גמ' כב: - כה:
גמ' כב: - כה:

חזור לראש הדף
א' נאמן לומר שקדשו ב"ד החודש [לא משקר דעביד לגלויי]

רק משיאין משואות לחודש חסר - לאור ל"א, ואם שבת לאור ל"ב

ד'/י' מיני ארזים; עתיד הקב"ה להחזיר שיטין; אין לעכו"ם תקנה

תקנת ר"ג הזקן דהיוצאים מתחומם למצוה יש להם אלפיים לכל רוח

לא ראתה חמה פגימת לבנה/קשת

בשקיעה בימות החמה לבנה לדרום החמה, ובימות הגשמים לצפון

שינוי בין העדים ב' מרדעות גובה הלבנה - עדותן בטילה אבל מצטרפין לעדות אחרת (רש"י - לעדות של חודש זה)

צריכים לראות הלבנה עצמה, ומדעת להעיד

ראש ב"ד "מקודש" [וידבר משה את מועדי ה']
ועונין העם "מקודש [אשר תקראו "אַתֶּם", הם מועדי] מקודש" [מקראי קודש] -

לת"ק תמיד, לר"א בר' צדוק אין מקדשין בחודש מלא, לפלימו אין מקדשין בחסר,
לר"א בר"ש אין מקדשין כלל [וקדשתם את שנת - ולא חדשים]

לא תעשון אתי - אביי - כתבנית ביהמ"ק, דמות ד' פנים ביחד, או דמות אדם, שמשין שבמדור העליון

חמה ולבנה וכוכבים וצורה בולטת מותרים ע"י אחרים (רש"י - נכרים), ברבים (אין חשד), דפרקים, להתלמד

ר"ג - פעמים בא הלבנה (לרש"י - דרך) ארוכה/קצרה [שמש ידע מבואו - ולא ירח]; חדוש לבנה לכה"פ 29 יום 2/3 12 שעה 73 חלקים

אתם ג"פ - אפי' שוגגין, מזידין, מוטעין

הכנעת ר' יהושע לר"ג; ירובעל בדורו כמשה, בדן כאהרן, יפתח כשמואל; שופט שבימיך