שבועות דף ל"ז ע"א

מה הן הג' צדדים של רב כהנא בשבועת הפקדון לענין מלקות וקרבן?

באתרו ביה [1] בלא אתרו ביה
הצד הראשון חייב רק קרבן חייב רק קרבן
הצד השני חייב רק מלקות חייב רק קרבן
הצד השלישי חייב מלקות וקרבן חייב רק קרבן

בזדון שבועת העדות, לאמוראים דלהלן, מה דינה?

אליבא דרבנן אליבא דר' שמעון
לרבנן דביה רבה חייב מלקות ופטור מקרבן חייב מלקות ופטור מקרבן
לרבא בר איתי חייב קרבן חייב מלקות ופטור מקרבן
לרב כהנא [2] חייב קרבן חייב קרבן

שבועות דף ל"ז ע"ב

הכופר בממון שיש עליו עדים או שטר, האם חייב קרבן שבועה?

ביש עדים ביש שטר
לרבה [3] פטור פטור
לר' יוחנן [4] חייב פטור

שבועות דף ל"ז ע"ב

הגוזל קרקע ושטפה נהר, או נשבע עליה וכפר מה דינו?

בשטפה נהר בנשבע וכפר
אליבא דר' אליעזר חייב לר' יוחנן: פטור [5]
לר' אלעזר: חייב
אליבא דרבנן פטור פטור

האם צריך מיעוט לפטור לגוזל שטרות ונשתנו ואמר הגזלן הרי שלך לפניך? [תד"ה מיעט].

לתי' א' בתוס' לתי' ב' בתוס'
למאן דדאין דינא דגרמי צריך צריך
למאן דלא דאין דינא דגרמי לא צריך [6] צריך [7]

-------------------------------------------------

[1] ופירש"י דזה שייך דוקא בשבועת הפקדון שיש מי שיתרה בו התראת ודאי, אבל בשבועת העדות אין מי שיתרה בו התראת ודאי, דמי יודע לומר שהם יודעים ודאי עדות. ותוס' חולקים וס"ל דאפי' שיש ספק למתרה, כיון שאין ספק למותרה חשיב התראת ודאי. אלא דכאן אי אפשר להלקותם, דלעולם לא נדע אם היו מזידים - דיתכן ששכחו באותה שעה את העדות.

[2] אולם לענין מלקות עדיין יש לשיטתו וגירסתו להסתפק, דאולי המשנה הזו שמחייבת רק קרבן מיירי בלא אתרו ביה, אבל באתרו ביה איה"נ יהיה חייב מלקות.

[3] ס"ל דכיון שיכול לתובעו בשטר או בעדים, הוי כפירת דברים בעלמא - ופטור.

[4] בעדים ס"ל דכיון שיכול להיות שימותו ותועיל לו כפירתו - לכך לא חשוב כפירת דברים וחייב. ובשטר, הגם שיתכן שיאבד השטר וכדומה, מ"מ שטר עושה שיעבוד קרקעות, ואין מביאים קרבן על כפירת שיעבוד קרקעות.

[5] ס"ל לר' יוחנן שהגם שמחייב ר' אליעזר ממונא אם שטפה נהר, ומשום שס"ל שקרקע נגזלת וברשות הגזלן נשטפה ולא יכול לומר לו הרי שלך לפניך, מ"מ לענין חומש ואשם יש מיעוט מהפסוק לפוטרו.

[6] דהא אפי' אם שרפן לזה המ"ד פטור כל שכן אם רק נשתנו.

[7] ס"ל שכל מה שפטור הוא רק אם שרפן במקומן, אבל נטלן ושרפן גם למ"ד הזה חייב, ולכך אם נטלן והשתנו לולי המיעוט שיכול לומר לו הרי שלך לפניך היה חייב.

עוד חומר לימוד על הדף