

TOSFOS DHBOREI PERI HA'EITZ V'NOTLIN MIMENU L'YADAYIM

תוספות ד"ה בורא פרי העץ ונוטלין ממנו לידים

(SUMMARY: Tosfos discusses whether one is permitted to wash Netilas Yadayim with fruit-juice.)

פירש"י - 'כי לא נתן לתוכו מים, לא הוי יין אלא כמי פירות'.

(a)

Clarification: Rashi explains that if one does not add water, then it is not wine but fruit-juice.

ומכאן משמע דמי פירות כשרין לנטילת ידים.

(b)

Halachah: And from here it implies that fruit-juice is Kasher for Netilas Yadayim.

ויש לחלק בין הני דאמרינן בפרק כל הבשר (דף קז.) ד'אחזותא קפדיתו'.

(c)

Refutation: And one can draw a distinction between this case and the case in Perek Kol ha'Basar (Daf 107.), where the Gemara goes after the appearance (See Tosfos ha'Rosh).

ומיהו יש מפרשים לנטילת ידים בעינן מים ...

(d)

Alternative Halachah: There are however, some who require water for Netilas Yadayim (See Maharsha).

דכתיב "וידיו לא שטף במים".

(e)

Proof: As the Torah writes "And he did not wash his hands with water".

9)

TOSFOS DH K'MA'N AZLA HA D'AMAR SHMUEL ETC. K'REBBI ELIEZER

תוספות ד"ה כמאן אזלא הא דאמר שמואל וכו' כר' אליעזר

(SUMMARY: Tosfos discusses whether the Halachah is like Shmuel and elaborates.)

לכאורה משמע כן ממאי דאמר ר"א 'נוטלין ... '.

(a)

Clarification: We seem to extrapolate this from the the fact that Rebbi Eliezer says 'Notlin ...'.

ותימה, דאמרינן בפרק במה טומנין (ד' נ:) 'אימר דאמר שמואל במידי דלא ממאיס, במידי דממאיס מי אמר?'

(b)

Question #1: The Gemara says in Perek Bameh Tomnin (Daf 50:) 'Perhaps Shmuel speaks exclusively about something that does not become disgusting; Did he even say it with regard to something that does?

וא"כ, היכי מוקים לה הא דשמואל כר"א, דהא יין מידי דממאיס בנטילת ידים, ובמידי דממאיס מודה שמואל?

1.

Question #1 (cont.): How can we then equate Shmuel with Rebbi Eliezer, bearing in mind that wine (about which Rebbi Eliezer is speaking) is something that becomes disgusting when one washes one's hands with it, and Shmuel concedes that something that is disgusting is forbidden.

ועוד קשה, דהכא משמע דאין הלכה כשמואל, מדמוקי לה כר"א, ובפרק שני דביצה (ד' כא:) קאמר סתמא דגמ' ד'סופלי לחיותא שדינן בי"ט דמטלטלינן להו אגב רפתא כשמואל' - משמע דקי"ל כוותיה?

(c)

Question #2: Furthermore, here it implies that the Halachah is not like Shmuel, seeing as we establish him like Rebbi Eliezer; whereas in the second Perek of Beitzah (Daf 21:.) the Gemara says S'tam that 'One is permitted to throw date-pits to the animals on Yom-Tov,since one can move them together with bread like Shmuel' - implying that the Halachah is like him?

וי"ל, דהכא לא קאמר אלא לדברי ר"א דסבר לה כשמואל ועדיפא מיניה קאמר, שמתיר אפילו היכא דממאיס ...

(d)

Answer: The Gemara here means to say that Rebbi Eliezer holds like Shmuel in principle, but that he goes even further than him, in that he permits even something that becomes disgusting.

ולא נחת כאן אלא לפרש טעמא דר"א, כדפירשנו.

1.

Answer (cont.): Because the Gemara here is only concerned in giving Rebbi Eliezer's basic reason, as Tosfos explained.

ובה"ג אמר דהלכה כרבנן דהכא, והלכה נמי כשמואל ...

(e)

Alternative Halachah: The B'hag explains that the Halachah is like the Rabbanan here and like Shmuel

דכי קאמר שמואל, הני מילי מידי דלא ממאיס, אבל מידי דממאיס לא.

1.

Reason: Because Shmuel speaks exclusively about food that does not become disgusting ...

ודלא כפי' ר"ח שפסק דלא כשמואל, מדמוקי ליה כר"א.

2.

Rabeinu Chananel: And not like Rabeinu Chananel who Paskens not like Shmuel, since we equate him with Rebbi Eliezer.

אלא ודאי קיימא לן כשמואל כדפירשנו ... וא"כ מותר לסמוך הקערה בפת, היכא דלא ממאיס.

3.

Alternative Halachah (cont.): But to be sure we Pasken like Shmuel, as we explained ... in which case one is permitted to support a dish with a piece of bread, provided it does not become disgusting.

