BAVA BASRA 136 (13 Sivan) - Dedicated by Elliot and Lori Linzer to commemorate the Yahrzeit of Chaim Yoseph ben Ephraim Henoch ha'Levi z'l.

1)

TOSFOS DH Aknei v'Kanina Minei Lo Tzarich

תוספות ד"ה אקנייה וקנינא מיניה לא צריך

(SUMMARY: Tosfos questions the Rashbam's Perush.)

פי' בקונטרס אחד בראש השטר ואחד בסוף השטר כדאמר דצריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה

(a)

Explanation (Rashbam): He writes this once at the beginning of the document, and once at the end, like it says that he must repeat the content of the document in the last line.

וקשה דהא אין למדין משיטה אחרונה והא א''כ למדין דמשום הכי לא מצריכין לכתוב מהיום:

(b)

Question: We do not learn from the last line. (This is an enactment, lest witnesses leave a blank line before signing, and the bearer will add words after they signed.) If [like the Rashbam explained] we learn from it, for due to [Aknei v'Kanina Minei] we do not obligate writing "from today [and after I die]"!

136b----------------------------------------136b

2)

TOSFOS DH R. Yochanan Savar Lo Kaneh Loke'ach

תוספות ד"ה רבי יוחנן סבר לא קנה לוקח

(SUMMARY: Tosfos discusses the needed for Takanas Usha according to this.)

תימה אם כן אמאי אצטריך תקנת אושא דאשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה דלא עשתה ולא כלום (לקמן דף קלט:)

(a)

Question: If so, what was the need for the enactment of Usha, that if a woman sold her Nichsei Melug in her husband's lifetime, and she died, that her sale has no effect (below, 139b)?

וי''ל דמיירי כגון שכתב לה דין ודברים אין לי בפירות נכסיך ובפירות פירותיך

(b)

Answer #1: [It is needed for when] he wrote to her "I have no claim to the Peros of your property, and not to the Peros of your Peros";

ולא כתב בנכסיך דא''כ היה מכרה קיים כדאמר בהכותב (כתובות דף פג. ושם)

1.

However, he did not write "[I have no claim] to your property", for if so her sale stands, like it says in Kesuvos (83a).

אי נמי התם קנין פירות דבעל לא הוי אלא מדרבנן ולא הוי (הגהת הרש"ש) כקנין הגוף לכך אצטריך תקנת אושא:

(c)

Answer #2: There, Kinyan Peros of the husband is only mid'Rabanan, and it is not like Kinyan ha'Guf. Therefore, Takanas Usha was needed.

3)

TOSFOS DH Lo Kanah Loke'ach

תוספות ד"ה לא קנה לוקח

(SUMMARY: Tosfos explains why the grandson receives after the father dies.)

פי' ריב''ם ויחזרו ליורשי הבן ולא יוכלו לקוחות לומר אביך זבין ואת מפקת כדאמרינן בסוף מי שמת (לקמן דף קנט. ושם ד''ה ולימרו)

(a)

Explanation (Rivam): It returns to the heirs of the son, and the buyer cannot say "your father sold, and you take [what he sold]?!", like we say below (159a).

דאף על גב דהכא לא שייך טעמא דלקמן משום שיאמר הבן אנא מכח אבא דאבא קאתינא דא''כ יקחו אחי האב חלקם כיון שאינו בא מכח אביו אלא מכח זקינו

(b)

Implied question: Here, the reason below (why the buyer cannot say so) does not apply, i.e. because the [son's] son can say "I come based on my grandfather's rights." If so (that reason applied), the father's brothers would take their share, since [the son's son] does not come based on his father's rights, rather, based on his grandfather's rights!

אלא היינו טעמא שיחזרו ליורשי הבן משום דבמיתת הבן נפלו נכסים לפני בנו וכשמת זקינו קנאם הבן בקבר ממילא ואחר כך ירשם בן הבן

(c)

Answer: [Here,] the reason it returns to the son's heirs is because when the son died, the property fell to his son. When his grandfather died, the son inherited in the grave automatically, and afterwards the son of the son inherited.

וקשה דאמר בסמוך מהו דתימא אביו אפילו לגבי בריה נפשיה עדיפא ליה ולא יקחו הלקוחות במיתת האב

(d)

Question: It says below "one might have thought that the father, even regarding his son, Nafshei (he himself) has precedence", and the buyer cannot take when the father dies;

והלא אם המקח בטל לא יחזר לאב כי אם ליורשי הבן

1.

