בבא בתרא דף ק"ד ע"א

הטעהו בדבר שבמדה ובמנין האם חוזר בפחות מכדי אונאה? [תד"ה פחות (הא')].

בקרקעות במטלטלין
לרשב"ם [1] אינו חוזר חוזר
לתוס' חוזר [2] חוזר

המוכר לחבירו בית כור עפר בסתמא או בהן חסר והן יתר, והיה חסר בו שבע וחצי קבין, האם הגיעו? [תד"ה אלא].

כשהיה עומד הקונה בשדה כשלא היה עומד בשדה
לתוס' בתי' הראשון [3] הגיעו הגיעו
לרשב"א [והרא"ש] הגיעו לא הגיעו

היה מותר ז' קבין ומחצה במקרים דלהלן מתי כופין את הלוקח ליקח ומתי לא?

כשער של מכירה כשער של עכשיו
היתה יקרה במכירה והוזלה אין כופין [4] כופין
היתה זולה במכירה והוקרה כופין אין כופין

בבא בתרא דף ק"ד סע"א רע"ב

שייר במכירה בית ט' קבין דאין כופין את הלוקח לקנות אלא מחזיר למוכר הנותר,
באיזה אופן מיירי?

בבית כור בכוריים
לרב הונא מחזיר הנותר מחזיר הנותר
לרב נחמן מחזיר הנותר יעשה חשבון [5]

מכר לו סאתים והותירו יותר מב' רבעים - האיבעיא דרב אשי - מה דינו?

בשדה ונעשית גנה גנה ונעשית שדה
לצד דאזלינן בתר שעת המכירה יעשה חשבון מחזיר הלוקח קרקע
לצד דאזלינן בתר אם יש ליפות כוחו מחזיר הלוקח קרקע יעשה חשבון

-------------------------------------------------

[1] דבריו הם לעיל דף ק"ג ע"ב ד"ה פחות כל שהוא.

[2] ולפי"ז העמידו תוס' למשנתנו שאמרה שאם פחות כל שהוא ינכה ולא אמרינן שחוזר המקח, כשלא מדדו עדיין.

[3] ס"ל לתי' זה דבכל ענין אמרינן שעד ז' וחצי קבין הגיעו, ומה שאמר רב יצחק לעיל גבי יותר מד' קבין טרשים שלא הגיעו, אף שכאן אמרינן שאפי' אם חסר לגמרי ז' וחצי קבין הגיעו וא"כ כ"ש אם נתן לו אותם סלעים. תירצו התוס' שמיירי באופן שכבר חסר בזו השדה ג' קבין ועתה יש בו ה' קבין טרשים, בזה אמר ר' יצחק שלא הגיעו, כן פירש מהרש"ל. ומהרש"א פירש שאף אם חסר כבר ז' קצין ומחצה, מ"מ אם יש רק ד' קבין טרשים הם מצטרפים לבית כור והגיעו, ואם יש ה' קבין טרשים לא הגיעו.

[4] פי' אין כופין את הלוקח לקנות, וזה נקרא שכופין את המוכר, דאומרים לו שאם הוא רוצה למכור הוא חייב למכור רק כשער הזול של עכשיו. אולם ממש לכפות את המוכר למכור כשלא רוצה בכלל למכור לא אמרינן.

[5] והיינו רצה המוכר יתן לו מעותיו, או אם ירצה יכפה את הלוקח לקנות את זו הקרקע.

עוד חומר לימוד על הדף