וי"א דצריך לאכלו אח"כ.

(f)

Qualifier: Some maintain however, that one is subsequently obligated to eat the bread.

ויש נוהגים לאכול דייסא בפת, הואיל ואוכלין הפת אח"כ.

(g)

Minhag: And some have the custom to eat porridge with bread, seeing as one subsequently eats the bread.

אבל במס' סופרים אוסרו, דאמרינן במס' סופרים (פ"ג) 'אין אוכלין אוכלין באוכלין אא"כ היה אוכלן בבת אחת'.

(h)

Maseches Sofrim: However, in Maseches Sofrim they forbid it, since it says there (Perek 3) 'One is not permitted to eat food using food unless one eats them both simultaneously.

ושמא ההיא דלא כשמואל.

(i)

Conclusion: But that may well not go like Shmuel.

10)

TOSFOS DH MODIM CHACHAMIM L'REBBI ELIEZER B'KOS SHEL BERACHAH SHE'EIN MEVORCHIN ALAV AD SHE'YITEIN L'TOCHO MAYIM

תוספות ד"ה מודים חכמים לר"א בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with the Gemara later, which lists 'Chai' among the ten requirements of a Kos.)

תימה, דאמרינן לקמן 'ד' דברים נאמרו בכוס של ברכה - חי ומלא ... '?

(a)

Question: We say later (on Daf 51.) that 'Four things were said concerning the Kos shel B'rachah ... Chai (undiluted) and full ... '.

וי"ל, דבעינן שיתנו חי לתוך הכוס, ואח"כ ימזגנו.

(b)

Answer #1: Initially, one pours the wine into the cup undiluted, but afterwards, one adds water.

אי נמי, בעינן חי מן החבית.

(c)

Answer #2: Alternatively, it must come from the barrel undiluted.

אי נמי, קאי א'כוס עצמו, ומאי 'חי' - שלם ...

(d)

Answer #3: Or that 'Chai' refers to the cup, and means (not undiluted, but) complete ...

כדאיתא במכות (ד' טז:) 'ריסק ט' נמלים ואחד חי ... '. אלמא דאותו חי היינו שלם

1.

Proof: As we have learned ion Makos (Daf 16:) 'If one crushed ten ants and one whole (Chai)'.

ה"נ בעינן שיהא הכוס שלם בלא שבירה.

2.

Conclusion: Here too, the cup must be complete, and not broken.

11)

TOSFOS DH L'MAI CHAZI

תוספות ד"ה למאי חזי

(SUMMARY: Tosfos clarifies the Gemara, and rules like the Chachamim.)

פי' - ולמאי אשתני לעילויא? ומשני 'לקורייטי'.

(a)

Clarification: How has it changed for the better? And the Gemara answers 'To drink as a beverage'.

וכן הלכה כרבנן - דיין חי מברכין עליו 'בורא פרי הגפן'

(b)

Halachah: And the Halachah is like the Rabbanan - that over undiluted wine one recites 'Borei P'ri ha'Gafen'.

דאמרינן (פסחים דף קח:) 'שתאן חי, יצא'.

(c)

Proof: As we have learned in Pesachim (108:) 'If one drank them (the four cups of wine) undiluted, one is Yotzei.

12)

TOSFOS DH EIN ZORKIN ES HA'OCHLIN

תוספות ד"ה אין זורקין את האוכלים

(SUMMARY: Tosfos lists the cases which Shmuel concedes, and partially compares other food to bread.)

בהני שלשה מודה שמואל - 'אין מעבירין כוס מלא על הפת' וגם 'אין חותכין עליו בשר חי' ו'אין זורקין את הפת אפילו לא ממאיס'.

(a)

Clarification: Shmuel concedes to the following three Halachos That one may not pass a full Kos over bread; that one may not cut meat on it, and that one may not throw bread even there where it will become disgusting.

וכן שאר אוכלין אסור לזרוק במידי דממאיס.

(b)

Halachah: And similarly, one is not permitted to throw other food (but only if it will become disgusting).

13)

TOSFOS DH V'LO BI'YEMOS HA'GESHAMIM

תוספות ד"ה ולא בימות הגשמים

(SUMMARY: Tosfos elaborates on the previous Halachah regarding the prohibition of throwing food that will become disgusting.)

אע"פ שבאגוזים אין האוכל נמאס בתוכו...

(a)

Implied Question: Even though the food inside the nuts does not become disgusting ...

מ"מ, כשהן נופלים בטיט נמאסים.

(b)

Answer: Nevertheless, when they fall in the mud they become disgusting.

ומיהו עכשיו שדרכן לזרוק חטים בבית חתנים, צריך ליזהר שלא יזרקום אלא במקום נקי.

(c)

Halachah: Consequently, nowadays, when it is customary to throw wheat kernels during a wedding, one must take care to throw them in a location that is clean.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF