בבא בתרא דף קס"ג ע"א א

גט או שטר שחתמו עליו קרובים בתחילה או בסוף, האם כשר? [תד"ה נמצא].

חתמו קרובים בתחילה חתמו קרובים בסוף
ההו"א דר"ת בגט: פסול
בשאר שטרות: כשר
כשר
למסקנת ר"ת ור"י כשר פסול

בבא בתרא דף קס"ג ע"א וע"ב א

שטרות שיש בהם רווחים כדלהלן האם פסולים? [שיטת רשב"ם].

רווח של שיטה אחת רווח של ב' שיטות
הרווח בין העדים לכתב כשר פסול
הרווח בין העדים לאשרתא לרב: כשר
לר' יוחנן: פסול [1]
לרב: כשר [2]
לר' יוחנן: פסול
-------------------------------------------------

[1] דס"ל שיכול לחתוך את השטר העליון ולכתוב בשיטה אחת שטר ועדים [ושטר באופן הזה לשיטתו הוא כשר], ויהיה על זה קיום האשתרא. וכתבו תוס' בריש עמ' ב' שטיוט לא מועיל לר' יוחנן, דלר' יוחנן אפשר שאפי' ב"ד חתמו על הטיוט, ולא על עצם השטר, ולכך לא מטייטים.

[2] ואין לחשוש שמא ימחוק את השטר ואת העדים וישאיר רק את האשרתא ויכתוב שטר חדש מעצמו מה שירצה ויחתום בעצמו ויהיה על זה קיום האשרתא, היות שס"ל לרב שבכל שטר שיש בו הנפק והשטר בעצמו ועדיו כתובים על המחק, אין מקיימים מהאשרתא אלא מהעדים שקודם, ואז יתגלה זיופו.

-------------------------------------------------