בבא בתרא דף קל"ג ע"א

מי שהיה לו שתי בנות ואשה וחילק נכסיו לג' חלקים, ומתה אחת הבנות וירשה אביה ומת,
האם נוטלת האשה אותו שליש בכתובתה?

השליש של חלקה השליש שירש האב מבתו
לסברת רב פפי נוטלת אינה נוטלת
לרב נחמן נוטלת נוטלת

סכום דיני הסוגיא בהמחלק נכסיו, וגם נתן חלק לאשתו [1], אם גובה אשתו כתובתה? [רשב"ם].

במחלק כל נכסיו במחלק חלק מנכסיו בקנה עוד נכסים אח"כ
בשכיב מרע מחלה כתובתה גובה הכל גובה מהם
בבריא תיקו [2] גובה הכל גובה מהם

המקנה נכסיו בלשונות דלהלן האם אשתו נזונת מהם?

בלשון ירושה בלשון מתנה
לסברת רב אדא בר אהבה נזונת אינה נזונת
לרבא נזונת נזונת

בבא בתרא דף קל"ג ע"ב

הכותב נכסיו לאחרים כשאין בנו נוהגן כשורה, האם זכור לטוב?

לרבנן לרשב"ג
לאיכא דאמרי א' [3] זכור לטוב זכור לטוב
לאיכא דאמרי ב' אין זכור לטוב זכור לטוב

-------------------------------------------------

[1] ודוקא שהיה חלק זה קרקע או לפחות פירות היונקים מן הקרקע, אולם אם נתן לה מטלטלים אינה נקראת שותפה ולא מחלה כלום מכתובתה וגובה אותה מכל הנכסים.

[2] כן נשארה הגמ' לעיל על האיבעיא דרבא.

[3] ראה רשב"ם שפירש שבזה נחלקו ב' האיכא דאמרי, דהאיכא דאמרי הראשון שדורשו לשבח ס"ל שלא נחלקו רבנן ורשב"ג. והאיכא דאמרי השני שדורשו לגנאי סובר שכן נחלקו, וס"ל כרבנן.

עוד חומר לימוד על הדף