עבודה זרה דף נ"א ע"א

עבודת כוכבים שעבודתה בשבירת מקל או בזריקתו לפניה, מה הדין?

האם העובד חייב? האם המקל נעשה תקרובת?
בשבר חייב נעשה
בזרק חייב אינו נעשה

אבני בית מרקוליס דלהלן, האם נאסרים?

אבנים שזרקו אחריהם עוד אבן האבן אחרונה (אם ידועה)
למ"ד ע"ז של גוי נאסרת מיד נאסרים אסורה [1]
למ"ד ע"ז של גוי נאסרת רק כשתעבד נאסרים [2] לרב: מותר
לרב אשי: אסורה [3]

ע"ז דף נ"א ע"ב

השוחט קדשים בחוץ בזמן איסור הבמות, מה דינו?

לענין לעבור בעשה ולא תעשה לענין להתחייב כרת
כשהקדישן בזמן היתר הבמות עובר [4] אינו חייב [5]
כשהקדישן בזמן איסור הבמות עובר חייב

עבודה זרה דף נ"א ע"ב

דבר שמקריבים כעין פנים (מים ומלח), מה דינו? [תד"ה אפילו].

לפנים מן הקלקלין מחוץ לקלקלין כשאינו נוי
לרש"י אסור משום תקרובת מותר דאינו תקרובת [6]
לתוס' אסור משום תקרובת מותר דאינו נוי [7]

עבודה זרה שיש לה גינה ומרחץ, האם נהנים מנה בטובת כמרים [8]?

כשאין שותפות לאחרים בגינה ובמרחץ כשיש שותפות לאחרים בגינה ובמרחץ
מאן דמתני לאביי ארישא אסור מותר [9]
מאן דמתני לאביי אסיפא אסור אסור [10]

עבודה זרה דלהלן, מאמתי נאסרת?

ע"ז של גוי ע"ז של ישראל
לר' ישמעאל עד שתעבד מיד
לר' עקיבא מיד עד שתעבד

-------------------------------------------------

[1] ואף שלא נעבדה, מ"מ נעשה כמגדל ע"ז וכל חלק וחלק נאסר.

[2] הגם שאין לאסור משום מגדל ע"ז, מ"מ אסור דכיון שזרק עוד אבן אחריהם הרי שעבדן.

[3] רב אשי מחדש שכל אבן ואבן נעשית ע"ז ותקרובת לעצמה ותקרובת לחברותיה, וא"כ הוא עובד גם את האבן האחרונה. אמנם אין זה תקרובת גמורה להיות כזבחי מתים שאין להם ביטול, כיון שבעינן תקרובת כעין פנים וליכא, אלא הוי תקרובת הנאסרת הצריכה ביטול.

[4] עשה, דכתיב: למען יביאו בנ"י את זבחיהם אשר הם זובחים - אפי' זבחים שהתרתי לך כבר. ולא תעשה, דכתיב בהמשך זה הפסוק: ולא יזבחו עוד את זבחיהם.

[5] דכתיב: חוקת עולם תהיה זאת להם, זאת להם - כרת - (בהוקדשו בזמן איסור במות), ולא אחרת להם - כרת - (בהוקדשו בזמן היתר הבמות).

[6] ומשום נוי אין לאיסור, דס"ל לרש"י שאין תקרובת מחוץ לקלקלין.

[7] ס"ל לתוס' דהגם שכן מקריבים תקרובת חוץ לקלקלין, בכו"א כאן מותר דאין מקריבין חוץ לקלקלין רק דבר של נוי, ומים ומלח שאינם נוי אינם נאסרים.

[8] אמנם בטובת עובדיה מבואר בדברי אבי שבכל ענין מותר - גם כשאין בה שותפות לאחרים.

[9] והטעם דכיון שיש לה שותפות אפי' בטובת כמרים מותר.

[10] דס"ל לחלק בין טובת אחרים לכמרים, דהיינו שמה שאמרה המשנה להתיר בובה זה רק בטובת אחרים, אבל בטובת כמרים אפי' בשותפות אסור

עוד חומר לימוד על הדף