מסכת בכורות

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מה דין ולד בהמה ששותפין בה ישראל ועכו"ם לגבי בכורה ומנלן? (ב.-ג.)

ב. מה דין ולד בהמה שקיבל ישראל מן העכו"ם או שנתן לו בקבלה, ומדוע? (ב.)

ג. האם מותר למכור לעכו"ם בהמה ומדוע? (גסה, דקה, שבורה, סוס, עובר, בהמה לעובריה) (ב.-ב:)

ד. האם מותר לעשות שותפות עם העכו"ם, ומדוע? (ב:)

ה. המוכר בהמה גסה או עבדו לעכו"ם, במה קנסוהו, ומדוע? איזה שותפות עכו"ם מועלת לפטור מבכורה? (אזנו, דבר שעושה נבלה, טריפה, בו, באימו) (ג.)

ו. מה חידש ר"י דהוי מום קבוע? ומה דינו לגבי בכור? מה הדין במומי עיניים? ומדוע? (אחת גדולה ואחת קטנה, שתיהם גדולות או קטנות, באדם ובבהמה) (ג:)

ז. האם מותר להפקיע קדושת בכור? פרט! (מחיים, קודם שנולד, מקדושת מזבח, מקדושת כהן) (ג:)

ח. מנין שהופקעה קדושת בכור: מבכורי ישראל, מלויים, מלויים פחותים מחודש, מכהנים, לדורות, מבכורות בהמה טהורה בישראל, מבכורות בהמה טמאה בישראל, מבכורות בהמה טמאה בלויים, מפטרי חמורים ע"י שה אחד דלוי? (ד.-ד:)

ט. באר מחלוקת ר' יוחנן ור"ל אי קדשו בכורות במדבר, להו"א ולמסקנא! (ד:-ה.)

י. מהו ההפרש בין מנין הלויים בפרטן, למנינם בכללם - כשפדו את בכורי ישראל, ומדוע לא נכללו? מנין שמנה של קודש כפול (3)? (ה.)

יא. מהו לשון רפידים, שיטים? מנין שפרה שילדה מין חמור ורחל שילדה מין עז פטורין מן הבכורה? (ה:)

יב. מדוע חמור שילדה מין סוס פטורה מן הבכורה? ומה ההו"א שיתחייב? מנין שפטרי סוסים וגמלים אינם קדושים בבכורה? ומדוע לא נתקדשו? (ה:-ו.)

יג. פרה שילדה מן חמור, חמור שילדה מן סוס, פרה שילדה מן סוס, ויש בהם מקצת סימנים, מה הצדדים, ומה נפשט? (ו.)

יד. מה דין ולד דאינו דומה לאימו לגבי אכילה? (טמא מטהור, טהור מטמא, רבנן, ר"ש) מה דין חלב בהמה טהורה וטמאה לאכילה? ומנין? (ו.-:)

טו. מה דין ולד הנדמה לאימו במקצת סימנים לגבי בכורה? פרט! (רבנן, ר"ש, לישחט או ליקרב (לעיל ג:), ולגבי אכילה (ו:-ז.)

טז. איך יתכן נולד מן הטהור ועבורו מן הטמא, והרי אין טהורה מתעברת מן הטמאה? מה הדין בזה וזה גורם? פרט! (ז.)

יז. מי רגלים דחמור, דסוס וגמל, מה דינם ומדוע? מה דין דבש לאכילה, ומדוע? פרט! (דבורים, גזין וצירעין) (ז.-:)

יח. מה דין דג טמא שבלע דג טהור לגבי אכילה? ומדוע? (ז:)

יט. מתי תרנגול יולד, ולמאי נפק"מ? מנין שהנחש מוליד לשבע שנים? (ח.)

כ. מה דין חמורה ורחל שלא ביכרו וילדו שני זכרים? ומדוע? מה דין פטר חמור לגבי איסור הנאה, קידושי אישה, טומאת אוכלים? (ט.-:)

כא. מדוע בשר בחלב מטמא טומאת אוכלין? (ט:-י.)

כב. האם "איסורו-חישובו"? שחט עורב להתלמד בו, האם מכשיר, את מה מכשיר? (י.-:)

כג. מהו השווי לפדיון פטר חמור, ומנין? (י:-יא.)

כד. מה דין פודה פטר חמור של חבירו, ומה דין גונב פטר חמור של חבירו? ומדוע? (יא)

כה. האם פודים בשה בן פקועה, נדמה, פסוהמ"ק, ובבהמת שביעית? פרט! (השיטות והטעמים) (יב.-:)

כו. איזה דין יוצא מכך שנחשדו כהנים לעבוד בפט"ח? מהו זמן מצות פדיון פט"ח? פרט! (השיטות השונות לכתחילה ובדיעבד) (יב:-יג.)

כז. מדוע הקדימו דיני פטר חמור לדיני בכור בהמה טהורה? איך קונים ומקנים מטלטלים לגוי? פרט השיטות והטעמים! (יג.-:)

כח. האם לר"ל גוי קונה במשיכה? ומה נתמעט מלעמיתך? (יג:)

כט. "אם עד שלא נתן מעות משך יחזיר, ואם משנתן מעות משך, יוליך הנאה לים המלח", הסבר! (רבא, אביי, רב אשי ורבינא) (יג:)

ל. קדם מומן להקדשן ולא נפדו, מה דינם לגבי בכורה, מתנות, גיזה ועבודה? ומדוע? (יד.)

לא. ולדות תמימין שנולדו מבעלי מומין שקדם מומן להקדישן, מה דינם ליפדות תמימין, ומדוע? (יד.-:)

לב. מנין שאסור להקריב בע"מ בבמת יחיד בשעת היתר במות? ומנין ומה החידוש דאין מקריבין בכור בע"מ, מעשר בהמה בע"מ, תמורה בע"מ, ולדות בע"מ שנולדו מתמימים? (יד:)

לג. מה דין קדשי מזבח, קדשי בדק הבית ובע"מ שקדם מומו להקדשו, לגבי העמדה והערכה? פרט השיטות! (יד:-טו.)

לד. מנין שפסוהמ"ק שנפדו פטורים מן הבכורה ומן המתנות, ומנין שנוהג בהם איסור חלב ו'אותו ואת בנו'? (טו.)

לה. מנין שפסוהמ"ק שנפדו אסורים בגיזה ועבודה וחלבן אסור? ומה דינם לפדותן להאכילן לכלבים? (טו.-:)

לו. מה דין ולדות פסוהמ"ק שהתעברו ונולדו לפני פדיון, התעברו לפני פדיון ונולדו לאחר פדיון, התעברו ונולדו לאחר פדיון? ומדוע? (טו:)

לז. על מה אמר רבי לוי גזירה שמא יגדל עדרים עדרים (3)? מה דין גיזה ועבודה לגבי איסור ולגבי מלקות, בקדם מומן להקדשן, ובקדם הקדשן למומן? (טו:)

לח. כללו של דבר דרישא ודסיפא, לאתויי מאי? מה דין תמורת פסוהמ"ק שהמיר לפני פדיון ולאחר פדיון, ותמורת בכור ומעשר ומדוע (טו:-טז.)

לט. מנין לחמש חטאות שמתות? ומנין שעובר בלאו על אכילתן? המקבל צאן ברזל מן העכו"ם איזה ולדות פטורין מן הבכורה, ומדוע? פרט! (טז.-:)

מ. באר ג' הבדלים בין ר"י לרב הונא בפרוש המשנה! באר בג' אופנים מחלוקת ר"מ וחכמים ברחל שילדה מין עז ועז שילדה מין רחל! (טז:-יז.)

מא. מה דין עז בת רחל בת עז לבכורה, לקרבן חובה או נדבה, לשעטנז (צמרה), לראשית הגז, לציצית ולטומאת נגעים, ומדוע? (יז.)

מב. הדלה את הגפן ע"ג תאינה, מה דינו לנסכים, ומדוע? (יז.)

מג. מה דין יצאו שני ראשיהם כאחד לר"י, ומה הדין לרבנן, את מי נותנים לכהן, ומדוע? מתי אפשר לאוכלם והאם חייבים במתנות, ומדוע? (יז.-:)

מד. מה הדין במת אחד מהם, והטעם? מתי חולקים ר"י ורבנן אם אפשר לצמצם או לא, מתי לכו"ע אפשר לצמצם ומתי לכו"ע א"א לצמצם? (יז:)

מה. נמצא מכוון בין ב' עיירות, והאם ומי מביאה עגלה ערופה, ומדוע? מה הראיה ש"משמנין" הכוונה שכהן נוטל הכחוש? (יז:-יח.)

מו. מה טעם המחלוקת דר"מ ור"י לגבי חיוב מתנות? ומה הדין בספק בכור וספק מעשר, ומדוע? (יח.-:)

מז. במה נחלקו ר"ע ור"ט אם במת אחד מהם אומרים יחלוקו או המע"ה? (יח:)

מח. באר דעת ר"ט שהכהן בורר לו את היפה בשלושה מקרים! (נולדו שני זכרים, שתי רחלות שילדו שני זכרים ונקבה, אחת בכרה ואחת שלא בכרה וילדו שני זכרים.) (יח.-:)

מט. האם בכור לדבר א' הוי בכור, ולמאי נפק"מ? נולדה נקבה ראשונה יוצאת דופן ואחריה זכר פטר רחם, מנין שאיננו קדוש בבכורה? (יט.-:)

נ. "מכאן ואילך ספק" - מדוע אין הולכים אחר רוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן? (יט:-כ.)

נא. במה חולקים ר' ישמעאל ור' יהושע? (3) במה חולקים "גמריה" ו"סבריה" דר' יהושע? (3) במה חולקים ר"ע ור' יהושע? (כ.-:)

נב. במה חולקים ת"ק ור"ש בגדיה שילדה שלוש בנות וכו'? (4) (כא.-:)

נג. האם מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר, ומנלן? מה הדין בקונה מישראל ולא אמר לו אם בכרה אם לאו? ומדוע? (כא:)

נד. בהמה גסה ששפעה חררת דם, מה דינה, ומדוע? ג' פיקות הן, מה הם, ולאיזה ענין? (כא:-כב.)

נה. למאי נ"מ אם אומרים "טומאה כמאן דאיתא"? (כב.-כג.)

נו. הלוקח ציר מעם הארץ למה מועיל השקה ולמה לא, ומה הדין בנפלו מים לתוך הציר? (כב.-כג:)

נז. סאה תרומה טמאה שנטפלה למאה חולין טהורים, מה דינם ומדוע? (כב:-כג.)

נח. עד מתי נבלה מטמאה במגע ובמשא, ומנלן? (כג.-:)

נט. על מה אמר רב "הלכתא בכוליה פרקין בר מפלוגתא", ומדוע נצרך לומר גם הלכה כר"י בן המשולם? (כג:-כד.)

ס. ראה חזיר שכרוך אחר רחל, מה דינה לבכורה, ולאכילה, ומדוע? למאי נ"מ בספק הגמ' לרבנן ולרשב"ג אם מרחמא דלאו דידה או לא? (כד.-:)

סא. לאיזה צורך ובאיזה אופן התירו לתלוש שער מן הבכור? מה הצדדים להתיר ולאסור לתלוש שער ממקום שחיטה ביו"ט? (כד:-כה.)

סב. התולש את הכנף וקוטמו ומורטו, על מה חייב? מה הצדדים להתיר לגזוז פרה אדומה? (כה.)

סג. באר הדעות בשער בכור בע"מ שנשר ואח"כ שחטו, (בהתיר חכם ובלא התירו חכם), בנשר ומת, בתולש ואח"כ שחטו, תולש מעולה תמימה, נתלש מעולה, מחטאת ומאשם! (כה:-כו:)

סד. באר הברייתא "בעלי מומין אוסרין בכ"ש ורבי יוסי אומר יבקר"! (3) (כה:)

סה. צמר המדולדל, מה דינו? והאם קאי כר' יהודה או כר' יוסי? הוכח! (כו.-:)

סו. כמה זמן צריך הישראל לטפל בבכור, ומה המקור לדין? אם אמר הכהן לישראל בתוך הזמן תנהו לי, מה הדין בתם ובבע"מ, בזה"ז ובזמן המקדש, ומדוע? (כו:)

סז. מדוע לא קנסו חכמים את הנותנים לכהנים שסיעום בבית הגרנות? (כו:)

סח. באיזה מתנות כהונה אמרינן דטובת הנאה לבעלים ובאיזה לא, ומדוע? (כז.)

סט. איזה דינים מיוחדים יש בתרומת חוץ לארץ? (4) האם נדה מפרשת חלה בחו"ל, באיזה אופן, ומי אוכלה? (כז.-:)

ע. מנין שבכור נאכל תוך שנתו, שנאכל שני ימים ולילה, ושבכור בע"מ ניתן לכהן? (כז:-כח.)

עא. נולד לו מום חמשה עשר יום לפני סוף שנתו כמה זמן נותנים לו, ומדוע? (כח.)

עב. באיזה מומין נחלקו ר"מ ור"י בנשחט שלא עפ"י מומחה ובאיזה לא, ומדוע? (כח.)

עג. איזה מומין משתנים, והאם כולם משתנים, ולמאי נ"מ? מי שאינו מומחה וראה את הבכור ונשחט על פיו, כמה צריך לשלם, ומדוע? (כח:)

עד. דן את הדין וכו', באר איך בכל ד' המקרים מתחייב גם למאן דלא דאין דינא דגרמי? (כח:)

עה. מדוע ר' טרפון פטור מלשלם על טעותו בהטרפת הפרה שניטלה האם שלה? (2) (כח:)

עו. למי מותר לקחת שכר על ראית הבכור, וכמה ומתי משלמין, ומדוע? (כט.)

עז. פרט המקרים בסוגיין שמותר לקחת או לתת שכר בלמוד תורה, ובמי חטאת! איך מותר לכהן להטמאות כדי לדון או להזות (2)? (כט.-:)

עח. איזה עורות וצמר מותר ליקח מהחשוד על הבכורות, ומדוע? (כט:)

עט. איזה דברים אסור ליקח מן החשוד להיות מוכר תרומה? ומדוע קנס את המוכר חלב אסור בחזקת חלב טהור שלא יקנו ממנו אגוזים? (כט:-ל:)

פ. האם: חשוד על השביעית חשוד על המעשרות? חשוד על המעשרות חשוד על השביעית? חשוד על שניהם נחשד לטהרות? חשוב על הטהרות חשוד על השביעית? (ל.-:)

פא. גר שנחשד לדבר אחד מה דינו? הבא לקבל דברי חבירות, האם צריך ללמדו קודם ולאחר כמה זמן סומכין עליו למשקין ולכסות? (ל:)

פב. מה הדין אם רוצה לקבל עליו רק לכנפים או רק לטהרות, ומדוע? (ל:)

פג. פרט דיני קבלת חברות במי שבא לקבל חבירות ובבני ביתו! (מה צריך לקבל, מי צריך לקבל ובפני מי מקבלים) (ל:)

פד. חבר שמת, מה דין חזקת אשתו וב"ב? ומה הדין בנשאת לעם הארץ וחזרה ונשאת לחבר? (ל:)

פה. חבר שחזר בו, או שנעשה גבאי, האם חוזרין ומקבלין אותו? למאי נ"מ "דאי בעי שדי ליה מומא בכוליה עדריה"? (גבי מעשר בהמה) (לא.)

פו. מה דין מכירת פסולי המוקדשין ובכור, ומדוע? מה דין מכירת מעשר בהמה מחיים ולאחר שחיטה, מה"ת ומדרבנן? פרט! (לא:-לב.)

פז. מנין שאסור למכור מעשר בהמה? (3) מתי יותר מסתבר שאפשר לפדות, מחיים או לאחר שחיטה? (לב.-:)

פח. את מי יכול הכהן להזמין לאכול מבשר בכור בעל מום, ומנלן? (לב:-לג.)

פט. מה לומדים מ"כצבי וכאיל" שלוש פעמים? מדוע אין מרגילין ביו"ט? ומדוע אין מרגילין בבכור ובפסולי המקודשין? (לג.-:)

צ. "בכור שאחזו דם" כתוב הדעות אם וכיצד מותר להקיז לו דם, הטעמים, ופסק ההלכה! (לג:-לד.)

צא. חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה, האם צריך לשמרה או דשרי לגרום לה טומאה, ומדוע? (הו"א ולמסקנה) (לג:-לד.)

צב. מה דעת ר' אליעזר ביש אם למסורת או למקרא? הוכח! (לד.)

צג. כיצד מיושבת הסתירה בדעת ר"א ורבנן בין הצורם אוזן בבכור, לקוצץ בהרתו? "יטהר תנן או ויטהר תנן", למאי נפק"מ? (לד:)

צד. מה הסברות לקנוס או לא לקנוס בנו אחריו, בצורם אוזן בכור, במוכר עבדו לעכו"ם ומכוון מלאכתו למועד? ומנין נפשט שלא קנסו בנו אחריו? (לד:)

צה. באיזה מזיק לא קנסו בנו אחריו, ומדוע? עובד כוכבים ותינוק שהטילו מום בבכור, באיזה אופן שרי, ובאיזה אופן אסור, ומדוע? (לה.)

צו. הטיל מום בבכור שרדפו לנגחו, מה הדין, ומדוע? האם שרי להטיל מום קודם שיצא לאויר העולם, ובאיזה אברים? מומין בפיו ובשיניו, האם הוו מום? (לה.)

צז. באר בשני אופנים מחלוקת ת"ק רשב"ג ור"מ במומין הראויין לבוא בידי אדם? (לה.-:)

צח. במה נח' ר"י בן קפוסאי רשב"ג ור' יוסי? מה ההלכה? והאם אשתו נאמנת? האם נחשדו ישראל להטיל מום בספק בכור? (לה:)

צט. מה הצד לפסול כהנים לדון דיני תורה אליבא דר"מ, ומדוע אכן כשרים? לאיזה עדות עד מפי עד כשר? (לה:-לו.)

ק. באיזה מקרים מהני הפה שאסר הוא הפה שהתיר? מה הטעם והחידוש בבכור? ומדוע במעשה דנהר פקוד לא מהני? (לו.)

קא. האם נחשדו כהנים חבירים להטיל מום בבכורות? (לו.)

קב. האם הכהן נאמן לומר הראיתי בכור זה ובע"מ הוא, בכור זה נתן לי ישראל במומו, ומדוע? והאם הישראל נאמן לומר בכור זה נתתי לכהן במומו ומדוע? (לו.-:)

קג. השולח מי שאינו נאמן על המעשר ליקח לו פירות, באיזה אופן יכול לסמוך עליו שקנה פירות מעושרים, ומדוע? (לו.-:)

קד. האם ובאיזה מום יכול הישראל להראות את הבכור לחכם, ומדוע? (לו:)

קה. האם שלשה שאינם חכמים יכול להתיר את הבכור, ולהתיר את הנדר? ומיהו חכם המתיר הנדר ביחיד? (לו:-לז.)

קו. המוכר בשר בכור שלא ראהו חכם, האם וכמה יחזיר ללוקחים, ומדוע? מנין שצריך מום קבוע בגלוי ואינו חוזר? ומדוע א"צ בוטל ממלאכתו? (לז.-:)

קז. מהו שיעור נקיבת האוזן, לשחוט ולפסול? והיכן רוצעין עבד עברי, ומדוע? (לז:)

קח. מהו שיעור החיסרון בשדרה ובגולגולת? ומהו שיעור מאור שנעשה בידי אדם ושלא בידי אדם - להביא את הטומאה? (לז:-לח.)

קט. כלי חרס שיש לו תוך ושאין לו, האם מקבל טומאה, ומהיכן? כלי שטף שיש לו תוך ושאין לו תוך, מהיכן מקבל טומאה, ומה נטמא? פרט באיזו טומאה ובאיזה כלי! (לח.)

קי. דק משוקע וצף, האם הוי מום? לבן הנכנס בשחור ושחור הנכנס בלבן, האם הוי מום? (לח:)

קיא. מהו חורוור קבוע? ואיך מוכח דהוו מים הקבועים? פרט! (לח:-לט.)

קיב. שינים הפנימיות שנעקרו, האם הוי מום, ליפסל או ליאכל? באר את המח' בעל כוליא אחת כשר או פסול? (לט.-:)

קיג. האם יתכן שיהא בן שנה רק בשעת זריקה? מעוך וכתות נתוק וכרות, האם הוי בגיד או בביצים, ומדוע? (לט:)

קיד. לענין מה שנינו שאצבע זה אחת מארבעה בטפח? (לט:-מ.)

קטו. "אין לו ביצים או אין לו אלא ביצה אחת", באר! ומהי דעת ר' ישמעאל ור' עקיבא? ומה הדין בנמצאת דבוקה בכסלים? (מ.)

קטז. בעלת ה' רגלים, האם הוי מום או טריפה? איזה מומין מנה ר' אילא ואמרו לו לא שמענו? (מ.)

קיז. איזה מומין מהנו רק אם זה מחמת העצם? בכמה חוליות הוי מום, בגדי ובטלה? איזה יבלת היא מום ואיזה לא? (מ:)

קיח. מדוע חזרה המשנה ואמרה דעל אלו מומין שוחטין את הבכור וכו'? באיזה גרב וחזזית הוי מום, ובאיזה לא? פרט! (מא.)

קיט. זקן חולה ומזוהם, מה דינם, מנלן, ומהי הצריכותא? "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן", מה נתמעט? (מא.)

קכ. מה הדין באנדרוגינוס, ומדוע? כמאן אזלא הברייתא דמצרכת קרא למעוטי נקבה וקרא למעוטי טומטום ואנדרוגינוס? (מא.-:)

קכא. באר דעות התנאים במשנה ובבריתא לגבי טומטום לדעת רב חסדא ורבי יוחנן! (מב.-:)

קכב. מה דין טומטום לחלוץ ולחלוץ לאשתו לפי ר"א, ולדעת ר"ע, ומדוע? (מב:)

קכג. מהי הצריכותא דכ' מומין באדם בהמה ובכור? ומהי הגז"ש ללמוד מומי אדם מבהמה ובהמה מאדם? (מג.)

קכד. מהם שלושת סוגי מומים בכהנים ומה הנפק"מ ביניהם? (מג:)

קכה. בעלי חטרות, האם פוסל, ומדוע? קרחנין נכנסין וזבלגנים, מצד מה פסולים? מהו "גבן"? (מג:)

קכו. מה לומדים מ'איש' 'עור' 'דק' 'תבלול' ו'בעינו', ומדוע נכתבו כולם? כתוב שלושת דיני חתוכת קרניים הנזכרים בסוגיין! (מד.)

קכז. מהו "מרוח אשך", ומה טעם כל דעה? (מד:)

קכח. מה דין אצבע יתרה דיש בה צפורן ואינה נספרת, נספרת ואין בה צפורן, לטומאת מגע משא ואוהל, ומדוע? פרט! (יש בה כזית בשר, אין בה כזית בשר בכלל, יש בה קצת בשר)? פרט דיני טומאת אוהל בעצמות שנזכרו בסוגיין! (מה.)

קכט. איזה איברים יתירים באשה, ומה דין טומאתן באוהל מדין אבר, ולהצטרף לרוב מנין? (מה.)

קל. יתר ביד וברגל מה דינו, ומדוע? ומה הדין בשולט בב' ידיו, ומדוע? איזה שיכור מחלל עבודה ואיזה לא, ומה עונשו? (מה:)

קלא. הנושא נשים בעבירה, איך מתירין לו לעבוד, ומדוע אין לחשוש שילך לחכם שיתיר לו הנדר? המטמא למתים איך מתירין לו לעבוד, ומ"ש מנושא נשים בעבירה? (מה:-מו.)

קלב. במה תלוי בכור לנחלה ובמה בכור לפדיון? (פרט: נפלים, בנים בגיותו)? (מו.-מז.)

קלג. סכם הדינים האם פדחת מהניא! היו לו בנים בגיותו, האם יש לו בכור לנחלה, והאם קיים פו"ר! (מו:-מז.)

קלד. מה דין לויה וכהנת שנשאו לישראל לפדיון בכור, מה הדין בנבעלו לגוי לפדיון בכור, לתרומה, למע"ר, ולהנשא לכהן? (מז.)

קלה. מה דין חלל בן כהן לפדיון הבן? מי יכול לכתוב ועל מה כותבים הרשאה? פרט! (מז:, מט.)

קלו. מה דין יוצא דופן והבא אחריו לפדיון ולנחלה, והטעמים? (מז:)

קלז. מה דין שני יוסף בן שמעון שהיו בעיר אחת ולקחו שדה בשותפות או שלקחו שדה זה מזה, האם בע"ח יכול לגבות מהשדה? ומדוע לא שייכים דינים אלו בסוגיין? באר מחלוקת ר"מ ור"י במשנתנו בשני אופנים! (מח.-:)

קלח. ב' נשים שלא ביכרו וילדו ב' זכרים ונקבה, מה הדין? פרט! (של איש א' ושל ב' אנשים) (מט.)

קלט. מתן הבן ביום ל', מה דינו לפדיון ולאבילות, ומדוע? באר דין הפודה את בנו בתוך ל' יום והטעמים! (מט.-:)

קמ. באר מחלוקת ת"ק ור"י לגבי הוא לפדות ובנו לפדות! (מט:)

קמא. כמה דינרים יש בסלע של תורה - קודם שהוספו ואחר שהוסיפו? באר עפי"ז את המעשה דר' אשי שלח לר' אחא י"ז זוזי! (נ:)

קמב. מהו כסף של תורה נביאים וכתובים, והיכן זה יוצא מן הכלל? את מה רצו לגנוז מפני כספה וזהבה של ירושלים, ומדוע התירו? (נ.)

קמג. מה הכלל בכסף קצוב וכסף סתם האמור בתורה וכסף קצוב של דבריהם? (נ:)

קמד. "וכולן בשקל הקודש", מה בא לחדש לנו? איזה דברים אין נפדים בשווה כסף? (נא.)

קמה. מתי דורש רבי כללי ופרטי ומתי ריבויי ומעוטי? מה הנ"מ בפדה"ב אם דורשים כללי ופרטי או רבויי ומעוטי? (נא.)

קמו. כתב לכהן שהוא חייב ליתן לו ה' סלעים מה דינו מה"ת ומדרבנן, ומדוע? (נא:)

קמז. מנין שהפריש פדיון בנו ואבד חייב באחריותו, ומנין שאם מת לאחר ל' חייב בפדיון? (נא:)

קמח. מנין דאין הבכור נוטל פי שנים בנכסי האם? (נב.)

קמט. מנין דאין הבכור והיבם האשה בכתובתה והבנות במזונותיהן, נוטלין בשבח ובראוי? ומה הדין בשבחו נכסים בין יבום לחלוקה, ומדוע? (נב.)

קנ. "וכולן אין נוטלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק", מה בא לרבות? (נב:)

קנא. באר דעת ר"מ חכמים ור"א לגבי בכורה ויורש את אשתו וכו' האם חוזרים ביובל או לא! (נב:)

קנב. באר דברי ר"י בן ברוקה דהיורש את אשתו יחזיר לבני משפחה וינכה להן מן הדמים! (נב:)

קנג. מה דין מעשר בהמה בחו"ל? מדוע היו חכמים חייבים לבטל מע"ב בזה"ז ולא יכלו לתקן באופן אחר? (נג.-:)

קנד. מה עושים עם בכור שלא יתקדש בזה"ז, ומדוע שונה ממעשר בהמה? (נג:)

קנה. מה ההו"א שמע"ב ינהג במוקדשים, א. הלא לאו דידיה הוא, ב. הלא אין משנים מקדושה לקדושה? (נג:)

קנו. מנין שאין מעשרות משנה על חברתה במעשר דגן ובמעשר בהמה? (נג:)

קנז. מנין שאין מפרישים ממין על שאינו מינו בדגן תירוש ויצהר ובשאר מינים? (נג:-נד.)

קנח. מה הדין בממישר בהמה ממין על שאינו מינו? (פרט: בקר וצאן, כבשים ועיזים), ומנלן? (נד:)

קנט. היו לו צאן מכאן וצאן מכאן ובאמצע מתי מצטרפים לכו"ע, מתי לשמואל מצטרפין ולרב לא, ומתי ספק אפי' לשמואל? (נד:-נה.)

קס. מה דין צרוף בירדן, בשאר נהרות, בארץ ובחו"ל? פרט! מה דין המודר הנאה מירדן, ממערת פמיס ומפרת? פרט! (נה.)

קסא. מהיכן נובע נהר פרת, ולמאי נפק"מ לענין טבילה? ומדוע מניחים מחצלות? (נה:)

קסב. איזה לקוח לא נכנס לדיר להתעשר, ואיזה כן? ומדוע? באיזו זונה אתננה אסור, ובאיזו הכהן לוקה משום לא יחלל זרעו, ומדוע? (נו:)

קסג. מה דין תפוסת הבית וחלקו וחזרו ונשתתפו למע"ב ולקלבון? פרט! (חלקו גדיים כנגד גדיים, גדיים כנגד תיישים וכו')? (נו:)

קסד. מדוע הוצרך ר' יוחנן להשמיענו דין ברירה גם בחלקו ט' כנגד ט' לענין מע"ב, וגם לענין שדה דחוזרת ביובל? (נז.)

קסה. שותפין שחלקו זה נטל י' וזה נטל ט' וכלב, של מי ומה נאסר מדין מחיר כלב, ומדוע? (נז.)

קסו. מה דין: כלאיים, נדמה, טריפה, יוצא דופן, מחוסר זמן, יתום, רובע, נרבע, מוקצה, נעבד, אתנן ומחיר, טומטום ואדרוגינוס, ובעל מום, למע"ב לשיטת התנאים בסוגיין וטעמיהם? (נז.-:)

קסז. מה העיד ר' ישמעאל בן סתריאל? (4) (נז:)

קסח. באר דעות ר"ע, בן עזאי, ר"א ור"ש בגרנות דמע"ב וטעמיהם! (נז:-נח.)

קסט. מדוע אין מעשרין מעשר בהמה ביום טוב? מדוע לבן עזאי האלוליים מתעשרין בפני עצמן, ומתי מצטרפין עם כבשים אחרים? (נח.-:)

קע. כמה אופנים יש להעביר את הצאן בפתח, ומדוע בחרו באחד מהם? (נח:)

קעא. מה לומדים מהיקש תרו"מ לתרו"ג, ומה ואיך לומדים מתרו"מ למע"ב? (נח:-נט.)

קעב. מנין דעשירי מאליו קדוש? ומדוע נדחו שאר הראיות? (נט.)

קעג. תשיעי ואחד עשר, האם חלה עליהם קדושה רק כשנעקר שם עשירי הימנו, ומדוע? (נט:)

קעד. מנין דמנין הראוי פוטר? ומה האפן דמנין הראוי בודאי ומנין הראוי בספק? (נט:)

קעה. מהו האופן דכשיש לו י"ט טלאים כולם נפטרים?יצאו שנים כאחד, ומנאן אחד, מה דין התשיעי והעשירי, ומדוע? (ס.)

קעו. מנאן זוגות זוגות, מי קדוש? מנאן למפרע, מי קדוש, ומדוע? מה הדין בטעה בתשיעי ובאחד עשר (שקראן עשירי) ביחד? (ס.-:)

קעז. ביצאו שנים בתשיעי וקראן תשיעי או עשירי, יצאו ב' בעשירי וקראן עשירי או אחד עשר, מה דינם ומדוע? (ס:)

קעח. מה הדין ביצאו שנים בעשירי וקראן עשירי, האם יקרבו או ימותו, ומדוע? (ס:-סא.)

קעט. מה הדין בטעה השליח בתשיעי או באחד עשר, ומדוע? (סא.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת בכורות