הלכה א' - ב' (א. - ב:)
הלכה ג' - ה' (ב: - ה.)
הלכה ו' (ה. - ו.)

הלכה א' - ב' (א. - ב:)

חזור לראש הדף

נדה מטמאה טהרות (להונא בר חייא בקדשים או חולין אטהרת מי חטאת) -

לשמאי דיין שעתן [מי רגלים משטפין הדם]

להלל מבדיקה אחרונה

לחכמים מעת לעת לתלות אף ברה"ר ולא לשרוף, ומשכבה מטמא אדם לטמא בגדים

שרץ במבוי מטמא למפרע עד בדיקה, כיבוד, שטיפה אחרונה

בדקה ומצאה דם טהור - לרב ורב יהודה אסורה לבעלה [מתרגלת גם בדם טמא] עד שמצאה נגוב
לר' אבהו אסרוה עד מעת לעת
לר' יעקב בר אחא מותרת

דיין שעתן - בדם ספק או של טומטום ואנדרוגינוס [ספק ספיקא], הפסיקה ג' עונות ולא ראתה, לר"א ור' יהושע להל' מעוברת מניקה זקינה (חוץ מכתם),
הגיע זמנה לראות ראייה ראשונה (לחכמים דר"מ אף כתם) [אין שרפן מצוי]

כתם מטמא טהרות ובעלה למפרע עד כיבוסה ומניינה לזיבה מקולקלת

דם מטמא טהרות למפרע, ואינה מקולקלת, ומטמא בעלה לת"ק מכאן ולהבא ולר"ע למפרע

ללוי עֵד שלפני תשמיש אינה בדיקה [מהומה לביתה],

לר' זעירא שלאחר תשמיש אינה בדיקה [מחמת שכ"ז]

אחד ששמע הלכה מפי שנים עדיף משנים מפי אחד

אין כתמים לתינוקת שלא הגיע זמנה לראות

הלכה ג' - ה' (ב: - ה.)

חזור לראש הדף

דייה שעתה:

לראייה ראשונה דבתולה אף לאחר דם בתולים ועיברה ודם לידה,

לרידב"ז - אבל לא לאחר דם טוהר [דם טמא וטהור מעיין אחד; מתרגלת בדמים]

ג' בתולות - אדם שקמה וארץ

למעוברת (אפי' הריון רוח) מג' חדשים שהוכר עוברה -

לר' חייה ס"ב יום (רוב חודש א' וג') [כמשלש חדשים], לר' יוסי צ' יום, לשמואל כ"ט לחודש חסר

למינקת - לפ"מ משהפסיקה דם טוהר [מעיין אחד; גזרו להבחין מפני שמתרגלת בדמים טהורים]

לר' יוסי מעוברת ומניקה רק בלא ראתה צ' יום - וימי עיבורה ומיניקותה מצטרפין

לר"א אסור לינק אחר כ"ד חודש, לר' יהושע רק בפסק כ"ד/ע"ב שעות שלא מחמת חולי

מינקת - לר"מ כל זמן שמניקה [דם נעכר ונעשה חלב] וספק אם אף כשפסק ויוכל להחזיר לינק

לר' יוסי כ"ד חודש מ"מ [מצער הלידה]

לרב ור' ינאי דם טמא וטוהר מעיין א', ללוי ב' מעיינות ודם טוהר מצטרפין לג' עונות מסולקת דם

לאבא בר בא (אבוה דשמואל) לידת ז'/ט' חדשים מקוטעים (רוב ראשון ואחרון) (פ"מ - וכל חודש ט' מיקרי דם קושי אפי' אח"כ שפתה),

לר' יוסי בר בון ומח' בדעת שמואל חדשים שלמים (רע"א > רע"ד יום)

אפי' למ"ד חדשי הכרת העובר שלמים, יתכן לידה למקוטעין

דם קישוי לידה (אינו זיבה) לר"מ אפי' נ' יום, לר"י רק חודש התשיעי (ומח' אם אפי' שופי באמצע), לר' יוסי ור"ש י"ד יום, וספק אם אף בהפילה

לידת חמורה בין שנ"ד לשס"ה ימים, בהמה טהורה אין זמנה קבוע משא"כ טמאה וחיה טהורה

דיה שעתה לזקינה הראויה לקרות "אימא" (לר' אלעזר כל אשה) שלא ראתה צ' יום,

ובראיה שניה מעת לעת אפי' בהפסק צ' יום (לי"ג בהפסקות צ' יום מראיה שלישית מעל"ע)

גיורת שילדה בגיותה - אין דם טוהר [אין דם טמא]

גיורת לר"י דיה שעתה, לר' יוסי ולהל' מעת לעת

הל' כר' יוסי דגיורת א"צ המתנה ג' חדשים [מתהפכת כשמזנה]

אין הלכה כר' יוסי כנגד רבים

לשמואל מעוברת ומניקה דיה שעתה אפי' בראייה שניה, ורב ור' יוחנן ור' חנינה חולקים

לר' יוסי ורבי מעוברת ומניקה שראו הרבה והפסיקה צ' יום דיה שעתה, לר"מ מעת לעת

תינוקת שלא הגיע זמנה מטמאה מעת לעת מראייה רביעית,

לרב ור' יודן מראייה שלישית ואפי' הפסיקה צ' יום

לשמואל ור' ינאי עד אז (פ"מ) אין לה כתמין, וחזקיה חולק, וספק רוקה ומדרסה טהור

פשטות ר' ינאי - אין לה כתם עד שתביא ב' שערות

הלכה ו' (ה. - ו.)

חזור לראש הדף

אפי' יש לה וסת צריכה בדיקה לטהרות בוקר ובין השמשות [היום משתנה על הבריות], לפני ואחרי תשמיש, לפני (ולר"י אחרי) אכילת תרומה - חוץ מימי דם טוהר ודם בתולים

ראתה לפני נישואין - לב"ה תולין בדם בתולים לילה וחצי יום

לא תולין בדם בתולים אחר ששימשה ולא ראתה
או כשנשתנה מראה דמיה שלא מחמת תשמיש

דיה שעתה בשעסקה בטהרות ותיכף ראתה דם -
לבר פדייה טמאות, לר' הושעיה תלויות, למשנה להורות,

כדי שתיטול עד מתחת הכר ותבדוק - אף לבר פדייה תלויות,

אח"כ - לר"י טמאות, לבר פדייה לחכמים טהורות

עוד חומר לימוד
למסכת נדה