1)

TOSFOS DH HA REBBI YOSSI

תוס' ד"ה הא רבי יוסי

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's version of the Sugya and its interpretation.)

פרש"י - ומה ש'מצינו דזכאי בהרמתה' היינו אליבא דרבי דאמר 'יש תרומה במלילות' ...

(a)

Explanation #1: Rashi explains that when it says that 'We find that one becomes Chayav to separate T'rumah', that is according to Rebbi, who says that there is T'rumah in the ears of corn ...

דסבר דהכנסתן דמלילות היינו גרנן וגמר מלאכה ...

1.

Reason: Because he holds that bringing the Melilos into the house is considered their 'Goren' and the conclusion of their work (that obligates them to be Ma'asered.

אבל מתני' דקתני 'לא מצינו ... ', היינו ר' יוסי ברבי יהודה דאמר 'אין תרומה במלילות', דא'דגן קפיד רחמנא, ואין זה אלא קבוץ בעלמא.

2.

Explanation #1 (cont.): Whereas our Mishnah which says that we do not find ... ', that is according to Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah, who says that 'There is no T'rumah in the ears of corn', since the Torah is particular about Dagan, whereas this is merely a collection of corn.

ובסמוך גרסינן 'ולרבי יוסי בר' יהודה נמי משכחת לה ... '- משמע לפי' דלר' יוסי אפי' אכילת קבע יכול לאכול בלא מעשר ...

3.

Text: And the text will shortly read 'And according to Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah too, one can find a case ... ' - implying that according to him, one is even allowed to eat a fixed meal without having to Ma'aser. ...

דאם היה מחייב באכילת קבע, משכחת לה לר' יוסי בר' יהודה דזכאי בהרמתה באכילת קבע.

4.

Reason: Because if one were to be Chayav by a fixed meal, we would have a case where one becomes obligated to separate T'rumah - when one eats a fixed meal.

ותימה, דהלשון לא משמע כן.

(b)

Question #1: The Lashon does not seem to say that ...

דהא קאי על אכילת עראי - 'הכניס שבלין לעשות מהן עיסה, אוכל מהן עראי, ופטור'.

1.

Question #1 (cont.): Seeing as the Beraisa is referring to a casual meal (Arai), when it says 'If he brought ears of corn to make a dough, one may eat from it a casual meal'.

ועלה מסיק 'למוללן במלילות, רבי מחייב מעראי, ור' יוסי בר' יהודה פוטר מעראי'?

2.

Question #1 (cont.): And it is regarding this Beraisa that we conclude 'to roll the ears of corn, Rebbi obligates (from Arai) and Rebbi Yossi b'Rebbi Yehudah exempts (from Arai).

וע"ק, לרבי נמי היכי מצינו (הוא) שזכאי בהרמתה ביו"ט ...

3.

Question #2: According to Rebbi too, where do we find that one becomes Chayav to Ma'aser on Yom-Tov ...

הואיל דאית ליה ד'הכנסתן למלילות זהו גרנן וגמר מלאכתן', אם כן, נתחייבו מאתמול מעיו"ט ...

4.

Reason: Because since he holds that bringing it in to roll the ears is considered its 'Goren' and the conclusion of their work, it became Chayav yesterday ...

ואם כן, אין יכול להפריש ביו"ט?

5.

Question #2 (cont.): In which case, one is not permitted to separate it on Yom-Tov).

לכן נ"ל, דהא דקאמר 'שזכאי בהרמתה' אתיא אליבא דר' יוסי ברבי יהודה דפוטר.

(c)

Explanation #2: It therefore appears that when the Tana says 'she'Zakai be'Haramasah', it goes according to Rebbi Yossi be'Rebbi Yehudah who rules that he is Patur.

דכיון דסבר ד'הכנסתן לאו זהו גרנן'. ואם כן כי מללן ביו"ט לאכל עראי, בא לו חיוב השתא, וא"כ, זכאי בהרמתה.

1.

Explanation #2 (cont.): Because, since he holds that 'bringing them into the house is not their Goren', when he rolls them on Yom-Tov to eat casually, that is when the Chiyuv (to Ma'aser them) comes into effect, and he now obtains the right to Ma'aser it.

והא דאמר ד'אינו זכאי בהרמתה' אתי אליבא דרבי, דס"ל דהכנסתן זו היא גרנן, והיה להם לתרום מאתמול, וא"כ אינו זכאי בהרמתה.

2.

