1) WHO RECEIVES LASHES? (Yerushalmi Halachah 1 Daf 8a)

משנה אילו הן הלוקין

(a) (Mishnah): The following people receive lashes...

הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנידה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר

1. One who has relations with his sister, his father's sister, his mother's sister, his wife's sister, his brother's wife, his father's brother's wife, a niddah, a widow with a Kohen Gadol, a divorcee and a chalutzah (a woman who did chalitzah with her late husband's brother) with a regular Kohen, a Mamzeres or Nesinah (from the nation of the Nesinim, who were not allowed to marry into the community of Israel) with a Yisrael and a Yisraelite woman with a Nasin or a Mamzer.

אלמנה וגרושה חייבין עליה משום שני שמות גרושה וחלוצה אינו חייב אלא משום שם אחד בלבד:

2. For a widow who is a divorcee with a Kohen Gadol, they are liable lashes twice, for two different prohibitions; but with a divorcee who is a chalutzah, they are liable for only one pasuk (as the prohibition with a chalutzah is mere Rabbinic).

2) MORE CASES OF LASHES (Yerushalmi Halachah 2 Daf 8a)

הטמא שאכל את הקודש והבא אל המקדש טמא האוכל חלב ודם ונותר ופיגול וטמא השוחט והמעלה בחוץ והאוכל חמץ בפסח והאוכל והעושה מלאכה ביום הכיפורים והמפטם את השמן והמפטם את הקטורת והסך בשמן המשחה והאוכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים

(a) A tamei who ate consecrated items, one who came to the Beis HaMikdash in a state of impurity, one who ate forbidden fats, blood, nosar, pigul, and tamei food; one who slaughtered and offered a sacrifice outside of the Beis HaMikdash; one who eats leaven on Pesach; one who eats or does melacha on Yom Kippur; one who concocts the anointing oil, one who concocts the ketores spices; and one anointed himself with the anointing oil; and one who eats neveilos or tereifos, reptiles or creeping things.

אכל טבל ומעשר ראשון שלא (ניטלו)[ניטלה] תרומתו ומעשר שני והקדש שלא נפדו

2. One who ate tevel (untithed produce), maaser rishon that had not had its terumah taken, maaser sheni or hekdesh that were not redeemed.

כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב

(b) How much tevel must he eat to be liable?

ר' שמעון אומר כל שהוא

(c) (R. Shimon): Any amount.

וחכמים אומרים כזית

1. (Chachamim): An olive size.

אמר להן ר"ש אין אתם מודין לי באוכל נבילה כל שהוא חייב

(d) (R. Shimon to Chachamim): Do you not agree that if a person ate a small carcass (of a tahor bird that is less than an olive size) that he would be liable?

אמרו לו מפני שהוא כברייתה

(e) (Chachamim to R. Shimon): That is because it is a separate creature.

אמר להן אף חיטה אחת כברייתה:

(f) (R. Shimon to Chachamim): A single wheat kernel (of tevel) is also a separate entity.

3) BIKURIM, KODSHIM AND KORBAN PESACH (Yerushalmi Halachah 3 Daf 8a)

משנה האוכל ביכורים עד שלא קרא עליהן קדשי קדשים חוץ לקלעים קדשים קלין מעשר שני חוץ לחומה

(a) (Mishnah): One who eats Bikurim (first fruits) before he read the pesukim in the Beis HaMikdash, or Kodshei Kodshim outside of the curtains (meaning outside of the Temple courtyard), Kodshim Kalim or Maaser Sheni outside of the walls of Yerushalayim;

השובר את העצם בפסח טהור ה"ז לוקה ארבעים

(b) One who breaks a bone of a tahor Pesach offering receives lashes.

אבל המותיר (בטמא)[בטהור] והשובר בטמא אינו לוקה ארבעים:

(c) But one who left over a tahor Pesach offering (until the next morning) or one who broke the bone of a tamei Pesach, does not receive lashes.

4) IF ONE DID NOT SEND AWAY THE MOTHER BIRD (Yerushalmi Halachah 4 Daf 8b)

משנה הנוטל אם על הבנים

(a) (Mishnah): One who takes the chicks/eggs without sending away the mother bird...

ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח

1. (R. Yehuda): He receives lashes but does not now need to send away the mother.

וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה

2. (Chachamim): He must send it away and he does not receive lashes.

זה הכלל כל מצוה בלא תעשה שיש בה קום ועשה אין חייבין עליה:

(b) The general rule is - any negative mitzvah that will require a positive mitzvah to be done, does not incur lashes.

5) MAKING A BALD SPOT OR A CUT OVER THE DEAD (Yerushalmi Halachah 5 Daf 8b)

משנה הקורח קרחה בראשו והמקיף פאת ראשו והמשחית פאת זקנו והשורט שריטה אחת על המת חייב

(a) (Mishnah): One who makes a bald spot on his head (in mourning over the dead), one who rounds off the corners of his head, one who destroys the corners of his beard, one who makes one cut (in his flesh, in mourning over the dead), he is liable (to receive lashes).

שרט שריטה אחת על חמשה מתים או חמש שריטות על מת א' חייב על כל אחת ואחת ואחת על הראש שתים אחת מיכן ואחת מיכן ועל הזקן שתים מיכן ואחת מלמטן

(b) One who makes one cut over five dead or five cuts over one dead, he is liable for each one. For rounding the head, he is liable for two corners on each side (on the upper and the lower jaw) and one below (on the chin), making a total of five.

ר' אלעזר אומר אם נטלן כולן כאחת אינו חייב אלא אחת ואינו חייב עד שיטלנו בתער

(c) R. Eliezer: If he removed his entire beard all at the same time, he is only liable once and he is only liable when he uses a razor.

רבי ליעזר אומר אפילו אם ליקטו במלקט או ברהיטני חייב:

(d) R. Eliezer: Even if he used pincers or a planer, he is liable.

6) MAKING A TATTOO (Yerushalmi Halachah 6 Daf 8b)

משנה הכותב כתובת קעקע כתב ולא קיעקע קיעקע ולא כתב אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכוחל ובכל דבר שהוא רושם

(a) One who makes a tattoo (receives lashes). One who inscibed but did not make an incision or he made an incision but did not inscribe, he is not liable. He is only liable if he writes and inscribes with ink or kohl or anything else that makes a permanent mark.

ר"ש בן יהודה משום רבי שמעון אומר אינו חייב עד שיכתוב שם השם שנאמר וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה

(b) (R. Shimon ben Yehuda in the name of R. Shimon): He is only liable if a writes the name of Hash-m, as the pasuk states (Vayikra 19:28), "You shall not make any tattoo on yourselves, I am Hash-m".

7) TRANSGRESSIONS OF A NAZIR (Yerushalmi Halachah 7 Daf 8b)

משנה נזיר שהיה שותה ביין כל היום אינו חייב אלא אחת

(a) (Mishnah): If a Nazir was drinking wine all day, he is only liable once.

אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת

(b) If they warned him, "Don't drink" "Don't drink" and he drank, he is liable for each and every time he drank.

היה מטמא למתים כל היום אינו חייב אלא אחת

(c) If he was becoming impure from the dead all day, he is only liable once.

אמרו לו אל תיטמא אל תיטמא והוא מיטמא חייב על כל אחת ואחת

(d) If they warned him, "Don't become impure" "Don't become impure" and he became impure, he is liable for each and every time.

היה מגלח כל היום אינו חייב אלא אחת

(e) If he shaved his hair all day, he is only liable once.

אמרו לו אל תגלח אל תגלח והוא מגלח חייב על כל אחת ואחת

(f) If they warned him, "Don't shave" "Don't shave" and he shaved, he is liable for each and every time.

