מסכת זבחים

חלק א' - שאלות מסכמות

א. איזה זבחים שנזבחו שלא לשמן פסולים (3)? עולה שנשחטה שלא לשמה, האם עלתה לבעלים, והאם יכול לזרוק דמה שלא לשמה, ומדוע? (ב.)

ב. זבחים וגט, האם סתמן לשמה, ומדוע? מהי ההוכחה לדין זה? מדוע ב"לשם פסח לשם שלמים" ולהיפך, צריך להזכיר שלמים (2)? לשם מה הזבח נזבח (7), ומה הדין לר' יוסי ומדוע? מדוע שמע קול סופרין מקרין פסול (2)? (ב:-ג.)

ג. מדוע אין קשה מגט על הכלל "דלאו מינה לא מחריב בה"? ומכלי שטף המציל בחלל התנור? ולמה הגמ' מדמה הכלל הנ"ל גבי תנור? באר מח' ר"א ורבנן! למסקנה, מנין דאין חולין מחללין קדשים? ומדוע לא דורשים מתוכו דמחיצה אין מועלת באויר כלי חרס? (ג)

ד. מהי הסתירה בדין שינוי קודש על דין שינוי בעלים, ומה היישוב? כמה לימודים לומדים מ"תוכו", ומה הם?

ה. מנין שצריך לשמה בשחיטה, קבלה, זריקה והולכה? ומדוע צריך פסוק לכולם? ומנין שצריך לשם בעלים, בד' עבודות? ומדוע א"א ללמוד משחיטה וזריקה לשאר? מה הם הפירכות על הלימוד מלשם קודש על לשם בעלים, ואיזה מהם נדחו? מנין לשאר הקרבנות דבעו לשמה, ומנלן דאין נפסלין? (ד)

ו. היכן מצינו כשרים ואינן מרצים (2)? מדוע ר"ל מיאן בתשובה זו? מנין לומד ר"ל דכל הזבחים כשרים ואין מרצין? ומה המקור לאשם? (ה.)

ז. באיזה אופן אשם וחטאת קרבין לאחר מיתה? מדוע לא דרשינן מ"הוא" דאשם (2)? ומה אכן דורשים מ"הוא" דאשם? האם היורשים נחשבים לבעלים של הקרבן, ולמאי נ"מ (2), ומנלן? האם שותפין יכולים להקריב מנחה, להמיר, ולפדות מע"ש? (ה:-ו.)

ח. מה נפשט בספק אם כיפרו על מה שבאו או לא ומדוע? מה צדדי הספק אם מכפר העשה דלאחר כפרה? מהו כאילו לא כיפר וכיפר האמור בסמיכה ובשיירי שמן מצורע (2)? האם אמרינן ומה הם המקרים שצ"ל לב ב"ד מתנה? מהו הזמן של בין זה לזה הנא' לר"ש בשעירי עצרת (3)? (ו-ז.)

ט. תודה ששחטה לשם תודת חבירו או לשם שלמים מה דינה ומדוע? חטאת ששחטה לשם חטאת אחרת שלו או של חבירו או לשם עולה של הנ"ל מה דינה ומדוע? עולה ששחטה שלא לשמה מה דין זריקתה ומדוע (2)? עולה הבאה לאחר מיתה מה דינה בשינוי בעלים (2)? מדוע אמר רבא דעולה דורון היא? (ז)

י. מנ"ל דשינוי בעלים וקודש אסור ומעכב בפסח בחטאת (פרט סוגי החטאת) בזביחה ובשאר עבודות? (ז:-ח)

יא. פסח שלא בזמנו (ג' מקרים) שהקריבו לשם שאר זבחים איזה קרבן יהא ומנ"ל (פרט המנ"ל בהקריבו לשם חטאת מעשר בכור ותודה)? (ח:-ט)

יב. חטאת חלב ששחטה לשם חטאת נחשון, ע"מ שיתכפר בה נחשון, על שמחוייב חטאת כנחשון, לשם חטאת דם, לשם חטאת דטומאת מקדש וקדושיו, על מי שמחוייב בהנ"ל מה דינו ומדוע? מהם המקרים שמחשבים מעבודה לעבודה, האם באמת מחשבים, הבא סייעת לכל צד? (ט:-י.)

יג. מדוע לר"י א"א למילף מחטאת ופסח מכ"א ומהצד השוה דאשם ששחטו שלא לשמה פסול? מאלו לימודים אחרים דן ר"א לפסול? מדוע לר"א אשם אין דמו למעלה כחטאת להו"א ולמסקנא? אלו ב' אותה נא' בחטאת, מה נא' בדווקא ומה לא ומדוע? (י)

יד. לר"א ולרבנן מה ילפינן מקרא דאשר יובא מדמה, למאי איתקש מנחה לחטאת ואשם, ולמאי איתקש אשם לחטאת? אחרים הנשחטים לשם חטאת מה דינו ליוסף בן חוני ולר"י, מה שיטת ר"א בנידון זה (2) הוכח? מ"ט דשמעון א"ע דמתחללין רק בנמוך מהן, מה הגמ' מסתפקת לשיטתו והאם נפשט הספק? (יא)

טו. פסח ששחטו בי"ד בבוקר לשמו ושלא לשמו לבן בתירא מה דינו (2)? לר"א אר"א מנ"ל דבין הערביים האמור בתמיד נרות וקטורת אי"ז כל היום? לר"י פסח כשר לב"ב היכי משח"ל (3)? (יא:-יב.)

טז. מה דינו של ר"י בבהמה של ב' שותפין ומאי תלת שמעינן מינה וכיצד? באלו ג' דיחויים אמר ר"י דהואיל ונדחה ידחה, ולמה צריכים את ג' הדינים? מ"ט דבן עזאי דשלא לשמה בעולה פסול (2)? (יב-יג.)

יז. באלו מלאכות הזבח נפסל (מתני')? אלו ג' חילוקים יש בין קבלה לזריקה, באלו ב' דברים אין הבדל ומנ"ל (2)? מחשבת פיגול בקבלה בשפיכת שיריים והקטרת אימורים האם פוסלת ומנ"ל? (יג)

יח. מה מקשינן למ"ד דטבילת אצבע מפגלת בחטאת הפנימית ומה מתרצינן? מהיכן רצו להוכיח כמ"ד הנ"ל ודיש מחלוקת בזה ומה דחינן? (יג:-יד.)

יט. לר"ש האם מחשבה פוסלת בהולכת חטאות הפנימיות, במחשבת חוץ לזמנו ולמקומו ומנ"ל? לר"ש מהיכן מחשבה מועלת בהולכת חטאות הפנימיות ובסילוק בזיכין? (יד.)

כ. שחיטת קרבנות ופרה, הולכת דם ואברים לכבש האם כשרים בזר ומדוע? מנין רצו להוכיח לדין הולכה שלא ברגל (3) וכיצד נדחה, מה שיטת עולא בשם ר"י בדין הולכה שלא ברגל ואם יכול לתקנה ומאי תיובתא שאיתותב? (יד-טו.)

כא. הולכה שלא ברגל במה נחלקו רבנן ור"ש ובמאי לא פליגי הוכח? הוליכו זר והחזירו כהן וחזר והוליכו, הוליכו כהן והחזירו והוליכו זר מה דינו, והאם יש פלוגתת תנאים בדין האחרון באר? (טו)

כב. זר ואונן מנ"ל דמוזהרים בעבודה ומנ"ל דאם עבדו חיללו? האם הותר אנינות וטומאה בכה"ג ובכהן הדיוט ביחיד ובציבור? (טו:-טז)

כג. טבו"י מנ"ל דאם עבד חילל, מדוע א"א ללומדו מטמא וממחוסר כיפורים ומדוע א"א ללמוד הנך ממנו (ועי' רש"י למ"ל)? מחוסר כיפורים דזב אי הוי כזב האם הוי פלוגתת תנאים (להו"א ולמסקנא), ומאי נפק"מ אי דינו כזב (רש"י)? (יז)

כד. מחוסר ומיותר בגדים ושתויי יין מנ"ל דמחלי עבודה (פרט) כהן שעבד עם בגדים מרושלין ומסולקין האם עבודתו כשרה? (יז:-יח)

כה. מה ילפינן מקרא דעל ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה (2) ומקרא דמכנסי פשתים יהיו וכו' לא יחגרו ביזע? דברים הנא' בהם בד מה צריכים שיהיו (4)? (יח:)

כו. לכרוך גמי' וצלצול קטן בכהן שלקה באצבעו האם יש בעיה של חציצה ויתור בגדים (פרט)? האם יש חציצה ע"י: רוח, כינה (פרט), עפר ואבק עפר, בית השחי, הכניס ידו לתוך חיקו נימא ותפילין (פרט), פרט הצדדים? (יט.)

כז. כהן שלא קידש ידיו ורגליו שחרית, כה"ג שלא טבל ולא קידש בין בגד לבגד מה דין עבודתו ומ"ט? כיצד קידוש ידים ורגלים (2) מאי נפק"מ בין השיטות, ומדוע א"א לקדש בישיבה? מה ילפינן מקרא ד: בגשתם בבואם ולהקטיר אשה? (יט:)

כח. מי כיור האם נפסלים בלינה, איזהו צפון, משנה דיומא בא לו אצל פרו וכו' ובן קטין עשה י"ב דד כמאן אזלא? מה חודש רבי יוחנן בקידוש ידים ורגלים וכמאן ס"ל? מי הם הכהנים שקידשו ידים ורגלים להוציא הדשן (2)? (כ)

כט. יציאת וטומאת ידיו או כל גופו האם מועיל לקידוש ידים ורגלים, באר הספיקות? יצא חוץ לחומת העזרה וכו' אם לפי שעה טעון קידוש ידים ורגלים - באר (2)? פרה שמקדשה בפנים ומוציאה מדוע אינה נפסלת (2)? (כ:)

ל. היכן מצינו שטומאה אינה פוסלת הקידוש, מדוע טימאו, והאם ה"נ בכל מקום אינה פוסלת, ומדוע? האם מהני טבילת ידיו ורגליו בכיור? ומדוע כ' דטבל במי מערה עבודתו פסולה? (כא.)

לא. האם מי כיור נפסלין בלינה (2)? למ"ד דנפסל, מתי נפסל לְמַה? (2) מהי דעתו של ר' יוחנן בשיקוע הכיור? כשהיו מעלין הכיור לתרומת הדשן, האם היו משקעין שוב (2)? למ"ד דנפסל בלינה, במה הפסול מדאורי' ובמה מדרבנן? (רש"י) (כא)

לב. איזה קול היו שומעין הכהנים מן הכיור? במה היו מעוררין הכהנים הישנים (2)? כמה צריך הכיור להכיל? ובאיזה כלי אפשר לקדש, ומנלן (2)? מנין שא"א לקדש בכנו? (כא:-כב.)

לג. מה משלים מי מקוה ומי כיור ולא לרביעית? מה משלים בכולם, ומה אין משלים כלל? ומה מהני במקוה בעינייהו ולא רק בהשלמה (2), ומדוע? היכן יכול להטביל מחטין וצינוריות? האם מי מקוה כשרים למי כיור? הוכח! ובמה אין מדיחין הקרב והכרעים (2), ומה הק"ו למי כיור? (2) (כב.)

לד. מיהו ערל לב, ומדוע צריך פסוק גם לערל בשר? באיזה טומאה כהן נפסל ובאיזה לא - לזקני דרום, ומדוע? בקרבן פסח, הטמאים בשרץ ביחיד או ציבור, מה דינם? והאם לזקני דרום הטמא מת יכול לשלח קרבנותיו? והאם מיושבת בזה קו' ריש לקיש (כב:-כג.)

לה. "אין הציץ מרצה על טומאת הגוף" של מי? (2) ומדוע מיירי דווקא בנזיר ועושה פסח? באיזה טומאה ולמי הותרה טומאת התהום? ומהי טומאת התהום בזיבה? מה מקשה הגמ' מהברייתא דגבי ריצוי ציץ בטומאה - לזקני דרום ולרמב"ח? (כג)

לו. מנין שיושב מחלל עבודה, והאם במיתה ומנלן? מנין שחציצה פוסלת בכלי שרת, וברצפה? מדוע כ' גם בעומד ע"ג כלים, בהמה, חבירו? רגלו א' על הכלי וא' על הרצפה, מה הדין? נדלדלה האבן ועמד עליה, נעקרה האבן ועמד במקומה, מה הצדדים? (כג:-כד.)

לז. איזה עבודת דם כשרה בימין לר"ש (2) ומדוע (3)? מי דורש המקרא לפניו ולאחריו, לפניו, לאחריו? לפי ר' יוחנן איזו עבודה דווקא בימין? ומהו הכלל לר"ש? מה לומדים מג"ש יד ורגל ואוזן? ומנין דקמיצה עצמה בימין (2)? (כד.-כה.)

לח. בקבלת הדם: מנין שיקבל כל הדם, שיקבל ישירות מהפר, שיגביה סכין למעלה - והיכן יקנחו? במה הסתפק ר' אסי ומה פשט לו ר' יוחנן (3)? מה פוסל המים לקידוש ומקוה ומנלן? ומה הוכיח מזה ר' יוחנן? (כה)

לט. מנין שהמום שבין שחיטה לקבלה פוסל בק"ק ובקדשים קלים? מה מעכב בשעת הזריקה, מנלן? ואיך יתכן שהתחדש פסול זה רק בשעת זריקה? היא בפנים ורגליה בחוץ, באיזה אופן כשירה, ומדוע? ומה הדין לכתחילה, ומנלן? (כה:-כו.)

מ. מה הנ"מ בין מקום ק"ק בצפון למקום קדשים קלים בפנים (2), ומנלן? בשר קדשים קלים שיצא לפני זריקה האם נפסל? תלה ושחט, נתלה ושחט, תלה וקיבל, נתלה וקיבל, באיזה מקרה פסול בקדשים קלים וק"ק ומדוע? ומה הדין כשציצית ראשו בחוץ, ומנלן? (כו.)

מא. משנתינו שזרק הדם שלא במקומו, האם הבעלים נתכפרו, ומדוע? (3) לשמואל ור"ל, איך מתיישבת הסתירה עם המשנה לקמן שיחזור הכשר ויקבלנו? פסולים ששחטו או קיבלו או זרקו, מה הדין, ומדוע? ולר' יוחנן איך מתיישבת הסתירה הנ"ל? אמאי במחשבה שיזרוק למחר שלא במקומו אי"ז פסול (2)? (כו:-כז.)

מב. לר' יוחנן מדוע לא יאסוף הדם? באיזה אופן נח' ר"י ור"ש אם יועיל לאסוף הדם, ומדוע? באיזה ברייתא מצאנו דשלא במקומו לאו כמקומו? ואיך מוכח דבכ"ז לא יאספנו? באיזה פסולים אם עלו ירדו? (12) קטורת זרה היכן תרד, ומדוע? (כז)

מג. "לאכול כזית מעור האליה וכו'" מדוע הוי מחשבה הפוסלת הרי האליה עצמה קריבה (3)? ומה החידוש? איזה עורות קריבים בעולה (4)? (כח.)

מד. מנין למד רבה דבמחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו נפסל, ובחוץ לזמנו יש כרת, ומה קשה ע"ז? מנין ר"י בר אבדימי א"ר, ומה קשה (2), ומה מתרצים (1)? ומנין למד רבא? מהם הלימודים שלומדים מקרא אריכא (10)? ומה לומדים מ"שלישי דקדושים? (כח.-כט.)

מה. מנין שקרבן מתפגל במחשבה (2)? מהי הסברא ומדוע א"א ללמוד ממנה? מה דרש בן עזאי מ"אותו"? ומנין יודע דאי"ז פסול בכהן (2)? ומדוע לא למד דאין בל תאחר בלא ירצה מהיקש בכור למעשר, ומ"והיה בך חטא"? מה דורשים מ"לא יחשב" (3)? (כט)

מו. באיזה אופן נח' ר' יהודה ורבנן אם מחשבת המקום פוסלת אחר מחשבת הזמן (2)? הוכח! למסקנה, דלר' יהודה גם בעבודה א' הוי פיגול, מדוע ל"ה עירוב מחשבות (2)? ומה יהא הדין בקמיצת מנחות? (כט:-ל.)

מז. תמורת עולה תמרת שלמים, מה הדין ומדוע (2)? ומה הדין בתמורת עולה ושלמים, לחצותה לעולה ולשלמים, ומדוע? והאם ר"מ אזיל בשיטת ר' יהודה (2)? באר: כזית כזית, כזית וכזית, כזית למחר בחוץ, ומה דינם? מה שאל לוי מרבי, מדוע הוי כהוגן, ומדוע שאל דווקא באופן זה? (ל)

מח. חצי זית חוץ לזמנו - חוץ למקומו - חוץ לזמנו, מה הדין, ומדוע? מה הראיות מדיני טומאה? ומה דוחה הגמ'? באיזה מקרה אומר בר קפרא דמצטרפין לפגל (3)? מה הדין במחשב לאכילת כלבים למחר, לאכילת אש? ומ"ש מהקטרה? (לא.)

מט. באכילת ב' בנ"א האם מצטרף? הוכח! ביותר מכדי אכילת פרס, האם מפגל? לאכול חצי כזית ולהקטיר כחצי כזית, האם מצטרף? ומה באה לחדש בזה המשנה (2)? (לא:)

נ. במי השחיטה כשרה לכתחילה (3), ובמי בדיעבד, ומדוע? האם יכול השוחט לעמוד מחוץ לעזרה ולשחוט בסכין ארוכה, ומנלן? היכן איסור כניסת טמאים הוי בכרת, והיכן בלאו, ובמי הוי רק דרבנן? (לב)

נא. ביאה במקצת, האם יש בה כרת? מדוע מצורע בעל קרי שטבל מכניס ידיו (2)? היכן עוד אמרינן הואיל והותרו לטומאתן הותרו לזיבתן? במי לא היה תיכף לסמיכה שחיטה ומדוע (3)? האם תיכף לסמיכה שחיטה דאורי'? הוכח! והאם סמיכת אשם דאורי' ומדוע? (לב:-לג.)

נב. באיזה ג' דברים נח' ר' יוחנן ור"ל? איך דורש ר"ל הפסוק בכל קודש לא תגע (3)? קודם זריקה, האוכלו בטומאת הגוף, האם בכרת? ומה הדין בטומאת בשר? איזה עצים ולבונה נתרבו לאיסור בטומאה? (לג:-לד.)

נג. המעלה אברי בהמה טמאה על המזבח, האם לוקה (2)? ומנלן דאסור? והאם אברי חיה אסורין, ומנלן? לאיזה תלמיד זה דומה? (לד.)

נד. פסול, האם עושה שיריים (שאין הכשר יכול לחזור ולקבל)? מה הדין בכוס פסול? חטאת שקיבל דמה בב' כוסות, באיזה אופן שופך הנשאר ליסוד ובאיזה הוי דחוי? (לד:)

נה. מה הצריכותא בפסול, שמאל, כלי חול? מדוע אין נפסל משום דנראה ונדחה (2)? איזה זריקה נוספת זרקו לר' יהודה בקרבן פסח, ומדוע רבנן חולקים? ומדוע ל"ח לדם התמצית? מה איסורו של דם התמצית? מדוע פקקו את העזרה? ומדוע אי"ב חציצה? איזה הולכה אינה עבודה? (לד:-לה.)

נו. שליל ושליא, חָלָב וביצים, האם שייך בהם פיגול, ובאיזה אופן? מתי אין מפגלין ואין מתפגלין? בשר פרים הנשרפים, האם נפסל בלינה, והאם מועלין בו? (לה:)

נז. באיזה בע"מ אמר ר"ע דאם עלו לא ירדו (2)? מה הדין בעולת בהמה? איך מוכיחה הגמ' מברייתא דשליל, ומה הדחיה? (לה:)

נח. מה ילפינן מקרא דובשר זבח תודת שלמי וכו'? שחט ע"מ להניח, להוציא, לשבור עצמות הפסח, שיקריבוהו טמאים, ליתן הניתנים למעלה למטה וניתנים בפנים בחוץ, מה דינם לר"י ומדוע? (לו.)

נט. על אלו ב' דברים אמרינן תרי תנאי אליבא דר"י? לר"י חישב ע"מ להניח וחזר וחישב לפיגול חישב שיאכלוהו טמאים למחר האם הוי פיגול, בשר פסח שלא הוצלה מה דינו, מה הוכחה רצתה הגמ' להביא לג' דינים הנ"ל ומה דחתה? (לו)

ס. הניתנים על המזבחות וחיסר א' מהמתנות האם כיפר, מאי נפק"מ בהלכה זו? מה דרשינן מקרא דדם זבחיך ישפך (4), פרט לכל מ"ד כיצד ילפינן הדינים האחרים? באר למ"ד הנ"ל מאי ובשרם יהיה לך, ומנ"ל דאין תמורת מעשר ופסח קריבין? (לו:-לז)

סא. מ"ט דב"ש דבחטאת ב' מתנות מעכבי (2) מ"ט דב"ה לר"ה? מנ"ל דד' בתים לתפילין ב' דפנות ומשהו לסוכה ושיעור טומאת יולדת? מדוע ל"א וכיפר אע"פ שלא נתן א' למעלה וג' למטה? מהו הזה על טהרו של מזבח (2)? (לז:-לח)

סב. מה שיטת ראב"י בפלוגתת ב"ש וב"ה במתנות ומדוע לא תני לה בעדויות? ג' מתנות שבחטאות אלו ח' דברים כתחילתו ואלו ד' כסופו? שיירי דם הפנימיים והחיצונים מה דין כיבוס, מחשבה ומעלה מהן בחוץ? (לח:-לט.)

סג. מנ"ל (לר"י ולר"ש) דהזאת דמים הפנימיים מעכבת (פרט), מדוע לא מרבינן שעירי רגלים ור"ח, וסמיכה ושיריים לפסול? מה ילפינן לר"י מ"כן יעשה" (2) ומ"לפר" (2 באר ופרט)? נפחתה תקרה של היכל מה דין הזאה ומנ"ל (2)? (לט-מ)

סד. מה ילפינן לרבי מ"לפר", באר מה טען לו רי"ש, מה רי"ש לומד מקרא זה ומדוע לא יליף מהקישא? חטאת והחטאת המרבים שעירי עבו"כ לענין מה? מפני מה נאמרו יותרת וב' כליות ופרוכת הקודש בפר כהן משיח ולא בפהעל"ד של ציבור? (מ:-מא)

סה. פיגל בקומץ ולא בלבונה, נתן א' שלא כתיקנה וג' כתיקנה (פרט) האם פיגל או לא? פרט אלו דברים וכמה ניתנים על מזבח הפנימי? פיגל בין בראשונה ובין בשניה וכו' רמ"א פיגול וחייבין עליו כרת, באר היאך איירי ר"מ וסברתו (4)? (מא:-מב.)

סו. בדברי ר"מ הנ"ל למ"ד דטעמא דר"י דמפגלין בחצי מתיר מדוע אין חסרון שלא קרבו מתיריו, ומהיכן מייתינן ראיה להך מ"ד (באר)? (מד:)

סז. האם יש פיגול במנחת כהנים נסכים לוג שמן של מצורע (2) ופרים הנשרפים (3)? דם אשם עולה קרבנות העוף ופרים הנשרפין את מה מתיר? קומץ פיגול וכו' פקע פיגולו מה לא אשמעינן עולא ומאי קמ"ל? (מג-מד)

סח. וטומאתו עליו בטומאת הגוף הכתוב מדבר מנ"ל (4) באר דברי אחרים ורבי? מהי מתניתא דפירש זעירי וכיצד פירשה? (מג:-מד.)

סט. מנ"ל דפיגול אינו רק בשלמים ומה ילפינן שדומה לשלמים (2)? מה ילפינן מקרא דכל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם לכל אשמם אשר ישיבו לך הוא ולבניך? (מד)

ע. באלו ו' דברים נחלקו ר"מ ור"י בקדשי עכו"ם ומה טעם כ"א? מעילה בקדשי בה"ב דם שנטמא וזרקו בשוגג מה דינם בעכו"ם ומדוע? (מה)

עא. דברים שאין חייבין עליהם משום פיגול מדוע הו"א שלא יתחייבו משום נותר וטמא, מה דינם באמת ומדוע (פרט)? דם מנ"ל דאין בו נותר מעילה וטומאה? באלו דברים מצינו שנעשה מצוותן ומועלין בהן? (מה:-מו.)

עב. ג' כריתות בשלמים למה (2) פלוגתא דר"ש ורבנן במתני' האם איירי בטומאת בשר או גוף, כמאן אמר רבא דמסתברא ומדוע? (מו:)

עג. לשם אלו דברים הזבח נזבח - באר, ומה אתא לאפוקי, ומה הדין בלא חשב כן (2) ומדוע? חטאת ששחטה לשם עולה לשם ומשם חולין מה דינה ומדוע? אלו ג' תנאים ס"ל דזה מחשב וזה עובד הויא מחשבה והאם כ"א מודה לחבירו? (מו:-מז.)

עד. היכן שחיטתן קיבול דמן והזאתן ומה דין מתנותיהן ושייריהן של: קדשי קדשים, פר ושעיר של יוה"כ, פרים ושעירים הנשרפין ומנ"ל (רש"י)? אשם מצורע כיצד קבלתו ומנ"ל? (מז)

עה. עולה וחטאת אלו דברים צריכים להיות בצפון ומנ"ל (פרט הסוגים)? ספק מעילות האם חייבים באשם תלוי (2) באר ופרט להו"א (3) ולמסקנא סברת מחלוקתם? אשם תלוי מנ"ל דצריך לקנות בב' סלעים (3)? (מח)

עו. מה ילפינן מקרא דושחט אותו להו"א ולמסקנא (4) ומדוע נדחו ההו"א? שחיטה וקבלה לעכב מנ"ל? (מח:-מט.)

עז. היכן מצינו טפל חמור מן העיקר ומדוע (3)? ושחט את הכבש מה ילפינן מהך קרא (2) וכיצד, למאי אהדריה קרא ומדוע הוקש לחטאת ואשם? (מט)

עח. דבר הלמד בהיקש בגז"ש ובק"ו האם חוזר ומלמד בגז"ש בק"ו בהיקש ובבנין אב, הוכח? (מט:-נ)

עט. דבר הלמד בבנין אב, במה נפשט שחוזר ומלמד? מדוע דם שלן, יוצא, טמא, חוץ לזמנו, חוץ למקומו, קיבלו פסולין וזרקו דמו, אם עלה לא ירד? (נא.)

פ. כמה פעמים כ' על יסוד מזבח העולה, ומה לומדים מזה, ומדוע א"צ א' מהם לגופיה? מנין שמתן דם העולה בקרנות שיש בהם יסוד (2)? באם היו לומדים זאת מאל יסוד מזבח העולה, באר שאלת ותי' הגמ' אם תיבת "מזבח" מיותרת? מדוע א"צ פסוק לשיריים דשעיר נשיא דליסוד (2)? (נא.-נב.)

פא. במה נח' ר' ישמעאל ור' עקיבא (2)? מה ההוכחה דלר"י שיריים אין מעכבין? והאם מיצוי חטאת העוף מעכב לר' ישמעאל? בפר יוה"כ וכהן משיח, האם ניתן ללמוד נתינת דמים ליסוד מק"ו, ומנין דאין מעכבין? (נב.)

פב. בדמים הפנימיים אין מזבח הפנימי ממרקן, מה הכוונה (2)? מנין לניתנין למטה שנתנן למעלה לא כיפר, ולהיפך? ומדוע א"א ללמוד מק"ו מניתנין למטה ומדמים הפנימיים? "וכלה מכפר" איך דורשים, ומה הנ"מ? למ"ד שיריים מעכבין, מה יעשה כשנשפך הדם? (נב:)

פג. כמה מתנות לחטאת, והיכן ניתנות (3), ומדוע? היכן שופך שיירי דם חטאות הפנימיות והחיצונות, ומדוע (3)? (נג.)

פד. מדוע כ' בעולה שהיא קדשי קדשים, ומה עוד נקרא כן? כמה מתנות לעולה, והיכן נותן (2)? מדוע רק באופן זה? מדוע לא היה יסוד לקרן מזרחית דרומית, ומה הכוונה (2)? היאך היה עושה עולת העוף בקרן מזרחית דרומית בלא יסוד? (נג:-נד.)

פה. איך בנו את המזבח? ואיך גרעו את היסוד מחלקו של יהודה, והיכן עוד עשו כן? היאך ידעו דוד ושמואל היכן מקום ביהמ"ק? (נד)

פו. מנין ששלמי ציבור שחיטתן בצפון, ושנאכלין רק לזכרי כהונה? מדוע איל נזיר נאכל לכל, ואימוריו לכל הכהנים? ולענין מה הוקש לחטאת? היכן נאכלים החזה ושוק, ומנלן? (נה.)

פז. מה ילפינן מג' קראי דשחיטת שלמים בפתח / לפני אוהל מועד (2)? כשפתח נעול, מוגף, וילון, גובהה, האם השלמים כשרים? היאך הוכשרה כל העזרה לשחיטת קדשים? היכן אפשר לאכול קדשי קדשים, לשחוט קדשים קלים, וחייבים בטומאה, ומנלן? (נה:-נו.)

פח. דם, מאימתי נפסל, ומנלן? מחשבת פיגול דאכילת שלמים, וחיוב על נותר באכילת שלמים, מאימתי? לר' יוחנן, מהם הזמנים של מחשבת דם, אימורים, ובשר דשלמים? ממתי אסורין השלמים באכילה, וממתי נשרפין, ומנלן? (נו:)

פט. מהי מתנת הדם דבכור מעשר ופסח, ומנלן? ומנלן דכנגד היסוד ודא"צ ד'? מנין שהבכור נאכל לב' ימים (2)? ומנין שבכור בע"מ לכהן (2)? במה נח' ר"י ור"ע? (נז.)

צ. איך ילפינן מנין ההזאות דפר ושעיר יוה"כ בפנים ובאוהל מועד (2)? מנין שחלות תודה י' עשרונים לחמץ וי' למצה? עד מתי הפסח נאכל מדאורייתא ומנלן, ואיך סוברת המשנה? לר"ע, מה ילפינן מבלילה הזה? (נז:)

צא. האם אפשר לשחוט קדשי קדשים בראש המזבח, ומנלן (2)? היכן היה המזבח לר"י ב"ר יהודה? הוכח! ומה הכוונה כנגדן בקרקע? איך רצינו להוכיח דלר' יוסי כוליה מזבח בצפון, ומה הדחיה? ומה ההוכחה דלר"י הגלילי המזבח בצפון? (נח.-נט.)

צב. היכן היה הכיור, ומדוע? מהו הניטל בפנים לינתן בחוץ (2), והניטל בחוץ לינתן בפנים (2)? מהי שיטת ראב"י לגבי מקום המזבח, ומנלן? (נח:-נט.)

צג. מזבח שנפגם, מה דין הקרבנות שנשחטו ושלא נשחטו, ומדוע? את מה קידש שלמה המלך לקרבנות (2), ומדוע? והאם גם לדמים? הוכח! מהי הוכחת ר"י שלא הוצרך לקדש רצפה, ומה דחה ר' יהודה? מה דרשינן מג"ש דרבוע (2)? מה היה גובה הקלעים, ומה הוסתר על ידם (2)? (נט.-ס.)

צד. מזבח שנפגם, האם יכול לאכול בגינו שיירי מנחה וקדשי קדשים? ומה הדין בקדשים קלים? מנין שאכילת מע"ש ובכור הוא רק בפני הבית? מדוע בזמן סילוק מסעות הקדשים נפסלים, ובכ"ז זבים ומצורעים משתלחים? ואיך מיושב הסתירה עם הברייתא דבב' מקומות קדשים נאכלים (3)? (ס.-סא.)

צה. ממה היה עשוי מזבח שילה? מתי נסתלקה האם ומתי לא נסתלקה? כמה הוסיפו על המזבח בבית שני, ומדוע רק אז (3)? מזבח אדמה למעוטי מאי (2)? היאך ידעו מקום המזבח (4)? מה נתנבאו ג' נביאים (2)? (סא:-סב.)

צו. איזה דברים מעכבין במזבח (5), ומדוע? מהו הכרכוב, והיכן היה? מה הגודל המינימלי של המזבח? למי קראו בני קטורה (2)? מה היה גודל הגזירין שבמזבח משה? מה היה גודל הכבש ומקומו, ומנלן? (2) מנין שכל פניות שאתה פונה יהיו לימין? (סב)

צז. האם הכבש היה צמוד למזבח, ומדוע? כמה כבשים היו עוד? מדוע צריך "סביב" ו"רבוע"? מה היה שיפוע הכבשים? (סב:)

צח. מנחה שקמצה בהיכל, מה דינה ומדוע? וקמץ משם, מה דורשים? (2) מנין ששחיטת קדשים ואכילת קדשי קדשים בהיכל? (סג)

צט. למה שימשה קרן דרומית מערבית, למעלה ולמטה? מה המקור להגשת מנחה שם (2)? ומה המקור לחטאת העוף? ומה כשר בה בכל מקום (2)? מה המקור לשיירי הדם? מדוע עולת העוף היתה במזרח? ולאיזה מרחק היה צריך הכהן לזרוק כשהיה במערב, ומה החשבון? (סג.-סד.)

ק. מדוע בנסכים ועולת העוף אין עולה דרך ימין? והאם הוא עצמו היה עולה בשמאל? (סד)

קא. מה החילוק בין מליקת חטאת העוף לעולת העוף, ומנלן? והיכן היו נעשין, ומנלן? מהן עבודת קשות שבמקדש (3)? האם ניתן להתנדב עוף א' לעולה, ומנלן? מנין שמליקה ביד וממול עורף? והאם אפשר לעשות מערכה ע"ג הסובב? (סד:-סה.)

קב. מה היה מקטיר בחטאת העוף ובעולת העוף? מהו "בנוצתה" (3)? המבדיל בחטאת העוף מה דינו, ובמה שורש פלוגתתם (3)? מתי מחתך את רוב הבשר? מה החילוק בין "ולא יבדיל" - "ולא יכסנו"? איזה מיצוי מעכב ומנלן? (סה-סו.)

קג. חטאת ועולת העוף שעשאן למטה או למעלה לשם חטאת או עולה מה דין הקרבן? שינוי ב' המקרים במשנה היכי איירי ומנ"ל? מה דין מעילה בהנ"ל? (סו)

קד. מה הם ד' הטענות (ב' במשנה וב' בברייתא) שטען ר"א לר"י לומר שעולת העוף שעשאה כמעשה חטאת לשם חטאת דמועלים בה ומה השיב ר"י?

קה. חטאת העוף שעשאה כמעשה עולה לשם עולה האם אמרינן שנעשית עולה ומדוע? (סו:-סז.)

קו. מלק בשמאל בלילה בזר ובסכין פיגול נותר וטמא האם מטמאין בבית הבליעה ומדוע? שחיטה בקדשים ופרה ומליקה בבמה האם בעי כהונה ומדוע? קמיצת ומליקת זר, מה תרד ומה לא? שחיטת ומליקת חולין וקדשים בפנים ובחוץ האם מטמאת בבית הבליעה ומדוע? (סח-סט.)

קז. מלק ונמצאת טריפה האם מטמאה בבית הבליעה (3) באר טעם דר"מ במתני', מה מקשינן ע"ז ומה טעמו למסקנא? לר"י ולר"מ מה ילפינן מקרא דנבילה וטריפה? (סט-ע.)

קח. חלב נבילה וטריפה של בהמה וחיה טהורה וטמאה האם מותר באכילה ומנ"ל? לר"מ מלק ונמצאת טריפה בבע"מ באוזין ובעיזין האם מטמא בבית הבליעה? עגלה ערופה, חלבה טהור או לא? (ע)

קט. זבחים שנתערבו בחטאות המתות בכלאים וטריפה, נתערבו בחולין תמימים, קדשים בקדשים ובבכור ומעשר ומה דינם? באלו ג' משניות מבואר הדין דאוסר בכל שהוא ומאי קמ"ל בכל הנך משניות? (ע:-עב:)

קי. חבילי תלתן של כלאי הכרם שנתערבו באחרים וס' מה דינם? על מה נחלקו האמוראים אי "כל" שדרכו למנות או "את"? ליטרא קציעות מה הנידון, ומה השיטות בזה לר"מ ור"י, כמאן אזלא מתני' דכל הזבחים? (עב-עג)

קיא. דחויין שנקרבו מה דינם (3)? טבעת של עכו"ם שנתערבה בק' טבעות, ונפלה א' לים הגדול או פרשו מ' למקום א' וס' למקו"א מה דינם לרב ושמואל? (עג:-עד.)

קיב. שאר איסורין מה דנים בס"ס (2) ומה הדין בנפלה חבית ותאנה מק' לים? חבית של תרומה שנפלה למאה וחמישים מה הדין לפותחן בידים ובנפתחו מאליהן של החביות שנפתחו ושל הסתומות? (עד)

קיג. טריפה היאך איירי שנתערבה (ג' מ"ד), ומדוע כ"א לא סובר כאחרים? קרבן יחיד וציבור שנתערבו חיים לשחוטים בקרבן יחיד וציבור מה יעשה? (עד:-עה)

קיד. אלו ג' ספיקות הסתפקה הגמ' בתמורת בכור וכיצד פשטינן? מה הספק בהתפס בכור לבדק הבית, כיצד רצתה הגמ' לפשוט בהו"א (2) וכיצד פשטינן? חטאת ואשם, חטאת ועולה, פסח לאשם האם יכולים להתערב א' עם השני וכיצד? (עה:)

קטו. האם מביאין קדשים ותרומה (דאו' ודרבנן) לבית הפסול לכתחילה ובדיעבד, ומה הדין בלתקוני גברא - הוכח? למחרת מביא אשמו ולוגו פרט הדברים (ד') שצריך לעשות עם לוגו? (עה:-עו)

קטז. אברי חטאת שנתערבו באברי עולה וברובע ונרבע, אברי עולה תמימה שנתערבו באברי בע"מ, מה דינם ומנ"ל:? (עז)

קיז. דם שנתערב במים, ביין, בדם בהמה או חיה ובדם התמצית, מה דינו? דם שנפל למים מה דינו לענין כיסוי הדם? (עז:-עח.)

קיח. פיגול, נותר וטמא שבללן זה בזה ואכלן מה דינם לר"ל ועולא, מאי תלת ש"מ מדר"ל? ומה הדין בהנ"ל במין שאינו מינו? לר"י האם אזלינן בתר רוב או אמרינן רואין? (עח-עט.)

קיט. אלו ג' חילוקי דינים אמר רבא דאמרו רבנן? מאן שמ"ל דאמר אין מצוות מבטלות וכו'? משקין הנבלעים האם נפלטים לר"י בג' זמני? דם שנתערב בדם פסולים מה דינו, במאי פליגי? על איזה מ"ד מקשה הגמ' וכיצד? (עט)

קכ. באלו ב' דינים לר"א יש תקנה ולחכמים ישפך לאמה? הנותנים במתן ד' שתנערבו במתן א' מה דינו לר"א ור"י ומדוע? מאי קמ"ל בפלוגתת ר"א ורבנן באברים אברים ובכוסות כוסות? (עט:-פ.)

קכא. צלוחית שנפלו לתוכה מים כ"ש מה דינו (2) ובמאי פליגי (3) איזו קושיא מקשינן לר"ל, ומאלו ד' ברייתות מקשינן לר"א ומה דחינן? (פ)

קכב. איך מתרץ רבא את שיטת ר"א שדמים שנתערבו ניתנין ע"ג המזבח, עם מ"ד אין בילה? והאם תי' זה אתי גם לר"י, ואיך יתורץ לשיטתו? (פא.)

קכג. סוף חטאת ותחילת עולה שנתערבו, האם כשר לרבנן, ומדוע? מנין לומדים דאין דמים העולין מבטלין זה את זה (3)? ומדוע כ"א למד מפסוק אחר? האם יש ראיה ממתני' דמקום עולה מקום שיריים, ומדוע? (פא:)

קכד. הניתנין בפנים שנתערבו בניתנין בחוץ, מה הדין? ומדוע ר"א לא פליג? באיזה אופן בדיעבד כשר, ובאיזה לא, ומדוע? מנין דלר"ע כל דמים החיצונים נפסלים כשנכנסו להיכל (2)? מה דורשים מ"וכל חטאת"? ומנין לריה"ג דחטאת שנכנס דמה שתשרף? (פב.)

קכה. כשנפסל הדם ביוצא או נכנס, האם הציץ מכפר? חטאת שקיבל דמה בב' כוסות ויצא א' לחוץ, או נכנס להיכל, מה דינה ומדוע? מנין שאין המחשבה פוסלת בפנים ופוסלת בחוץ? בשר היוצא והנכנס, מה דינו, ומנלן? (פב)

קכו. מנין שנפסל בהיכל? מדוע צריך ב' פסוקים: אל הקודש - פנימה (3), חושב - ושכיר? מה הספיקות גבי הכנסת דם פרים ושעירים הפנימים (3)? נכנס לכפר ולא כיפר, מה דינו, ומנלן? ומה דעת ר' יהודה בזה? ומה הדין בשוגג? מנין שהנשרפין, השורפן מטמא בגדים (2)? (פב:-פג.)

קכז. המזבח מקדש את הראוי לו, למה הכוונה (4), ומה הנ"מ? מה הדין בקמצים שלא קדשו בכלי, ואימורי קדשים קלים קודם זריקה, ומדוע? (פג)

קכח. מנין לר' יהושע, דרק הראוי לאישים לא ירד? מנין לאהדורי פוקעין, ודאין מחזיר עיכולי קטורת? מנין לר' עקיבא, דהראוי למזבח לא ירד? והאם יש חילוק בין היתה לו שעת הכושר, או לא, ומנלן? (פג:)

קכט. איזה נסכים לר' שמעון לא ירדו, ומנלן? מה הפלוגתא: בקמצים שקדשו בכלי, מנחה הבאה בפ"ע, עם הזבח, נסכים בפ"ע, עם הזבח? ומה החידוש בד' ר"ל (2)? (פג:-פד.)

קל. איזה פסולים שעלו לא ירדו, ואיזה ירדו? (3) מנין לר' יהודה דג' פסולין ירדו והשאר לא? ומנלן לר' שמעון החילוק בין סוגי הפסולים? (פד)

קלא. השוחט בהמה בלילה בפנים העולה בחוץ, האם חייב, מה החידוש, ומדוע? ומה הדין בעוף, בפנים ובחוץ, ומדוע? אימורי קדשים קלים קודם זריקה, האם יש ראיה ממתני' דלא ירדו (2)? נמק! והאם יש בהם מעילה ומדוע? (פד:-פה:)

קלב. וכולן שעלו חיים, מה בא לרבות? עולה שעלתה חיה ושחטה בראש המזבח, האם יפשיטנה והיכן (3)? ומה יעשה בקרביים (2)? ומדוע? (פה)

קלג. איזה בע"מ מכשיר ר"ע (2)? ומה דין עולת נקיבה שעלתה למזבח? מה הספק אי יש נרבע בעופות, ומה נפשט ומנלן (2)? מהי דעת ר"ח סגן הכהנים גבי בע"מ (2)? איזה דברים שמשלה בהן האור - יעלו (2)? (פה:)

קלד. איזה דברים כשרים שעלו ירדו (7)? ואיזה עולין רק במחובר (6), ומנלן? ומה הדין כשפירשו? והאם יש הבדל אי כלפי מטה או מעלה? לפני או אחרי זריקה? ולענין מה החילוק - בעולה ובאשם, ומנלן? (פו.)

קלה. איברים שפקעו מע"ג המזבח, האם יחזירם, עד מתי, ומנלן? ממתי תורם את הדשן, ומדוע? (3) ומדוע אף לפני חצות? (פו:)

קלו. פירשו קודם חצות והחזירן אחר חצות, מתי האיברים חשיבי מעוכלין, מדוע? ומה הדין לענין מעילה? וכשהחזירן אחר עמוד השחר, מה דינם? האם לינה מועלת בראש המזבח, וע"ג השולחן? ולענין מה הלינה מועלת? (פז.)

קלז. מנין שמזבח, כבש, כלי שרת מקדשין? לענין מה כלי שרת מקדשין? מה הראיה והדחיה? באיזה אופן אויר מזבח כמזבח, ובאיזה ספק? האם יש הוכחה מאויר כבש? האם יש חיבור לעולין, ומנלן? איך עולת העוף תפסל במחשבה (2)? ואיך מזה מדם חטאת העוף הפסולה שעלתה? (פז:-פח.)

קלח. כלי לח וכלי יבש, את מה מקדשין, והיכן? מזרקות את מה מקדשין, מנלן? מה הדין בבירוצי מידות? באיזה אופן אין מקדשין (3)? ומתי מקדשין כשאין מלאים? (פח.)

קלט. היכן מקדש ליפסל? (2) כלי קודש שניקבו, שנפגמו, סכין שנפגם, נשמט, מה דינם? איך עושין בגדי כהונה, ואיך מכבסין, ובאיזה אופן? ממה היה עשוי המעיל, וכמה פעמונים היו לו? והיכן עוד נח' במס' זה? מנין שבגדים מכפרין, ועל מה, ומנלן? מה מכפר על שפיכות דמים ולה"ר? (פח)

קמ. תמידין ומוספין, מה סדר קדימתן, ומנלן (2)? דם ואברי הקרבנות, איזה קודם, מה הסדר, ומדוע? מנין שדם חטאת קודם, ואברי עולה קודמין? מנין שכל מתנות החטאת קודמין (2)? (פט)

קמא. מה צדדי הספק ומהיכן רצו לפשוט: בדם חטאת ואברי עולה, דם עולה ואימורי חטאת, דם עולה ודם אשם? חטאת קודמת לאשם, האם מיירי בדם או באימורים? הוכח! (פט:)

קמב. מה הרבותא באשם מחטאת, בתודה מאשם, בשלמים מתודה ואיל נזיר, בכור ושלמים, מעשר מבכור, עופות ממעשר, מנחות מעופות, מנחת נדבה ממנחת חוטא? ומדוע בכ"ז אינם קודמים? תודה ואיל נזיר, מנחת סוטה או נדבה, מי קודם, ומדוע? (פט:-צ.)

קמג. בשר ואימורי קק"ל שיצאו קודם זריקה, מה דינם? איך מוכח ממתני' דאימורים הנ"ל נפסלים? איך מעמיד ר' פפא את מח' ר"א ור"ע באימורי קק"ל וב' הלחם שיצאו קודם זריקה, ומדוע? (פט:-צ.)

קמד. מנין דחטאת העוף קודמת לעולת העוף? והאם קודמת לעולת בהמה, ומנלן? במה שונה חטאת העוף דיולדת מדעולה ויורד (2)? ולענין מה הוקדם בה עולת העוף? (צ.)

קמה. פרים אילים כבשים ושעירים, מי קודם, ומדוע? מה סדר הקרבת פר כהן, משיח, העלם דבר, פר ושעיר דע"ז? באיזה מקרה עולה קודמת לחטאת, ומנלן (2)? שעירי המוספין, האם קודמין, ומדוע? מה צדדי הספק בחטאת עוף ועולת בהמה ומעשר, ומי אכן יקדם, ומדוע? (צ:)

קמו. איזה חטאות קודמות לאשם, ואיזה לא, ומדוע? מה ההבדל בין אשם נזיר ומצורע לשאר אשמות, מדוע, ומנלן (2)? מהו סדר האכילה? ומה הדין בשלמים של אמש? (2) ומדוע? (צ:)

קמז. מהיכן רצינו לפשוט גבי תדיר ומקודש, מי קודם (6)? למה ודאי שמקודש קודם? מילה האם היא תדירה או מצויה (2)? קדם שחטיה לשאינו תדיר, האם נפשט? איך מיירי במתני' בשלמים של אמש וחטאת? שחטו לפסח קודם לתמיד, מה הדין? פרט! (צא.)

קמח. איך רשאין הכהנים לאכול הקדשים (2), ומדוע? איזה שמן מתחלק או נקטר? האם מתנדבין שמן ויין בפ"ע, ומה עושין בהם (2)? מנלן שמתנדבין שמן (2)? ומה שיעורו, ומדוע (2)? (צא:)

קמט. אין נותן היין ע"ג האש, הרי מכבה? האם כיבוי במקצת שרי, והיכן? במה פסק שמואל כר"י, ובמה כר"ש? דם שמן מנחות ונסכים שנטמאו, מה יעשה, ומנלן? (צא:-צב.)