If the sale is void, [the property] does not return to the father, rather, to the son's heirs!

ויש לומר דשפיר קרי ליה בן בנו נפשיה לגבי לוקח

(e)

Answer: The son's son is properly called "Nafshei" in contrast to the buyer.

ולא דמי לנכסיי לך ואחריך לפלוני ואחרי אחריך לפלוני דאם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון

(f)

Implied question: Why is this unlike "my property is to you, and after you to Ploni, and after Ploni to Almoni"? [There], if the second (Ploni) dies in the life of the first [recipient], the property returns to the first's heirs;

ולא אמר כיון שהקנה הגוף לשלישי לבסוף הוי כנופל לפניו במיתת השני

1.

We do not say that since he was Makneh the Guf to the third (Almoni) at the end, it is as if the property falls to him when the second died!

שהרי לא הקנה לו כלום עד אחר שיזכה שני

(g)

Answer: [The giver] was not Makneh anything to [the third] until after the second acquired;

ואפי' לרב ענן דאמר לעיל (דף קכה:) לירתיי ולא לירתי ירתיי דלדידיה אם אמר נכסיי לך ואחריך לפלוני אם מת שני בחיי ראשון (הגהת הב"ח) לא יחזרו ליורשי שני

(h)

Implied question: According to Rav Anan, who said above (125b) "to my heirs", and not to the heirs of my heirs, for according to him, if he said "my property is to you, and after you to Ploni", if the second dies in the first's lifetime, it does not return to the second's heirs [here, it should not go to the grandson]!

לא דמי להכא דיותר יש לו לראשון בנכסים מלאב דהתם אם מכר ראשון כל הנכסים מכורים לעולם דהלכתא כרבן שמעון בן גמליאל דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון

(i)

Answer: Here is different. [There], the first has more [rights] in the property than the father [does here], for there, if the first sold, all the property is sold, for the Halachah follows R. Shimon ben Gamliel, who says that the second receives only what the first left over;

אבל הכא אין האב יכול למכור אלא עד שימות לכך יחזרו ליורשי הבן והתם ליורשי ראשון

1.

However, here the father can sell only [rights to eat the Peros] until he dies. Therefore it returns to the son's heirs, and there it returns to the first's heirs.

4)

TOSFOS DH Mevi v'Eino Korei

תוספות ד"ה מביא ואינו קורא

(SUMMARY: Tosfos explains that this is an enactment.)

פי' בקונטרס מביא משום דאדמתך קרינא ביה ואינו קורא דלא קרינא ביה מן האדמה אשר נתתה לי

(a)

Explanation #1 (Rashbam): He brings because this is called "your land." He does not recite, for this is not called "the land that You gave to me."

ותימה דאי קרינא ביה אדמתך קרינא ביה נמי מן האדמה אשר נתתה לי

(b)

Objection: If it is called "your land", it is called also "the land that You gave to me"!

ונראה שתקנו מדרבנן להביא משום קנין פירות

(c)

Explanation #2: (Really, it is not called "your land.") Chachamim enacted to bring, due to Kinyan Peros (even though it is not like Kinyan ha'Guf);

אבל קריאה לא מדאמרינן בהמוכר את הספינה (לעיל דף פב.) משום דמיחזי כשיקרא או משום דאתי לאפקועי מתרומה ומעשר

1.

They did not enact to recite, for we said above (82a) that it looks like Sheker (for it is not really his land), or lest people come to [think that they are really Bikurim, and] exempt them from Terumah and Ma'aser.

5)

TOSFOS DH veha'Tanya Yachzeru Nechasim l'Yorshei Nosen

תוספות ד"ה והתניא יחזרו נכסים ליורשי נותן

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is a challenge to Reish Lakish.)

פירש בקונטרס וקשה לר' יוחנן דאמר קנין פירות כקנין הגוף דמי ומשני תנאי היא דפליגי בקנין פירות אי הוי כקנין הגוף או לא

(a)

Explanation #1 (Rashbam): [We ask that] this is difficult for R. Yochanan, who says that Kinyan Peros is like Kinyan ha'Guf. [The Gemara] answers that Tana'im argue about whether or not Kinyan Peros is like Kinyan ha'Guf.

ואין נראה דהרבה תנאים מצינו דפליגי בקנין פירות בהדיא יותר מאלו גבי מוכר עבדו על מנת שישמשנו שלשים יום בחזקת הבתים (לעיל דף נ. ושם)

(b)

Objection #1: We find many Tana'im who argue about Kinyan Peros more explicitly than these, regarding one who sold his Eved [Kena'ani] Al Menas (on condition) that he will [still] serve the seller for 30 days (above, 50a)!

ועוד דלדבריו לא גרסינן אלא אחריך תנאי היא

(c)

Objection #2: According to the Rashbam, the text says only 'Tana'im argue about "after you"'!

ונראה דלר''ל פריך דשני אחריך שאני והכי פריך

(d)

Explanation #2: We ask against Reish Lakish, who answered that "after you" is different. We ask as follows;

אי אמרת בשלמא דאחריך לא שאני אלא ההיא ליחזרו ליורשי ראשון הוי טעמא משום דקסבר קנין פירות כקנין הגוף דמי כר''י

1.

Granted, if you will say that "after you" is not different, rather, [the Beraisa] that says that [the property] returns to the first's heirs, because he holds that Kinyan Peros is like Kinyan ha'Guf, like R. Yochanan...

וההיא דיחזרו ליורשי נותן סבר לאו כקנין הגוף דמי כר"ל (הגהת הב"ח) א''ש דמצינו הרבה תנאים דפליגי בהכי

i.

And [the Beraisa that] says that it returns to the giver's heirs, it holds [that Kinyan Peros is] unlike Kinyan ha'Guf, like Reish Lakish, this is fine, for we find many Tana'im who argue about this;

אלא אי אמרת דההיא דיחזרו ליורשי ראשון סברה (הגהת מהרש"ל) נמי בעלמא דלאו כקנין הגוף דמי והכא משום דאחריך שאני והתניא יחזרו ליורשי נותן

2.

However, if you will say that the Beraisa says that it returns to the first's heirs also holds that normally, [Kinyan Peros is] unlike Kinyan ha'Guf, and the reason here is because that "after you" is different, [this is difficult, for] a Beraisa says that it returns to the giver's heirs!

והא אין סברא לומר דסבירא ליה דאחריך לאו כלום דלא מצינו פלוגתא בהכי

i.

It is unreasonable to say that [this Beraisa] holds "after you" has no effect, for we do not find that Tana'im argue about this!

ומשני אלא אחריך תנאי היא כלומר לעולם קמייתא נמי כריש לקיש ואחריך נמי תנאי היא כדמייתי דפליגי רבי ורבן שמעון בן גמליאל באחריך

(e)

Explanation #2 (cont.): We answer that Tana'im argue about "after you." I.e. really, the first [Beraisa] is even like Reish Lakish, and Tana'im argue also about "after you", like we bring that Rebbi and R. Shimon ben Gamliel argue about "after you";

דרבי סבר אחריך לאו כלום היא ולא הקנה לו אלא פירות ורשב''ג סבר אחריך שאני

1.

Rebbi holds that "after you" has no effect. He was Makneh to him only Peros. R. Shimon ben Gamliel holds that "after you" is different.

והשתא הוו כולהו כריש לקיש דהלכתא (כן הוא בדפוס ישן) כותיה

(f)

Conclusion: Now, all of them (Rebbi and R. Shimon ben Gamliel) hold like Reish Lakish, whom the Halachah follows.

1.

Note: Maharsha asks, why do we say that Rebbi and R. Shimon ben Gamliel argue about "after you"? We do not find that Tana'im argue about this. We should say that they argue about Kinyan Peros! The following comment answers this.

6)

TOSFOS DH Gilyon

תוספות ד"ה גליון

(SUMMARY: Tosfos justifies the proof that they argue about "after you.")

נראה דמייתי שפיר תנאי דע''כ באחריך פליגי אפי' לר''י ולא בקנין פירות אי הוי כקנין הגוף אי לאו

(a)

Explanation: We properly bring [from this Beraisa] that Tana'im argue about "after you", even according to R. Yochanan, and not about whether or not Kinyan Peros is like Kinyan ha'Guf;

דהא טעמא דרשב''ג אין לו לשני אלא מה ששייר הראשון ע''כ משום דאמר אחריך

1.

Source: R. Shimon ben Gamliel's reason is that the latter gets only what the first left over. You are forced to say that this is because he said "after you";

דמשום קנין פירות גרידא פשיטא דלא היה יכול למכור כמו האב דאינו יכול למכור. ע''כ): (רש''א)

2.

If it were due only to Kinyan Peros, obviously he cannot sell, just like the father (who gave the Guf to his son and kept the Peros), who cannot sell! (It seems that this comment is attributed to Maharsha because he was the first to cite it.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF