בבא בתרא דף צ"ט ע"ב

היתה גינתו בפנים והיה לו דרך על גינת החיצון, מה דינו?

כשהדרך באמצע כשהדרך מן הצד
להכנס אליה בכל שעה אינו נכנס נכנס
להכנס אליה עם תגרים אינו מכניס מכניס
להכנס מתוכה לחצר אחרת לא יכנס לא יכנס
לזרוע את הדרך החיצון זורע שניהם אינם זורעים

המוכר לחבירו זכות לעשות אמת בית השלחין בשדהו, כמה אמות צריך ליתן לו?

בשביל החפירה בשביל האגפים בסך הכל
לפי' א' ברשב"ם [1] שתי אמות אמה מכאן ואמה מכאן ארבע אמות
לפי' ב' ברשב"ם [2] אמה אחת אמה מכאן ואמה מכאן שלוש אמות

מה יכול לעשות בעל השדה באותן האגפים של אמת המים?

לזורעם לנוטעם לבנות בהם [3]
לרב יהודה יכול לא יכול לא יכול
לרב נחמן יכול יכול לא יכול

מהו דין דרך המלך או דרך הקבר? (אפי' שלא מכר בעל השדה כלום).

ללכת על התבואה לפרוץ בנינים
דרך המלך יכול יכול
דרך הקבר לפי' א' ברשב"ם: יכול
לפי' ב' ברשב"ם: לא יכול [4]
לא יכול

-------------------------------------------------

[1] וכן כתבו בתוס' ד"ה נותן, שלפי הספרים דגרסי ואמה מכאן ואמה מכאן, א"כ צריך לתת שתי אמות לתוכה שיחפור בהם אמה רחבה של שתי אמות, ועוד אמה מכאן ואמה מכאן לאגפים.

[2] ולפי' זה לא גרסינן ואמה אלא גרסינן נותן לו ב' אמות לתוכה אמה מכאן ואמה מכאן, והיינו שמלבד שלצורך החפירה נותן לו אמה אחת, עוד נותן לו לתוכה של השדה אמה מכאן ואמה מכאן לאגפים.

[3] דין זה מבואר ברשב"ם בסוף ד"ה אלא אמר רב פפא.

[4] דבפי' ב' פי' הרשב"ם, שמיירי שמכר דרך ללילך לקבר כשיקברו, דאז הדין שיכולים להכנס שם כל המלוים בלי שיעור, ואינו כדרך המלך שהולך גם בלי מכירה.

עוד חומר לימוד על הדף