גמ' כד. - כז.

גמ' כד. - כז.

חזור לראש הדף

שדה אחוזה שהקדיש:

פחות מב' שנים לפני יובל פודה בנ' סלעים לבית כור ולא בגירוע [על פי שנים הנותרות]

מקדיש שדה ביובל - לרב קדושה ונותן נ' [אם משנת היובל - כרבי דעד ועד בכלל] (לרבנן אינה קדושה), ורבי ס"ל כר"י דיובל עולה לכאן ולכאן

לשמואל אינה קדושה [כר"ש דפקעה קדושה ביובל וק"ו שלא תקדש] כז. - חוץ מכהן ולוי

אין מגרעין חדשים להקדש [וחשב וכו' על פי השנים הנותרות],

מ"ח וחצי שנים - רש"י במשנה - פודה בנ' (י"מ לרש"י בגמ' פודה בב' סלעים וב' פונדיונות) [וחשב לו הכהן - מ"מ]

שיעור נ' סלע למ"ט שנים - לבית כור זרע במפולת יד בינונית

נקעים ג"כ בשיעור הנ"ל, מלאים מים או סלע י"ט נפדין בשויין, פחות מי"ט נקראים על שם הקרקע

פודה בסלע ופונדיון לשנה (לרבי - לרב כר"י דסה"כ מ"ט שנה, לשמואל כרבנן ומקדישין רק למ"ט), לרב לרבנן בסלע, לשמואל לר"י בסלע וב' פונדיונות,

וישלם בב"א [וחשב וכו' את הכסף] ובעלים נותנין חומש

גאולת עצמו או גאולת בנו [לאחר - ולא לבנו] - ביובל חוזר לבעלים,
ובשדה מלוג ספק אי בעי גאולת בעלה או בנה

גאולת אחר (אפי' קנהו הבעלים ממנו), כהן [אינה "אחוזתו"], בת - מתחלקת לכהנים שבאותו משמר

לא נגאלה - לר"י מתחלקת לכהנים ונותנין דמיה (רש"י - נ' שקל) [קודש קודש ממקדיש בית]

לר"ש בחנם [קודש קודש מכבשי עצרת]

לר"א להקדש [(הו"א - אם לא יגאל לא יגאל עוד, מדאיצטריך קרא שנגאלת ע"י בעלים ביובל שני), בצאתו - מיד אחר ולא מהקדש]

וב' לשונות אי גאולת בעלים ביובל שני מתחלקת לכהנים או לעצמו

יצאתה לכהנים: הקדיש כהן וגאל בעלים מתחלקת לכהנים [לא יגאל עוד כמקודם אלא כשדה מקנה]

מכרה כהן והקדיש לוקח וגאלה אחר - חוזר לכהן [לאשר קנהו מאתו]

קנה מאביו והקדישה אחרי מיתתו - כשדה אחוזה [אם שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו] לפני מיתתו - לר"מ כשדה מקנה, לר"י ור"ש כשדה אחוזה [לא משדה אחוזתו - שאינה ראויה להיות אחוזתו]

הקדיש שדה מקנה: פודה בשוייה וביובל לבעלים (רש"י בחומש - אפי' לא נגאל)
[אינו מקדיש דבר שאינו שלו]

כהנים ולוים גואלים (רש"י - קרקע ירושתו) לעולם

עוד חומר לימוד
למסכת ערכין