מסכת נדה

חלק א' - שאלות מסכמות

א. באיזה אשה לכו"ע דיה שעתה, ובאיזה מח'? באר המח'! (ב.)

ב. מאי טעמא דשמאי והלל, והנ"מ בין הטעמים? (ב:-ג:)

ג. היה בודק את החבית וכו', כל ג' ימים ודאי, מכאן ואילך ספק, באר את הדין! (ב:)

ד. באר את טעם מחלוקת ר"ש ורבנן במקוה ובחבית! כיצד מישבים האמוראים את הברייתא שכוותיה דמ"ד השני? (ג.-ג:)

ה. באר במה נחלקו ר"י וחזקיה בשרץ שנמצא בקופה, ובמה מודים שמאי והלל! (ג:-ד.)

ו. "שכל הטמאות כשעת מציאתן וכמקום מציאתן", האם כשאי"ז כשעת וכמקום מציאתן הוי טהור בוודאי או לתלות? (ד.)

ז. ככר ע"ג הדף ומדף טמא מונח תחתיו וכו', מה הדין? מדוע אי"ז טמא מספק לתלות? ומדוע אי"ז טמא משום דהוי ספ"ט ברה"י? (ד.-ד:)

ח. מה דעת רבנן החוששים למעת לעת באופן שבדקה באמצע היום? (ד:)

ט. באר דעת רבנן ר' דוסא ר' חנינא בן אנטיגנוס ור"מ באשה שיש לה וסת לגבי ראיה וכתמים בזמן וסתה ושלא בזמן וסתה, בד' נשים, ובתינוקת שלא הגיע זמנה לראות! (ד:-ה.)

י. מדוע עד שלפני תשמיש אינו ממעט כפקידה, ומה החידוש שלאחר תשמיש כן ממעט? (ה.)

יא. מה דין מעת לעת למשכב ומושב, לכ"ח המוקף צ"פ, לקלקול מנינה ולטמא את בועלה, לקודש ולתרומה ולחולין שנעשו על טה"ק והתרומה? (ה:-ז.)

יב. חברותיה נושאות אותה במטה, כלי מונח בארץ וספק נגע בו אדם שטומאה בידו, מה דינם לספק טומאה ברה"י, ומדוע? (ה:)

יג. מדוע לר' יהודה צריכה לבדוק בשעה שעוברת מלאכול בתרומה? (ו.)

יד. איך יתכן ככרות של תרומה שהן קודש? עיסה שנולד בה ספק טומאה, האם יכול ללושה בטומאה, או רק בטהרה, ומדוע? (ו:)

טו. זב וטהור שהיו פורקין מן החמור או טוענין, האם נטמאו, ומדוע? טבולת יום, איך לשה את העיסה ומפרישה את החלה, ומדוע? (ז.)

טז. ממתי ועד מתי נחשבת מניקה מסולקת דמים, ומדוע? (ז:,ט.)

יז. מה דין כלי שנטמאו אחוריו ותוכו במשקים לטמא אוכלין ומשקין, ומדוע? (ז:)

יח. באיזה מקומות הלכה כר' אליעזר לדעת שמואל ור' אלעזר? (ז:-ח.)

יט. מה הם ה' דברים שהעיד ר' יהודה בן בבא? (ח.)

כ. מה דין שרף הפרי והאילן לר"א ולרבנן? פרט! מה הם ג' בתולות, ולמאי נפק"מ? ומדוע לא נמנית גם בתולת דמים? (ח:)

כא. מתי נחשבת מעוברת לסילוק דמים? כשהפילה רוח, מה דין ראיתה לענין מעל"ע ולענין יולדת בזוב, ומדוע? (ח:-ט.)

כב. מעוברת שהגיע זמן וסתה ולא בדקה, מה דינה למ"ד וסתות דאורייתא? "מי יתן טהור מטמא וכו'", באר! (3) (ט.-ט:)

כג. מתי נחשב סמוך לזקנתה? ומה הדין כשעברו ג' עונות וראתה ושוב עברו וכו' ג' פעמים - כשכיוונה וכשפיחתה או הותירה, ומדוע? (ט:)

כד. אשה שעברו עליה ג' עונות ולא ראתה, מה דינה, ומה ההלכה? (ט:)

כה. תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה שלוש פעמים ואח"כ עבר ג' עונות וראתה אימתי תטמא מעל"ע בראיותיה הבאות? (ט:)

כו. תינוקת שלא הגיע זמנה לראות מה דין כתמה? ומ"ש מבתולה? וכיצד דנים ראיותיה בפוסקת ובמדלפת? (י.-י:)

כז. לר' יוסי דמעוברת ומניקה צריכות ג' עונות בלא ראיה, האם ניתן לצרפן מימי עיבור ומניקותה? (י:)

כח. מעוברת ומניקה שראו דם, מה דינם בראיה הבאה? (י:)

כט. מה דין: א. קפצה שלוש פעמים ביום ראשון וראתה. ב. קפצה פעמיים ביום ראשון וראתה ופעם שלישית קפצה בשבת וראתה בראשון. ג. קפצה פעמיים ביום ראשון וראתה, ופעם שלישית ראתה ביום ראשון בלא קפיצה? באר דין קביעת וסת בימי זיבתה ובימי נדתה לר"י ולר"ל! (יא.)

ל. למאי נ"מ ולמאי לא אם מעיין אחד הוא או שני מעיינות (דם לידה ודם טוהר)? (יא.-יא:)

לא. תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונישאת מתי תולה בדם בתולים ומתי לא? פרט! (יא:)

לב. אשה שיש לה וסת ושאין לה וסת מה דינן לבדיקת לפני ולאחר תשמיש בעוסקות בטהרות ולבעליהן? פרט! (יא:-יב.)

לג. "וזהו עדן של צנועות", הרי כ' במתני' "צריכות"? (יב.)

לד. פרט דעות התנאים באשה שאין וסת לתשמיש לכתובה ופירות וכו', והטעמים! והאם יכול להחזירה אם גירשה, ומדוע? (יב:)

לה. כיצד יכול אדם לבדוק את עצמו לזוב ולקרי? היה אוכל בתרומה והרגיש שנזדעזעו אבריו, מה יעשה, ומדוע? (יג.)

לו. באר כיצד אפשר להטיל מים באופן המותר! מי מעכבין את המשיח, ומדוע? (יג.-:)

לז. כיצד מטהרין חרש, סומא ושוטה לאכול בתרומה, וכיצד מטהרין איש כהן שוטה? (יג:)

לח. איזו שכיבת אפרקדן אסורה תמיד ואיזו רק לק"ש? מה הדין בנמצא דם על עד שלו, ומה הדין בנמצאת עליו מאכולת רצופה? (יד.)

לט. מה הדין בבדקה בעד שאינו בדוק והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם? (יד.-:)

מ. בנמצא על שלה מתי טמאים וחייבים חטאת, מתי טמאים מספק ופטורים מקרבן, ומתי מטמאה מעל"ע ומה דינה את לטמא את בועלה? (יד:-טו.)

מא. ומודים חכמים לר"ע ברואה כתם, במה מודים, ומה החידוש? מנה את כל המקרים שבהם נחלקו אם וסתות דאורייתא או דרבנן (כולל הו"א)? (טו.-טז.)

מב. היכן לכאורה ספק מוציא מידי ודאי, ומה הדחיות? (טו:-טז.)

מג. באר מח' רבי ורשב"ג ברואה דם מחמת מכה! באר טעמי מחלוקת ב"ש וב"ה אם צריכים שני עדים לכל תשמיש או שדי בשני עדים לכל הלילה! (טז.-:)

מד. בדקה בעד ואבד, האם מותר לה לשמש? ומ"ש במח' ב"ש וב"ה? (טז:)

מה. באר הטעמים לאסור תשמיש המטה ביום או לאור הנר! (טז:-יז.)

מו. מה הם ד' שהקב"ה שונאן? ומה הם ה' דברים שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו? (יז.)

מז. מי הם ג' דברים שבית מונבז המלך היו עושים ומזכירין אותן לשבח? במה וכיצד בודקים, ובמה אין בודקים? (יז.)

מח. שלג, באיזה מחשבה נטמא? באיזה אופן נטמא כולו ובאיזה אופן רק מקצתו? (יז.-:)

מט. מה דין דם הנמצא בפרוזדור לכל הדעות (פרט, מן הלול ולפנים, ולחוץ, בגג פרוזדור, בקרקע פרוזדור)? (יז:-יח.)

נ. מהם המקומות שהלכו חכמים אחר הרוב ועשאום כודאי, מדוע לא נמנו עוד מקומות, ומה בא למעט? (יח.-יט.)

נא. מנלן דאיכא דם טהור באשה, ומנלן דאיכא חמשה טמאים?במה נחלק זקן ממרא עם בי"ד בנגעים? (יט.)

נב. "אמר ר"מ אם אינו מטמא משום כתם מטמא משום משקה", כיצד מבארת הגמ' מחלוקת ר"מ וחכמים (כולל הו"א)? (יט:)

נג. מהו "דם המכה"? (יט:-כ.)

נד. כלים האוליירין הבאים ממדה"י, באיזה צבע הם? באיזה בגד בודקין את הצבע, בשחור ובשאר דמים? (כ.)

נה. מה דין דיהה מיכן ועמוק מיכן בשחור ובשאר דמים? באיזה עלה של קרן כרכום יבדוק את הצבע, והאם יש תנאי נוסף לשעת הבדיקה? (כ.)

נו. האם אשה נאמנת לומר כזה ראיתי ואבדתיו, כזה טיהר איש פלוני חכם? מראה שהשתנה מטמא לטהור, מה דינו? (כ:)

נז. מה המעלה בכוס טבריה (של זכוכית) פשוט? באר מחלוקת רבנן ור"י במפלת חתיכה, וכיצד נדחו דברי שמואל ור"י! (כא.-:)

נח. מה הדין בקשתה שנים ולשלישי הפילה ואינה יודעת מה הפילה והטעמים? (כא.-:)

נט. מה הדין במפלת חתיכה ויש בתוכה דם, תוכה מאדים, יש בה עצם? (כא:)

ס. "המפלת חתיכה אע"פ שמלאה דם אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה, ר"א אומר "בבשרה" ולא בשפיר ולא בחתיכה, וחכמים אומרים אי"ז דם נדה אלא דם חתיכה", כיצד מתבארת מחלוקתם בגמ'? (כא:-כב.)

סא. הרואה קרי בקיסם, מה דינו ומדוע? זב שראה קרי בז' נקיים, האם סותר, כמה סותר ומדוע? (כב.)

סב. מה דין דם יבש בראיה ולטומאה? (כב.-:)

סג. מה טעמו של ר"מ שמטמא המפלת כמין בהמה חיה ועוף, מה הנ"מ בין הטעמים? (כב:-כג.)

סד. כיצד דורשים גז"ש שאינו מופנה כלל, מופנה מצד אחד ומופנה משני צדדים? לגבי מה הוזכר בסוגיין? (כב:-כג.)

סה. מה דין המפלת כמין קריא וקיפופא, לר"מ ולרבנן ולר"ח בן גמליאל? מהם הספיקות בבהמה במעי אשה, ובאדם במעי בהמה, לר"מ? (כג.-:)

סו. המפלת כמין בהמה חיה ועוף, מה דינו לנחלה ולכהן, ומדוע? (כג:)

סז. מה דין פניו תיש וגופו אדם, פניו אדם וגופו תיש, חצי פניו אדם, דומה באבר אחד (בפנים) לאדם? (כג:)

סח. מהו גוף אטום ומה דינו, ומה הדין בראשו אטום, פניו מוסמסין ופניו טוחות? (כג:-כד.)

סט. מה דין בריה שיש לה שני גבין ושני שדראות באדם ובבהמה? ואיך מתבארת הברייתא "יצא מי שיש לו ב' גבין וב' שדראות"? (כד.-:)

ע. איזה ב' פסקים שנפסקו לחומרא, הוו חומרא דאתי לדי קולא? באר! (כד.-:)

עא. האם בהמה גסה ודקה יולדת למקוטעין כמו אשה? המפלת דמות לילית או דמות נחש, מה דינה, ומדוע? (כד:)

עב. מה דין שפיר מלא מים עכורים, צלולים, מלא דם ומלא בשר, באדם ובבהמה, ומדוע? (כד:-כה.)

עג. מה ההלכה למעשה בשפיר, ומדוע? (כה.-:)

עד. מה הנ"מ בסנדל ללידה, לבכורות, וכריתות, וכיצד יצאו הולד והסנדל גבי בכורות וגבי כריתות? (כה:-כו.)

עה. איזה דברים שיעורי טפח, וטפח על טפח על רום טפח? (כו.-:)

עו. מתי תולין השליא בולד ומתי בולד אחר? (כו:-כז.)

עז. שליא וולד שנשתהו, מי נשתהה ל"ג ימים, ומי כ"ג ימים, ובמה זה תלוי? (כז.)

עח. שליא בבית מתי הבית טמא ומתי לא, לדעות השונות וטעמיהם? (כז.-:)

עט. מלא תרווד רקב שנפל לתוכו עפר כל שהוא, ומלא תרווד ועוד עפר בית הקברות מה דינם, ומדוע? (כז.-:)

פ. לאיזה מת יש דין תרווד רקב? (כז:)

פא. מה דין מת שנתבלבלה צורתו, לטומאת מת, ומה דין הפתחים כשהוא בבית? (כז:-כח.)

פב. המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה, מה דין האם לטומאה ולדם טוהר, ומדוע? ומדוע ל"כ "תשב לזכר ולנקבה ולנדה"? (כח.)

פג. הוציא עובר את ידו והחזירה, מה דין האם, ומדוע? (כח.)

פד. טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן או אודם או לובן ואודם כאחת, מה דינם בביאת מקדש ולשרוף את הטומאה, ומדוע? (כח.-:)

פה. הזב את זובו לזכר ולנקבה", "הזכר - ואם נקבה" דגבי ערכין, מה דורשים מפסוקים אלו? (כח:)

פו. האם כלי חרס וכלי מתכות בעו שילוח, ומנין? (כח:)

פז. מה הדין בטומטום ואנדרוגינוס שנטמאו בשאר טומאות לענין שילוח, ומנין? (כח:)

פח. מה הדין ביצא מחותך ראשו, יצא מחותך דרך מרגלותיו, יצא שלם דרך ראשו (ממתי נחשב יצא ראשו) יצא שלם דרך מרגלותיו? (כח.-כט.)

פט. מה דין אשה שהפילה ואינה יודעת מה הפילה, בהוחזקה מעוברת ובלא הוחזקה, מדוע? (כט.)

צ. בהמה שיצאה מלאה ובאה ריקנית, הבא אחריו בכור מספק, נמק! (כט.)

צא. מתיב ר"י ברבי חנינא טועה, מה השאלה? ומדוע אמר רבין דלא ידעא מאי תיובתא? (כט.-:)

צב. מטבילין אותה צ"ה טבילות לב"ש ול"ה טבילות לבית הלל, באר יסוד מחלוקתם! (כט:-ל.)

צג. כמה טבילות טובלת הטועה משום סוף ימי לידה, סוף ימי נדה, סוף ז"נ, וסוף טבולת יום ארוך? (כולל הטבילות שלא נמנו בברייתא) (כט:-ל.)

צד. מדוע אין מטבילין בשבוע קמא משום זיבה, ומדוע אין משמשת ביום כ"א אחר טבילתה ביום? (כט:-ל.)

צה. מדוע לא הזזכרה טבילת זיבה בסוף כל שבוע טהור (חוץ משבוע ה'), ובסוף שבוע קמא, וטבילת שמורת יום כנגד יום ביום קמא? (ל.)

צו. מה טעמו של ר"י בר' יהודה שטובלת רק באחרונה? ומדוע מזוכר י"ג שבועות ולא סגי בפחות? (בכמה?) (ל.)

צז. באר החששות באשה שהפילה ואינה יודעת מה הפילה! (ל.-:)

צח. מתי יצירת ולד זכר וולד נקיבה, ומנין? ואיך יתבארו המעשים בקליאופטרא מלכת אלכסנדרוס וקלפטרא מלכת יונית? (ל:)

צט. מנין שמלמדין העובר כל התורה כולה, שהמלאך סוטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה, ושמשביעין אותו? ומה משביעין אותו? (ל:-לא.)

ק. מדוע חבלי נקבה מרובין משל זכר? על מה נאמר בא וראה שלא כמידת הקב"ה מידת בו"ד (4)? (לא.)

קא. מתי האשה מתעברת, ומנלן? מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן? מדוע זכר לז' ונקבה לי"ד? מדוע מילה לח'? מדוע נדה לז'? (לא:)

קב. מה דין קטנה לטומאת נדה וזיבה, טומאת ביאה, וקטן לטומאת זיבה וקרי, וגדול לש"ז אדום ולראיות דם, ומנין נלמד כל דין? (לב.-:)

קג. למי תרומת חו"ל אסורה, ולמה אסורה, ומדוע הטבילו התינוקת בפומבדיתא? (לב.)

קד. מדוע בנות כותים נדות מעריסותיהן ומדוע נחשבים הכותים בועלי נדות? (לב.-לג.)

קה. באר דיני טומאת בועל נדה שנתבארו בסוגיין, והמקורות! (לב:-לג.)

קו. מהיכן נלמד עליונו של זב ומנין שמטמא רק אוכלים ומשקין? פולטת ש"ז מהו שתסתור בזיבה? באר מדוע אי"ב ספק? (לג.-:)

קז. מדוע אין בכותי דמשנתינו ובצדוקי שספר עם הכה"ג בשוק טומאת ע"ה? (לג:-לד.)

קח. מדוע מטהרים ב"ש דם עובדת כוכבים ודם טהרה של מצורעת, ומהו טעמם של ב"ה שמטמאים? (לד.-:)

קט. מדוע טמאו רוק ולא דם, זוב ולא קרי? שכבת זרע דישראל במעי עובדת כוכבים, שכבת זרע דעכו"ם במעי ישראלית, מה דינם לטומאה? פרט! (לד.-:)

קי. מה דורשים מהפסוקים: "והזב את זובו לזכר ולנקבה", לבית שמאי ובית הלל? (לד:)

קיא. מה צדדי הספק בראיה ראשונה של זב קטן ובראיה ראשונה של מצורע, מה נפשט ומהיכן פשטו? (לד:-לה.)

קיב. מה דין ראיה ראשונה שניה שלישית ורביעית של זב לטומאה, לקרבן ולסתירת ז"נ? (לה.-:)

קיג. באר מח' ב"ש וב"ה בדם היולדת שלא טבלה, והטעם! ומה הדין ביולדת בזוב שספרה ושלא ספרה, ומדוע? (לה:)

קיד. מה הנ"מ אי מעין אחד הוא או שני מעינות הם בסוגיין (אוקימתות והלכה)? (לה:-לו.)

קטו. הרואה אחר דם טוהר, מדוע לכו"ע אין מטמאה מפקידה לפקידה ומעל"ע? באר "המקשה-נדה"! (לו.-:)

קטז. מנה אופנים (לדעות השונות) שאף המקשה בימי זיבה טמאה! (לו:) והמקשה אחר י"א ימי זיבה ותהא טהורה! (לח.)

קיז. מה דורשים מהפסוקים: "ואשה כי יזוב זוב דמה" "ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה". "וטמאה שבועיים כנדתה". "תשב על דמי טהרה"? (לו:)

קיח. מה דין ראיות אונס בזב בראיה ראשונה, שניה, שלישית ורביעית, לטומאה, לקרבן ולסתירה? (לז.)

קיט. דבר שאינו גורם - מה דינו לסתור יום אחד, ז"נ? (פרט הדעות, ומנין שכך סוברים) (לז.)

קכ. מה דין ימי לידה שאינה רואה בהם לסתור ולעלות, ומנלן? (לז.-:)

קכא. באר האופנים והדעות השונות וטעמיהם בדין שפתה! (פרט: זמן השופי, שפתה מצער ולא מדם, שפתה משניהם וכו'). (לז:)

קכב. לר"מ דקישויה מ' או נ' יום, באר האם ובאיזה ימים טהורה? (לז:-לח.)

קכג. איך יתכן אשה שתראה דם ימים רבים ולא תיעשה לזבה? לר' יהודה (בשם ר"ט) דדיה חדשה, איך יש בדבר להקל ולהחמיר? (לח.)

