בכורות דף כט. א

לרבינו תם, מתי סגי לילך בבית הפרס ע"י כברה, ומתי צריך דוקא ניפוח? [תוד"ה היכי].

ע"י כברה ע"י ניפוח
לעושי פסח מהני [1] מהני
לאוכלי תרומה, ושאר מצות עשה לא מהני מהני

בכורות דף כט: א

החשוד על הבכורות (דחשוד להטיל מום בבכור), האם מותר ליקח ממנו דברים דלהלן?

בשר עורות לא מעובדים עורות מעובדים צמר/בגדים
לתנא קמא לא לוקחים,
 
גם לא בשר צבאים [2]
אין לוקחים לוקחים, דאם היה של בכור לא היה טורח בהם [3] צמר: אפי' מלובן
 
מצואתו - אסור
 
בגדים: לוקחים [4]
לר'
 
אליעזר
זכרים: אין לוקחים
 
נקבות: לוקחים

החשוד להיות מוכר תרומה בתורת חולין, האם מותר ליקח ממנו דברים דלהלן?

דברים שאין בהם זיקת תרומה דברים שיש בהן זיקת תרומה
לר' יהודה אין לוקחים - משום קנס אין לוקחים
לר' שמעון לוקחים אין לוקחים [5]
-------------------------------------------------

[1] דכיון שיש במניעת עשיית פסח חיוב כרת, לכן הקילו שיספיק רק בדיקה ע"י כברה.

[2] דכיון שהוא אדום ודומה לבשר עגל - הרי הוא מתחלף בו, ואם נתיר בשר צבאים יבואו ליקח ממנו גם בשר עגלים.

[3] דהוא חושש שמא ישמעו רבנן על מעשיו ויפסידו אותו את העורות, ולכן לא משקיע לעבד עורות של בכורות, והעורות המעובדים שאצלו הם של בהמות מותרות.

[4] ומותר אפי' בגדים שאינם טווים - כגון לבדים, כי ודאי לא היה טורח בצמר בכור לעשות ממנו בגדים כי חושש שישמעו רבנן במעשיו ויפסידוהו, ולכן לא טורח בזה.

[5] ואפי' קרבי דגים - אסור, ומשום שמערבין בהן שמן זית.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף