מסכת תענית

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

פרק ראשון - מאימתי מזכירין

א. גבורות גשמים, מדוע נקראו גבורות? (ב.)

ב. היכן ראינו שמזכירים, שלכן אומר ע"ז התנא מאימתי? (ב.)

ג. מנ"ל שמזכירים בתפילה? (ב.)

ד. איזה מפתחות ביד הקב"ה ולא נמסרו ביד שליח (4)? (ב.-:)

ה. מאימתי מזכירין גבורות גשמים (5), ומנ"ל? (ב.-ג.)

ו. כמה ימים היו עושים ניסוך המים? (4) (ג.)

ז. "ר' יהודה אומר משום ר' יהושע העובר לפני התיבה ביו"ט האחרון וכו'", מי הוא ר' יהושע? הוכח! (ג.)

ח. טל, עבים ורוחות, האם נעצרים או לא (2), ומנ"ל? ומה הם הדינים היוצאים מזה? (ג.-:)

ט. מה מועיל כמטרא (2), כתרי מטרי, כה' מטרי? (ג:)

י. "א"ר אשי כל ת"ח שאינו קשה כברזל אינו ת"ח", מנלן? (2) (ד.)

יא. מי הם הד' ששאלו שלא כהוגן? מה היתה שאלתם? (5) ומה עלתה בידם? (ד.)

יב. "אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים", כמאן אזלא? (ד.-:)

יג. עד מתי שואלין ומזכירין גשמים? (3) (ד:-ה.)

יד. מאימתי שואלין גשמים, פרט! (ד:)

טו. אנן דאית לן תרי יומי, היכי עבדינן? (3) (ד:-ה.)

טז. "ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון", מתי ירד היורה בניסן? (ה.)

יז. "הלך ילך ובכה וכו' נושא אלומותיו" על מה נאמר פסוק זה? (ה.)

יח. בימי יהורם בן אחאב שהיה רעב ז' שנים, מה אכלו באותן השנים? (ה.)

יט. באר הפסוק "בקרבך קדוש ולא אבא בעיר"! (ה.)

כ. באר הפסוק "ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא"! (ה.)

כא. "כי שתים רעות משה עמי", מה הם ב' הרעות? (ה.-:)

כב. "ויהי כאשר זקן שמואל", וכי הזקין והלא היה בן נ"ב שנה? (ה:)

כג. "על כן וכו' הרגתים באמרי פי", מה מדויק מפסוק זה? (ה:)

כד. מנין שיעקב אבינו לא מת? (ה:)

כה. מה בירך ר' יצחק את ר' נחמן כשנפטרו זה מזה? (ה:-ו.)

כו. "יורה ומלקוש" על שם מה נקראו כך (3), אימתי יורדים (2), ומנ"ל? (ו.)

כז. רביעה, על שם מה נקראת? באיזה כמות נקראת ראשונה ומתי נקראת שניה? (ו:)

כח. מתי זמן רביעה ראשונה, בינונית ואפילה (2), ולמאי נפק"מ? (ו.-:)

כט. אימתי טוב שלא יורד גשמים בטבת, ומדוע? (ו:)

ל. איזה ב' מקרים אין בהן משום "ועצר"? (ו:)

לא. מאימתי ומה מברכים על הגשמים? (ו:)

לב. גדול יום הגשמים יותר או כמו ג' דברים, מה הם ומנ"ל? (ז.-:)

לג. מה הם ב' המימרות על תלמיד חכם הגון, ועל תלמיד הגון? (ז.)

לד. מה נאמר על העוסק בתורה לשמה ושלא לשמה? (ז.)

לה. מדוע האדם ודברי תורה נמשלו לעץ, ברזל, אש, מים, וג' משקין? (ז.)

לו. אימתי הגשמים יורדים, ומנ"ל? ומהם הסיבות שעבורם נעצרים (6), ומנ"ל? (ז:)

לז. מה קורה לאדם שיש לו עזות פנים, (2) ומה מותר לעשות בו (2)? (ז:)

לח. כשאין יורדין גשמים (מחמת הסיבות הנ"ל), מה תקנתן? (ז:)

לט. מה הם הסיבות של תלמיד שלימודו קשה עליו (2), ומה תקנתו? (ח.)

מ. "אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון", מה דורשים מפסוק זה (2)? (ח.)

מא. אימתי תפילתו של אדם נשמעת? פרט! (ח.)

מב. "אין גשמים יורדין אלא בשביל בעלי אמנה", מנין? ומנין שכמה גדולים בעלי אמנה? (ח.)

מג. במה דומה עצירת וירידת גשמים לחבלי לידת האשה? (3) (ח.-:)

מד. מנ"ל דאין מתפללין על שני דברים כא'? ומה עושים כשיש מותנא וכפנא? (ח:)

מה. מתי הגשמים הם סימן קללה, ומדוע? (ח:)

מו. מתי פרוטה שבכיס מתברכת, ומתי מצויה הברכה? (ח:)

מז. במה א"ר יוחנן שגדול יום הגשמים (2)? ומפני מה א"ר יוחנן שהגשמים נעצרין? (ח:)

מח. במה מותר לנסות את הקב"ה, ומדוע? (ט.)

מט. היכן נרמז בתורה הפסוק ממשלי "אוולת אדם תסלף דרכו ועל ד' יזעף ליבו"? (ט.)

נ. מנ"ל דמטר בא בשביל יחיד? (2) (ט.-:)

נא. מנ"ל דפרנסה באה רק בשביל רבים? והיכן היתה פרנסה בשביל יחיד? (ט.)

נב. מי הם ג' פרנסים טובים שעמוד לישראל? ומדוע כ' "ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד"? (ט.)

נג. מהיכן באים מימי הגשמים, ומנלן? (ט:)

נד. באר הפסוקים דלהלן: "ואד יעלה מן הארץ", "למטר השמים וכו'", "משקה הרים מעליותיו", "נותן באוצרות תהומות", "מפרי מעשיך תשבע הארץ", לר"א ולר' יהושע? (2) (ט:-י.)

נה. מה הם ד' החילוקים בין א"י לכל העולם כולו? (י.)

נו. מנין לר' אליעזר דממתקן בעבים, ומה דרוש ר' יהושע מפסוק זה? (י.)

נז. מהו שיעור גודלו של עדן ושל גיהנם? (י.)

נח. מה הדין בא"י ובבבל לגבי שאילת גשמים? (י.)

נט. מאיזה תאריך ובאיזה יום מתחילים היחידים להתענות, ומדוע? (י.)

ס. מאיזה תאריך ובאיזה יום ב"ד גוזרין תענית על הציבור? (י.)

סא. מה נאסר בג' תעניות דיחידין ובג' תעניות הראשונות דב"ד? (י.)

סב. מי הם היחידים, והאם כ"א יכול להיות יחיד? (2) (י.-:)

סג. מה הם המקומות שאין סיבה להתענות ומ"מ צריך להשלים התענית? (י:)

סד. באר הפסוק "אל תרגזו בדרך"? (2) (י:)

סה. כמה יאכל המהלך בדרך, ומדוע(2), ולמאי נפק"מ? ומה סבר ר' פפא? (י:-יא.)

סו. בזמן שהציבור בצער מה צריך לעשות - פרט ג' דוגמאות? (יא.)

סז. מי מעיד על האדם כשמצטער עם הציבור? (4) (יא.)

סח. היושב בתענית, מתי לכו"ע נחשב חוטא, ומתי נחלקו, ומנ"ל? ומה דין ת"ח בהנ"ל? (יא.-:)

סט. מדוע לר' הונא הלן בתעניתו אינו מתפלל תפילת תענית למחר? (יא:)

ע. מה הם ג' הדברים שנשאל מר עוקבא בגינזק? יא:)

עא. מה דין תענית שעות ומהי תענית שעות? (יא:-יב.)

עב. מתי מקבל עליו את התענית? (יב.)

עג. באר הכתוב במגילת תענית כל איניש וכו' "ייסר"? (יב.)

עד. עד מתי אוכל ושותה בליל התענית? (2) פרט! (יב.-:)

עה. מה דין תענית יחיד וציבור בנעילת הסנדל? (יב.)

עו. האם ניתן ללוות ולפרוע תענית? פרט! (יב:)

עז. מה דין תענית חלום בשבת? (יב:)

עח. מה סדר התעניות לציבור? ומה נאסר בכל אחד? (יב:)

עט. מדוע נאסרים במלאכה, וממתי נאסרים, ומדוע? (יב:)

פ. מה עושים במהלך ימי הצום, ומנין? (יב:-יג.)

פא. בתשעה באב ובתענית ציבור, האם מותר להתרחץ בצונן, ומנין? (יג.)

פב. בתענית ציבור: אימתי שרי במלאכה? אימתי שרי בנעילת הסנדל? ובאיזה אופן שרי לרחוץ בחמין? (יג.)

פג. האם אבל מותר ברחיצת חמין וצונן, בתכבוסת ובאכילת בשר ויין? באר!

פד. מה הותר לאבל שתכפוהו אבליו (3)? (יג.)

פה. מה הותר לבוגרת בימי אבל אביה, ומהו אבל אביה (2)? (יג:)

פו. אימתי אומר עננו: יחיד שקיבל עליו תענית יחיד או תענית ציבור? (יג:-יד.)

פז. אימתי הש"ץ אומר עננו, ואימתי כ"ד ברכות? (יג:-יד.)

פח. באלו תעניות עוברות ומניקות מתענות, ומדוע? (יד.)

פט. מהו "מתריעין"? ומה נקרא "התרעה"? (יד.)

צ. שאר כל מיני פורעניות המתרגשות, מה היו עושים? (יד.)

צא. עיר שהקיפוה גייס או נהר וספינה המטורפת בים בשבת, מה מותרים לעשות, ומדוע? (יד.)

צב. מה הטעם דגוזרין רק י"ג תעניות על הגשמים? ומה הנפק"מ? (יד:)

צג. בני נינוה שצריכין גשם בתמוז, היכן מבקשין על הגשמים? (יד:)

צד. איך הותר לחנויות לפתוח בשני וחמישי, ומדוע? ומתי שרי בשני לפתוח כדרכו, ומדוע? (יד:)

צה. ממעטין ... בבנין ובנטיעה, איזה? (יד:)

צו. מה דין שאילת שלום בין חבירים, ולעמי הארץ, ומדוע? (יד:)

צז. איזה אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, ולחגור שק? (יד:)

צח. מי נענה בתפילה, ומי בקריעה? (יד:)

צט. מי בקימה ומי בהשתחויה, ולמי? (טו.)

ק. מי לאורה ומי לשמחה? (טו.)

פרק שני - סדר תעניות כיצד

קא. מדוע אין גוזרין תענית על הציבור בתחילה בחמישי? ומה הדין בשניות ואחרונות? (טו:)

קב. היכן נותנין אפר, ואיזה אפר? (טו:)

קג. אמאי שמים תחילה אפר על ראש הנשיא ואב ב"ד, והא בקללה מתחילין מן הקטן? ואמאי איניש אחרינא מנח להו, דמ"ש מכל אדם? (טו:-טז.)

קד. למה יוצאין לרחוב (2) ומה הנפק"מ? (טז.)

קה. למה מוציאין את התיבה? ולמה מתכסין בשקין? (טז.)

קו. למה נותנין אפר מקלה ע"ג תיבה? ולמה בראש כאו"א (2) ומה הנפק"מ? (טז.)

קז. למה יוצאין על הקברות (2) ומה הנפק"מ? (טז.)

קח. מדוע נקרא הר המוריה? (2) (טז.)

קט. מי אומר דברי כיבושין? (3) (טז.)

קי. מה לומדים מאנשי נינוה? ואיך שבו מן החמס אשר בכפיהם? (טז.)

קיא. למה דומה מי שמתוודה על העבירה ואינו חוזר בה? (טז.)

קיב. מי יורד לפני התיבה? מהו "ביתו ריקם"? ומהו "פרקו נאה"? (טז.-:)

קיג. מה הן ו' הברכות שמוסיפין? (2) ועל מה חותמין ז' החתימות? (טז:)

קיד. מהם ההבדלים בין מקדש לגבולין לענין הברכות והתקיעות? (3) (טז:)

קטו. מתי חותם שומע תפילה, ומתי שומע צעקה, ומנין? (יז.)

קטז. אמאי מסיים בשל דוד ושלמה? (יז.)

קיז. מי הם אנשי משמר, ומי הם אנשי בית אב? ומה ההבדלים ביניהם לענין שתית יין ולענין תעניות, ומדוע? (טו:-יז.)

קיח. מלך, כהן גדול וכהן הדיוט, מתי מסתפרין, ומדוע? (יז:)

קיט. האם בזמן הזה שרי לכהן לשתות יין (2) ולגדל שערו, ומדוע (2)? (יז.-:)

קכ. איזה דינים לומדים מנבואת יחזקאל (2), ומה היה לפנ"כ? (יז:)

קכא. איזה ימים אין סופדין משום דאיתוקם תמידא, ואיזה משום דאיתותב חגא דשבועיא? (יז:)

קכב. לאיזה דין קבעו את א' ניסן במגילת תענית (3)? (יז:-יח.)

קכג. מה התרחש בכ"ח אדר, ומה קבעו מחמת כן במגילת תענית? (יח.)

קכד. מהי שיטת ר"מ, ר' יוסי ורשב"ג בענין ימים שלפניהם ולאחריהם, ואיך פוסקים רב ושמואל ור' יוחנן? (טו:, יח.-:)

קכה. מהו יום טוריינוס ויום ניקנור? מה נתבטל, ומדוע? (יח:)

קכו. אם התחילו ונפל בר"ח, חנוכה ופורים, האם משלימין(2)? ומה נחשב התחלה (2)? (טו:-יח:)

פרק שלישי - סדר תעניות אלו

קכז. על מה מתריעין מיד (6)? (יח:,יט:)

קכח. באיזה מקרה יש חילוק בין אותה העיר לסביבותיה, ובמה החילוק? (2) (יח:-יט.)

קכט. על מה מתריעין בכל מקום (6), ומדוע? (יט.)

קל. על מה מתריעין בשבת (4)? (יט.)

קלא. האם מתענין כשהחיטים יבשו וכשאקון, ומדוע? (יט.)

קלב. מהו בצורת ומהו רעב?(2) (יט.-:)

קלג. איך יתכן גשם רק לצמחים, רק לאילן, לא לבורות ורק לבורות? (יט:)

קלד. עד מתי מתריעין על האילנות, ועל בורות שיחין ומערות? (יט:)

קלה. מתי מתריעין על האסכרא? יט:)

קלו. האם מתריעין על הגובאי ועל החגב בכל שהוא, ומדוע? (יט:)

קלז. על מה מתריעין בשביעית? (3) (יט:)

קלח. למה דומה שנה שגשמיה מרובין (2), ושנה שגשמיה מועטין (2)? (יט:)

קלט. למה דומה שמנה שגשמיה יורדין בזמנן, ושאין יורדין בזמנן? (יט:)

קמ. למי נקדמה חמה (3)? ומה המקורות? (כ.)

קמא. מהי הברכה ב: כנדה, כאלמנה, נבזין ושפלים, כאשר ינוד הקנה? (כ.)

קמב. במה טובה קללתו של אחיה השילוני מברכתו של בלעם הרשע (2)? (כ.-:)

קמג. באיזו מפולת מתענין? (כ:)

קמד. מה הם המקרים שנסתמכו על זכויותיו הרבות של ר"א בר אהבה, ומדוע הקפיד על כך? (כ:)

קמה. מה הם המעשים דר"א בר אהבה (7)? ושל ר' הונא בזקנותו (4)? ובמה אמר רבא דאינו יכול, ומדוע? (כ:-כא.)

קמו. האומר תנו שקל לבני וכו', מתי נותנין סלע, ומתי רק שקל (2), ומדוע? (כא.)

קמז. במה נתייסר נחום איש גם זו, ומדוע נתייסר? (כא.)

קמח. מדוע נקרא "איש גם זו"? (כא.)

קמט. מהו דבר שמתענין עליו? ומה הדין כשמתו ביום א'? (כא.-:)

קנ. עד מתי שהתה השכינה בהר סיני (רש"י)? (כא:)

קנא. מנין דאין מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו? (2) (כא:)

קנב. מדוע לא היה דבר בשכונתו של רב, ולא היתה דליקה בשכונתו של ר' הונא? (כא:)

קנג. מה הדין כשיש דבר בחזירים, ומדוע? (כא:)

קנד. מה הדין כשיש דבר בארץ ישראל, ובי חוזאי (לנהרדעא), ומדוע? (כא:)

קנה. כל כמה זמן היה מגיע שלמא מבי רקיעא לאבא אומנא, לאביי ולרבא? ומדוע זכה לכך אבא אומנא? (כא:-כב.)

קנו. על מי אמר אליהו הנביא לר' ברוקא חוזאה שהם בני עלמא דאתי, ומדוע? (2) (כב.)

קנז. בכמה מתריעין על השידפון ועל הירקון, על הארבה ועל החסיל? (כב.)

קנח. מתי נחשב שהחיה רעה משולחת: בעיר, בשדה, בשדה הסמוכה לאגם, ובאגם? (כב.)

קנט. האם מתריעין גם על חרב של שלום, ומדוע? (כב.-:)

קס. מנין שעשו כל גופו של יאשיהו המלך ככברה? (כב:)

קסא. מדוע נענש יאשיהו המלך, ומה רחשו שפתיו כי הוה ניחא נפשיה? (כב:)

קסב. מה הם הספיקות בשידפון כמלא פי תנור, ואיזה ספק נפשט? (כב:)

קסג. באיזה אופן טיהרו חכמים את הבשר וטימאו את העצמות, ומדוע? (כב:)

קסד. האם מותר ליחיד לסגף את עצמו בתענית, ומדוע? (כד:)

קסה. מהי דעת חכמים להתריע על הדבר, בשבת ובחול, ומדוע? (כב:)

קסו. מדוע אין מתריעין על רוב גשמים? ומה הדין בגולה, ומדוע? (כב:)

קסז. מהו ונתתי גשמיכם "בעתם"? (2) (כב:-כג.)

קסח. חוני המעגל עג עוגה ועמד בתוכה, ממי למד זאת? (כג.)

קסט. מה עשה חוני המעגל כשירדו רוב גשמים וביקשו ממנו שיתפלל שילכו? (כג.)

קע. מה יצאו העם ולקטו מיד אחר שנתפזרו העבים? (כג.)

קעא. מדוע היה ראוי לגזור על חוני המעגל נידוי, ומדוע לא גזרו עליו? (כג.)

קעב. מפני מה ישן חוני המעגל ע' שנה, ואיך ידע זאת? (כג.)

קעג. מדוע ביקש חוני המעגל למות? (כג.)

קעד. מדוע אבא חלקיה: לא הסביר פניו כשא"ל שלום? הרים בגדיו ליד הקוצים? לא הציע להם לאכול? הכפיל מנת הקטן? (כג:)

קעה. מדוע הקדים הענן לבוא מצד אשתו? (2) (כג:)

קעו. מי הוא חנן הנחבא, ומדוע נקרא כך? (כג:)

קעז. איך שלחו לבקש מחנן הנחבא שיבקש גשם? (כג:)

קעח. מה בין תקיפי ארץ ישראל לחסידי דבבל? (כג:)

קעט. מה בירך ר' יצחק בן אלישיב את ר' מני ונתקיים, ומדוע לא בירך את התרי תלמידי? (כג:)

קפ. השולה דג מן הים בשבת, מתי מתחייב, ומדוע? (כד.)

קפא. מדוע ר"י בר אבין עזב את ר"י דמן יוקרת ובא לפני ר' אשי? (כד.)

קפב. מדוע הגבאי צדקה היו מתחבאין מפני אלעזר איש בירתא? (כד.)

קפג. איזה נס התרחש לאלעזר איש בירתא, ומדוע לא נהנה מכך? (כד.)

קפד. בזמן ר' יהודה נשיאה, ע"י מה ירדו גשמים? (כד.)

קפה. כשדבי נשיאה גזור תעניתא, מדוע התענו ר"י ור"ל אף דלא נודע להם עד צפרא? (כד.)

קפו. מה אמר אושעיא זעירא דמן חבריא כשלא ירדו גשמים אף שנתענו, ומדוע פסקו מלצערו? (כד.)

קפז. באיזה זכות זכה אילפא / ר' אילפי שבתפילתו ירד מיד גשם? והש"ץ שלפני רב? (כד.)

קפח. האשה שכובשת ירק בקדירה, מה דין ידות האוכלין, ומדוע? (כד:)

קפט. במה היו עדיפים דורו של רבה מדורו דר' יהודה? (כד:)

קצ. מדוע בימי ר' יהודה כשגזרו תענית ירדו גשמים, ובימי רבה לא? (כד:)

קצא. ע"י מה בא רעב בימי ר' יהודה, איך הסתלק הרעב, ומה היה הנס? (כד:)

קצב. מה עשה רבא כשגזר תעניתא ולא אתא מיטרא? (כד:)

קצג. מפני מה הוצרך רבא לבקש גשם בימי תמוז, ואיך נענה? (כד:)

קצד. איזו תפילה התפלל כה"ג בצאתו מקודש הקדשים? ולמי לא הועילה? (כד:)

קצה. מפני מה היתה אשת ר"ח בן דוסא מסיקה את התנור בער"ש, ואיזה נס התרחש? (נה.)

קצו. מדוע ר"א בן פדת בכה וחייך כשנתעלף, ומדוע נפק צוציתא דנורא מאפותיה? (כה.)

קצז. היכן היה גדול הנס האחרון מן הראשון, ומדוע? (כה.)

קצח. מתי דלק הנר בחומץ, ועד מתי דלק? (כה.)

קצט. איזה נס היה לר"א בן דוסא עם העיזים, ומנין היו לו עיזים? (כה.)

ר. מדוע ר"א בן פדת בכה וחייך כשנתעלף, ומדוע נפק צוציתא דנורא מאפותיה? (כה.)

רא. מדוע לוי נעשה צולע (2)? (כה.)

רב. מדוע נמשל הצדיק לתמר ולארז? (כה:)

רג. הלוקח אילן מחבירו לקוץ, היכן קוצצו? פרט בכל המינים! (כה:)

רד. איזה ארז גזעו מחליף? (כה:)

רה. איך ירדו גשמים אחר י"ג תעניות בזמן ר' אליעזר? (כה:)

רו. מדוע ר"ע זכה להוריד גשמים ור"א לא? (כה:)

רז. היו מתענים וירדו להם גשמים, אימתי פוסקין מתעניתם, ומדוע? (כה:)

רח. מה אומר תהום לחבירו בזמן ניסוך המים? (כה:)

רט. היו מתענים וירדו להם גשמים, אימתי לא ישלימו (3), ומדוע? (כה:)

רי. מתי ירידת הגשמים היא שבחו של ציבור, ומתי לא (2)? (כה:)

ריא. מתי יש לומר הלל הגדול, והאם לפני או אחרי האכילה? (כה:-כו.)

פרק רביעי - בשלשה פרקים

ריב. באיזה תפילות הכהנים נושאים את כפיהם בג' פרקים בשנה? (3), ומה ההלכה? (כו:)

ריג. מתי נושאין כפים במנחה שבתענית? (כו:)

ריד. מה המקור ששיכור אסור בנשיאת כפים? ומה הדין בבעל מום, ומדוע? (כו:-כז.)

רטו. מדוע היו מעמדות? (כז.)

רטז. כמה משמרות ומעמדות היו? (כז.)

ריז. אלו אנשי מעמד היו עומדים על הקרבן ואלו מתכנסין בעריהן? (כו.-כז.)

ריח. מי מעכב את הקרבן? (כז.)

ריט. כמה משמרות תיקן משה, שמואל ודוד, ומנין? (כז.)

רכ. כמה משמרות עלו מן הגולה, והאיך חילקום? (כז.-:)

רכא. מדוע אנשי מעמד קורין במעשה בראשית? (כז:)

רכב. באיזה ימים מתענים, וכנגד מי, ומדוע? ובאיזה ימים אין מתענין, ומדוע?

רכג. באיזה אופן שרי לפסוק באמצע פסוק? (2) (כז:)

רכד. באיזה אופן נח' אם דולג או פוסק, ובאיזה לא? ומה טעם מחלוקתם? (כז:-כח.)

רכה. באיזה תפילות קראו מן הספר, ובאיזה בעל פה? והאם א' הוציא את כולם? (כח.)

רכו. מהו זמן עצי כהנים והעם? (כח.)

רכז. מה היו עושים בני גונבי עלי, בני קוצעי קציעות, ובני סלמאי הנתופתי? (כח.)

רכח. למי היה ב' פעמים בקרבן עצים, ובאיזה תאריכים (4)? (כח.)

רכט. יום שיש בו קרבן מוסף או קרבן עצים, באיזה תפילות אין מעמד (3)? (כח:)

רל. יום שיש בו הלל אין בו מעמד בשחרית, איזה הלל? (כח:)

רלא. באיזה ימים גומרים בהם את ההלל, בא"י ובחו"ל? (כח:)

רלב. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, מנלן? (כח:)

רלג. בי"ז בתמוז הובקעה העיר, באיזה חורבן? (כח:)

רלד. בי"ז בתמוז העמיד צלם בהיכל, מנין, ומי העמיד (רש"י)? (כח:)

רלה. בט' באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, מנלן? (כט.)

רלו. בט' באב חרב הבית בראשונה ושניה, מנין? (כט.)

רלז. בט' באב חרב הבית בראשונה, מתי נכנסו ומתי נשרף, ומדוע נקבע ביום זה? (כט.)

רלח. בט' באב נחרשה העיר, מנין (רש"י)? (כט.)

רלט. איך ניצל ר' גמליאל מהריגה? (כט.)

רמ. בחורבן בית ראשון, מה עשו פרחי הכהונה עם מפתחות ההיכל? (כט.)

רמא. מהיכן רואים שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, ולמאי נפק"מ? (כט.-:)

רמב. שבת שחל ט"ב להיות בתוכה, האם שרי לכבס ולהניח? ובאיזה כלים שרי לכו"ע? (כט:-ל.)

רמג. שבת שחל ט"ב להיות בתוכה, מה הדין לפניו ולאחריו? (כט:)

רמד. כמה עולין בקריאת התורה דט"ב, ומי מפטיר? (כט:)

רמה. סכם את ד' השיטות באיסור סיפור וכיבוס, ומנין דורשין? ומה ההלכה? (כט:-ל.)

רמו. מתי נאסר לאכול בשר ולשתות יין וב' תבשילין? (ל.)

רמז. מהי שיטת רשב"ג? (2) (ל.)

רמח. מאימתי אסור ברחיצה? (ל.)

רמט. במה שרי ללמוד בט"ב? והאם שרי ללמוד עם תינוקות של בית רבן? (ל.)

רנ. איזה בשר ויין שרי לאכול ולשתות? (ל.)

רנא. מה היה מנהגו של ר"י ברבי אלעאי בערב ט"ב? (ל.-:)

רנב. באיזה דברים יעשה אדם עצמו כת"ח? (ל:)

רנג. מה הדין בכפית המיטות בט"ב? (3) (ל:)

רנד. מה נא' על העושה מלאכה בט"ב (2)? (ל:)

רנה. מדוע יוה"כ הוא יו"ט? ומדוע ט"ו באב הוא יו"ט? (6) (ל:)

רנו. ממי הן שואלות את בגדיהן? (לא.)

רנז. איזה בגדים צריכין טבילה, ומדוע? (לא.)

רנח. מה היו אומרות? (3) (לא.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת תענית