שבועות דף ט"ו ע"א

היכן נאכלים לחמי תודה ושיירי מנחה?

בעזרה בירושלים
לחמי תודה נאכלים נאכלים
שיירי מנחה נאכלים אינם נאכלים

שבועות דף ט"ו ע"ב

האם מותר להתרפא בדברי תורה? [תד"ה אסור].

במקום סכנה במקום שאין סכנה
בדאיכא מכה מותר [1] אסור [2]
בדליכא מכה [3] מותר מותר

ושתי תודות וכו', הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת, מי היא הפנימית ומי היא החיצונה?

הפנימית החיצונה
חד אמר - זו כנגד זו הקרובה לחומה [4] הרחוקה מהחומה
וחד אמר - זו אחר זו הקרובה לב"ד [5] הרחוקה מב"ד

-------------------------------------------------

[1] כן הוכיחו בתד"ה אסור.

[2] ואם גם רקק על המכה ואז קרא עליה פסוק, אין לו חלק לעולם הבא, דאין מזכירים שם שמים על הרקיקה.

[3] וקורא הפסוקים רק להגן, וכגון ריב"ל שהיה אומר שיר של פגעים [תהלים צ"א] קודם שהיה יושן.

[4] והסיקו בתד"ה אמטו, שהיו מהלכים בתוך העיר, וא"כ הפנימית היא הקרובה לחומה מבפנים.

[5] כלומר שהיו הולכים ב"ד ושתי תודות לפניהם, והפנימית ממצעת בין ב"ד לתודה החיצונה.

עוד חומר לימוד על הדף