הלכה א' (כב. - כג.)

אין שמחת בית השואבה ביו"ט ושבת [שמא יתקן כלי שיר]

משנתנו כר' יוסי בר"י דחליל על הקרבן דוחה שבת, וחכמים חולקין [אינו מדאו' דעיקר שירה בפה]

חליל על הקרבן בימים שגומרין הלל [השיר הזה יהיה לכם כליל התקדש חג ושמחת לבב כהולך בחליל]

הלל כל ז' ימי החג [כנגד הלולב]

מח' אם המחלק שתי הלחם ולחם הפנים מקדים הילך מצה [תדיר] או הילך חמץ [חביב]

משם שואבים רוה"ק, יונה (אמו מאשר ואביו מזבולון) נכנס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש [רוה"ק שורה על לב שמח];

כבוד ישראל באיצטבא של אלכסנדריא - אמן כשמניף בסודרין, כל אומנות ישבו בפנ"ע;

חזרו למצרים ונהרגו בימי סנחריב כשהלכו לבקש עזרה, בימי יוחנן בן קרח, בימי טרוגיינוס הרשע שההחריב אלכסנדריא

הלכה ב' (כג. - כג:)

לא טעמו טעם שינה אלא מתנמנמין

נשים בפני עצמן ע"ג גזוזטראות [ק"ו מוספדה הארץ (על משיח בן יוסף/יצה"ר) משפחות משפחות לבד]

מקום המנורות וסולמותיהן מעשה ניסים היו

ספק אי לכל ילד ק"כ לוג שמן או בין כולם

הלכה ג' (כג: - כד.)

פתילות מנורה מבלאי מכנסי כהן גדול [שלהבת מפשתן],
ומנורות שמחת בית השואבה ממכנסי כהן הדיוט

אשה מבררת חיטים לאור המערכה [אין מעילה] (לבבלי איסורא איכא)

ו' קולות והזכרת השם ביו"כ וריח פיטום הקטרת עד יריחו

הלכה ד' (כד.)

שבח שאמרו אנשי מעשה ובעלי תשובה; כשעשו בפחז אמר הִלל אם אנו כאן מי כאן, וכשעשו בכשרות אמר אם אין אנו כאן מי כאן; כריעה ובריכה;

לא נראה עקב וגודל מבית שאול, ותחס עליך צניעותך; יתרעם נולד למיכל ביום מותה

הלכה ה' (כד. - כד:)

תקעו הריעו ותקעו בשער העליון כשהכריז הממונה ועל מעלה עשירית (ספק אי מלמעלה או מלמטה) ובעזרת נשים עד שער המזרח (וכן בשער המים לניסוך המים)

בשער המזרח הפכו פניהן למערב - אבותינו השתחוו לחמה ולהיכל (אחוריהם; שיתוף) ואנו לי-ה

הלכה ו' (כד: - כה.)

תקעו הריעו ותקעו כל יום לפתיחת שערי עזרה, ג"פ לפרקים בשיר לתמידים ומוספין,
ובע"ש להפטיר ממלאכה ולהבדיל בין קודש לחול

במסעות בנ"י תקעו הריעו ותקעו לכל שבט (לברייתא דמלאכת המשכן - לכל דגל (ג' שבטים) לרבנן דר"י)

מח' אי תקעו על מעלה עשירית או בזקיפת ערבה ע"ג מזבח

תוקעין לפי המוספין - להו"א מח' אם על כל מוסף, לר' יעקב בר אחא לכו"ע פעם אחת אלא שמוסיפין חצוצרות

נטלו התיקון וחזר לכמות שהיה: חליל וצלצל ומכתשת של משה, שילוח

להו"א דר' ירמיה מוסף ר"ח קודם למוסף שבת, לר' יוסה מוסף שבת קודם [תדיר] ואומר עליו שיר של ר"ח [לפרסם ר"ח]

הלכה ז' (כה. - כה:)

הקרבת פרי החג חוזרין חלילה לכ"ד משמרות, למשנתנו בשמיני ולרגל הבא חזרו לפייס

לר' נתן אין פייס בשמיני (אלא למשמר הבא) וספק ברגל הבא

הלכה ח' (כה: - כו:)

ברגל כל המשמרות מחלקין קרבנות הרגל ולחם הפנים [חלק כחלק יאכלו]

חילוק לחם הפנים: משמר הנכנס 6, לר"י 7, כשחל יו"ט ביום ה' או' ב' - המתעכב 2

הנכנסין חולקין בצפון [כבוד; נכנסין דרך ימין] (חוץ מבלגה) והיוצאין בדרום [דרך יציאה]

בלגה חולקת בדרום, טבעתן קבועה, וחלון בית החליפות סתומה [קנסוה מפני מרים שהמירה דתה, שלא עלו בזמנה בשבתה]

יסד דוד ושמואל באומנותם כ"ד משמרות [שיטלו כולם שדה אחוזה בכ"ד יובלות]

עוד חומר לימוד
למסכת סוכה