BAVA BASRA 2-8 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to Rav Weiner -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

בבא בתרא דף ו' ע"א*

סמך כותלו לפלגא, בין באורך בין בגובה, מה דינו?

אפקיזא ובקעתא דכשורי [1] קרנא ולופתא [2] סמך לפלגא
חייב הכל חייב פלגא חייב הכל רב הונא
חייב הכל חייב פלגא חייב פלגא רב נחמן

אחזיק להורדי - רהיטים (קורות) דקות, או לכשורי - קורות כבדות, מה דינו?

אחזיק לכושרי אחזיק להורדי
אחזיק להורדי לא אחזיק לכשורי רב נחמן
אחזיק להורדי אחזיק לכשורי רב יוסף
לא אחזיק להורדי לא אחזיק לכשורי א"ד אמר רב נחמן [3]
אחזיק להורדי אחזיק לכשורי א"ד אמר רב נחמן

דף ו' ע"ב

גג הסמוך לחצר או לגג חבירו איזה גובה כותל יעשה?

גג סמוך לגג גג סמוך לחצר
כלום ד' אמות שמואל
י' טפחים ד' אמות [4] רב נחמן

דף ו' ע"ב

שתי חצירות זו למעלה מזו, כיצד חלוקת בניית הכותל

למעלה למטה
בונים יחד [5] תחתון בונה לבד רב הונא
בונים יחד בונים יחד רב חסדא

-------------------------------------------------

[1] רש"י בד"ה ומודה רב נחמן פי' שהן ענין אחד - לענין גובה - דכיון שנתן אפריזא שהוא קורת עץ על הכותל או בקעתא דכשורי שהם נסרים, גילה בדעתו שרוצה להגביה עוד וחייב להשתתף גם ביותר מד' אמות. ותד"ה ומודה פירש שהם ב' דברים, אפריזא הוא לענין אורך, שכשעשה כן ניכר שעומד להמשיך את החומה. ובקעתא דכשורי הוא היכר שעוד יגביה את גובה החומה.

[2] רש"י בד"ה ומודה רב הונא פי' שהם ענין אחד - חיבור בקרן זוית - ולענין אורך הכותל (לא לענין גובה), ובאופן שהיה ביתו והכותל יוצרים זוית, וסתם זו הזוית בבנית בנין עד חצי אורך הכותל. ותד"ה ומודה פירשו שהם ב' ענינים, דקרנא הוא היכר לאורך - שלא יאריך בנייתו כנגד כותל חבירו. ולופתא הוא היכא לגובה - שלא יגביה יותר כותלו כנגד כותל חבירו.

[3] תוספת זו מהגהות הב"ח אות ג'.

[4] וכותל זה יעשה בעל הגג כי הוא חשוב המזיק את בעל החצר, וראה שו"ע חו"מ סי' ק"ס סעי' א' שכתב שעכ"פ צריך להשתתף בעל החצר בעד גובה י' טפחים, דזה נעשה כדי שלא יתפס עליו כגנב ובזה גם הוא חייב לר"נ. ועל זה הקשתה הגמ' מהברייתא שהיתה חצירו למעלה מגגו של חבירו אין נזקקין לבעל החצר, וביאר הקושיא בעליות דרבינו יונה, דהיות שהברייתא סתמא קתני אפי' כשאין גבוה החצר מן הגג י' טפחים, וא"כ עדיין שייך שיתפס עליו כגנב ולר"נ לא היה לפטור לבעל החצר לגמרי. ותי' הגמ' דאיה"נ פטור בעל החצר מד' אמות וחייב להשתתף בי' טפחים.

[5] אף שלשון הגמרא עליון בונה מכנגדו ועולה, מ"מ מבואר בפירש"י ד"ה זה ותד"ה שתי, שהעליון מסייע את התחתון מכנגד חצירו - הרי שהם בונים יחד, ובחלק העליון לא נחלקו רב הונא ורב חסדא. וכן מבואר גם בשו"ע חו"מ סי' ק"ס סעי' ג'. אלא שר"ת בתוס' הנ"ל כתב שמה שחייב התחתון לסייע הוא רק באופן שהיתה חצר התחתון באלכסון, שבחלקה החיצוני היא כגובה חצר העליון. אולם ר"י שם חולק עליו, ופירש שהטעם שצריך לסייע לעליון הוא משום שהוא מזיקו כשעומד העליון בשפת חצירו, וא"כ מסיע התחתון בכל ענין.

עוד חומר לימוד על הדף