FOR ENGLISH


בעזהש"י
 
גלי מסכתא
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות]
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא, לתועלת חזרה מקוצרת ושינון
 
 
הוכן ע"י ת"ח חשוב בירושלים, והופץ ע"י כולל עיון הדף (ע"ר)
ראש הכולל: רב מרדכי קורנפלד
 

 
מסכת כתובות

לחץ כאן לדוגמא מבבלי או ירושלמי

הורד ירושלמי בבלי פרק ראשון (ב. -טו:)
הורד ירושלמי בבלי פרק שני (טו: - כח:)
הורד ירושלמי בבלי פרק שלישי (כט. - מא:)
הורד ירושלמי בבלי פרק רביעי (מא: - נד:)
הורד ירושלמי בבלי פרק חמישי (נד: - סה:)
הורד ירושלמי בבלי פרק ששי (סה: - ע.)
הורד ירושלמי בבלי פרק שביעי (ע. - עז:)
הורד ירושלמי בבלי פרק שמיני (עח. - פב:)
הורד ירושלמי בבלי פרק תשיעי (פג. - צ.)
הורד ירושלמי בבלי פרק עשירי (צ. - צה:)
הורד ירושלמי בבלי פרק אחד עשר (צה: -קא:)
הורד ירושלמי בבלי פרק שנים עשר (קא: -קד:)
הורד ירושלמי בבלי פרק שלשה עשר (קד: -קיב:)
הורד ירושלמי בבלי כל המסכת

קבצי ההורדה כוללים גלי מסכתא לבבלי ולירושלמי בוורד
ובקובץ PDF. הקבצים נשמרו בארכיון ZIP הניתן
לחילוץ עצמי על ידי הפעלת הקובץ.KIH Logo
(דף הבית של כולל עיון הדף (ע"ר

תרומות והקדשות  •  תגובות מקוראים
 הזמן דואר אלקטרוני  •  חומר עזר באנגלית  •  הגש שאלה
  רשימת קישורים  •  לוח הדף היומי
חומר עזר בעברית