משניות לז:

מדות העזרה; ו' לשכות

סנהדרין גדולה בלשכת הגזית דנה את הכהונה
ועשו יו"ט כשלא נמצא פסול

ר"ש, ורמב"ם ורא"ש

מ"ב - רא"ש - ב' אמות דכבש פורחות כנגד אמה וסובב

הדחת קרביים על שלחנות "בין עמודים" - אחרים היו; לאו דוקא
הפשטה על שלחנות אחרים בין העמודים (באורך אמה וחצי)

מ"ג - לשכת הפרוה - רא"ש בשם רש"י - מכשף עשאה (ר"ש - רק הבית הטבילה),
ר"ח ור"ם - חתר לשם לראות ונהרג שם, ר"ש - ע"ש עורות הפרים

ר"ם - היה גם בית הטבילה בחול לטבילה ראשונה דכה"ג (ואצלו בית אבטינס) ע"ג שער המים בדרום, ולשכת פרהדרין (העץ) בצפון

מ"ד - ר"ש - לשכת פרהדרין אחורי לשכת הגולה והגזית

הדרן עלך מסכת מדות