1)

TOSFOS DH Ein ha'Mayim Metaherin b'Zochalin v'Chulei (cont.)

תוספות ד"ה אין המים מטהרין בזוחלין כו'(המשך)

ואפילו פליגי רבנן עליה וסברי דפרת שמו מכל מקום מסייעין ליה מהא דקאמר רבי מאיר דמימיו פרין ורבין דלא פליגי עליה בסברא זו דנהרא מכיפיה מיבריך ויכולין לסבור ששמו פרת מהאי טעמא גופיה

(a)

Support #1: And even if Rabanan argue with him, and hold that its name is Pras, in any case we support him from what R. Meir taught, that its waters are Parim v'Rabim. They do not argue about this reasoning that a river is blessed from its source. They could hold that it is called Pras for this reason itself!

אבל לא שייך לאמר למה נקרא שמו פרת כי אם לרבי מאיר לפי שיש לו שם אחר לר' מאיר ויובל משמע לרבנן כמו יבלי מים (ישעיה ל)

1.

However, it is reasonable to say "why is it called Pras?" only according to R. Meir, for R. Meir holds that it has another name. Rabanan hold that Yuval is like "Yivlei Mayim" (it is not the river's name).

ובבראשית רבה נמי דריש כרבי מאיר דקאמר חדקל שמימיו חדים וקלים פישון שמגדל פשתן פרת שמימיו פרין ורבין

(b)

Support #2: And also in Bereishis Rabah it expounds like R. Meir. It says that Chidekel [is called so] because its waters are Chad and Kalim (hard and fast). Pishon [is called so] because [its waters] make Pishtan (flax) grow. Pras [is called so] because its waters are Parim v'Rabim.

ובלא גשמים נהרות ומעיינות מתגברין כדאמרינן בראש השנה (דף יא:) (באחד) באייר שמזל כימה עולה ביום ומעיינות מתגברין

(c)

Support #3: And without rain, rivers and springs get bigger, like we say in Rosh Hashanah "in Iyar, when Mazal Kimah rises during the day, and springs increase";

ובמרחשון הן מתמעטין מפני מניעת גשמים שלא המטיר כל הקיץ וכדאמרי' בפסחים בפרק מי שהיה טמא (דף צד:) תשרי מרחשוון וכסליו חמה מהלכת (באויר) [צ"ל בימים] כדי לייבש את הנהרות

1.

In Cheshvan they get smaller due to withholding of rain, for there was no rain all summer, and like we say in Pesachim (94b) that in Tishrei, Cheshvan and Kislev, the sun goes near the seas in order to dry the rivers.

i.

Note: We expect rain to come to in Cheshvan, and we fast if there is no rain! Perhaps "withholding of rain" means that the ground, which is dry because there was no rain all summer, absorbs the rain, and does not emit it to rivers. Tosfos supports this from Pesachim. The sun goes near the seas in order to dry the rivers. I.e. it evaporates some of the water or warms it, causing that the land will absorb less and emit less to rivers. - PF)

ובסוף סדר תעניות (תענית דף כה: ע''ש) נמי אמרינן שאין לך טפח שיורד שאין עולה טפחיים כנגדו מלמטה

(d)

Support #4: In Ta'anis (25b) we say that there is no Tefach of rain that descends [from above] for which two Tefachim do not rise corresponding to it from below;

וכמו שהקרקע (מלחלחת) [צ"ל מתלחלחת - בנין שלמה] כפליים מלמטה בשעה שהגשמים יורדים כמו כן לענין ריבוי הנהרות מתרבים המים ומתגדלים מלמטה כשהמטר יורד מלמעלה

1.

And just like the ground gets twice as wet from below [as from above] when the rain descends, the same applies to increase of rivers. The water increases and grows from below when the rain descends from above;

)ואמרינן התם נמי( [צ"ל כדקאמר נמי התם - שיטה מקובצת] דאמר תהומא עילאה לתהומא תתאה אבע מימך

i.

This is like we say there also that the upper depth says to the lower depth "make your water flow."

וא''ת א''כ מנלן דהא דרב פליגא עליה דאמר מטרא במערבא כו' דלמא היינו משום שאז מתברך (המקוה) [צ"ל המקור - חק נתן] כדפרישית

(e)

Question: If so, what is the source that Rav argues with him, because Rav said that [the Pras testifies to] rain in Eretz Yisrael? Perhaps it is because then the source is blessed, like I explained!

