מכות דף י"א ע"ב

באופנים דלהלן, האם חל על האדם נידוי? [תד"ה אפילו].

בדבר שבידו לקיימו בדבר שלא תלוי בו לקיימו
ליש מדקדקין בתוס' חל הנדוי [1] חל הנדוי
לסברת התוס' עצמם אינו חל [2] חל הנדוי

מת כהן גדול בזמנים דלהלן, מה דין הרוצח?

במת כהן גדול ולא מינו אחר במת כהן גדול ומינו אחר
כשמת קודם גמר דין אינו יוצא משם [3] חוזר במיתת שני [4]
כשמת לאחר גמר דין [5] אינו גולה אינו גולה

רוצח שיצא חוץ לעיר מקלטו, האם מותר להורגו?

לגואל הדם לכל אדם
לר' יוסי הגלילי מצוה להורגו רשות להורגו
לר' עקיבא רשות להורגו אין רשות להורגו [6]

נגמר דינו ונמצא כהן גדול בן גרושה ובן חלוצה מה דינו?

לחד אמר לוחד אמר
אליבא דר' אליעזר [7] בטלה כהונה בטלה כהונה
אליבא דר' יהושע [8] מתה כהונה בטלה כהונה

-------------------------------------------------

[1] ולכן ס"ל שאפילו נדויים על זמן אין לנדות מספק.

[2] ס"ל לתוס' שלא חל הנדוי מעיקרו, דודאי הוא שיקיים הדבר ורק אם לבסוף לא יקיימו אז יחול הנדוי, אבל דבר שאין בידו לקיימו כבר חל הנדוי מעכשיו דהא לא ודאי לנו שיקיימו.

[3] דכיון שנגמר דינו בלא כהן גדול, אינו יוצא במיתת הכהן גדול כלל.

[4] דהכל הולך אחר גמר דין, והשני היה כה"ג בזמן גמר דינו.

[5] דמיתת כהן גדול היא המכפרת, ולכך ק"ו ומה מי שגלה יוצא מי שלא גלה אינו דין שלא יגלה.

[6] ויש שני גרסאות במשנה, האם כל אדם גם חייב עליו או רק שאין מצוה או רשות להורגו.

[7] הסיקה המג' שלדעת ר' אליעזר לא נחלקו, ולכו"ע אינו נחשב שהיה כהן, ודינו כמי שנגמר דינו בלא כהן גדול שאין יוצא משם לעולם.

[8] ר' יהושע סובר, שאם נודע שהוא בן גרושה הדין שכל הקרבנות שהקריב עד עתה כשרים, ובשיטתו נחלקו השני המ"ד האם ה"ה לענין הרוצח חשוב כאילו מת הכהן גדול ויוצא, או שדוקא שם יש גזה"כ דברך ה' חילו וכו', אבל כאן לא, וגם לשיטתו בטלה כהונה ואינו יוצא משם.

עוד חומר לימוד על הדף