היה לבוש בכלאים כל היום אינו חייב אלא אחת

(g) If he was wearing shaatnez all day, he is only liable once.

אמרו לו אל תלבש אל תלבש והוא פושט ולובש חייב על כל אחת ואחת:

(h) If they warned him, "Don't wear" "Don't wear" and he wore, he is liable for each and every time.

8) MULTIPLE PROHIBITIONS WHEN PLOUGHING (Yerushalmi Halachah 8 Daf 9a)

משנה יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין

(a) (Mishnah): A person could be ploughing one furrow and transgress eight negative mitzvos...

החורש בשור ובחמור והם מוקדשין בכלאים בכרם ושביעית ויום טוב וכהן ונזיר ואף בית הטומאה

1. One who ploughs with an ox and a donkey, and they are both Hekdesh, he is planting mixed seeds in a vineyard, in the Shemita year, on Yom Tov and he is a Kohen and Nazir in a place of tumah of a corpse.

חנניה בן חכינאי אומר אף הלובש כלאים

(b) (Chananyah ben Chachinai): If he is wearing shaatnez as well.

אמרו לו אינו השם

(c) (Chachamim to Chananyah): That is not related to the ploughing.

אמר להן אף לא הנזיר הוא השם:

(d) (Chananyah to Chachamim): Being a Nazir is also not related to the ploughing.

9) FORTY OR THIRTY NINE LASHES? (Yerushalmi Halachah 9 Daf 9a)

משנה כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת שנאמר במספר ארבעים מיניין שהוא סמוך לארבעים

(a) (Mishnah): How many lashes do they give him? Forty minus one, as the pasuk states (Devarim 25:2-3), "...in number. Forty..." which is understood here to mean, "within the number forty", meaning thirty nine.

רבי יהודה אומר ארבעים שלימות ואיכן הוא לוקה את היתירה בין כתיפיו:

(b) R. Yehuda: A full forty. And where does he receive the fortieth lash? Between his shoulders.

10) EVALUATING THE NUMBER OF LASHES (Yerushalmi Halachah 10 Daf 9a)

משנה אין עומדין אותו אלא במכות הראויות להשתלש

(a) They evaluate (the number of lashes he can take without dying) only with a number divisible by three.

אמדוהו לקבל ארבעים לקה מקצת ואמרו אינו יכול לקבל ארבעים פטור

(b) If they evaluated that he can receive the full number of 40 lashes and after he received part of them, they said that he cannot receive any more (without dying), he is exempt (completely from the rest).

אמדוהו לקבל שמונה עשרה משלקה אמרו יכול הוא לקבל ארבעים פטור

(c) If they evaluated that he can receive eighteen and after he had received them, they said that he can receive more, he is exempt.

עבר עבירה שיש בה שני לאוין אמדוהו אומד א' לוקה ופטור ואם לאו לוקה ומתרפא וחוזר ולוקה:

(d) If he transgressed a sin that involved two different prohibitions, they make one evaluation for both and give him lashes accordingly (as long as the evaluation was for at least 42 lashes) and he is then exempt from any more. If he was not evaluated for both, after receiving the first set, they wait for him to heal and then give him the second set.

11) HOW ARE THE LASHES GIVEN? (Yerushalmi Halachah 11 Daf 9b)

משנה כיצד מלקין אותו כופת שתי ידיו על העמוד הילך והילך וחזן הכנסת אוחז בבגדיו אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמו עד שהוא מגלה את לבו

(a) (Mishnah): How do they give him lashes? They tie his two hands on either side of the post and the official grabs his clothing. If they tear, they tear; if the seams open, they open, until his chest is revealed.

והאבן נתונה מאחוריו חזן הכנסת עומד עליה ורצועה של עגל בידו כפולה אחד לשנים ושנים לארבעה ושתי רצועות עולות ויורדות בה ידה טפח ורחבה טפח ומגעת על פי כריסו

1. A stone is placed behind him and the official stands on it with a calfskin strap in his hand, which is folded over into two and again into four, with two straps of donkey skin going up and down it. Its handle is a handbreadth long and its width is a handbreadth and the end of the strap reaches (around his back) until his stomach.