קנ. באיזה חטאת נכתב דין כיבוס הבגד? נמק! (2) והאם דין זה נוהג בכל החטאות? מה הדין בפסולה, ומנלן? והאם דווקא שלא היתה שעת הכושר (2) ומנלן? מדוע דווקא פנימית או חיצונית נתרבו ולא חטאת העוף (2)? (צב)

קנא. מה צדדי הספק בחטאת העוף שהכניס דמה בצוארה, ובנשפך לרצפה אי יכול לאוספו, ומהיכן רצו לפשוט? מה הצדדים בניתז מבגד לבגד, ומה פשט רבי (2)? (צב:)

קנב. ניתז על בגד טמא, מה צדדי הספק, ומה נפשט? מה דין העברת כלי מי חטאת ע"ג מקום טמא, ומדוע? והאם דין זה שווה למזה על טמאה? נמק! ומה הדין בהנ"ל ומדוע (2)? (צג.)

קנג. מן הצואר, מן הקרן והיסוד, נשפך לרצפה, האם טעון כיבוס ומנלן? מהו דם שאין ראוי להזאה, ומנלן? היכן מצינו עוד דין זה? מה דורשים מוטבל בדם? שיריים שבאצבע, מה דינם והיכן מקנחם? (צג)

קנד. עור שהופשט, מה דינו? מה הנ"מ במח' ר"י ור"א אי דבר ראוי לקבל טומאה או מקבל טומאה (3)? כמי סתמה מתני'? איזה חלק מהבגד יכבס, ומנלן? (צג:-צד.)

קנה. האם עור ראוי לכיבוס, גבי צרעת ושבת (4)? הא דשכשך ר"ח בר"א נעלי רב במים, כמאן אזלא (3)? מדוע בבגד אסור להעביר מים עד שתכלה? איזה ב' דברים שנזרקו למים חייב, ומדוע? (צד)

קנו. איזה ג' דברים נעשים דווקא במקום קדוש, ומנלן? איזה חומרות יש בחטאת (8)? בגד, שניתז עליו דם חטאת, כלי חרס, כלי נחושת שיצאו ונטמאו, איך יכניסם בטהרה? נמק! ומה הדים במעיל? ואיך מהני? איך מכבסין בז' סמנים, שא' מהם מי רגלים? (צד:-צה:)

קנז. כלי שבושל או נבלע בו קדשי קדשים או קדשים קלים מה טעון הכלי ומנ"ל? תנור של מקדש ממה היה ומדוע? (3) קדרות תנורים מחרס וכוביא בפסח האם יש להם תקנה? האם עושים כבשונות בירושלים ואשפתות בעזרה? (צה:-צו.)

קנח. מריקה ושטיפה, במה חמורים מהזאה, ומה הזאה חמורה מהם? "ואתה למעוטי תרומה" מה לא אתא לאשמועינן ומנ"ל, ומאי קמ"ל (3)? מאמתי ממרקים ומנ"ל (2) מריקה באלו מים עושים ומנ"ל? (צו:-צז.)

קנט. או קדק"ד ובדק"ל אם יש בהן בנו"ט וכו' ואינם טעונים מריקה ושטיפה, באר דין זה והקמ"ל לאביי ולרבא? "כל אשר יגע בבשרה יקדש" כיצד דרשינן קרא, ומדוע ל"א ניתי עשה ונדחי ל"ת? (צז)

קס. זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' מה מקדשים מכ"א על כולם (פרט דברים שיש ב' דרשות)? מדוע אצטריך קרא גם במנחה וגם בחטאת דמתקדשים בבלוע? ניתז עליו דם חטאת ודם עולה האם טעון כיבוס נמק? דם או רבב ושניהם על בגדו מה דינו לענין חציצה? (צז:-צח.)

קסא. טבו"י אונן קטן ובע"מ האם חולקין אוכלין נוגעים ומקריבים בקרבן, פרט ונמק? בע"מ והוא טמא, טמא בקרב"צ האם חולקים? האם שייך נטירות לפלגא הוכח? (צח:-צט)

קסב. אונן בי"ד שמת לו מת בי"ג בי"ד קודם ולאחר חצות האם אוכל בפסחים ובקרבנות בליל ט"ו, נמק? מה הסתירה מברייתא דלה יטמא וברייתא דלאחותו מה א"א ליישב ומה מיישבינן? (צט:-ק)

קסג. מה הסתירה בברייתא דיום שמיעה כיום קבורה וכו', ומה מיישבינן? מה שי' התנאים עד מתי מתאונן עליו, באר הפלוגתא להו"א ולמסקנא? (ק:)

קסד. אלו קרבנות נשרפו בח' למילואים ואלו היו מונחות ופנימה? באר הפסוקים דהן לא הובא דמה וכו' הן היום, לר"נ ולר"י ור"ש? אלו ג' טענות טענו ר"י ור"ש לר"נ ומה ס"ל לר"נ? (קא)

קסה. האם וכמה זמן היה משה כהן (3)? למ"ד שהיה כהן מדוע לא אכל בח' למילואים ומדוע לא הסגיר את מרים ומדוע נקרא מלך בברייתא? פרט חרון אף בתנ"ך שנא' בו רושם, ומהו רושם (רש"י)? מנין שלעולם תהיה אימת מלכות עליך (2)? באר מהו "הלום" הנא' במשה ושאול? (קא:-קב.)

קסו. היכן כתיב כל זכר (3 ברש"י) ומה ילפינן מכ"א? כל שאינו ראוי וכו' במי אין כלל זה ומדוע אי"ז קו' על מתני' טמא בשעת זריקת דמים בשעת הקטר חלבים או ביניהם האם חולק? (קב)

קסז. טבו"י המבקש לאכול ממנחה מחטאת ישראל מחזה ושוק ומבכור, מה אומר לו הטהור, מה אומר הטבו"י מאלו קראי ילפינן שאינו אוכל, ואלו עוד אנשים ילפינן מהך קרא? (קב:)

קסח. מה ממעטינן מעולת איש (3) באר דברי ר"י (3) וכאלו מ"ד אזיל? מה ילפינן מקראי דעור העולה (ג' שיטות) דאשר הקרוב ולא יהיה? (קג)

קסט. מאי פלוגתת רבי וראב"ש בדין היתר עור, כמאן אזלא מתני' דכל שלא זכה המזבח ומתני' דכל הקדשים שאירע וכו'? באיזו פלוגתא רצתה הגמ' לומר דפליגי ומה דחתה? מאי שיטת רחסגה"כ מאלו ד' מקרים מקשה הגמ' ומה מתרצת? כמאן הלכתא? (קג:-קד.)

קע. מאי בירה? אלו ג' בית הדשנין יש ומה מטרתם? אלו ה' ספיקות הסתפקו בפרים ושעירים הנשרפים ומה צדדי הספק, ואלו ספיקות רצו לפשוט מדתני לוי (קד:-קה.)

קעא. נבלת עוף טהור האם מטמא בכזית פרט השיטות והמקרים? מהו הכלל במי מונים ראשון ושני? פרים פרה ושעיר המשתלח האם מאמתי ועד מתי מטמאין המטפלים והנוגעים בהן, והיכן נשרפים, נמק? (קד-קו.)

קעב. שחט בפנים או בחוץ והעלה בחוץ האם וכמה חייב ומנ"ל עונש ואזהרה? האם ואיזה איסור יש בזבחים שהקדישם בשעת היתר הבמות? מהיכן רצו ללמוד ק"ו לאזהרה בחלב (6) ומה פרכינן? (קו-קז.)

קעג. ל"ו כריתות בתורה, למאי נפק"מ (רש"י) ומה מקשינן ממשנה זו? מה ילפינן לרי"ש ורע"ק מקראי ד: דם יחשב, או זבח, לא יביאנו, לעשות אותו, או אשר ישחט, זה הדבר? קומץ ומקבל דמים בחוץ מה דינו ומדוע לא ילפינן משחיטה ומזריקה ומביניהו? (קז)

קעד. שחט וזרק, זרק והעלה, שחט זרק והעלה בחוץ מה דינם לרי"ש ולר"ע (2) ומדוע? השוחט במחנה לויה בדרום על גגו של היכל כולה בחוץ וצוארה בפנים ולהיפך האם חייב? המעלה בזה"ז, מה דינו, לאיזה פלוגתא רצתה הגמ' לדמות, ומה דחתה? (קז:)

קעה. המעלה ואין בו כזית ועצם או מלח משלימו לכזית, מה דינו לר"י ולר"ל? מה טענו רבנן לריה"ג בב' דיני דמתני' ומה יש להשיב לריה"ג? (קו-קח.)

קעו. מה ילפינן מקראי ד: לה' איש איש וההוא, דכתיבי בשחיטה והעלאה, העלה וחזר והעלה וכו' העלה על הסלע מה שי' התנאים בזה, ובמאי פליגי? אלו דברים מעכבים בבמה גדולה ולא בקטנה? (קח)

קעז. מה ילפינן מקרא דאשר יעלה עולה או זבח ואל פסח אוה"מ לא יביאנו? עולה ושלמים האם מצטרפים עם אמוריהן לפיגול לנותר ולמעלה בחוץ? (קט)

קעח. הקריב חלק מקטורת בחוץ מתי חייב פטור ומחלוקת, פרט הקטורת ובמאי פליגי להו"א ולמסקנא? האם רבנן ילפי חוץ מחוץ והקטרה מהקטרה, הוכח? (קט:-קי.)

קעט. באר הספק דחסרון בחוץ ומהיכן רצו לפשוט דינו? המקריב קדשים ואימורים בחוץ מדוע אין חציצה (3)? האם קומץ ושירים מבטלין קומץ? קומץ האם מתיר כנגדו בשיריים (פרט המ"ד והדין)? (קי:)

קפ. הזורק מקצת דם מה דינו לר"א? המנסך מי החג בפחות מג' לוגין בחוץ האם חייב? ניסוך המים מדאו' או מדרבנן? (קי:)

קפא. המנסך ג' לוגין מים בחג בחוץ, מה דינו, באיזה אופן, ומדוע? (3) המנסך ג' לוגין יין בחוץ, מה דינו, באיזה אופן, ומדוע? (2) האם קרבו נסכים בבמה ובמדבר, ומנלן? (קיא.)

קפב. שיריים הפנימיים והחיצונים, אברים ופדרים, האם מעכבין, ומה דינם כשהקריבן בחוץ, ומדוע? (קיא.)

קפג. מלק את העוף בפנים או בחוץ, שחט את העוף בפנים או בחוץ, ואח"כ העלה בחוץ, מה דינו, ומדוע? במה פליג ר' שמעון (3)? (קיא:)

קפד. מדוע למתני' בקיבל דמה בכוס א' ונתן בפנים ואח"כ בחוץ חייב? ובקיבל בב' כוסות ונתן א' בפנים וא' בחוץ פטור? ומה הדין בנתן קודם בחוץ? מה הדין במפריש חטאתו ואבדה? ב' חטאות לאחריות, ושחט השניה בחוץ, האם חייב? לענין מה דם האחת פוטר בשר חברתה, ובאיזה אופן? (קיא:-קיב.)

קפה. מהו "חוץ מגיתה"? (3) ומה דין השורפה שם? האם כל א"י בדוקה, ומדוע? היכן גידלו התינוקות לפרה, ומדוע? היכן נמצאו עצמות? ומדוע לא חששו מחמ"כ לגזור טומאה על ירושלים? "מכל אשר בחרבה מתו", היכן והיאך? מי לא מת במבול, והאיך ניצל? מדוע נקרא שמה בבל ושנער? (קיג)

קפו. קדשי בדה"ב ושעיר המשתלח שנשחטו בחוץ, מה דינם, ומדוע? רובע ונרבע, מוקצה ונעבד, אתון ומחיר כלאים ויוצא דופן, מה דינם בחוץ, ומנלן (2)? (קיג:-קיד.)

קפז. בע"מ קבועין ועוברין, מה דינם בחוץ? תורים קודם זמנם, ויונים אחר זמנם, מה דינם בחוץ? אותו ואת בנו ומחוסר זמן, מה דינו בהנ"ל, ומנלן? ומה הצריכותא בכל הנ"ל? (קיד.)

קפח. מנין דלר"ש לוקין על מחוסר זמן בחוץ, והאם גם בפנים? (2) איזה קרבנות לא קרבו לר"ש בגלגל, ומנלן? בשעת הבמות, היכן הקריבו פסחים? (קיד)

קפט. איזה מחוסרי זמן בבעלים נכ' במתני', ואיזה קרבנות יש בהם? מחוסר זמן בבעלים, האם חייב עליה, ובאיזה אופן? ומ"ש מאשם? (קטו.)

קצ. איך יש ראיה לר' חלקיה מסתירת תנא דבי ר' ליואי אהא דתני לוי? ובאיזה אופן יעמיד זאת ר' הונא? (קטו.)

קצא. על איזה העלאות בחוץ פטור, ובאיזה עבודות פטור, ומנלן? וממתי פסקה עבודות מן הבכורות? "הוא אשר דיבר ה' בקרובי אקדש", מתי דיבר על כך? (2) היכן מצינו מעלת השתיקה? (3) (קטו:)

קצב. עולה שהקריבו קודם מ"ת, האם טעונה הפשט וניתוח, ומנלן? איזה בע"ח היו כשרים להקרבה ואיזה לא, ומנלן (2)? ומנין לנח מי הטהורים ומי הטמאין (2)? ממתי קרבו שלמים ומנלן? (קטז.)

קצג. "עורי צפון ובואי תימן", באר! האם יתרו היה קודם מ"ת? מה שמועה שמע ובא? (3) (קטז.)

קצד. האם מותר לגויים שחוטי חוץ? ומה הדין לסייעם, לעשות שליחותם, ולהורותם? איזה עצים ראויים להקרבה, והאם אף בבמה? כמה שילם דוד לארונה, ועל מה? (2) האם כסף או זהב? (קטז:)

קצה. מה חידש ר"ה באכיל קדק"ל במדבר, ומנלן? מה הם ד' חילוקי מחנות? כמה היו בשילה? ומה הם ב' מחנות? להיכן הגלו במדבר, ומנלן שהגלו? בן לוי שהרג להיכן גולה ומנלן? (קטז:-קיז.)

קצו. מה היה קרב בבמה גדולה וקטנה לר"מ ולרבנן, ומנלן? באיזה קרבנות ונזירות נח'? במה נח' ארבנן בתראי? ומה דעת ר' יהודה, ומנלן? מנין דזר כשר בבמה? (קיז:-קיח.)

קצז. לר"ש, איזה קרבנות הוקרבו בזמן היתר הבמות, ומנלן? מנין שערל מקבל הזאה? "אין בין במה גדולה לקטנה אלא פסח וחובות וכו'" מה הם החובות? ומדוע אי"ז חטאת ומנחה? (קיח.)

קצח. איך היה בנוי משכן שילה, ומנלן? היכן נאכלו קדק"ל ומע"ש? ומנלן (4)? האם סגי כשרואה ומפסיק, רואה מקצת, עומד ורואה, ע"ג הנחל רואה? (קיח)

קצט. היכן היה בנוי משכן שילה (2)? כמה היו ימי אוהל מועד במדבר, בגלגל, בשילה, ובנוב וגבעון, ומנלן? (קיח:)

ר. מנין להיתר הבמות בזמן נוב וגבעון? האם והיכן אכלו ממ"ש, ומדוע? מהי מנוחה ונחלה, ומדוע נח' כך? (קיט)

רא. באיזו הקרבה בחוץ ענוש כרת, לת' ועשה, עשה, פטור מכלום? והאם יש חילוק בין שחיטה להעלאה, ומדוע? איזה קרבנות יחיד קרבין דוקא במשכן, ומדוע? (משנה) מה החילוקים בין במה גדולה לקטנה, ומנלן? (קיט:)

רב. באיזה קרבנות אין חיצוי בגדולה? (2) עולת במת יחיד, שהכניסה והוציאה, מה דינה? קדק"ד ששחטן בדרום, האם מועלין בהם, וכשעלו האם ירדו? והאם הנידונים תלויים זב"ז, ומדוע? (קיט:-קכ.)

רג. האם שחיטת עולה כשירה בבמת יחיד, ומנלן? האם טעונה הפשט וניתוח בבמת יחיד? מה החילוקים גבי מזבח וכיור בין גדולה לקטנה? ובאיזה דינים שוים, ומנלן (7)? (קכ)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת זבחים