מסכת כריתות

חלק א' - שאלות מסכמות

א. מה הם ל"ו כריתות? באיזה אופן מביא חטאת ואשם תלוי? והאם יש בהם שחייבים מיתת בי"ד? (ב.)

ב. מנינא למה לי, בכריתות, במלאכות שבת, במחוסרי כפרה, דמביאין על הזדון כשגגה, דמביאין קרבן א' על עבירות הרבה, דמביאין קרבן עולה ויורד, בד' אבות נזיקין? (ב:)

ג. מה דורשים מכרת באחותו, "ואל אשה בנדת טומאתה" "ערות אחותו גלה"? (ב:-ג.)

ד. מדוע כ' במתני' מפטם את הקטורת בין מפטם את השמן לסך בשמן המשחה? באיזה אופן יתחייב בל"ד חטאות? (ג.)

ה. מה המקרה במשנה בשגג בשבת ובע"ז? מדוע לא הוזכר ידעוני במשנה? (ג.- ג:)

ו. מהו בעל אוב? והאם בעל אוב, מגדף ומשתחוה הוי מעשה לר"ע ולרבנן? (ג:)

ז. האוכל חלב שור כשב ועז, כמה חייב, ומדוע? איזה אוכל חלב חייב שתים או שלש מלקות, והאם כמו"כ חייב ב' קרבנות? (ד.-:)

ח. האוכל דם קדשים כמה לוקה ומ"ש מחלב? מנין שדם השרף ובשרו ודם הנחש ובשרו מצטרפין, ולענין מה מצטרפין? (ד:)

ט. ג' כריתות האמורות בדם, למאי? ה' לאוין האמורין בדם, למאי? (ד:)

י. האוכל מעשר דגן תירוש ויצהר, לחם קלי וכרמל קודם העומר, כמה לוקה ומנין? ומדוע אי"ז לאו שבכללות? (ד:-ה.)

יא. מה הם הדברים שנלמדים מג"ש, והאיך (4)? ומה זה בא להורות לנו? (ה.)

יב. איזה מפטם שמן או קטורת פטור, ומדוע? ומה הדין בסך בשמן שפיטם הוא, ומדוע? (ה.)

יג. מהו שיעור סממני שמן המשחה? האם שוקל במדויק ומנין? ומדוע נכתב לחצאין? (ה.)

יד. איזה ניסים נעשו בשמן המשחה, ומנין ששיעורו י"ב לוג? את מי מושחים בשמן המשחה, ומי נמשח בשמן אפרסמון דכיא, ומדוע? (ה:)

טו. פרט שמותיהם, סדר גדלותם בשנים וסדר המלוכה של יוחנן, יהויקים, צדקיהו ושלום! (ה:)

טז. מה נגנז יחד עם הארון, ומי גנזם? איך מושחין את מלכים ואת הכהנים? והיכן מושחין את המלכים? (ה:)

יז. פרט דיני מעילה, איסור הנאה בקול, מראה, ריח בגד, כה"ג ביוה"כ, תרוה"ד ועגלה ערופה. והטעמים בכל אחד! (ו.)

יח. פרט האפשרויות (כולל הו"א שנדחו) לבאר הברייתא: "המקדיש נכסיו והיו בהם דברים הראויין לקרבנות צבור"! (ו.)

יט. המפטם את הקטורת לחצאין או לפחות, מה דינו, ומדוע? למה הדיבור יפה ולמה הדיבור רע? (ו:)

כ. כיד דורשים את הפסוק: "קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה"? (ו:)

כא. מה הדין בסך משמן המשחה לבהמה לכלים לעכו"ם ולמתים, לכהנים ולמלכים (אחרי שכבר נמשחו), ומהו שעור הסיכה והנתינה, ומנין? (ו:)

כב. בת כהן שנישאת לישראל או לא' מן הפסולין, מה דינה דאכלה תרומה ובזינתה, ומדוע? (ז.)

כג. מהו ההבדל בין סיכה בשמן המשחה לסיכה בשמן של תרומה לזר? האם חטאת ויה"כ מכפרין על המבעט בכפרתן ועל זדונות, פרט! (ז.)

כד. כיצד משכחת לרבי שיוה"כ לא יכפר על האוכל והעושה בו מלאכה? מנין לכרת במברך את השם, בפסח ראשון, ובפסח שני? (ז.-:)

כה. מהו מגדף (2)? ואיזה דבר חמור יותר? מי מביאות קרבנות ונאכל, ומה החידוש בשפחה? (ז:)

כו. בספק, האם אפשר להביא חטאת א' לב', ומדוע? יוצא דופן, האם מביאה קרבן, ומדוע? (ז:)

כז. מה דין מפלת לאור שמונים ואחד, ביום שמונים ואחד, זב שראה אחת בליל ח' ושנים ביום, שנים בליל ח' ואחת ביום, ראה ראיה ביום שביעי לז' נקיים. פרט השיטות והטעמים! (ז:-ח.)

כח. מה דין אשה שיש עליה חמש לידות ודאי וחמש לידות ספק, חמש לידות ודאי וחמש זיבות ספק, חמש לידות ודאי, חמש לידות ספק לריב"נ ולר"ע וטעמיהם? (ח.-:)

כט. מי הם המחוסרי כפרה (6)? ומדוע ת"ק לא מנה את כולם? באר ההבדלים בדיני הטומאה בין זב לזבה ובין מצורע למצורעת! (ח:)

ל. מהם המעשים שגר צריך לעשות כדי להכנס תחת כנפי השכינה? מהו קרבנו? ומה המקור לכולם? (ח:-ט.)

לא. גר בזמן הזה, איך מתגייר בלא קרבן? גר תושב, מה דינו בשבתות? מי מביאין קרבן על הזדון כשגגה, ומנלן? (ט.)

לב. מה המשמעות של המילה "פתאום", ומנין? הבא על שפחה ביאות הרבה, או שבא על ה' שפחות, מה דינו, ומנלן? (ט.)

לג. נזיר שנטמא טומאות הרבה, כמאן אוקמא הגמ', ומדוע? מה דין מצורע שהביא צפורים ונתנגע, הביא צפורים והעני או העשיר? (ט:)

לד. ילדה נקבה וחזר והפילה תוך פ', או שילדה תאומים בזה אחר זה בהפרש של מספר ימים, ואח"כ תוך פ' לשני ילדה שוב, כמה קרבנות תביא? (ט:)

לה. "יולדת שוחטין וזורקין עליה ביום מ' לזכר וביום שמונים לנקבה" - הסבר בג' אופנים! (י.)

לו. ילדה נקבה ולאחר נ"ד יום ילדה שוב, ילדה נקבה ולאחר עשרים יום ילדה זכר, מה דינה לקרבן יולדת ולטומאה וטהרה לרבנן ולר' יהודה? (י.)

לז. מי מביאים קרבן עולה ויורד? מי בדלות ומי בדלי דלות? מי מביא א' תחת א', ב' תחת ב', ב' תחת א', א' תחת ב'? (י:)

לח. מנין שעשירית האיפה בפרוטה? מי היא שפחה חרופה ולמי היא נחרפת? פרט השיטות והילפותות! (י:-יא.)

לט. מה הדין בשפחה חרופה בהיא שוגגת והוא מזיד, הוא שוגג והיא מזידה, אין מתכוון, שלא כדרכה והעראה. ומנין? (יא.)

מ. מה הדין באומר לו ע"א או שני עדים אכלת חלב והוא שותק או מכחיש? (יא:)

מא. מה הדין לר"מ ולרבנן באמרו לו שנים: א. אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי. ב. נטמאת ובאת למקדש בטומאה חדשה ובטומאה ישנה והוא אומר לא נטמאתי. ג. אכלת קדשים בטומאת הגוף והוא אומר לא נטמאתי. ד. בעלת שפחה חרופה והוא אומר לא בעלתי. ה. אמרו לנזיר נטמאת והוא אומר לא נטמאתי? (יב.-יב:)

מב. מה הדין באכל שני זיתי חלב בהעלם אחד משני תמחויין, שני חצאי זיתי חלב בהעלם אחד משני תמחויין, שני חצאי חלב מתמחוי אחד בב' העלמות? (יב:)

מג. מה שיעור הצירוף לשני חצאי זיתים של חלב, חצי פרס אוכלין או רביעית משקין טמאים לפסול את הגויה לתרומה, שתוי יין לענין כניסה למקדש? (יב:-יג.)

מד. מדוע לא התירו לאוכל פחות מכשיעור לירד ולטבול? (יג.)

מה. מה הצדדים לבאור: א. התירו למגע טמא מת להניק את בנה ב. חלב אשה מטמא בין לרצון ובין שלא לרצון? (יג.-:)

מו. כיצד דורשים התנאים את הפסוק "יין ושכר אל תשת"? באיזה אופן מועילה מהילת היין במים להתיר להורות, ובאיזה לא? (יג:)

מז. באיזה דברים יכולים להורות שתויי יין? (יג:)

מח. יש אוכל אכילה אחת וחייבין עליה ארבע חטאות ואשם אחד - כיצד חלו כל האיסורים, כמה צריך לאכול כדי להתחייב, ומדוע לא מנו גם איסור פיגול, ולרב אדא בר אחא מדוע לא מנו גם איסור דם? (יג:-יד.)

מט. האם יש עירוב והוצאה ליוה"כ, ומה ההוכחות? מהם המקרים דחייב על ביאת א' ו' חטאות ומדוע? (יד.-:)

נ. "עבר הזקן ונשאה" - על מה עבר, וכיצד חל עליה איסור אשת אב? (יד:)

נא. מה הדין והטעם, בבא על חמותו שהיא אם חמותו ואם חמיו, על אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו, בא על חמש נדות בהעלם אחד, על אשה אחת חמש ביאות בהעלם אחד קצר נקצר בהעלם אחד?(טו.)

נב. אבר המדולדל באדם, מה דינו? ומה היו עושין מוכי שחין בירושלים בערב פסח? ובאיזה אופן אי"ז מועיל? (טו:)

נג. מדוע אמר ר"ש דאין ללוד פיגול ממעילה? ובמה חמור מעילה מנותר? (טו:)

נד. מה הדין באוכל נותר מחמשה זבחים בהעלם אחד, באוכל מזבח אחד בה' תמחויין לפני זריקה לר"י ולר"ע? (טו:-טז.)

נה. מה הדין בעשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, בזדון שבת ושגגת מלאכות, ובזדון מלאכות ושגגת שבת, לר"ע ולר"א, לרבה, אביי ורב חסדא? (טז.-:)

נו. מה הדין כתב את אחת בשבת זו ואות אחת בשבת הבאה בשגגת שבת וזדון מלאכות זדון שבת ושגגת מלאכות? (טז:-יז.)

נז. מה הדין באורג אחת על האריג, במוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת בהעלם א', ברשות א' ובב' רשויות? (יז.)

נח. באר תשובת ר"א לר"ע מנדה ומקטנות לרבה ולר"ח! אכל חתיכה ספק של חלב ספק של שומן, האם חייב אשם תלוי? ובאר המשנה עפי"ז? (יז.-:)

נט. באר הטעמים השונים מדוע צריך חתיכה משתי חתיכות לאשם תלוי והנ"מ בניהם! (יז:-יח.)

ס. באיזה דינים מצאנו את המ"ד דמחייב על חתיכה א' ספק של חלב ספק של שומן? (יז:-יח.)

סא. היו לפניו ב' חתיכות א' שומן וא' חלב, אכל גוי הראשונה וישראל הב', ולהיפך, אכל הראשונה במזיד והשניה בשוגג, ולהיפך, שניהם במזיד או בשוגג, מה הדין, ומדוע? (יח.)

סב. ידיעת ודאי, ידיעות ספק, ויוה"כ, מה דינם לחלק לחטאת ולאשם תלוי? (יח:)

סג. האם יוה"כ מכפר על שאינו ידוע? מתי ביוה"כ מתכפר? והאם מכפר על חצי שיעור ועל מעילה? (יח:)

סד. באר דיני הלך בשני שבילין ונכנס למקדש שנתבארו בסוגיין בכל האופנים והדעות! (יח:-יט.)

סה. אכל חלב או נותר ואינו יודע מה אכל, מה דינו לחטאת ולאשם תלוי והטעמים? (יט.-:)

סו. עשה מלאכה ביהש"מ שבין שבת ליוה"כ, מה דינו לחטאת ולאשם תלוי והטעמים? (יט.-:)

סז. בכמה מתחייב בתחילת האריגה, ובכמה על האריג, ומה החילוק? באיזה דברים מתעסק חייב, ומדוע? (יט:)

סח. מה הדין בנתכוון להגביה התלוש וחתך המחובר, לחתוך תלוש וחתך מחובר, ללקוט תאנים ולקט ענבים, שחורות ולקט לבנות, תאנים ולקט תאנים, ומדוע? (יט:)

סט. מה דין ב"אבד מלקט מליבו" בנתכוון ללקוט תאנים ולקט ענבים, שחורות ולקט לבנות, תאנים ולקט תאנים? (יט:-כ.)

ע. מה הדין בנתכוון להדליק ולכבות וכבה והדליק בנשימה אחת, ובב' נשימות, ובנתכוון ללקוט זו ואח"כ זו ולקט השניה תחלה, בשם אחד ובשני שמות? (כ.)

עא. באר מחלוקת ת"ק ורשב"א בחותה גחלים בשבת בד' אופנים! באר המחלוקת בחותה גחלים בשבת להתחמם בהם? (כ.-:)

עב. מנין שאין חייבין כרת על דם אברים, ומנין שאין מוזהרין על דם אדם, ביצים דגים וחגבים? (כ:-כא.)

עג. מנין לכוי כבהמה לאיסור דמו וחלבו, גיד הנשה, טומאת נבלה ושחיטה? (כא.)

עד. מה דין בשר אדם ונבלת בהמה ועוף (טהור) לטומאת אוכלין והכשר, באר ההיכי תימצי והטעמים? (כא.-:)

עה. מהו "כולו היתר" דדגים? ואיזה כלאים אין בעוף ובחיה? באר דין דם שרצים, דם דגים, להכשר זרעים ולזריקה! (כא:)

עו. דם וחלב מהלכי שתים, מה דינו לאכילה ולטומאה? מה הדין בדם הלב של עוף ושל בהמה? (כא:-כב.)

עז. מהו הדם שהנשמה תלויה בו? איזה דם אינו מכשיר זרעים? דם התמצית לר' יהודה, האם מכפר והאם חייב כרת, ומנלן? (כב.)

עח. מה לומדים מגז"ש מצות מצות (אשם תלוי - חטאת), מהיקש עליון לתחתון (אשם מעילות לאשם תלוי) ו"מזאת תורת האשם", לר"ע ולרבנן? (כב:)

עט. ב' חתיכות א' חולין א' הקדש, א' חולין א' חלב, א' חלב א' קודש, א' חלב א' חלב קודש, א' חלב א' חלב נותר, מה הדין כשאכל אחת, כשאכל הוא את השניה, וכשאכל אחר את השניה? (כב:-כג.)

פ. האם יש איסור מעילה בנותר, איסור נותר בחלב ואיסור מעילה בחלב, ובמה תלוי? (כג.-:)

פא. הפריש אשם תלוי ונודע לו שלא חטא מתי נחלקו ר"מ וחכמים ומתי מודים? פרט! (כג:-כד.)

פב. מנחת קנאות שנמצאו עדיה זוממין, מה דינה, ומדוע? שור הנסקל שהוזמו עדיו, עיר הנדחת שהוזמו עדיה, מה הדין ומדוע? (כד.)

פג. מקבל מתנה שאמר "אי אפשי במתנה זו" מה הדין במטלטלין, קרקעות ועבדים? (כד.-:)

פד. אשם תלוי ואשם ודאי שנודע שלא חטא - מתי יקבר, מתי ישרף ומתי יאכל, ומדוע? (כג:-כד:)

פה. עגלה ערופה מאימתי נאסרת ומה הראיה מהמשנה לכל מ"ד? (כד:-כה.)

פו. על מה בא אשם תלוי, ומנין? מהו החילוק בין ה' אשמות לאשם תלוי? (כה.-:)

פז. מה דין חייבי חטאות, אשם תלוי, מלקיות, ספק יולדת, מצורע, נזיר וסוטה, ועגלה ערופה שעבר עליהם יוה"כ, ומדוע? (כה:-כו.)

פח. מנין דחייבי אשם תלוי שנודע להם אחר יוה"כ, דצריכין להביא החטאת? ומה הדין כשנודע אחר הבאת האשם תלוי, ומנין? (כו.-:)

פט. מה דין חטאת העוף הבאה על הספק ונודע שילדה ודאי או שלא ילדה, לפני מליקה, אחרי מליקה ואחרי הזאה ומיצוי? (כו:)

צ. "והשני למעילתו" - באר בב' אופנים! לקח איל בסלע ובשעת הקרבה שווה שני סלעים מה הדין בשבח מאליו, פטמו והוזיל רועה גביה? כו:-כז.)

צא. מפני מה לא נתנה תורה קצבה למחוסרי כפרה? ומאיזה קרבנות קשה על טעם זה? (כז.)

צב. מה דורשים מ"קרבנו" (שלש פעמים) ו"מחטאתו" (שתי פעמים) ו"על חטאתו"? (כז:)

צג. מטמא מקדש עשיר שהפריש קן לכבשתו והעני, מה הדין ומדוע? ומ"ש ממצורע? (כח.)

צד. במה הקינין מתפרשות, ובמה נקבעים שעירי יוה"כ, ומנין? (כח.)

צה. מנין דאין כבשים קודמין לעיזים, ותורין לבני יונה, ואב לאם? ומה אמרו חכמים בהקדמת אב לאם, ורבו לאביו? (כח.)

צו. מה הם ד' צווחות שצווחה העזרה? ובמה נענש יששכר איש כפר ברקאי? (כח.-כח:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת כריתות