וי''ל משום דאם איתא דסבירא [צ"ל ליה - שיטה מקובצת] דאורחא דמילתא דמבריך מכיפיה א''כ גם (כל הנהרות) [צ"ל בלא גשמים - שיטה מקובצת] נמי לפעמים מבריך ומאי סהדא דנהר פרת אין זה עדות

(f)

Answer: It is because if it were true that he holds that it is normal to be blessed from its source, if so also without rain, sometimes it is blessed. If so, how is the river a witness? This is not testimony!

והקשה ר''ת לשמואל דאמר אין המים מטהרין בזוחלין אלא [פרת] ביומי תשרי בלבד ולרב ולאבוה דשמואל קשיא להו הא דתנן במס' פרה (פ''ח מ''י) ומייתי [צ"ל לה - שיטה מקובצת] בסנהדרין ריש פ''ק (דף ה:)

(g)

Question #1 (R. Tam): According to Shmuel, who says that the only water that is Metaher b'Zochalin is the Pras in Tishrei, and according to Rav and Shmuel's father, the Mishnah in Parah (8:10), and it is brought in Sanhedrin (5b) is difficult!

מי קרמיון ומי פיגה פסולין למי חטאת מפני שהן (כו') [צ"ל מי ביצים מי הירדן ומי ירמוך פסולין מפני שהן - בנין שלמה] מי תערובת

1.

Water of Karmiyon and water of Pigah is Pasul for Mei Chatas because they are swamp water. Water of the Yarden and Yarmuch are Pasul, for they are waters of mixture;

הא לאו הכי כשרים ולא פסלינן להו שמא רבו הנוטפין על הזוחלין והוו להו גשמים רובא

i.

Inference: If not for this, they would be Kosher. We do not disqualify lest dripping water be the majority over Zochalin, and rainwater is the majority!

וי''ל דאינהו סברי דהני ד' נהרות מדליין דא''י גבוהה מכל הארצות ואין נשארין שם מי גשמים

(h)

Answer #1: They hold that these four rives are higher, for Eretz Yisrael is higher than all [other] lands, and rainwater does not remain there.

ועוד הקשה לרב ולאבוה דשמואל ולשמואל דאמרי אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי בלבד במה מטהרין [צ"ל זבין - שיטה מקובצת כתב יד] מצורעים ובמה מקדשין מי חטאת בערב פסח

(i)

Question #2 (R. Tam): Rav, Shmuel's father and Shmuel hold that the only water that is Metaher b'Zochalin is the Pras in the days of Tishrei. How do Zavim and Metzora'im become Tahor, and how are they Mekadesh Mei Chatas on Erev Pesach?

1.

Note: What is the last question? Perhaps they took from the river in Tishrei, and used it for Haza'ah on Erev Pesach! Perhaps Tosfos asks from the first Erev Pesach (i.e. before Pesach. The Kidush was not on Erev Pesach, for if so, people would be Tamei until the second Haza'ah four days later!) They could not be Mekadesh the water before burning the first Parah Adumah in Nisan. Melachah or Hesech Da'as disqualifies the water before Kidush. It is unreasonable that someone took water in Tishrei, and did not cease guarding it until Nisan! Or, perhaps the words "and how are they Mekadesh Mei Chatas" should be deleted here. Below Tosfos asks about where and when they got water for Mei Chatas.

דאמרי' בפסחים (דף צ.) דיש טבילה לזב בערב פסח

2.

We say in Pesachim (90a) that a Zav can immerse on Erev Pesach!

והזאה היאך היה על האנשים שעשו פסח שני ועל כל טמאים של מתי מדבר (מישאל) [צ"ל ומישאל - בארות המים] ואלצפן והלא היו רחוקים מפרת [צ"ל ומתשרי - שיטה מקובצת]

3.

And how did they do Haza'ah on the people who did Pesach Sheni, and on all who died in the Midbar, and Misha'el and Elitzafon (who took Nadav and Avihu from the Mishkan)? They were far from the Pras and from Tishrei!

ומיהו לפי מה שפירש דהנך ד' נהרות מדליין לא קשה מטבילת זבין ומצורעים בערב פסח אבל מקדוש מי חטאת קשה דפסולים למי חטאת (וממישאל ואלצפן - חק נתן מוחקו)

(j)

Partial Answer: According to what he explained that these four rives are higher, it is not difficult from Zavim and Metzora'im on Erev Pesach (we are not concerned lest the majority is rainwater). However, it is difficult from Kidush of Mei Chatas, for [these rivers] are (swamp water, which is) Pasul for Mei Chatas!

ותירץ דשמא נהרות וצינורייתא דמידליין אין גשמים מתערבין בהן שהמימי גשמים מתערבין ויורדין בתוך הנהרות הנמוכים ונשטפים והולכים לים ואין מתערבין (במקואות) [צ"ל במקומות - שיטה מקובצת] גבוהים

(k)

Answer #1 (R. Tam): Perhaps [all] rivers and streams that are high, rain does not mix with them, for the rain mixes with and descends in the low rivers and it is washed away and goes to the sea. They do not mix with high places. (There are other high rivers of normal water. They are Kosher for Mei Chatas);

וגם לא במים (המכונסים) [צ"ל המכוסים - חק נתן] וכגון בנהרות היוצאים ממערות (ואין) [צ"ל אין - צאן קדשים] מי הגשמים מתערבין (ומכונסין( [צ"ל ונכנסין - חק נתן] שם

1.

And also [concern for mixing is] not in covered water, e.g. rivers that exude from caves. Rainwater does not mix and enter there.

תדע (הא) [צ"ל דהא - שיטה מקובצת] דתנן במס' פרה (פ''ח מי''א) באר אחאב ומערת פמייס כשרים וכל שכן (נהרות) [צ"ל שאר בארות - שיטה מקובצת] ומעיינות כדקתני בסיפא באר שנפל לתוכה חרסית או אדמה ימתין עד שיצהיל דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר אינו צריך להמתין

2.

Proof: The Mishnah (Parah 8:11) teaches that the well of Achav and the Pamyas cave are Kosher, and all the more so other wells and springs, like the Seifa teaches "a well into which fell Charsis (a kind of earth, crushed bricks, or plaster) or earth, he waits until it clears [before immersing in it]. R. Yishmael says so. R. Akiva says, he need not wait";

אבל באר אחאב ומערת פמייס איצטריכא למיתני דכשרים לפי שירדן יורד ממערת פמייס וירדן פסול מפני שיש בו [מי] תערובת קמ''ל דמערת פמייס אינו מי תערובת אבל (נהרות) [צ"ל שאר בארות - שיטה מקובצת] כשרות לדברי הכל

i.

However, it needed to teach about the well of Achav and the Pamyas cave that they are Kosher, because the Yarden descends from the Pamyas cave, and the Yarden is Pasul, because it has mixed water. The Mishnah teaches unlike one might have thought; [rather,] the Pamyas cave is not mixed water. However, all agree that other wells are Kosher. (Tosfos did not explain why Be'er Achav was taught. Tiferes Yisrael explains that it was connected to a stream. It did not look like it flows, rather, like a Stam well, which is not Mayim Chayim. Even so, it is Kosher. However, Tosfos proves that Stam wells are Kosher!)

ועוד פי' ר''ת דאיכא למימר מן הדין קמא קמא בטל אפילו לדברי רב ואבוה דשמואל אלא דמחמרי מפני מראית העין משום (גשמים) [צ"ל חרדלית - שיטה מקובצת]

(l)

Answer #2 (R. Tam): We can say that according to letter of the law, Rishon Rishon (every drop that mixes in is) Batel, even according to Rav and the father of Shmuel. However, they are stringent due to Mar'is Ayin (lest onlookers think that they immerse in Pasul water), due to a stream of falling rain.

ולפי פירוש אחרון לא קשיא כל הנך דבימי משה דאכתי לא גזור

(m)

Consequence: According to Answer #2, the question from all [those who were Tamei Mes] in the days of Moshe is not difficult. Rabanan had not yet decreed.

ונראה שהם בטלות ברוב שהרי כל הנהרות מחוברין לים הגדול ביותר מעירוב מקוואות

(n)

Answer #3: It seems that [the rainwater] is Batel in a majority, for all rivers are connected to the Yam ha'Gadol more than [the connection needed for] joining Mikva'os;

ותחלת הנהרות אינם קטפרס שזה דרך חיותן ולא קטפרס מחברן אלא (חיותן) [צ"ל הים - צאן קדשים] מחברן כל זה פי' ר''ת בתשובה

1.

The beginning of the rivers are not Ketarfes (water flowing down an incline), for this is the way they flow. Ketarfes does not join them, rather, the sea joins them. R. Tam explained all this in a Teshuvah.

ואותו טעם דקמא קמא בטיל לא יתכן לפי מה שפי' לעיל בפרק הלוקח בהמה (דף כב. ד''ה יתיב) דכל איסור הבטל חוזר וניעור כשחוזר ורבה עד כדי שיש בו שיעור לאסור

(o)

Limitation: That reason "Rishon Rishon Batel" cannot be according to what I explained above (22a) that every Isur that is Batel, it is Chozer v'Niur when it increases to the point that there is a Shi'ur to forbid.

ומיהו יתכן אותו טעם דמחוברים לים הגדול

(p)

Observation: However, the reason that they are connected to the Yam ha'Gadol, it is possible.

[צ"ל ולא דמי לחבית של מים שנפלה לים הגדול - שיטה מקובצת] דאמרינן בריש מכות (דף ד.) דהטובל שם לא עלתה לו טבילה

(q)

Implied question: Why is this unlike a barrel of water that fell into Yam ha'Gadol? We say in Makos (4a) that one who immersed there, the Tevilah was invalid!

התם איתנהו בעינייהו [צ"ל בלא תערובת כלל - צאן קדשים] אבל הכא אין הנוטפים ניכרים (וידועים בלא תערובת כלל - צאן קדשים מוחקו)

(r)

Answer: There, [what fell in] is intact without a mixture at all. However, here, the Notfim are not recognized.

2)

TOSFOS DH u'Mah Bincha Eino b'Laku'ach u'Matanah v'Chulei

תוספות ד"ה ומה בנך אינו בלקוח ומתנה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether R. Akiva can agree to this.)

וא''ת אין דנין אפשר משאי אפשר כדאמר ר''ע במנחות פרק התודה (דף פב.)

(a)

Question: We do not judge possible from impossible, like R. Akiva said in Menachos (82a)!

וי''ל דהתם הוא דבבנין אב יליף פסח דורות מפסח מצרים אבל הכא היקשא הוא ומודה ר''ע

(b)

Answer: There, in a Binyan Av he does not learn Pesach Doros from Pesach Mitzrayim. However, here it is a Hekesh, and R. Akiva agrees.

דאמרינן בפ' בנות כותים (נדה לז:) על כרחך הקישן הכתוב

1.

Source: We say in Nidah (37b) "you are forced to say that the verse equated them."

וא''ת והא בההיא (דתודה) [צ"ל דהתודה - שיטה מקובצת] נמי מסקינן טעמא דר''א מועבדת שיהא עבודות של חדש שוות ביה ומוכח התם דהיינו היקש ואפ''ה פליג עליה ר''ע ולא קבלה מיניה

(c)

Question: Also in Menachos, we conclude that R. Eliezer's reason is due to "v'Avadta" - all the Avodos of the month (both in Mitzrayim and for Doros) are the same. It is proven there that it is a Hekesh, and even so R. Akiva argues with him, and did not accept to learn like him!

ואין לומר משום דלית ליה לר''ע ההיא היקשא

1.

Suggestion: This is because R. Akiva does not agree that it is a Hekesh.

דהא בפסחים בפרק מי שהיה טמא (דף צו.) מקשינן ליה אהדדי לכמה דברים (מהכא) [צ"ל גמר מה בין - שיטה מקובצת] פסח מצרים לפסח דורות

2.

Rejection: In Pesachim (96a) we equate them to each other. For several matters we learn what is the difference between Pesach Mitzrayim to Pesach Doros!

וי''ל דכיון דצריכא היקישא לשאר דברים לא שייך למימר התם על כרחן הקישן הכתוב לענין אפשר משאי אפשר

(d)

Answer: Since the Hekesh is needed for other matters, it is not appropriate to say there "you are forced to say that the verse equated them" regarding possible from impossible.

וא''ת לר' אחדבוי בר אמי דאמר בפרק בנות כותים (דף לז:) ר''א היא דאמר דנין אפשר משאי אפשר ולית ליה שינויא דעל כרחין הקישם ומה יתרץ כאן

(e)

Question: According to R. Achdevoy bar Ami, who says in Nidah (37b) that it is R. Eliezer who says that we learn possible from impossible, and he argues with the answer "you are forced to say that the verse equated them", what will he answer here?

וי''ל (הא דנעמידנה נמי) [צ"ל דיעמידנה - דפוס ויניציה] כר' אליעזר

(f)

Answer #1: He will establish it like R. Eliezer.

אי נמי איצטריכא ליה היקשא דנדה לשאר דברים ומשום הכי לא מוקי לה כר''ע

(g)

Answer #2: He needs the Hekesh of Nidah to other matters. Therefore, he does not establish it like R. Akiva. (Here, it is not needed for anything else.)

ומיהו קשה מההיא דאין משלשין במכות (בסוף) (דף ה.) דילפי לה מכות ממיתה והיינו אפשר משאי אפשר וגזרה שוה דהתם צריכה לכמה דברים

(h)

Question: It is difficult from "we do not divide lashes" (every Ed Zomem gets the full amount of lashes that he intended to obligate the defendant - Makos 5a). We learn lashes from Misah, which is possible from impossible, and the Gezeirah Shavah there is needed for several matters!

3)

TOSFOS DH Amar Kra Ken Ta'aseh Im Eino Inyan li'Vechor

תוספות ד"ה אמר קרא כן תעשה אם אינו ענין לבכור

(SUMMARY: Tosfos explains why above we did not expound through Im Eino Inyan.)

תימה דבריש עד כמה לעיל (דף כו:) דרשינן לענין בכור (כדאמר) [צ"ל דאמר' - שיטה מקובצת] אמר קרא כן תעשה הוסיף לך הכתוב עשייה אחרת בשורך

(a)

Question: Above (26b) we expound about Bechor 'the verse says "Ken Ta'aseh" - it added an extra action' (one keeps a calf longer before giving it to a Kohen than for Tzon)!

וי''ל הא דדרשינן ליה בבכור משום דכתיב בבכור אבל מאחר דאפקיה רחמנא בלשון עשייה דרשינן ליה למעשר משום דבכור לא שייך קדושת עשייה (קדושה)

(b)

Answer: We expound it for a Bechor because it is written about Bechor, but since the Torah used an expression of doing, we expound it for Ma'aser, because regarding Bechor, Kedushah of action does not apply.

4)

TOSFOS DH Lakach Asarah Ubrin bi'Mei Iman v'Chulei

תוספות ד"ה לקח עשרה עוברין במעי אמן כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not the same applies after birth.)

לאו דוקא דהוא הדין נולדו( (כיון [צ"ל כל זמן - שיטה מקובצת] דהוי מחוסר זמן

(a)

Explanation #1: This is not precise. The same applies [if he bought them already] born, as long as they are Mechusar Zman.

אי נמי נקט במעי אמן (ואפילו) [צ"ל לומר אפילו - שיטה מקובצת] לרבי שמעון בן יהודה דאמר מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר:

(b)

Explanation #2: It mentioned in their mothers' womb, to say that even according to R. Shimon ben Yehudah, who says that Mechusar Zman enters the pen for Ma'aser [so one who buys an animal within eight days, it is exempt from Ma'aser, one who buys a fetus, it is not exempt].

56b----------------------------------------56b

5)

TOSFOS DH Zonah Yisraelis Esnenah Mutar v'Kohen ha'Ba Aleha v'Chulei

תוספות ד"ה זונה ישראלית אתננה מותר וכהן הבא עליה כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses when the Esnan is permitted.)

וא''ת והא אמר רבא בפ' מרובה (ב''ק ע:) דאתנן אסרה תורה אפי' בא על אמו

(a)

Question: Rava said in Bava Kama (70b) that the Torah forbade an Esnan, and even if he had Bi'ah with his mother (so he is exempt from paying, due to Kam Lei bid'Rabah Minei, since he is Chayav Misah. If he pays, it is an Esnan. His mother is a Yisraelis!)

ובתמורה תניא [רבי] (ר''ל) אומר אין אתנן אלא הבא לו בעבירה אבל אתנן אשתו נדה כו'

1.

And in a Beraisa in Temurah (29b), Rebbi says that Esnan is only for a woman always forbidden to him, but [not] his wife when she is Nidah... (here we say that it never applies to a Yisraelis)!

