עבודה זרה דף כ"ה ע"א

וידום השמש וכו', כיצד היה סדר מהלך השמש באותו יום?

ריב"ל - 24 ר' אלעזר - 36 ר"ש בר נחמני - 48
לסתמא דגמרא [1] ו' ו' ו' ו' [2] ו' י"ב ו' י"ב ו' י"ב ו' כ"ד
לאיכא דאמרי [3] ו' י"ב ו' י"ב ו' י"ב ו' כ"ד ו' כ"ד ו' כ"ד

עבודה זרה דף כ"ה ע"ב

איכא בינייהו אשה חשובה בין האנשים ושאינה חשובה בין הנשים -

לפירש"י שמיירי באשה קרובה למלכות (חשובה בין האנשים) מה הנפק"מ בין האמוראים?

באשה יפה (חשובה בין הנשים) במכוערת (אינה חשובה בין הנשים)
לר' ירמיה אסורה מותרת [4]
לרב אידי אסורה אסורה

לפירוש התוס' מה הנפק"מ? [תד"ה איכא].

בחשובה בין האנשים - להתייחד עם אנשים בחשובה בין הנשים - להתייחד עם הנשים
לר' ירמיה אסורה [5] אסורה [6]
לרב אידי מותרת [7] מותרת [8]

עבודה זרה דף כ"ה ע"ב

לפירוש הירושלמי באשה בריאה ובעלת כח? [תד"ה איכא].

אשה חשובה בין האנשים אשה שאינה חשובה בין הנשים
לר' ירמיה אסורה [9] אסורה [10]
לרב אידי מותרת [11] מותרת [12]

-------------------------------------------------

[1] וס"ל שהמנין שאמרו האמוראים הנ"ל הוא הזמן הכולל שהיה בו את השינוי, ר"ל גם זמן שהלכה בו השמש וגם הזמן שפסקה בו.

[2] דהיינו, אזיל שש שעות ופסק מללכת שש שעות, ועוד אזיל שש ופסק שש, וכדרך זה להלן.

[3] האיכא דאמרי ס"ל שהאמרואים מנו את הזמן שנוסף על אותו יום, והיינו הזמן שפסקה בו השמש מללכת.

[4] וזה הנפק"מ בין ר' ירמיה לר' אידי, דשפיכות דמים אין כאן דקרובה למלכות, ולר' ירמיה אין גם ערוה כיון שהיא מכוערת. ולרב אידי שאשה כלי זיינה עליה, א"כ בכל אשה חיישינן לערוה.

[5] דהגם שקרובה למלכות ואין לחשוש משום שפיכות דמים, מ"מ יש לחוש משום עריות.

[6] ס"ל שאין מרחמים על אשה, וכיון שאינה קרובה למלכות גם נשים יהרגו אותה ואסורה להתייחד.

[7] ס"ל דשפיכות דמים אין באשה - דכיון שלאו בת מלחמות היא מרחמים עליה ולא הורגים לה. ואם חשובה היא וקרובה למלכות מפחדים לאונסה ולכן מותר להתייחד.

[8] ס"ל שאין הורגים לאשה, ואם משום שעכו"ם מצויים הם אצל נשי חבריהם, כיון שבת דעת היא כשתראה שיבוא העכו"ם תצא מיד - ולכך מותרת להתייחד.

[9] דהגם שלשפיכות דמים ליכא למיחש כיון שהיא בעלת כח, מ"מ יש לחוש שמא תתפתה.

[10] ס"ל לחוש משום שפיכות דמים, דרק בבריאה אמרינן שלא חוששים.

[11] רב אידי אינו חושש לפיתוי אלא רק לאונס, ובבריאה אין לחוש לאונס.

[12] דיכולה להטמין עצמה ולכך לא חיישינן לשפיכות דמים, וגם לעריות נמי לא חיישינן כיון שהיא בין הנשים.

עוד חומר לימוד על הדף