גמ' יז. - יט.

גמ' יז. - יט.

חזור לראש הדף

השג יד תלוי במעריך [אשר תשיג יד הנודר], רבי - חוץ כשעשיר אמר ערכי עלי ועני אמר מה שאמר זה עלי

מצורע עני ומדירו (לרש"י - קרבן מצורע עלי) עני - יביא קרבן עני [ואין ידו משגת]

מצורע עשיר ומדירו עני - מביא כעשיר [אם דל הוא, לרבי - אזלינן בתר חיוב דגברא הנערך]

מצורע עני ומדירו עשיר - מביא כעשיר [לרבנן - כערכין - בתר נודר, לרבי - הוא]

עני והעשיר, עשיר והעני (רש"י - קודם נתינה) - נותן ערך עשיר [על פי אשר תשיג (עשיר) יד הנודר]

ר"י - אפי' עני והעשיר והעני - נותן כעשיר [ואם מך הוא - מתחלתו ועד סופו]

מצורע - הכל לפי שעת הבאת קרבנותיו (מח' חטאת, אשם, צפרים)

משכיר ספינתו בים עם הרבה סחורה = עני [שכירותו משתלמת רק בסוף, וכר"א דספינה משאירה לפרנסתו]

שָנים, זכר ונקבה תלוי בנערך, שנים כפי שעת הנדר שערך [כערכך יקום] משא"כ דמיו עלי כשעת נתינה [לרש"י סברא - מי יודע שויו כשנדר]

יום ל', שנת ה', כ', ס' = כלמטה [מבן ס' ולמעלה - וג"ש שנה שנה], לר"א צריך עוד חודש ויום א' [ג"ש למעלה למעלה מלוים]

כולו הפך לבן - "מראשו ועד רגליו" ואין ראשו ורגליו בכלל [שאני סימני ראשו דנידון בשיער צהוב; לכל מראה עיני הכהן - ולא בשער ובין אצבעות רגלו]

שנה בקדשים, בתי ערי חומה, גאולת שדה אחוזה, עבד עברי, ערכין, עונת נדרים - מעל"ע ולא כשנת העולם (תשרי)

עוד חומר לימוד
למסכת ערכין