מסכת מעילה

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מה החידוש בכל המקרים דמתני' דיש בהם מעילה? באר "מועלין בהן" (במשנה) לרבה ולרב יוסף? (ב.-:)

ב. באר דין מעילה בחטאת בחייה ובמותה, ובחטאות המתות בחייהן ובמותן! (ב:-ג.)

ג. מדוע הוצרך ר' יוסף לשאול על רבה מחדא מגו חדא וחדא מגו חדא? עולת במת יחיד שהכניסה לפנים, מה דינה? (ג.-:)

ד. באר הספק בעולת במת יחיד שהכניסה ונפסלה אי תרד? מה החילוק בין פסול לינה לפיגול? (ג:-ד:)

ה. מה הראיה לדינו של ר' גידל דזריקת פיגול אינה מוציאה מדין מעילה בקדשי קדשים ואין מביאה לידי מעילה בקדשים קלים? (ד:)

ו. מהו שעת היתר דאיתא במתני'? (3) שקיבלו פסולין וזרקו את דמה - במעילה ובכיבוס, האם דווקא פסולין או גם בכשרים? (ה.-:)

ז. איזה פסולין עושין שיריים [שא"א לזרוק את שאר הדם]? באיזה נותר מועלין, ובאיזה אין מועלין? (ה:-ו.)

ח. מה הצריכותא במח' ר' אליעזר ור' עקיבא, אי זריקה מועלת ליוצא, בקדשי קדשים ובקדשים קלים? (ו:)

ט. לר"ע שזריקה מועלת ליוצא, מה הדין ביצא כולו? ומה הדין כשדם עצמו יצא וחזר? (ז.)

י. המפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה, באיזה אופן דם האחת פוטר בשר חברתה מן המעילה? (ז.)

יא. המפריש ב' אשמות לאחריות ושחט את שניהן, וקדם והעלה אימורין של א' מהן, וזרק דם השניה, האם ירדו? ומ"ש מחטאות? (ז:)

יב. זריקת הדם בקדשי קדשים להקל ולהחמיר, ובקדשים קלים להחמיר, באר! (ז:)

יג. לר"ע שזריקה מועלת ליוצא, האם קדשים קלים שיצאו קודם זריקה, הותרו אף באכילה? (ז:-ח.)

יד. מה גדר טומאת טבול יום לענין קודש ותרומה? האם מיצוי חטאת העוף מעכב? (ח.-:)

טו. שתי הלחם ולחם הפנים, מה דינם משקרמו פניהם בתנור, וממתי חייבים עליהם משום פיגול נותר וטמא? (ט.)

טז. באר דין מעילה באפר תפוח והטעמים! (ט.)

יז. באר הקושיה/סייעתא לרב מגחלת שפקעה מעל גבי המזבח! (ט:)

יח. הנהנה מבשר קק"ד לפני זריקה, ומאימורי קק"ל לאחר זריקה, מה יביא? (ט:)

יט. הנהנה מדמי חטאות, מתי יביא בדמים חטאת, מתי יוליכו לים המלח ומתי לנדבה? (ט:-י.)

כ. מה דין אמורי קק"ל וקק"ד שעלו ובשר קק"ל שנטמא לגבי מעילה, ומדוע? (י.)

כא. באר דין פגול נותר וטמא בדבר שיש לו מתירין ואין לו מתירין, והלימודים לכל דבר! (י.-:)

כב. באר דין מעילה בחטאות המתות ובמעות נזירות והטעמים! (י:-יא.)

כג. מה הדין בנזיר שמת, והניח מעות סתומים או מפורשים? מתי מועלין בדם, ומדוע? (יא.)

כד. איזה דברים יש בהם איסור גם לאחר שנעשית מצותם, ובמה אין איסור אפי' לפני שנעשית מצותו? והילפותות לכל אחד! (יא.-:)

כה. באר דין מעילה בנסכים לראב"י ולרבנן! (יא:)

כו. ממתי מועלין בדישון מזבח הפנימי והמנורה? ומנין דמועלין בדישון מזבח החיצון, ובהם? (יא:-יב.)

כז. באר דין מעילה בתורין שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנם לר"ש ולרבנן, וטעמיהם! קדשים שמתו, האם מועלין בהם מדאו' ומדרבנן? (יב.)

כח. באר דין מעילה בדם קדשים, חלב, ביצים, (בקדשי מזבח ובדה"ב), ופרש, והטעמים! (יב:)

כט. בור מלא מים, אשפה מלאה זבל, שובך מלא יונים, אילן מלא פירות, שדה מלאה עשבים, מה ראוי למזבח, לבדק הבית, לא לזה ולא לזה? ומה דין מעילתן כשהקדישן מלאים, וכשנתמלאו אח"כ, ומדוע?

ל. מנין שאין למעושרת ולמוקדשת להניק את בנה? ומה היו האחרים עושים, והאם מהני, ומדוע? מנין שפועלין ובהמה אין אוכלים בשל הקדש? (יג.)

לא. מתי ובכמה מועלים במי ניסוך המים! (יג:)

לב. באר המשנה "הקן שבראש האילן של הקדש לא נהנין ולא מועלין, שבאשירה יתיז בקנה" לר"י ולר"ל! (יד.)

לג. מדוע בונים בחול ואח"כ מקדישים? (2), ומדוע חיללו מותר הקטורת על מעות האומנין ולא על הבנין? (יד.-:)

לד. מנין שמועלים בקדשי בדה"ב וקדשי מזבח? פרט! (טו.)

לה. מהם הם ה' דברים שבעולה, וו' שבתודה, שמצטרפין זה עם זה? לענין מה מצטרפין, ומה החידוש? (טו:)

לו. נשתייר כזית בשר או כזית חלב, כחצי זית בשר וכחצי זית חלב, או מנחת נסכים, האם יזרוק את הדם? (טו:)

לז. מה נקרא בשם תרומה, ולענין מה מצטרפין? (טו:)

לח. "כל הנבלות מצטרפים זו עם זו" - באר צרופן לאיסור אכילה ולטומאה, והטעמים! (טז.)

לט. מהו שיעור אכילת שרצים? פרט: טמאים, טהורים, בחייהם ובמותם! (טז:)

מ. מתי בשר השרץ ודם השרץ מצטרפין, ומתי לא? פרט! מתי המאהיל על רביעית דם נטמא, ומתי לא? מנין לטומאת דם השרץ? (יז.)

מא. פיגול ונותר, לענין מה מצטרפין, ולענין מה לא, ומדוע? איזה טומאות מצטרפין זה עם זה, ואיזה לא, ומדוע? (יז:)

מב. מה טעם מח' ת"ק ור"ש בצירוף ערלה וכלאי הכרם? באר דיני שיעור צרוף בגד, שק, עור ומפץ! (יח.)

מג. באיזה דבר מועלים בלי פגם, באיזה צריך פגם ובאיזה מחלוקת? מה לומדים למעילה מסוטה ועבודת כוכבים, ומתרומה, ומה דורשים מתמעול מעל? (יח.-יט.)

מד. הנהנה מבהמת חטאת, מתי מועל כשנהנה גם בלא פגם (2), ומתי רק כשפגם, ומדוע? (יט.)

מה. באר מח' ת"ק דברייתא, ר' נחמיה ורבי במועל אחר מועל? (יט:)

מו. באר דיני מעילה בקורה של הקדש, באדם רגיל ובגזבר! תלוש ולבסוף חברו מה דינו לע"ז ולמעילה? (כ.)

מז. אמר לשליח תן לאורחים כבד ונתן להם בשר, מי מעל לר"ע ולרבנן, ומדוע? הנודר מן הבשר מה דינו בבשר עופות ודגים? פרט! (כ:)

מח. אמר לו תן להם חתיכה א' והשליח אמר טלו שתים והם נטלו שלש, האם כולם מעלו, ומדוע? (כ:-כא.)

מט. השולח ביד חש"ו ועשו שליחותו, מדוע בעה"ב מעל הרי הם לאו בני שליחות? ומה הראיות? (כא.)

נ. מי מעל בנזכר בעה"ב ולא שליח ובנזכרו שניהם? (כא.)

נא. באר סברת ר"י "שהוא ואמר חלוק גדול הייתי מבקש והבאת לי קטן ורע", מתי מודה ר"י לחכמים, ומדוע? (כא:)

נב. מה דין מעות צרורין ומותרין בשולחני, חנווני ובעה"ב? (כא:)

נג. כשיש פרוטה של הקדש בתוך כיסו, מתי מעל? באיזה אופן מודה ר"ע, מה קשה על דבריו, ומה תי' הגמ'? (כא:-כב.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת מעילה