Explanation #2 (cont.): Whereas the Tana who says 'Eino Zakai be'Haramasah' concurs with Rebbi, who holds that bringing them into the house is their Goren, in which case, the owner should have Ma'asered them yesterday, and he does not obtain to Ma'aser them now.

ובסמוך גרסי' 'ולרבי משכחת לה ... '.

3.

Text: And shortly, the text reads 'And according to Rebbi, we find the case ... '.

2)

TOSFOS DH IKA DE'AMRI MACHLOKES BE'SHIBALIM AVAL BE'KITNIYOS DIVREI HA'KOL LO TIVLA

תוס' ד"ה איכא דאמרי מחלוקת בשבלים אבל בקטניות ד"ה לא טבלא

(Summary: Tosfos has a problem with the simple explanation and presents a more complex one that eliminates it.)

והקשה הר"ר שמשון מקוצי, דבכל התלמוד לא מצינו 'איכא דאמרי' כה"ג שהוא להפך מן הראשון ...

(a)

Question: R. Shimshon from Coucy asks that in the whole of Shas we do not find the term 'Ika de'Amri' in this format, where it comes to teach us the opposite of the first Lashon?

דודאי מצינו בשאר מקומות לישנא קמא דברי הכל, ואיכא דאמרי בהא נמי פליגי, או איכא דאמרי בהא פליגי ובהא דלישנא קמא דברי הכל; אבל כה"ג לא?

1.

Question (cont.): What we normally find is that the first Lashon is unanimous and the second Lashon, that they argue over that point, or vice-versa, but never in a format like this?

דכל הפחות הוה לי' למימר ד'בקטניות מחלוקת, אבל בשבלין כ"ע מודו'?

2.

Question (concl.): At least it ought to have said that 'they argue by Kitniyos, but by Shibalin, they all agree'?

ותירץ, דה"ק: לישנא קמא 'מחלוקת בשבלין' (היכא שפירש בהדיא שהכניסן לשבלין); 'אבל בקטנית' (שפירש למוללן), 'ד"ה טבלא';

(b)

Answer: He therefore answers that this is what the Gemara means to say: According to the first Lashon, 'they argue over Shibalin' (there where he specifically brought them in as Shibalin) 'but with Kitniyos' (if he brought them in order to roll them), 'they both agree that it is Tevel'.

וה"ה דפליגי בקטניות סתם ובשבלין סתם ...

1.

Answer (cont.): Likewise, they argue over where Kitniyos and Shibalin S'tam.

ולאיכא דאמרי ה"ק - 'מחלוקת בשבלין' סתם (שלא פירש למוללן); 'אבל בקטניות' סתמא 'כ"ע מודו דלא טבלו'.

2.

Answer (cont.): Whereas according to the second Lashon it means: 'They argue over 'be'Shibalin' S'tam (where he does not specify that he intends to roll them), 'but be'Kitniyos (S'tam) both agree that it is not Tevel.

וה"ה, בקטניות שהכניסן למוללן פליג, וכן בשבלין פליגי.

3.

Answer (concl.): Likewise, they also argue by Kitniyos which he brought in to roll, and by Shibalin, too.

והשתא ניחא, דלא הוי להיפך לגמרי, דהא דקאמר לישנא קמא דפליגי, מסיק הכא בדאיכא דאמרי ד"ה [לא] טבלא.

(c)

Conclusion: Now it is acceptable, seeing as they do not reverse their opinions completely; because where the first Lashon maintains that the opinions argue, the second Lashon explains that they both agree that it is not Tevel.

וא"ת, והא לא מיירי כלל בפלוגתייהו, רק במפרש שהכניסן לשבלים?

(d)

Question: But it does not deal with the Machlokes at all, only where he explains that he brought it in for Shibalin?

יש לומר, דמה דקתני סיפא 'למוללן במלילות', משום דבסתמא הוי כמו למוללן במלילות, דכל שלא פיר' דהוו לעשות מהן עיסה, הוי כמו למוללן במלילות בשבלים.

(e)

Answer: When the Seifa says 'to roll the ears', that is because S'tam it is as if it is to roll ... , since, as long as the owner does not specify that it is in order to make a dough, we assume that this was his intention.

אבל תימה להאי פירוש, אדמקשה בסמוך 'מאי לאו בטבל ... ?' מאי פריך - לשני ליה דמיירי בדמפרש, והכא מיירי בסתם?

(f)

Question: The problem with this explanation is when the Gemara asks shortly 'Is it not speaking by Tevel?', why does it not answer that it is speaking where he specifies, whereas the Beraisa is talking about S'tam?

ויש לומר, דמשמע דמיירי בכל ענין אפילו בסתמא.