קכד. אחר כמה ימי עיבור האשה יולדת, ומנין? ומה עשו חסידים ראשונים מחמת כן? (לח.-:)

קכה. מה הטעם דר"י ור"ש דקישוי הוא עד ב' שבתות? באר מחלוקת ר"א ורבנן בקשתה בתוך שמונים של נקבה וטעמיהם! (לח:)

קכו. באר: "כל אחד עשר יום בחזקת טהרה"! (4) מה הדין בראתה שלוש פעמים בהפלגת כ"ב ושינתה לכ"ז (פעם אחת, פעמיים ושלוש)? (לט.)

קכז. באר המקרה והדין באשה הקובעת לה וסת בימי נדתה וזיבתה! (לט:)

קכח. מה דורשים מהפסוקים: אשה כי תזריע וילדה זכר, ואם נקבה תלד, לבן או לבת, זאת תורת היולדת? (מ.)

קכט. מהי דעת ר' שמעון ביוצא דופן - בבכור ובקדשים, ומנין? פרט! (מ.-מא.)

קל. באיזה פסוליה קרבן הדין הוא שאם עלו ירדו? (מ:)

קלא. מה המקרים השונים שצריך בהם לחדש שאם עלו ירדו ברובע, נרבע, מוקצה, נעבד וכלאים? (מא.)

קלב. באר מחלוקת ר"ש ורבנן במקשה שלושה ימים ויצא ולד דרך דופן וכו', ודם היוצא משם וכו' לדעת רבינא, רב יוסף ור"ל! (מא.-:)

קלג. מקור שנעקר ונפל לארץ, מקור שהזיע כשתי טיפי מרגליות או טיפה א', מה דין טומאתה? מהו בית החיצון? (3) ומה מטמא שם? (מא:)

קלד. אשה ששמשה מתי יכולה לאכול בתרומה, מתי חיישינן לפולטת, ומתי ודאי פולטת? (מא:-מב.)

קלה. פולטת ש"ז מה הנ"מ אם היא רואה או נוגעת? באר צדדי הספק! ומה נפשט? (מב.)

קלו. יולדת שירדה לטבול ונעקר ממנה דם (לבית החיצון) בירידתה ממתי מטמא הדם במגע ובמשא? ומדוע? (מב.-:)

קלז. מה הפירוש בברייתא שיולדת מטמאה בפנים כבחוץ? למאי נ"מ אם אותו מקום ובית הבליעה הם בלוע או בית הסתרים? (מב.-:)

קלח. שרץ בקומטו, נבילה בקומטו, שרץ בקומטו והכניסו לאויר התנור, קנה בקומטו של זב והסיט בו את הטהור, קנה בקומטו של טהור והסיט בו את הזב, מה הדין ומדוע? (מב:-מג.)

קלט. ש"ז שיצא בלא הרגשה, מה דינו? באר את ד' ספיקותיו של רבא אי בתר עקירה אזלינן! (מג.-:)

קמ. מה שיעור ש"ז וזוב לראיה ולנגיעה, ומהיכן נלמד? מנין לזב בעל ב' ראיות ובעל ג' ראיות? (מג:)

קמא. מה הפרוש: תינוק בן יום אחד פוסל מן התרומה ונוחל ומנחיל? איזה בכור מן האב אין נוטל חלק בכורה, ומנלן? (מד.- :)

קמב. "הרי הוא לאביו ולאמו ולכל קרוביו כחתן שלם", באר! והאם מיירי אף בלא קים לן דכלו לו חדשיו? ממתי קטנה היא בת ביאה? (מד:)

קמג. למאי נ"מ אם בתולי פחותה מג' שנים מיזל אזלי ואתו או לא מתצדי? ומה נפשט? יבם בן ט' שנים שבא על יבמתו, כיצד מתירה לשוק? (מה.-:)

קמד. קטן וקטנה שנדרו נדר, מתי נדרם נדר, מתי לא, ומתי נבדקים? (מה:)

קמה. שתי שערות מתי הן שומא, ומתי הן סימן גדלות? מהם הראיות שתוך הזמן כלפני הזמן? באר היטב! (מה:-מו.)

קמו. יישב הסתירה בברייתא מכן ט' עד י"ב יום א' שומא, הא י"ג שנה גופא סימן - בן י"ג ויום א' סימן, הא י"ג שנה גופא שומא? (מו.)

קמז. בת י"ב שנים ויום אחד, מה דינה לחליצה ולמיאון: בלא בדקנו אם הביאה ב' שערות, בבדקנו ולא מצאנו, בהביאה ב' שערות ולא בעל ובהביאה ובעל (למיאון)? ומדוע? (מו.)

קמח. באר בד' אופנים את הברייתא "לפי שמצינו שהשווה הכתוב הקטן כגדול לזדון שבועה ולאיסור ולבל יחל" וכו'! (מו:)

קמט. יתומה שנדרה האם בעלה יכול להפר נדרה, ומדוע? באר המח' אם קטן שהגיע לעונת נדרים תרומתו תרומה? (מו:)

קנ. תרו"מ וחלה - במה תלוי אם נוהגים מה"ת או לא, בתקופות השונות מכניסת, עמ"י לארץ ועד לזמן הזה? (מו:-מז.)

קנא. מהו חצר המחייבת במעשר? ומה ההלכה? מהו הגיל לקבוע שאדם הוא סריס ואשה היא אילונית? (מז:)

קנב. באיזה דינים השנה נמנית מעת לעת, ובאיזה לא? באר טעמי מחלוקת ר"מ ורבנן בבא סימן העליון ולא התחתון! (מז:- מח.)

קנג. באר דין הבדיקה ע"י נשים לפני הפרק, תוך הפרק ולאחר הפרק לר"י ולר"ש, וטעמיהם! (מח:-מט.)

קנד. באר דין כלי חרס שניקב מכונס משקה עד כמוציא רימון! איזה כלי נטהר מטומאתו במוציא משקה, ומדוע? (מט.)

קנה. כיצד בודקים כונס משקה? באיזה אופנים אצבע יתירה מטמאת באוהל? (מט.-:)

קנו. איזה דברים מטמאין בטמא מת ולא במדרס, ומדוע? מי כשר לדון דיני ממונות ולא דיני נפשות, ומה הצריכותא? (מט:)

קנז. מה דין סומא באחת ובשתי עיניו לדין, לעדות ולנגעים? (מט:-נ.)

קנח. איזה דברים מטמאין טומאת אוכלין ופטורין מן המעשרות? איזה דברים חייבין במעשרות ופטורין מן הפאה, ומדוע? (נ.-:)

קנט. עולשין שזרען לבהמה ונמלך עליהן לאדם - מה דינם לקבלת טומאה ולחיוב מעשר, מנין מנסה הגמ' להוכיח הדין, ומה הדחיה? (נ.-נא.)

קס. איזה נבלת עוף טהור צריכה מחשבה ואיזה לא, ואיזה מחלוקת ומדוע? מה פירוש הדין ד"נבלת בהמה טמאה ועוף טהור אינם צריכים הכשר", ומנין? (נ:-נא.)

קסא. מה הפירוש "לא אם אמרת בטומאה חמורה שכן אינה יורדת לכך, תאמר בטומאה קלה שכן יורדת לכך"? (נא:)

קסב. איזה דבר (1) חייב במעשר ואין מטמא טומאת אוכלין, (2) חייב בפאה ופטור מן המעשר, (3) חייב בראשית הגז ופטור מן המתנות? ומדוע ל"כ זאת במתני'? (נא:)

קסג. מתי תבלין מטמא אוכלין ומתי לא? והאם ניקח בכסף מעשר? איזה דברים קדושים בקדושת שביעית ואין להם ביעור, ומנין? (נא:)

קסד. איזה דבר הוא סימן שיש לדג סנפיר, ומדוע התורה כ' סנפיר? איזה דברים טעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם? (נא:)

קסה. עד מתי הבת ממאנת בנבעלה ובלא נבעלה? מהו שיעור ומקום שתי שערות ושיעור "שירבה השחור"? (נב.-:)

קסו. מה הדין בראתה כתם כשעור ג' גריסים ועוד במקום אחד, בשלושה מקומות ובשלושה חלוקות לרחב"א ולרבנן וטעמיהם? (נב:)

קסז. מה הדין בראתה כתם כשני גריסים בבדקה בין השמשות ובלא בדקה? (פרט ביה"ש דר' יהודה ודר' יוסי). (נב:-נג.)

קסח. האם על ראית כתם מביאה קרבן זיבה? הרואה כתם, ממתי מטמאה עצמה וקדשים? נמק! (נב:- נג:)

קסט. אשה שראתה כתם ואח"כ ראתה דם ממתי סופרת ימי נדה וזיבה, וכיצד מטמאה למפרע? (פרט רבי ורשב"א, ר"י ור"ל) (נג:)

קע. ימי נדתה או ימי לידתה שאין רואה בהם, האם עולים לספירת זיבתה? (נד.-:)

קעא. דם הנדה מה דינו: למגע ולמשא, למשכב ולמושב, ואבן מסמא, ולטמא לח ויבש? ומנין? (נד:-נה.)

קעב. בשר המת, מנין שמטמא לח ויבש? ומה דינו לר' יוסי (נו.)? שינים, שער, ציפורן, עור, עור שעבדו, האם מטמאין, ומדוע? (נה.)

קעג. מנין שזוב מטמא במגע ובמשא, אדם ובגדים? מה נדרש מהפסוק "וכי ירוק הזב בטהור"? (2) (נה.-:)

קעד. מה דין רוק הזב, כיחו וניעו, מי האף, דמעותיו, מי רגליו, חלב אשה, ודם היוצא מפיו ומאמתו, ומנין נלמד? (נה:-נו.)

קעה. שרץ שיבש או שנשרף, באיזה אופן מטמא, ומנלן? איזה דברים מטמאין רק לחים ולא יבשים, ומנלן? (נו.)

קעו. במה וכמה זמן הוא שרייתן, לבדוק אם יחזרו לכמות שהן? עד מתי כתם ושרץ (לח ויבש) מטמאים למפרע? (נו.-:)

קעז. כיצד אפשר לבדוק אם הכתם מלפני הכבוס או אחריו? (נו:)

קעח. מה דין הכתמים הבאים מרקם, מכל העולם, מתרמוד, מבין ישראל ומבין הכותים והנמצאים בערי ישראל ובערי הכותים? (נו:)

קעט. האם הכותים קוברין את נפליהם, ומדוע? כיצד ומדוע כותי נאמן לומר קברנו ולא קברנו, בכרה או לא בכרה, ולומר שאין קבר בשדה? (נו:-נז.)

קפ. איזה דברים אין הכותין נאמן עליהם, ומדוע? מה דורשים מ"בבשרה"? (נז.- :)

קפא. באר ההבדל בין עומדת ליושבת בהטילה מי רגלים, ובין כתם משוך לעגול הנמצא תחת הכר, אי מיירי בהרגישה! (נז:)

קפב. כיצד יתכן למעלה מן החגור וטמא, ולמטה מן החגור וטהור? מה הם ג' ספיקות באשה, ומה דינם? (נז:)

קפג. מהם שני התרוצים לתרץ דעות שמואל שבדקה קרקע עולם וכו', מדוע מוזכר "קרקע" לשניהם, ומה הנ"מ ביניהם? (נח.)

קפד. האם "מחזיקים טומאה ממקום למקום", והאם "שונין" בטהרות? בדקה חלוקה והשאילתו לחברתה, ואח"כ נמצא עליו כתם, מי טמאה, ומי מכבסת, ומדוע? (נח.)

קפה. באר השיטות בתליה במאכולת ובפשפש, ועד איזה גודל תולים במאכולת! (נח:)

קפו. באר השיטות וצדדי הספק במאכלת רצופה בכגריס ועוד, ובנתעסקה בכגריס ונמצא עליה גריס ועוד! (נט.)

קפז. נתעסקה במין אחד, או שנמצא עליה מן אחד, האם תולה בו כמה מינין? מה הדין בנמצא כתם משוך בעד בדיקה (תחת הכר), ובכתם בבגד? (נט.)

קפח. באר הדעות באשה שעושה צרכיה בעמידה, בישיבה, באיש ואשה שעשו צרכיהם לתוך הספל בעומדים וביושבים, בנמצא דם בתוך הספל ועל שפת הספל! (נט:)

קפט. באר דיני תליה בהשאילה חלוקה לנכרית, לשומרת יום כנגד יום ולבעלת הכתם, ולטמא וטהור שהלכו בשני שבילין אחד טמא ואחד טהור! (ס.)

קצ. האם בעלת הכתם תולה כתם הנמצא בחלוק בנכרית וביושבת על דם טהור? באיזה מקומות ר' נחמיה מטהר בכתמים (3)? ומה ההלכה? (ס:)

קצא. "בדקה אחת מהן ומצאה טמאה היא טמאה ושתיהם טהורות", מתי בדקה לבר פדא ולרבי אושעיא? ומדוע? (ס:)

קצב. מה הדין בבדקה עצמה בשיעור וסת לאחר תשמיש ולאחר שהתעסקה בטהרות? ומה הדין בבדקה עצמה לאחר שיעור וסת? (ס:)

קצג. מה הדין בבדקו ולא מצאו טומאה בגל טמא שנתערב בגלים טהורים, ובשלוש נשים? (סא.)

קצד. מנין שלישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי, מיחש ליה מבעי? מי היה אחיו של עוג, ומדוע משה פחד רק מעוג? (סא.)

קצה. בגד שאבד בו כתם, שכבת זרע, איך יבדקנו? וכשאבד בו כלאים, מה יעשה בו? (סא.-:)

קצו. מהו איסור כלאים מה"ת ומדרבנן? בגד צבוע, האם מטמא משום כתם? ומה היה הצד לאסור בגדי צבעונים? (סא:)

קצז. מהו בורית, ומה ההוכחה? (סב.)

קצח. כתם או דם הנדה שנבלעו בבגד, מי רגלים של זב שנבלעו בחרס, ורביעית דם שנבלעה בבית או בכסות, מתי מתבטלים ומתי לא? (סב.-:)

קצט. איזה דברים מעבירים כח הרוק והגריסים, ומשנים את חוזק מי רגלים? הקדים שניים לראשונים, האם ואיזה על סימנים עלו לו? (סג.)

ר. בכמה פעמים נקבע וסת הגוף? פרט! אשה שרגילה לראות בתחילת הוסת, באמצעה או בסופה, כמה זמן אסורה? (סג.-:)

רא. היתה למודה לראות לט"ו, בכמה פעמים נקבע לה וסת לדילוג בראיותיה הבאות - לרב ולשמואל? ומדוע? (סד.)

רב. אמר ר' פפא לא אמרן אלא למקבעה, אבל למיחש לה בחדא זימנא חיישא, מה החידוש בד' ר"פ דלא כ' בהדיא במתני'? (סד.)

רג. בעל ולא מצא דם וחזר ובעל ומצא דם, מה דינה ומדוע? (סד:)

רד. כמה זמן תולים בדם בתולים בתינוקת שלא הגיעה זמנה לראות, בהגיעה זמנה לראות, ובוגרת, בראתה ובלא ראתה? (סד:)

רה. מעשה ונתן לה רבי ד' לילות מתוך י"ב חודש, באר המקרה למסקנה! (סה.)

רו. נבעלה בקטנותה, כמה לילות נותנים לה בנערותה? ונבעלה בנערותה, כמה זמן נותנים לה בבגרותה? (סה.)

רז. הרוצה לטהר את גיתיו ובית בדיו, מה עליו לעשות? כמה הוא זמן "עונה" בדם בתולים ובגת טמאה? (סה.-:)

רח. להלכה, מה הדין בדם בתולים, ומדוע א"צ לפרוש מיד? (סה:)

רט. כיצד בודקים אם הדם הוא דם בתולים או דם נדה, מן המקור או מן הצדדים? מה אמר ר' יוחנן לאשה שכל אימת דהות סלקא מטבילת מצוה הות קחזיא דמא? (סו.)

רי. מה תיקן רב בשדות, ומה אמר ר' זירא, ומהו גדר האיסור? באר דין דם חימוד, והאם גם בקטנה, ומדוע? (סו.)

ריא. מדוע לא תחוף בנתר, בחול, ובצונן? ומדוע צריכה להדיא בית הקמטים? טבלה ועלתה ונמצא עליה חציצה, מתי צריכה טבילה שניה ומתי לא? (סו:)

ריב. מדוע לא תטבול ע"ג כלי חרס, ובנמל? (סו:-סז.)

ריג. רבדי דכוסילתא, לפוף שבעין, כחול, פתחה או עצמה עיניה ביותר, האם חוצץ? מהי צורת עמידת האיש והאשה בשעת הטבילה? (סז.)

ריד. נימא א', ב' או ג', האם חוצצין? ומהו שיעור חציצה מדאו' ומדרבנן? זמן טבילת נידה, ביום או בלילה -בזמנה ושלא בזמנה, ומדוע? (סז:)

רטו. מתי תחוף ביום, ומתי תחוף בלילה, והאם אפשר להרחיק את החפיפה מהטבילה? (סז:-סח.)

רטז. מה הדין בנדה שבדקה בראשון בשני, בשביעי בבוקר, מן המנחה ולמעלה ומצאה טהורה, ולאחר זמן בדקה ומצאה טמאה? ומה הדין בבדקה בשביעי ומצאה טמאה ולאחר זמן בדקה ומצאה טהורה או טמאה? (סח.-:)

ריז. האם יש הוכחה ממתני' דמטמאה מעל"ע, ודקובעת וסת בתוך ימי זיבתה? מה הדין בזבה שבדקה בראשון ובשביעי, ובראשון או בשביעי? והטעמים! (סח:-סט.)

ריח. מה הדין בטועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי, בבאה לפנינו ביום ובלילה? ומה הדין באמרה בין השמשות טמא ראיתי ובאה לפנינו בין השמשות? ומה הדין באמרה שראתה ולא יודעת אם בימי זיבה ראתה או בימי נדה ראתה? (סט.-:)

ריט. זב וזבה נדה ויולדת שמתו, איזה טומאה נוספת יש בהם על מת, ומדוע? ומה דין עכו"ם שמת, ומדוע? (סט:)

רכ. בת משולחת לכהן, מה דינה, ומה הצדדים? (סט:-ע.)

רכא. ב' מצורעים שנתערבו קרבנותיהם, מה יעשו בשניהם חיים, במת אחד מהם ושני קרבנותיהם קיימים, במת אחד מהם וקרב קרבנו של א' מהם? (ע.)

רכב. אם קרבה אשמו והעני האם יכול להביא חטאת העוף? מה הם ג' דברי אגדה ששאלו אנשי אלכסנדריא את ר"י בן חנניא, ומה השיבם? (ע.-:)

רכג. מה הם ג' דברי בורות ששאלוהו, ומה ענם? מה הם ג' דברים דרך ארץ ששאלוהו, ומה היא התשובה? (ע:-עא.)

רכד. באר מח' ת"ק ור' יהודה באשה שמתה ויצאה ממנה רביעית דם אם מטמאה משום כתם? באר דין דם תבוסה לדעות השונות! (עא.-:)

רכה. באר מחלוקת ב"ש וב"ה ב"כל הנשים מתות נדות" וכו'! (עא:)

רכו. מהו גדר טומאת היושבת על דם טוהר, לקדשים, לחולין שנעשה על טהרת הקודש - לפני ואחרי שחזרו, למעשר ולחלה ולחולין הטבולין לחלה? (עא:)

רכז. מה דין הרואה בתוך י"א יום וטבלה לערב, או טבלה למחר, וברואה יום י"א וטבלה לערב, או טבלה למחר, לטמא משכב ומושב לקרבן ולשמש עם בעלה? (עב.)

רכח. הרואה בתוך י"א יום, וטבלה למחר, מה דין משכבה ומושבה בלא ראתה, מאיזה דין במתני' ניתן ללמוד זאת, ומה הדחיה? (עב.)

רכט. איש הרואה ראיה א' של זוב, מה דינו? ומה דין המסיט את הראיה הא'? ומה דין משכב ומושב שבין ראיה א' לב'? (עב:)

רל. מה דין הרואה בעשירי, האם בעיא שימור, ומנין? מנין ליא' ימי זיבה, דא"צ ז' נקיים לב' ראיות הזבה, ודאין הזב מטמא הנבעלת? (עב:-עג.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת נדה