בבא בתרא דף כ' ע"א א

איזה סוגי חביות ריקות חוצצות בחלון מפני הטומאה? והאם צריך לבטלן שם? [תד"ה היא]

לא ביטלה ביטלה
ריב"ם: אינה חוצצת
ר"י ור"ת: חוצצת [1]
חוצצת [2] חבית חרס
(פיה לא לצד מקום המת [3])
אינה חוצצת אינה חוצצת חבית מתכת [4]
חוצצת חוצצת [5] חבית עץ (העשויה לנחת
שאינה מקבלת טומאה)

עשבים שעלו מאליהם, מתי ממעטים בחלון?

באים מחוץ לג' לחלון עלו בכותל עצמו
ממעטים [6] לא ממעטים כותל יישוב
ממעטים ממעטים כותל חורבה

בבא בתרא דף כ' ע"ב א

האם אפשר לעשות מחיצה ממלח?

כשאין על המלח קורה כשיש על המלח קורה
אפשר אפשר מלח סדומית
אי אפשר אפשר מלח איסתרוקנית

בבא בתרא דף כ' ע"ב א

העושה תנור או כירה בעלית ביתו, איזה עובי מעזיבה צריך?

דנחתומים דבעלי בתים
ארבעה טפחים שלשה טפחים תנור
שלשה טפחים טפח כירה

האם מותר לעשות רפת או חנות נחתומים תחת אוצר יין של חבירו?

בזמן רב יוסף בזמן הקדום
אסור [7] מותר חנות נחתומים
אסור אסור רפת בקר

הפותח חנות בחצר, האם אפשר למחות בו?

בני חצר אחרת בני אותה חצר
אין מוחין בו [8] מוחין בו חנות למכור
אין מוחין בו אין מוחין בו חנות לייצור דברים
-------------------------------------------------

[1] והוא שסותמת את כל החלון, וכמו בסוגיא דסוף שבת שפקקו את המאור בטפיח. אולם אם אינה סותמת את כל החלון, ורוצה שימעט מטפח צריך לבטלו שם.

[2] וכגון כאן שהתבן שבחבית התליע, וע"י זה מתקלקלת גם החבית ולכך הוא מבטלה.

[3] דבפיה לצד המת היא עצמה מקבלת טומאה וודאי שלא תחוץ, אם לא שיש בה גרוגרות שהתליעו שיכולים לעמוד בפני עצמן שהם החוצצות, וכמבואר בסוגיא.

[4] ומבואר בסוגיא שאם יש בה גרוגרות שהתליעו ויכולים לעמוד בפני עצמן בלא החבית, הם חוצצים. והקשו תד"ה בחבית, דלכאורה גם במקרה הזה החבית בעצמה תעביר את הטומאה, דהא היא נהפכת להיות (ע"י האהל) כמת לטמא, [וראה עוד בחי' הרשב"א]. ותי' ר"ת דמיירי שהגרוגרות בולטות חוץ לפי החבית כל סביבותיה, והיינו שחוצצות בין החבית לבית. ור"י העמיד שהחבית בתוך חלל החלון ואינה בולטת חוץ לכותל.

[5] כן הוכיח רבינו שמואל מסוגיא דמגילה, וצ"ע האם ריב"ם שחולק בכלי חרס יחלוק גם בכלי עץ.

[6] כן העמיד רב פפא בסוגיא, ולא נראה שרבה חולק עליו לדינא, ואף שנדחק רבה להעמיד דוקא בכותל חורבה, זה רק משום שרצה להעמיד שגדלים העשבים ממש על הכותל.

[7] לגירסת רש"י בסוגין קוטרא דשרגא - הכוונה שיין שלנו אפי' עשן של נר מזיקו. אולם תוס' לעיל בדף י"ח ע"א ד"ה לא, לא גורסים תיבת קוטרא, ומפרשים דיין דידן אפי' ההבל של נר מזיקו.

[8] ואף שנחלק בזה רבא על אביי, לא לדינא נחלק, אלא שס"ל שלא בזה דברה המשנה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף