גמ' יז: - כב.
גמ' כב. - כג:
גמ' כג: - כו:

גמ' יז: - כב.

חזור לראש הדף

פסי ביראות - ר"י - ד' דיומדין וביניהן 1/3 13 אמות עד בור בית סאתיים ^ ב' אמות [עיניו בבורו ולא גזרינן אטו קרפף]
לר"ש בן אלעזר - דוקא סאתיים מרובע. רבנן - אפי' י' כורים.

ר"מ - דיומדין וד' פשוטין של אמה [ביניהן 10 אמה]

ת"ק - פסין אף לבור. חנניא - דוקא חבלים לבור ומח' לבאר [שמא פסקי מיא].

ר"ע - דוקא מחיצה לבור היחיד [אי פסקי , לא מדכרי]

ר"י בן בבא - פסין רק לבאר הרבים [לרש"י - בעי תרתי לטיבותא (לא פסקי ^ מדכר אהדדי)]

אשה, גיהנם

בעי אביי - למעט פירצה - הוספת פשוטין עדיף או הארכת דיומדין,
קנה קנה לבוד, גדר של קנים

תל המתלקט - לר"ש ב"א לא מהני, לר' ישמעאל בריב"ב כן [מח' אי אמרינן תרי רואין - תחקק ותחלק]

ב' חצירות לתוך פסין ועירבו - רבא - מותר לטלטל לפסין

רב הונא - אסור [שמא יאמרו דעירבו דרך בין הפסין] חוץ מפרצה גדולה בסופן.

יבש המים אסור. באו מים כשר [מחיצה העשויה בשבת].

עשה מחיצה במזיד בשבת אסור בטלטול

גוף ברה"ר ושותה ברה"י לא הוי הוצאה [לרש"י - הנחה מעט בפיו = מקום פטור דלא הוי במקום גופו, אבל לא כשנח מאליו (הוציא ראשו עם רוק)].

לא ימלא מפסין ויתן לפני בהמתו על אבוס שברה"ר -
[לרש"י - הבהמה בבית וישכח ומביא הכלי למקום קלקול ברה"ר ויניח]

נקיט כלי ולא בהמה - לל"ק צריך ראשה ורובה ברה"י [שלא תוליך הכלי אחריה] לל"ב - ?.

ונקיט בהמה - לל"ק -? חוץ מגמל - צואר ארוך ובעי ראשה ורובה, לל"ב - ראשה ורובה.

פסי ביראות רק לבהמת עולי רגלים, לאדם בבור רחב, לא בחו"ל [לא שכיחי מתיבתא] ומח' לרב בבבל [שכיחי מים]

רחבה מצותך, דברי סופרים

רש"י יח. - כא.

לרבנן פסי ביראות - תשמיש לדירה דמימיהן ראויין לשתיית אדם (בבאר)
פסי ביראות מהני אפי' בסאתיים פנוי - קבוע שם, הקילו לעולי רגלים.

עדיפות פשוטין - היכר

עדיפת הארכת דיומדין - לרש"י - אין אוירא דהאי ודהאי גיסא

בעי חזי לאדם - לרש"י - מים חשובין

גמ' כב. - כג:

חזור לראש הדף

ר"י, ר' יוחנן - רבים מבטלי מחיצות, תל המתלקט

רבנן, ר' אלעזר - לא מבטלי מחיצות חוץ מלחי וקורה

ר' יוחנן - מעלות ומורדות שבא"י אינן רה"ר [לא כדגלי מדבר, לר"י - יהושע מסרן ליחיד, לרבנן - רבים לא מבטלי]

ר"י בן בבא - קרפף סאתיים בעי שומירה או סמוכה לעיר (רש"י - הוקף לדירה מהני רק סאתיים)
ר"י - אפי' בור; ר"ע - א"צ, והשיעור ע' אמה ושיריים בלבד

סאתיים - ר"ע - דוקא ריבוע, ר"א - עד ארכה פי שנים
ר' יוסי - לרש"י - ריבוע לכתחלה
ר' אלעאי - ר"א - אפי' ל' (חנניא - מ') סאה כשר

גמ' כג: - כו:

חזור לראש הדף

ביטול היקף לדירה:

1. נזרע רובו (לאבימי נטע רובו בלי אצטבלאות (ור"נ חולק)) [אף המיעוט בטל לו וביחד הוי "גינה יותר מסאתיים"],

2. נזרע מיעוטו בשטח סאתיים לרבנן ["קרפף" הנפרץ למקום האסור לה (חצר)] בשטח יתר מסאתיים לר"ש [בסאתיים הוי החצר מקום שמותר לה],

3. מים דלא חזי לתשמיש,

4. לרב אשי מים יתר מסאתיים בעומק י"ט,

5. מקום מחיצת החצר שנפלה מוסיף,

6. פרוץ למקום האסור מוסיף לשיעור סאתיים +,

7. נפלה מחיצה עם הפתח שהוקף על שמו.

תיקון היקף לדירה:

1. פורץ יותר מי' אמות ומעמידה על י', ואפי' פרץ אמה וגדרה אמה [פנים חדשות]

2. מחיצה ע"ג מחיצה - לרב חסדא מהני, לרב ששת ור' המנונא לא - חוץ: מע"ג תל [באויר עליונות הוא דר], מנבלעו תחתונות,

מחיצה שהוקף ואח"כ ישב, לצניעות, לנחת (שמירה) לא

רה"ר ( צוה"פ ( מבוי ( רחבה ( שביל כרמים (לרש"י עם דיורים) ( נהרא עם גידוד

אביי - ניתר בלחי אפתח השביל ומהני ל"לדירה" לרחבה משום מגו

רבא - בלחי בפתח דמבוי ומהני משום מגו.

ומח' אם מותר מבוי ? רחבה [אטו דיורין ברחבה]

למעט סאתיים:

1. ע"י עמוד י' X ד' לרבא (לרבה ג"ט) (רב שימי לרבה - אפי' פחות),

2. הרחיק מן הכותל ד' (ג') ובנה,

3. טח טיט - לרבה אפי' לא יכול לעמוד בפנ"ע,

4. קירוי לר' זירא [לרש"י - פי תקרה] (ורבה חולק) (לרש"י אפי' אורזילא)

ר"א - המבטל רשות חצירו = ביטל אף ביתו, ביטל לא' = ביטל לכולם [רש"י - בעין יפה מבטל]
ורבנן חולקים. והמפרש בהדיא - כפי דבריו.

רש"י כג: - כה.

לר"ש חצר וקרפף פרוצים זל"ז מותרים "דחד גברא הוא",
אבל כלים שבבית אסורים אפי' דחד גברא.

בגינה לא מהני הוקף לדירה

זב ע"ג סנדל ונפסקה אוזן השנייה, עדיין טמא מגע מדרס -

ל"ק דרש"י - לא פרח דעדיין כלי הוי לתשמיש אחר

רש"י שבת קיב: - נגע בעצמו כשהיה אב הטומאה

רש"י כאן - בשעת פרישתו מן האוזן

נראה מבחוץ נדון משום לחי רק אי מהני להבחוץ

מחיצה אנהרה עושה שביל כמוסיף על רחבה

אכסדרה - לרש"י - רב - פי תקרה סותם בלי שום מחיצות. שמואל -כשיש א'.

עוד חומר לימוד
למסכת עירובין