י''ל דלא מיירי (כדקיימא) [צ"ל בדקיימא - חק נתן] ליה באיסור ערוה דדוקא מיירי בדתפסי (בהדי [צ"ל בהו] קדושין כדמפרש טעמא דלכך אתננה מותר

(b)

Answer: We do not discuss [here] when she is an Isur Ervah to him. We discuss only [women] on whom Kidushin takes effect, like it explains the reason. Therefore, her Esnan is permitted.

והא דכהן הבא עליה לוקה

(c)

Implied question: [If she is not Ervah,] why is a Kohen lashed for Bi'ah with her?

בגיורת ומשוחררת שהיא זונה או שנעשית זונה מאדם אחר שהיתה עליו באיסור כרת כיון שבא עליה עשאה זונה

(d)

Answer #1: E.g. she is a convert or freed Shifchah, who is a Zonah, or she became a Zonah through another man, that she was forbidden to him with an Isur Kares. Since he had Bi'ah with her, he made her a Zonah.

או כמ''ד פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה

(e)

Answer #2: Or, it is like the opinion that a bachelor (the same applies to a married man; it says so for parallel structure with Penuyah) who had Bi'ah with a Penuyah not for the sake of Kidushin, he made her a Zonah.

והא דמשמע דלא משתכח בזונה ישראלית דתיעשרה איהי הוה מצי לאשכוחי באיסור ערוה

(f)

Implied question: It connotes that we do not find a Zonah Yisraelis that she tithes the Esnan. We could find this through an Isur Ervah!

אלא אתא לאשמועינן דזונה ישראלית אתננה מותר

(g)

Answer #1: He comes to teach that a Zonah Yisraelis, her Esnan is permitted [when she is not Ervah].

[וא''ת] לרבא דאמר בפ' בתרא דתמורה (דף כט:) דאחת זונה כותית וא' זונה ישראלית אתננה אסור תיקשי ברייתא

1.

Question: Rava said in Temurah (29b) that the same applies to a Nochri Zonah or a Yisraelis Zonah - her Esnan is forbidden. The Beraisa is difficult for him!

וי''ל דלא מתנייא בי ר' חייא ור' אושעיא

2.

Answer: It was not taught in the academy of R. Chiya and R. Oshaya. (Therefore we cannot challenge from it, for perhaps it is errant.)

אי נמי הוה מצי למימר דשפיר משכחת לה דתיעשרה איהי אלא אשמועינן לקוח במעי אמו כרבי יוחנן

(h)

Answer #2: It could properly have said that she tithes it. Rather, [the Tana] teaches [that he tithes it when he bought it back] to teach that [that one tithes an animal] bought in its mother's womb, like R. Yochanan.

ומיהו חידוש זה נמי שמעינן בשתיעשרה איהי כשנותן לה במעי אמו ולא מיפטר משום לקוח ושניתן במתנה

(i)

Disclaimer: However, this Chidush (R. Yochanan's law) we learn also when she tithes it, when he gave it to her in its mother's womb, and it is not exempt due to something bought or given for a gift!

6)

TOSFOS DH Mah Arayos d'Lo Tafsei Behu Kidushin v'Chulei

תוספות ד"ה מה עריות דלא תפסי בהו קדושין כו'

(SUMMARY: Tosfos questions this Limud, and defends it.)

תימה כיון דילפינן מעריות ה''ל למעוטי זונה כותית דבעינן דומיא דעריות דלא תפסי בה קדושין לדידיה ותפסו לאחריני לאפוקי זונה כותית דלא תפסי בה לא לדידיה ולא לאחריני

(a)

Question: Since we learn from Arayos, we should exclude a Nochris Zonah, for we require similar to Arayos, that his Kidushin does not take effect on her, but others can be Mekadesh her. This excludes a Nochris Zonah. Neither he (the Bo'el) nor others can be Mekadesh her!

כדאמר פ' החולץ (יבמות מה.) למ''ד כותי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר משום דלא הוי דומיא דעריות מהאי טעמא

1.

This is like we say in Yevamos (45a), according to the opinion that a Nochri or slave who has Bi'ah with a Bas Yisrael, the child is Kosher, for it is unlike Arayos for this reason (Arayos do not have Kidushin with each other, but they have Kidushin with others. A Nochri or slave does not have Kidushin with anyone).

