שבועות דף י"ח ע"א

הבא על אשתו בזמן שאינו סמוך לשעת וסתה [1], וראתה נדה ופירש מיד מה דינו?

בתלמיד חכם בעם הארץ
אכניסה אנוס - ופטור אנוס - ופטור
אפרישה מזיד - ופטור שוגג - וחייב קרבן

לאמוראים דלהלן מה החילוק בין ארוכה לקצרה בנדה? [תד"ה אם].

ארוכה - פירש באבר מת קצרה - פירש באבר חי
לרב הונא [2] פטור דאינו בעילה חייב
לאביי עשה איסור קטן חייב

שבועות דף י"ח ע"ב

נודע לו שעבר בשוגג אחת מהעבירות דלהלן, האם מביא קרבן לחזקיה ועולא,
אליבא דהתנאים דלהלן.

ספק אם נטמא בשרץ או נבילה ספק אם אכל חלב או נותר
לר עקיבא חייב חייב
לר' אליעזר פטור חייב
לר' יהושע פטור פטור

-------------------------------------------------

[1] אולם אם היה סמוך לוסתה, הסיק רבא שיש מקרה שחייב שתים על הכניסה ועל היציאה, וכגון שידע שישראל מוזהרים לפרוש מנשותיהם סמוך לשעת וסתן ולא ידע שאם ראתה נדה שאסור לו לפרוש מיד, [היינו ת"ח לזו ואין ת"ח לזו], ולכך על הכניסה חייב קרבן דסבר שיכול לבעול קודם וסתה ושגג בזה, ואפרישה חייב קרבן על מה שלא ידע שאסור לפרוש באבר חי.

[2] בתחילה כתבו תוס' שעל רב הונא הקשה רבה בר חנן שמצינו ארוכה וקצרה בנדה, דבארוכה פטור ובקצרה חייב, ודחו זאת דא"כ היה להקשות כן על המשנה, דגם מהמשנה משמע שפטור בארוכה, ועוד שאינו נקרא ארוכה וקצרה דומיא דמקדש שניהם אסורים, דלרב הונא משמש מת בעריות אינו בעילה כלל.

עוד חומר לימוד על הדף