גמ' ב. - ד.
גמ' ד. - ה.
גמ' ה. - ז.
גמ' ז.
גמ' ז: - ח:
גמ' ב. - ד.

חזור לראש הדף
ל"ו כריתות: עריות, נדה

מגדף - איסי בן יהודה - מברך ד' אותיות (לר"ע יש חטאת [א"צ מעשה, לר"ל - עקימת שפתיו הוי מעשה, כרת כ' במקום קרבן], לחכמים אין [לעושה בשגגה - מעשה, כרת נלמד מפסח]);
ראב"ע, וחכמים דר"ע (רש"י) - ע"ז (לרש"י מזמר ומשורר)

ע"ז

מולך, אוב (לר"ל לרבנן דר"ע אין חטאת [הקשת זרועות לא הוי מעשה])

שבת

טומאת מקדש וקדשיו (עולה ויורד ואין אשם)

חלב דם נותר [קדש קדש] פיגול [עון עון]

שחוטי חוץ והעלה

חמץ

יו"כ

מפטם שמן (לסוך [ג"ש לקטרת]) וקטרת (להריח [לכם])

סך בשמן המשחה דמשה

פסח ומילה (אין חטאת [לא הוקש לע"ז דהוי שב ואל תעשה])

אפי' לר' יוסי בר"י דנזירות טהרה מונין מז' לטומאתו, אין חילוק קרבנות עד שחזר ונטמא מיום ח'

עריות - חייב על כאו"א [יצא אחותו לחלק והוקשו כולן לאחותו, ואל אשה (ואחותו לחלק כשהיא גם אחות אביו ואמו)]

מפטם וסך (ב' לאוין וכרת א') - חלוק חטאות

אוב וידעוני (ב' מיתות ולאו א') - חייב חדא [ר' יוחנן - לאו א', ר"ל - ידעוני אין בו מעשה]

שוכב והשכיב - זכר לר' ישמעאל חייב ב', לר"ע א'; בהמה לכו"ע א' [קרא בגברי כתיב]

לר' יוחנן משנתינו איירי בשגגת שבת, בשגגת ע"ז (מאהבת או יראת אדם לאביי, בתינוק שנשבה שחשב דהני ע"ז מותר, חשב דרק כסף וזהב אסור) וזדון עבודות (לרש"י - אומר מותר לעבוד ע"ז (שגגת שניהם)) דחייב חדא

לרב ביבי משנתנו שֵם שבת/ע"ז קתני

רבא - אוב דמשנתינו איירי במקטר לשד ע"מ לחבר דהוי בסקילה

חבר מותר להנצל מזיבורא ועקרב

לר' יוחנן עקימת שפתיו הוי מעשה חוץ ממגדף [עיקרו בלב] ועדים זוממין [עיקרו בראייה]

רש"י ב. - ג.

מריח קטרת דביהמ"ק אין לאו או כרת דאין מעילה

לרש"י מפגל לא משלם מיטב

גליון רש"י - מקבל ע"ז בלא השתחואה פטור

גמ' ד. - ה.

חזור לראש הדף
אכל חלב שור כשב ועז - לר' ישמעאל לוקה על כאו"א, לרבנן א' [מח' אי לוקין על לאו שבכללות, אי שור כשב ועז לחלק או להתיר חיה [לא למידין מעניינו (מקדשים) לאו מכרת] או להתיר אליה דחולין] לכו"ע חטאת א' [אין לאו בכ"א כעריות]

אכל חלב הקדש - לר"י לוקה ב' על חלב [חוקת עולם, כל חלב שור]
לרבנן א' [כל חלב איירי בחולין - אין למדין לאו מכרת]
ולכו"ע חטאת א'

אכל דם הקדש לר"י לוקה אף משום זרות [היקש לחלב], וחכמים חולקין [הואיל ואימעיט מטומאה (לגי' רש"י - ממעילה)]

ב' שמות (תבשיל וצלי) בהעלם א' לוקה ב' לר' יהושע [תמחויין מחולקין]

דם טמאים לא מצטרפין לבשר לכזית [היקש לחלב - דם (רש"י - בכרת) חלוק מבשר
(רש"י - בחלב אין היתר מצטרף לאיסור)] אבל לא שרצים ונחש

דם תמצית (רש"י - דקדשים) באזהרה, לר"י בכרת [כל דם]

ג' כריתות בדם: לחולין, קדשים, דם כיסוי (רש"י - שנתגלה)

ה' לאוין: כנ"ל, דם אברים, התמצית

אכל מע"ש דגן תירוש ויצהר לוקה ג'; חדש לחם קלי וכרמל לוקה ג'

לעולם אל תהי ג"ש קלה בעיניך

גופי תורה מג"ש: פיגול, נותר, בתו מאנוסתו, נסקלים

גמ' ה. - ז.

חזור לראש הדף
פטם לחצאין - בשמן פטור [כמוהו] בקטרת חייב [אשר תעשה]

שמן המשחה:

מביא קנמן בשם 250 ו- 250 שקלים (ב"פ) בהכרע [מחציתו חמשים ומאתים]

ישקול כל בשם נגד הברזל [בד בבד]

לר"י משלק העיקרין בשמן (נס)

לר' יוסי - שרא עיקרים במים והציף שמן וקיפח השמן

כה"ג בן כה"ג טעון משיחה [המשיח תחתיו מבניו], משא"כ מלך [הוא ובניו] חוץ מפני המחלוקת [בקרב ישראל - בזמן שלום]

אין מושחין מלכי ישראל [משחהו כי זה הוא] חוץ מפני המחלוקת באפרסמא

מושחין מלכים כנזר על המעיין, כה"ג ככי (רש"י - יציקת הראש ובין ריסי עיניו ומצרפן X)
ומח' אי משיחה או יציקה קודם

כמין ב' טיפין מרגליות בזקן אהרן, משה ואהרן דאגו שמעלו; מסיק שתא אי משיך נהוריה דשרגא בעשי"ת, הרוצה לדעת אם יצליח עסקו, אם חוזר לביתו; סימנא מילתא; גרסו מעיקרא והדר עולו קמי רבכון, חזו לפומיה דרבכון, גרוסו על מיא; חנה - רמה קרני ולא פכי

מריח קטורת פטור אלא שמעל לפני שעלתה תמרתו

נעשית מצותה אין מועלין חוץ מתרומת הדשן [ושמו], בגדי כהונה לרבנן דר' דוסא [והניחם שם], עגלה ערופה [וערפו שם]

כל מעשה הקטרת בעזרה [קדש תהיה לכם]

מותר הקטרת מחללין על מעות האומנין וחוזרין ולוקחין מהן מתרומת הלשכה

רשב"ג - יחיד שפיטם לחצאין חייב [כאחד לס' או ע' שנה], לשליש פטור, לחכמים אפי' מנה חייב [בכל יום מתקן [אשר תעשה - כל שתעשה]]

י"א סממנין [סמים (2) נטף ושחלת וחלבנה, סמים (5 אחריני)] (רש"י - כל י"א דבעי), שקיטר ועולה וריחו נודף [כלל פרט וכלל] ואם חיסר חייב מיתה (לרש"י - ביו"כ משום ביאה ריקנית)

דיבור רע ליין ויפה לבשמים; תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית

סך שמן המשחה לבהמה, כלים, מת, גוי פטור [על בשר אדם, ייסך - יסיך - כל שישנו בסך (שלא יסיך) ישנו בלא ייסך]

למלך ולכה"ג - לר"מ חייב, לר"י פטור [אינו זר מתחילה ועד סוף]

שיעור נתינה על זר - לר"מ כ"ש [היקש לסיכה], לר"י כזית [כנתינה דעלמא], משיחה בכ"ש

שמן המשחה על ראשו לא איתחיל [שמן משחת אלקיו עליו]

גמ' ז.

חזור לראש הדף
עבר עליו יו"כ - אין חטאת ואשם חוץ ממבעט ביו"כ לר' יוחנן, ור"ל חולק

תיקרב חטאתי ולא תכפר - לאביי אינה מכפרת, לרבא מכפרת (וחזר)

אביי - לר"י אין יו"כ מכפר על שאין שבין (לא תכפר עלי) [אך חלק]

לרבי מכפר אפי' לא עשה תשובה [יוה"כ הוא - מ"מ] חוץ מפורק עול, מגלה פנים, מפר ברית, לרבא בעבירות דיו"כ [אך]

רק היום דיו"כ מכפר [רש"י - כי ביום הזה]

(עי' לעיל ב. ענין מגדף)

גמ' ז: - ח:

חזור לראש הדף
קרבן יולדת: למפלת לר"מ כמין בהמה חיה ועוף, לחכמים עד שיהא מצורת אדם

ולמפלת סנדל, שיליא, שפיר מרוקם, מחותך

לשפחה [אשה]

בספק מה הפילה מביאה חטאת עוף מספק ואינה נאכלת

ספק מאיזה אשה - מודה ר' יוסי במחוסר כפרה דשניהם מביאין חטאת עוף א' ומתני ונאכלת

פטור במפלת יום מ', לרבנן יוצא דופן [תזריע וילדה - ממקום שמזרעת] ור"ש חולק [ואם נקבה תלד (לרש"י - הול"ל היא)]

מפלת אור לפ"א לב"ש פטור מעוד קרבן [לילה מחוסר זמן]
לב"ה חייב [או לבת, לאו מחוסר זמן]

זב שראה ג' ראיות ליל ח' - ב' ברייתות אי מביא קרבן [מח' אי לילה מחוסר זמן; אם היה כבר בעל ב' ראיות מביא [ליל ח' אינה סותרת], בעל ג' אינו מביא אא"כ ראה א' בליל ח' וב' ביום [ראשון כקרי בעלמא]]

לחזקי' לילה מחוסר זמן, ור' יוחנן חולק

לידות, זיבות הרבה - קרבן א' מאכילה בקדשים [כטבילה], ובודאות השאר חובה
רשב"ג לימד דאין השאר חובה [רש"י - עת לעשות]

ר' יוחנן בן נורי - על ודאות צ"ל "על האחרונה", לר"ע "על א' מהן" [מח' אי חיישינן לפשיעה
(רש"י - לדעת שהשאר חובה; שמא לא תביא אפי' א' עכשיו/להבא)]

ודאות וספקות - לת"ק מביאה קן לודאי וקן לספק, לר' יוחנן ב"נ תאמר "על הודאי"