גמ' נח. - סב:
גמ' סג. - סו.

גמ' נח. - סב:

חזור לראש הדף

שחיטה בראש המזבח - ר' יוסי - כצפון [וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך]

ר' יוסי בר"י - רק חצי הצפוני [ואת שלמיך אינו מיותר] אבל אם קצרו המזבח ושחט בקרקע הצפוני פסול [עדיין דרום העזרה]

לר' יוחנן בשם ר' יוסי, ריה"ג, ר' אלעזר - מזבח בצפון,

לר"י - באמצע, לר' יוסי בר"י וראב"י - בדרום [צפונה - פנוי אף ממזבח]

מערכה שנייה (לבזיכי לבונה וגחלי קטרת) משוך ד"א מקרן מערבית צפונית [מזבח בצפון, מזבח ממוצע וקדושת אולם כהיכל ומשוך ו' אמות (ד', יסוד, סובב) - שיהיה מלפני ה']

למ"ד מזבח בצפון, צריך למשוך הכיור מהמזבח כלפי דרום [כיור בין אוה"מ ובין המזבח - אבל מזבח שָׂם פתח משכן אוה"מ] ולא כלפי צפון [צפונה - פנוי מכלים]

מזבח שנפגם פוסל - רב - הנשחטים [וזבחת עליו] וזריקה (אבל קטורת מותר), ר' יוחנן - אף המוקדשים [מח' אי בע"ח אינן נידחין או כן]

ואין אוכלין שיריים [אצל המזבח, ק' קלים - היקש בשר לדם (לרבנן דר' ישמעאל ור' ירמי' דוקא ק"ק)]

לר"י קידש הרצפה להקטרה [ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר] (רבא - אבל לא לזריקה), ור' יוסי חולק

ר' יוסי - מזבח משה 52 אמה x 10 גובה [רבוע רבוע ממזבח הזהב - גובהו פי שנים כארכו] וקלעי החצר 15 אמה - רש"י - גובה בכל ההיקף

ר"י - 102 אמה [רבוע רבוע מיחזקאל - מודד מאמצעיתו]x 3 גובה וקלעי החצר 5 גובה

ר' ישמעאל - מעשר שני בזה"ז אסור לאכול בירושלים [היקש לבכור בחרב הבית אחר זריקה]

אוכלין ק"ק לאחר פירוק המשכן (לרש"י - וקלעים) ומזבח במקומו [ונסע "אוה"מ" (לרש"י אין פסול יוצא)]

אש משמים שבמזבח הנחושת בזמן שילה: מזבח שילה היה נחשת מלא אבנים, זיקים ולהבות יוצאות משם למזבח אבנים, האש לפעמים הלך למזבח אבנים

הוספת ד"א למזבח בבית שני [לא סיפק בלי סיוע אש משמים, לכלול שיתין - שתייה כאכילה, דרשו דמותר עד ס' אמה (ולא פחות מ 52)]

אכה"ג ראו מזבח ומיכאל מקריב עליו, אפרו של יצחק, ריח אברים, ע"פ נביא;
חגי זכריה ומלאכי - הוספת ומקום מזבח, מקריבין בלי בית, כתב אשורית

קרן, כבש, יסוד, ריבוע, ציורים (לרבי) וסובב (לריבר"י) מעכבין [המזבח]

במזבח של משה המערכה והגזרי עצים היו אמה על אמה

כבש בדרום [ירך צפונה - ופניו בדרום [רבוע - כאדם רבוץ], ומעלותיה פנות (דרך ימין) קדים]

רשב"י - אויר בין כבש ומזבח [היקש הבשר
והדם - בזריקה בהפסק אויר קרקע] (ור"ש בן יוסי חולק)

ומלא נימא בין ב' כבשים קטנים למזבח [בלי הפסק חסר בסביב, ברבוע]

רש"י נט: - סב.

לרש"י - ר' ישמעאל כמ"ד לא קדשה לעת"ל

לרש"י - למ"ד לא קידשה יש היתר במות בזה"ז

רוחב חריץ ב' אמות - אמה דבין הקרנות ואמה דמקום הילוך הכהנים

גמ' סג. - סו.

חזור לראש הדף

קמיצה בכ"מ בעזרה [וקמץ משם - שהזר עומד] ובהיכל כשירה [כבזיכין]

שלמים ששחטן בהיכל כשרים [ושחטו פתח אוה"מ - ולא יהא טפל חמור מעיקר]
וכן אכילת ק"ק [בקדש הקדשים תאכלנו]

הגשת מנחה בקרן מערבית דרומית [לפני ה', אל פני המזבח] -
ת"ק - בחודה, ר"א - לדרומה של קרן [כך מתקיים ב' הפסוקים דמזבח בצפון]

הזאת חטאת עוף בקרן מערבית דרומית [מנחת חוטא - כי חטאת היא] למטה [יִמָצֵה - ממילא]

מליקה ומיצוי בכ"מ במזבח

לכתחלה עולת עוף בקרן דרומית מזרחית [סמוך לבית הדשן - למוראה ונוצתה]

אין הקפת מזבח לעולת עוף וניסוך היין והמים שבמערב [עשן המערכה]

אין כלי לדם חטאת עוף [והזה מדם החטאת - מגופה]

עולת עוף - והקריבו (אפי' א') הכהן (ולא זר) אל המזבח ומלק את ראשו (בעצמו של כהן) והקטיר (מליקה כמותו - בראש המזבח, הראש לעצמו והגוף לעצמו) המזבחה (הראש בעצמו) ונמצה דמו (כולו) על קיר המזבח (העליון - דומיא לוהקטיר) ומח' ת"ק ור' נחמי' וראב"י אם אף באמה למטה מסובב [תלוי אם עושין מערכה ע"ג סובב]

בנוצתה - מח' - עם הנוצה ולא בסכין, עם הקורקבן, בסכין ולא יותר ממה שכנגד הזפק

חטאת העוף: מליקה - חתיכת שדרה ומפרקת - סימן א' ורוב בשר - הזאה - מיצוי על יסוד

עולת עוף: מליקת ב' סימנים - מיצוי - מיצוי ראש - מליחת והקטרת הראש - הסרת המוראה וכו' לבית הדשן - שיסע הגוף ביד - מליחת והקטרת הגוף

ת"ק - הבדיל (ב' סימנים) בחטאת פסולה [מעשה עולה]

ר"א בר"ש - כשרה [אינו מעשה עולה: רב חסדא - מיצוי לא מעכב (לרש"י - בלי מיצוי ההבדלה רק כחותך בשר),

רבא - שהייה (לרש"י - חתיכת רוב בשר) לפני סימן שני פוסל בעולה,

אביי - חטאת טעון חתיכת רוב בשר (רש"י - פסול שהייה)]

ר"ש בן אליקם - ר"א בר"ש - א"צ להבדיל אבל יכול

לא הבדיל בעולה פסולה

מיצוי דם הגוף (ולא הראש) לעיכובא [הוא - רוב דמים בגופו]

מיצוי בחטאת מח' (נב.) אי מעכב

רש"י סג: - סד.

היקש מנחת חוטא לחטאת - לרש"י - שלא לשמה

כשנתרבו עולת עוף במזרח עלו לקרן מערבית דרומית - לרש"י - בראש המזבח

עוד חומר לימוד
למסכת זבחים