ורבא גופיה דמחייב בזונה כותית בפ' בתרא דתמורה (דף כט:) קסבר בפ' החולץ (יבמות דף מה:) הולד כשר

2.

And Rava himself, who obligates for a Nochris, in Temurah (29b), holds in Yevamos (45b) that the child is Kosher!

וי''ל דגבי זונה כותית כיון דלא תפסי בה קדושי כלל כ''ש דגורם עליה שם זנות

(b)

Answer: Regarding a Nochris Zonah, since there is no Kidushin with her at all, all the more so it causes the name "Zenus" on her;

אבל לענין ממזרות אין לולד להיות ממזר כיון דאינה ראויה לאדם אחר יותר מזה

1.

However, regarding Mamzerus, the child should not be a Mamzer, since she is not proper for another man more than this one.

7)

TOSFOS DH d'Ha Eisei b'Shutafus

תוספות ד"ה דהא איתיה בשותפות

(SUMMARY: Tosfos gives the source for this.)

כדכתיב ובכורות בקרכם וצאנכם בריש מכילתין פירשתי ל''ל האי קרא דתיפוק ליה מדאיצטריך למעוטי שותפות כותי

(a)

Explanation: [Bechorah applies to partners,] like it is written "uv'Choros Bekarchem v'Tzonchem." I explained above (2a DH veha'Mishtatef) why we need this verse. [Seemingly,] we should know this already from the need to exclude partnership with a Nochri! (Tosfos said there that from "b'Yisrael", which excludes partnership with a Nochri, we would not include partnership in the mother with a Yisrael, for "b'Yisrael" is written about the fetus.)

8)

TOSFOS DH v'Azda R. Yochanan l'Taimei v'Chulei (pertains to the coming Daf)

תוספות ד"ה ואזדא ר' יוחנן לטעמיה כו' (שייך לדף הבא)

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Elazar's opinion.)

ואע''ג דהכא פליג ר''א עליה דרבי יוחנן ולעיל בסוף יש בכור (דף כב:) משמע דמודה בההיא דלקוחות הן (ומשני) [צ"ל דמשני - שיטה מקובצת] מאי אין חוזרין לבטלה

(a)

Implied question: Here R. Elazar argues with R. Yochanan, and above (22b) it connotes that he agrees that [brothers who divide] are buyers, for he answered "what does it mean that they do not return? [They do not return] to be Batel! (Rather, they return and divide again.)

הא מצריכין הכא תרי מילי דר' יוחנן

(b)

Answer #1: Here we show why R. Yochanan needed to teach these two matters. (One does not follow from the other. It is not difficult if R. Elazar agrees with only one of them.)

א''נ לעיל איצטריך לשנויי דלא תקשי (מיניה) [צ"ל מתני' - שיטה מקובצת] עליה דרבי יוחנן

(c)

Answer #2: Above, he needed to answer, lest the Mishnah be difficult for R. Yochanan.

9)

TOSFOS DH Livror Chad Minaihu l'Hadei Kelev... (pertains to the coming Daf)

תוספות ד"ה לברור חד מיניהו להדי כלב כו' (שייך לדף הבא)

(SUMMARY: Tosfos explains why he can pick which is in exchange for the dog.)

וא''ת מה יועיל הא אין ידוע איזהו אותו שכנגד הכלב

(a)

Question: How will it help? It is not known which is in exchange for the dog!

וכי תימא (לפי) [צ"ל אותו - שיטה מקובצת] ששוה לכלב

1.

Suggestion: It is the one worth as much as the dog!

הא (דאמר) [צ"ל אמר - שיטה מקובצת] אי דשוו כולהו להדדי ה''נ ואז היאך יכול לברר אותו שכנגד הכלב להתיר האחרים

2.

Rejection: [There is a solution even when this does not apply, for the Gemara] said "if all are worth the same, indeed (he could pick one and say that it is in exchange for the dog)!" Then, how can he choose the one in exchange for the dog to permit the others?

וי''ל שכך סברת הש''ס כיון שיש ברירה שיש לדבר להיות תלוי בדעתו דמסתמא כך דעתו מתחלה דאותו שיברור הוא כנגד הכלב:

(b)

Answer: The Gemara holds that since Yesh Bereirah, the matter should depend on his intent. Presumably, his intent from the beginning was that the one that he will choose, it is in exchange for the dog.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF