בבא בתרא דף ק"א ע"א א

המוכר מקום או המקבל מחבירו לעשות לו קבר, כיצד הוא עושה לרבנן ולר' שמעון?

מערות כוכין
לרבנן שתים, ארבע על שש לכל מערה שמונה
לר' שמעון ארבע, שש על שמונה לכל מערה י"ג

המוכר מקום או המקבל מחבירו לעשות לו קבר, כיצד הוא עושה לרשב"ג?

מערות [1] כוכין
סלע הבא בידים לפי' א' ברשב"ם: כרבנן או כר"ש
לפי' ב' ברשב"ם: ימעט במערות
לא יותר מד' או ה'
קרקע חזקה לפי' א' ברשב"ם: כרבנן או כר"ש
לפי' ב' ברשב"ם: ירבה במערות
יעשה יותר מי"ג
-------------------------------------------------

[1] עי' ברשב"ם ד"ה הכל לפי הסלע, שבתחילה פירש שכל דברי רשב"ג קאי רק אכוכין, אבל גבי מערות לא דיבר. ובפירוש שני פירש שרשב"ג קאי גם אמערות. והביא ראי' מתוספתא שמצינו מי שאומר שבסלע הבא בידים צריך לשנות את מקום המערות, ומזה מוכח שהשינוי בסלע הבא בידים אינו רק בכוכין אלא גם במערות.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף