1)

TOSFOS DH ha'Motzei Mes Mushkav k'Darko (cont.)

תוספות ד"ה המוצא מת מושכב כדרכו (המשך)

אבל ידוע שישראל הוא בכל ענין שיהיה יש לו תפוסה

(a)

Distinction: However, if it is known that it is a Yisrael, in every case it has Tefusah (if one moves it, he must take with it the dirt under it).

ותימה לפירושו דמאי אשמעי' אטו סלקא דעתיך דמושכב כדרכו יגרום שיהיה לו תפוסה כיון שידוע שהוא ישראל

(b)

Question #1: What is the Chidush? Would we think that lying normally causes the law of Tefusah, since it is known that it is a Yisrael?!

ועוד קשה דלא הוי דומיא דמת פרט להרוג ולא דומיא דמושכב [פרט ליושב] כדרכו [פרט לראשו בין ארכובותיו]

(c)

Question #2: This is unlike [the other exclusions, i.e.] "Mes", to exclude murdered, and "lying", to exclude sitting, and "normally", to exclude its head resting between its thighs!

ונראה לפרש פרט למצוי פי' פרט לידוע

(d)

Explanation #3: Rather, it excludes Matzuy, i.e. it excludes known;

ולא כידוע (הגהת הרש"ש) דקאמר התם אחד ידוע ושנים תחלה דההוא ידוע שהוא נקבר שם ולא שידוע שלשם קבורה נקבר

1.

This does not like "known" that it says there, one that was known and two were found now, for that means known that he was buried there, but not that it is known that it was buried for the sake of [permanent] burial there;

אבל האי פרט למצוי היינו שידוע שלשם קבורה נקבר שם דיש לו שכונת קברות ואסור לפנותו משם ואע''פ שהוא קבר יחידי

2.

Rather, this "to exclude Matzuy" means that it is known that he was buried for the sake of [permanent] burial there. [In such a case], the law of a burial site applies (if there are three), and one may not move it from there, even if it is a lone grave.

כדתניא בפ' נגמר הדין (סנהדרין דף מז:) קבר הידוע אסור לפנותו פנהו מקומו אסור בהנאה רשב''א וכן פר''י בנזיר

i.

Source - Citation (Sanhedrin 47b - Beraisa): One may not move a known grave. If one moved it, its place is Asur b'Hana'ah. The Rashba and Ri in Nazir explained so.

והא דאמר בנזיר דבעי' שלשתן ידועין [או] תחלה פ''ה דהלכתא גמירי לה

(e)

Reference: It says in Nazir that we require three known or three found only now. Rashi said that this is a tradition.

ואין נראה לר''י דלא שייך כאן הלכתא גמירי דהוי דבר שיש בו טעם

(f)

Rebuttal (Ri): We cannot say that it is a tradition, for this has a reason;

דכשיש ב' שלא היו ידועים ואחד ידוע לית לן למימר שלשם קבורה נתון שם כיון שהיו שם עדיין שנים שהרי כשנקבר זה לא היו אותן ב' ידועין וכן ב' ידועין ואחד תחלה

1.

When there are two that were not known and one that was known, we should not say that since there were two others, he was buried there for the sake of [permanent] burial, for when he was buried there, those two were not known. The same applies to two known and one found now.

אבל שלשתן ידועים או שאינן ידועין סתמא דמילתא דלשם קבורה הניחום שם

2.

However, if all three were known, or all not known, presumably they were placed there for the sake of burial.

2)

TOSFOS DH me'Arba Amos v'Ad Ches

תוספות ד"ה מארבע אמות ועד ח'

(SUMMARY: Tosfos discusses the Tana's opinion about the spacing of the burial cavities.)

פ''ה דס''ל להאי תנא דתוכה של מערה ד' אמות על ח' וס''ל נמי דג' מתים נקברין בכותל מערה דלא הוי אלא ד' אמות

(a)

Explanation #1 (Rashbam): This Tana holds that the interior of the cave is four Amos by eight, and he also holds that three Mesim are buried in the wall of the cave that is only four Amos [long].

וקשה לר''י דלקמן דייק מני אי ר' שמעון אי רבנן הו''ל למידק נמי דלא אתיא לא כמר ולא כמר דהא אין בין כוך לכוך כשיעור שיש במשנתינו שהוא אמה בינתיים לכ''ע

(b)

Question #1 (Ri): Below, we infer "who is this? If it is R. Shimon... if it is Rabanan... We should have inferred that it is not like either, for there is not between burial cavities the Shi'ur in our Mishnah, i.e. an Amah in between according to everyone!

ומיהו איכא למימר דמתני' כרשב''ג דאמר הכל כפי הסלע

(c)

Answer: We could say that our Mishnah is like R. Shimon ben Gamliel, who says that [the spacing] varies according to the rock.

ועוד הקשה ר''י דהך משנה דהמוצא מת איתא נמי באהלות (פט''ז מ''ג) וקתני נמי התם בסיפא הבודק בודק אמה ומניח אמה

(d)

Question #2 (Ri): This Mishnah of one who takes out a Mes is also in Ohalos (16:3), and it teaches also in the Seifa "one who checks, he checks an Amah and leaves an Amah";

ואי סבר האי תנא דליכא אלא ב' טפחים בין כוך לכוך אמאי מניח אמה

1.

If this Tana holds that there are only two Tefachim between one cavity and another, why does he leave an Amah?

ומיהו בלא''ה צריך ליתן טעם אמאי דקתני בתוספתא דאהלות (פט''ז) דאיכא התם מאן דאמר [דלב''ה] בודק אמה ומניח שתים אמאי מניח ב' כיון שאין כי אם אמה בין כוך לכוך

(e)

Disclaimer: Even without this, we must give a reason for the Tosefta in Ohalos (16:6). There is an opinion that according to Beis Hillel, he checks an Amah and leaves two. Why does he leave two, since there is only an Amah between one cavity and another!

אבל ודאי קשה לפ''ה דאמר ר' שמעון בסמוך רואין את האמצעיים כאילו אינן והשאר מצטרפין מד' אמות ועד ח'

(f)

Question #3: However, surely it is difficult for the Rashbam, that below R. Shimon says that we view the middle ones as if they were not, and the others join from four Amos until eight;

והיאך יצטרפו לשיעור ד' אמות אי רואין לאמצעיים כאילו אינן א''כ הוי אמה בין כוך לכוך ואין להיות אלא ב' טפחים כיון דשלשתן בד' אמות

1.

How do they join for the Shi'ur of four Amos if we view the middle ones as if they were not? If so, there is [at least] an Amah between one cavity and another [the width of the Mes we ignore], and there should be only two Tefachim, since all three are in four Amos!

ומפרש ר''ת דהנך ג' דקתני הכא שנים מהן מרוחב המערה ואחד מאורך

(g)

Explanation #2 (R. Tam): These three taught here, two of them are from the width of the cave, and one is from the length;

ויש בין כוך לכוך אמה כשיעור דמתני' וד' אמות היינו לשנים שברוחב ב' אמות ואמה בינתיים הרי ג' והשלישי ימצא בסוף אמה רביעית חצי אמה מרוחב המערה וחצי אמה מארכה בזוית

1.

There is an Amah between one cavity and another, like the Shi'ur of our Mishnah. Four Amos are for the two on the width, two Amos [for the coffins] and an Amah in between - this is three Amos - and the third is found at the end of the fourth Amah - half an Amah from the width of the cave, and half an Amah from its length in the corner;

והשתא אתי שפיר דכשמצאן רצופין ממש רואין אמצעיים כאילו אינן וליכא אלא אמה בין כוך לכוך

(h)

Support: Now it is fine that when he found them truly consecutively (without any space in between), we view the middle ones as if they were not, and there is only one Amah between one cavity and another.

3)

TOSFOS DH Bodek Heimenu u'Lehalan Chaf Amah

תוספות ד"ה בודק הימנו ולהלן כ' אמה

(SUMMARY: Tosfos explains why we must check another 20 Amos.)

רגילין היו להניח צד מרגלותיו כלפי המערה ומיירי כשנמצא ראשו לצד מערה ומרגלותיו הפוכין לצד אחרת

(a)

Explanation: They normally used to leave the side of the feet towards the [interior of] the cave. We discuss when he found the head towards the cave and the feet opposite to the other side;

1.

Note: Tosfos discusses another Mes found within 20 Amos of the first three. He explains why we must check another 20 Amos from it.

דאית לן למימר ממערה אחרת הוא לפיכך בודק להלן כ' אמה

2.

We should say that [this last Mes] is from another cave, therefore he checks 20 Amos from it.

4)

TOSFOS DH b'Mai Ukimta k'R. Shimon

תוספות ד"ה במאי אוקימתא כר''ש

(SUMMARY: Tosfos asks why the question depends on this.)

הלשון דחוק מאד דמשמע דמשום דאוקמה כר''ש פריך והדר פריך מני אי ר''ש אי רבנן דלא אתיא כשום תנא

(a)

Question #1: The words are very difficult. They connote that because we established like R. Shimon, we ask, and afterwards we ask "who taught this? Whether like R. Shimon or Rabanan, it is not like any Tana!"

ועוד דמגופה מצי למיפרך דכיון דקתני דהמערה ארכה ח' א''כ כ' ותרתין הויא

(b)

Question #2: We could have asked from [the Beraisa] itself. Since it teaches that the cave is eight long, [why does he check] 20? [The amount he must check] is 22!

5)

TOSFOS DH u'Chegon she'Badak b'Alchsona

תוספות ד"ה וכגון שבדק באלכסונא

(SUMMARY: Tosfos rejects the Rashbam's source for the length of the diagonal.)

פ''ה דאלכסון ד' על ו' הן ב' [אמות] כאלכסון של ה' על ה'

(a)

Explanation #1 (Rashbam): The diagonal of [a rectangle] four by six is two Amos [more than the longer side, i.e. eight], like the diagonal of [a square] five by five.

ולא יתכן שהרי בד' על ו' תן החוט באלכסון של ד' על ד' כזה יהיה לו ד' אמות וח' חומשין

(b)

Rejection #1: In [a rectangle] four by six, put a string on the diagonal of [a square] four by four (like in the picture in Tosfos). It is four Amos and eight fifths of an Amah;

ועוד נשאר צד למטה ב' אמות ובין הכל לא יהא החוט ארוך אלא ז' אמות ושלשה חומשים

1.

[If we want to extend the string to the end of the diagonal of the rectangle four by six,] there remains below a side of two. In all, the long string (that measures the diagonal we discuss) is seven Amos and three fifths of an Amah (this is the 4 and 8/5 mentioned above, and another 2).

וכל שכן אם ילך החוט ביושר באלכסון מארבע על ו' שיהא פחות

2.

All the more so, if the string will go straight on the diagonal [of the rectangle] four by six, it will be less [than seven and three fifths, so it cannot be eight]!

ועוד על כרחך אלכסון של ה' על ה' גדול יותר דהא בה' על ה' יש כ''ה אמות ובארבע על ו' יש כ''ד:

(c)

Rejection #2: You are forced to say that the diagonal of [a square] five by five is greater [than the diagonal of a rectangle four by six], for the area of a square five by five is 25, and the area of a rectangle four by six is 24.

1.

Note: I do not understand this. According to this reasoning, the diagonal of a rectangle nine by one should be even smaller, for its area is even smaller (it is only nine). Surely, the diagonal is more than the longer side, which is nine! Indeed, for rectangles of a given perimeter, geometry shows that the square has the greatest area and the shortest diagonal!

102b----------------------------------------102b

6)

TOSFOS DH Hacha b'Mai Askinan bi'Nefili

תוספות ד"ה הכא במאי עסקינן בניפלי

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to the three Mesim found.)

אין לפרש דלא חששו לבדוק במערה שניה אלא עד כ' דלא החמירו כולי האי לבדוק רק למערת הנפלים

(a)

Suggestion: We are concerned to check the other cave only until 20 Amos, for [Chachamim] were not stringent to check so much, only for a cave of Nefilim.

מדפריך בתר הכי מדהך בניפלי הנך נמי בניפלי

(b)

Rejection: We ask afterwards "since this of Nefilim, also these are Nefilim!"

משמע דאותו שמצא מוקמי בניפלי

1.

Inference: [Hacha... bi'Nefili means that] the one found, we establish it for Nefilim! (However, we check the other cave for regular Mesim.)

וקשה דהא קתני מארבע אמות ועד ח' ומערת נפלים אינה אלא ו'

(c)

Question: It teaches "from four Amos until eight", and a cave of Nefilim is only six! (We should require the three to be within six amos!)

וצ''ל דאף על גב דרישא איירי בגדולים מכל מקום הא דקתני ובודק ממנו ולהלן כ' איירי בניפלי ולא קאי ארישא:

(d)

Answer: We must say that even though the Reisha discusses only adults, in any case this that was taught "he checks from it and onwards 20" discusses Nefalim. It does not refer to the Reisha.

7)

TOSFOS DH Masnisin Beis Kor Afar

תוספות ד"ה מתני' בית כור עפר

(SUMMARY: Tosfos discusses why it mentions earth.)

נראה דנקט עפר לרבותא דאפי' הכי פחות מי' טפחים נמדדין עמה

(a)

Explanation: It mentions "earth" for a bigger Chidush. Even so, [cavities or rocks] less than 10 Tefachim are measured with it;

ולא כמו שפירש הקונטרס דאי לא אמר ליה עפר אלא בית כור סתם אפי' כולן סלעים הגיעו

1.

This is unlike the Rashbam, who explained that if he did not say "earth", rather, "Beis Kor" Stam, even if it is totally rocks, the sale stands.

8)

TOSFOS DH ha'Makdish Sadehu

תוספות ד"ה המקדיש שדהו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not the text says "in the Yovel year.")

פי' בקונט' דלא גרסינן בשנת היובל דבשנת היובל עצמה פליגי רב ושמואל בפרק אין מקדישין (ערכין דף כד. ושם)

(a)

Version #1 (Rashbam): The text does not say "in the Yovel year", for in the Yovel year itself, Rav and Shmuel argue in Erchin (24a, about whether or not it gets Kedushah)

ומיהו ברוב ספרים גרסינן התם בסדר המשנה בשנת היובל

(b)

Version #2: However, in most Seforim the text says there in the Mishnah "in the Yovel year."

וי''ל דבשנת היובל משמע שפיר שנה שאחר היובל ולא שנת חמשים ממש מדלא קתני בשנת היובל עצמה כדקאמר בפלוגתא דרב ושמואל

(c)

Explanation: "In the Yovel year" can properly mean the year after Yovel, and not literally the 50th year, since it did not say "in the Yovel year itself", like it says in the argument of Rav and Shmuel.

ואע''ג דכתיב בשנת היובל ישוב השדה וגו' והתם ע''כ בשנת היובל עצמה

(d)

Implied question: It says "in the Yovel year, the field will return..." You are forced to say that there it is the Yovel year itself (even though the verse does not say "itself")!

יש לחלק דלשון תורה לחוד דקרא לאו אורחיה לכתוב עצמה

(e)

Answer: We can distinguish. The wording of the Torah is different. The verse does not normally write "itself".

והתם נמי יליף רב מדכתיב ואם משנת היובל ושנת היובל בכלל ופריך ליה שמואל מי כתיב משנת היובל:

(f)

Support: Also there, Rav learns from the fact that it says "v'Im mi'Shenas ha'Yovel', and the Yovel year is included, and Shmuel challenges him "it is not written mi'Shenas ha'Yovel"!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF