בבא בתרא דף כ"ה ע"א

לאחר שהרחיק נ' אמה מן העיר [1], באיזה צד יעשה הבורסקי?

מערב צפון /דרום מזרח
לא יעשה לא יעשה עושה [2] רבנן
לא יעשה עושה עושה ר' עקיבא

דף כ"ה ע"ב

האם ומתי על המזיק להרחיק נזקו?

בלאו גירי דיליה בגירי דיליה
צריך צריך רבנן
לא צריך צריך [3] ר' יוסי

-------------------------------------------------

[1] כן הסיקה הגמ' שלכו"ע בשום צד לא יכול לסמוך בורסקי לעיר בלי להרחיק נ' אמה.

[2] רש"י בד"ה אלא למזרח, פירש משום שאין רוח מזרחית קשה, ולא יבוא הריח לעיר. ובתד"ה אין פירשו, דהיות שרוח מערבית היא חזקה, היא תוליך את הריח הבא מהמזרח מן העיר, וראה מהר"מ, ובתוס' לקמן ד"ה רוח מזרחית.

[3] וכתבו תד"ה ועני, שאם סמך בהיתר לא צריך להרחיק אפי' בגירי דיליה [וראה במהרש"א שזה דוקא לפי שיטתם לעיל בדף י"ח ע"ב בתד"ה וסבר]. אולם אם לא קבוע תשמיש זה הסומך בהיתר, בגירי דיליה צריך להרחיק.

ועוד נחלקו ר"ת והגה"ה, האם העוצרי שומשמין שקדמו לאפדנא דפאפי יונאה סמכו בהיתר [דלא היה להם להסיק שיעשיר ויבנה אפדני שם], או באיסור [דהיות שהם מכים בשומשמין הם גורמים לאדמה שלא תהיה ראויה לבנית אפדנא וא"כ זה היזק שניכר כבר עכשיו, ולרבא חשוב שסמך באיסור].

עוד חומר לימוד על הדף