ומכה שליש מלפניו ושתי ידות מאחוריו ואינו מכה אותו לא עומד ולא יושב אלא מוטה שנאמר והפילו השופט והכהו לפניו וגו'

2. He whips one third in front and two thirds behind him. He receives the lashes not in a standing position, nor in a sitting position, but rather, bent over, as the pasuk states (Devarim 28:2), "and the judge shall cause him to fall (bend) down..."

והמכה מכה בידו אחת בכל כוחו

3. He whips him with one hand, with all of his strength.

והקורא קורא אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה וגו' והפלא ה' אלהיך את מכותך וגו' וחוזר לתחילת המקרא

(b) The reader reads the pesukim (Devarim 28:58-59), "If you shall not do all of the words of the Torah...and Hash-m, your God, will afflict you with plagues..." The reader then returns to the beginning of the pesukim.

ואם מת תחת ידו פטור

(c) If he died through receiving the lashes, the official is exempt (from going into exile).

הוסיף לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידיו

(d) But if the official added one extra lash and the recipient died, the official must go into exile.

נתקלקל בין בריעי בין במים פטור

(e) If he became filthy because he defecated or urinated, he is exempt.

רבי יהודה אומר האיש בריעי והאשה במים:

1. (R. Yehuda): For a man, only if he defecated; for a woman, even if she urinated.

12) LASHES EXEMPT FROM KARES (Yerushalmi Halachah 12 Daf 9b)

משנה כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתן שנאמר ונקלה אחיך לעיניך משלקה הרי הוא כאחיך דברי רבי חנניה ב"ג

(a) (Mishnah) - (R. Chananyah ben Gamliel): All those who are liable for Kares are exempted if they received lashes, as the pasuk states (Devarim 25:3), "and your brother will be degraded before you" - once he has received lashes, he is like your brother.

ומה אם העובר עבירה אחת נפשו ניטלת עליה העושה מצוה אחת על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו

(b) If a person's life is taken from him for transgressing one sin, then all the more so a person who did one Mitzvah is given life.

ר"ש אומר ממקומו הוא למד שנאמר ונכרתו הנפשות העושו' מקרב עמם ואומר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם הא כל היושב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוה

(c) (R. Shimon): From that place (that discusses Kares) he learned this, as the pasuk states (Vayikra 18:29), "And the souls that do them will be cut off from amongst their nation" and it says (verse 5), "that if a man will do them, he will live". We learn from this that whoever sits and does not transgress, he is rewarded as if he did a Mitzvah.

ר"ש ברבי אומר הרי הוא אומר רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ומה אם הדם שנפשו של אדם חתה ממנו הפורש ממנו מקבל שכר גזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן הפורש מהן על אחת כו"כ שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות:

(d) (R. Shimon bar Rebbi): The pasuk states (Devarim 12:23), "However, be strong not to eat the blood, for the blood is the soul". If a person who stays away from blood that repulses him, receives reward for separating from it; theft and forbidden relationships, that a person's soul desires them, all the more so one who refrains from them gains merit for himself and all his descendants forever.

13) HASH-M WISHES TO GIVE US MERIT (Yerushalmi Halachah 13 Daf 9b)

משנה ר' חנינה בן עקשיה אומר רצה המקום ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להן תורה ומצוה שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר:

(a) (R. Chananyah ben Akashia): Hash-m wished to give merit to Yisrael; therefore he gave them an abundance of Torah and Mitzvos, as the pasuk states (Yishayahu 42:21), "Hash-m was pleased for the sake of his righteousness; He makes the Torah great and strengthens it."

OTHER D.A.F. RESOURCES ON THIS DAF