(g)

Answer #1: Because the Gemara understands that the Beraisa is speaking in all cases, even by S'tam.

ועוד, דבעי לאוקמא אליבא דכלהו תנאי.

(h)

Answer #2: Moreover, the Gemara wants to establish it according to all the Tana'im.

13b----------------------------------------13b

3)

TOSFOS DH KE'SHEM SHE'TERUMAH GEDOLAH NITELES ETC.

תוס' ד"ה כשם שתרומה גדולה ניטלת וכו'

(Summary: Tosfos discusses why we need to learn T'rumas Ma'aser from T'rumah Gedolah, seeing as it has its own Pasuk.)

ואם תאמר, מה צריך למילף תרומת מעשר מתרומה גדולה דניטלת במחשבה, תיפוק ליה דבהדיא כתיב בה "ונחשב" - דקאי א'תרומת מעשר ... ?'

(a)

Question: Why do we need to learn that T'rumas Ma'aser can be taken with Machshavah alone from T'rumah Gedolah, why can we not learn it from "ve'Nechshav", which refers to T'rumas Ma'aser?

ופ"ה, דלאו דוקא נקט 'מחשבה' אלא 'אומד' דוקא נקט.

(b)

Answer #1: Rashi explains that when the Tana mentions 'Machshavah' it is La'v Davka, and that he is only really concerned with taking it 'be'Omeid' (by assessment).

ועי"ל, אי לאו דילפינן תרומת מעשר מתרומה גדולה, לא הייתי אומר דתרומת מעשר ניטלת במחשבה, דאי משום קרא ד"ונחשב" דכתיב גבי תרומת מעשר, מוקמינן לה בתרומה גדולה ...

(c)

Answer #2: Alternatively, if we would not learn that T'rumas Ma'aser can be taken with Machshavah from T'rumah Gedolah, we would not know that it can, since although "ve'Nechshav" is written by T'rumas Ma'aser, we establish it by T'rumah Gedolah.

דה"ק בירושלמי 'כל התורה למדה ומלמדה, חוץ מתרומת מעשר, דמלמדה ואינה למדה ...

(d)

Support: Because so the Yerushalmi says - 'The entire Torah works on the basis of learn and teach, except for T'rumas Ma'aser which teaches but does not learn ...

דהא "ממנו" דכתיב גבי תרומת מעשר, דמיניה נפקא 'מוקף' ...

1.

Support (cont.): Since "Mimenu" that is written by T'rumas Ma'aser, from which we learn the Din of Mukaf (that the crops that are covered by the Ma'asros that one takes must be next to the crops from which they are being taken) ...

דדרשינן "ממנו" 'מן הסמוך לו', ומוקמינן לה בתרומה גדולה, דבעינן מוקף ...

2.

Support (cont.): Since we Darshen "Mimenu", 'from what is next to it', and we establish it by T'rumah Gedolah ...

אבל בתרומת מעשר מדאורייתא לא בעינן מוקף.

3.

Support (cont.): But T'rumas Ma'aser, min ha'Torah, does not require Mukaf.

אלמא "ממנו" דכתיב בתרומת מעשר מוקמינן ליה בתרומה גדולה.

4.

Support (concl.): And just as "Mimenu" that is written by T'rumas Ma'aser, we establish by T'rumah Gedolah ...

והכא נמי "ונחשב" נימא, כדפרישית.

(e)

Conclusion: So too, will we establish "ve'Nechshav" by T'rumah Gedolah, as Tosfos explained.

4)

TOSFOS DH U'MAH RA'ISA HAI IDGAN VE'HAI LO IDGAN

תוס' ד"ה ומה ראית האי אדגן והאי לא אדגן

(Summary: Tosfos explains that, unlike in most places in Shas, 'Mah Ra'isa' does not mean 'vice-versa').

ותימה, היכי אסיק אדעתיה דמקשה לומר אפכא, דבשבלין יהא חייב, ובהקדימן בכרי יהא פטור?

(a)

Question: How can we even think to say the opposite, that the Levi is Chayav by 'Shibalin and Patur, by K'ri?

אם הוא חייב בשבלים, כ"ש בכרי, שכל מה שאחרי כן יהא חייב?

1.

Question: (cont.): If he is Chayav by 'Shibalin, how much more so, by 'K'ri, which comes after it?

ואומר הרר"י, דה"ק 'מה ראית לחייב מכל צדדין הקדימו בכרי, ופטור בשבלין ...

(b)

Answer: The Ri therefore explains as follows: 'What do you see to declare Chayav 'Hikdimo bi'K'ri' and 'Patur by 'Shibalin' under all circumstances ...

אימא דבין חיוב ובין פטור, בהקדימו בכרי פטור קודם ראיית פני הבית וחיוב לאחר ראיית פני הבית?

1.

Answer (cont.): Perhaps both with regard to Chiyuv and with regard to P'tur, if he arrived at the K'ri first he is Patur as long as it has not yet entered the house, and Chayav if it has?

ומשני, 'האי אדגן' פירוש בהקדימו בכרי, וא"כ, דין הוא שיהא חייב מכל צד.

2.

Answer (concl.): And the Gemara answers 'Hai Idgan' - meaning that if he arrived first at the K'ri, it is logical to declare him Chayav under all circumstances, since it is then called 'Dagan'.

5)

TOSFOS DH VE'IM KALAF VE'NASAN LE'TOCH YADO CHAYAV

תוס' ד"ה ואם קלף ונתן לתוך ידו חייב

(Summary: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya earlier, which forbids rolling wheat kernels on Shabbos.)

פרש"י - 'ואם קלף מתוך השבלין'.

(a)

Clarification: Rashi explains that he peeled it from inside the husks.

ותימה, היכי מקלפא לרב דביתהו כסי כסי, האמר לעיל ד'מולל מלילות מערב שבת ... '; משמע הא בשבת אסור?

(b)

Question: How could Rav's wife peel for him cups-full, seeing as we learned earlier (on Daf 12:) that one should roll wheat-kernels in one's hands on Erev Shabbos, implying that on Shabbos itself, it is forbidden.

ויש לומר, דהתם מיירי לתלוש מן השבלים שהוא מפרק, וזהו תולדה דדש שהוא אב מלאכה ...

(c)

Answer: That Gemara is speaking about detaching the wheat kernels from their outer husks, which is considered 'Mefarek', a Toldah of threshing, which is an Av Melachah.

והכא מיירי בשכבר נתלשו מע"ש מן השבלין, אבל עוד הן בקליפתן החיצונה, ולכך שרי.

1.

Answer (cont.): Whilst here it is speaking where the grains were already detached from the outer husks on Erev Shabbos, but they are still contained inside their peels. Consequently, it is permitted.

ומה שפרש"י הכא, ד'אם קלף ונתן לתוך ידו, חייב מפני שהוא קבע' לא נהירא ...

(d)

Refutation: And what Rashi says here that if he peels it and places it inside his palm it is forbidden 'because it is fixed', is not correct ...

דבסמוך משמע שהטעם מפני שהוא גמר מלאכה, הואיל והוא קולף הרבה ביחד, דהיינו דגונו.

(e)

Reason: Since the Gemara will shortly imply that the reason is because it is 'G'mar Melachah' (completing a task), because seeing as he peels a lot simultaneously, that is its 'Digun'.

6)

TOSFOS DH KEITZAD MOLEL

תוס' ד"ה כיצד מולל

(Summary: Tosfos explains the basic difference between the cases of 'Molel' and 'Menafe'ach'.)

פי' ביו"ט, דבשבת אסור למלול.

(a)

Clarification: This refers to Yom-Tov, since, on Shabbos, it is forbidden to roll.

ו'כיצד מנפח' - ר"ל בשבת, דביו"ט שרי אף בקנון ובתמחוי.

1.

Clarification (cont.): Whereas 'Keizad Menafe'ach (How does he blow)?' refers to Shabbos, since on Yom-Tov, it is permitted to use even K'non ve'Tamchuy (a funnel or a dish).

7)

TOSFOS DH KEITZAD MENAFE'ACH VE'KA'AMAR BEIN KISHREI ETZBE'OSAV

תוס' ד"ה כיצד מנפח וקאמר בין קשרי אצבעותיו

(Summary: Tosfos reconciles this with the Gemara on Daf 12:)

ותימה, דלעיל אמר 'המולל מלילות מע"ש, למחר מנפח מיד ליד ... , אבל לא בקנון ... '?

(a)

Question: But earlier, we said that someone who is Moleil Melilos on Friday, may blow them from hand to hand ... as long as he does not use a funnel ... '?

ויש לומר, דלעיל הוי פירוש 'בין קשרי אצבעותיו'.

(b)

Answer: The Gemara earlier really means between the joints of his fingers.

ו'קנון ותמחוי' דנקט?

(c)

Implied Question: Then why does it mention 'K'non ve'Tamchuy'?

משום י"ט נקט ליה.

(d)

Answer: It mentions them on account of Yom-Tov (where they are permitted).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF