הלכה א' - ח' (ח. - ט.)

לוקין על חייבי כריתות

אלמנה שהיא גרושה לכהן גדול - חייבין משום ב' שמות, גרושה שהיא חלוצה לוקין א'

טבל - לר"ש לוקה על כ"ש [בחטה דהוי ברייה], לחכמים על כזית

לוקה על ביכורים קודם קריאה ואכילת קדשים חוץ למקומם

אין מלקות על מותיר ועל שובר עצם בפסח טמא

שילוח הקן לר"י לוקה ואינו משלח [עשה קודם ללאו], לרבנן משלח ואינו לוקה [ניתק לעשה]

חייב על כל שריטה על המת; שריטה א' על ה' מתים חייב על כ"א

מקיף ראש חייב על ב' פאות, השחתת זקן ה' פאות, לר"א חד לאו

השחתה בתער, לר"א אפי' מלקט ורהיטני

לוקה בכותב וקעקע, לר"ש רק בכותב השם (בבלי - שם ע"ז) [אני ה' - ולא אחר]

התראות מחלקות, והלובש כלאים ילקה על כל פשיטה ולבישה

הלכה ט' - י"ג (ט. - ט:)

מלקות ל"ט [במספר - ארבעים - מנין הסוכם מ'], לר"י מלקות מ' (האחרונה בין כתפיו)

אומד - בעי ראוי להשתלש, שינו האומד אחר שלקה קצת - פטור

ב' לאוין - אומד א' לשניהם - לוקה ופטור, באמדוהו למלקות א' - מתרפא ולוקה

מגלין לבו, הוא מוטה [והפילו השופט], ובעי קריאה (אם לא תשמור וכו'), רצועה מכופלת,
מכה ביד א' בכל כוחו, 1/3 מלפניו 2/3 מלאחריו

הוסיף רצועה א' ומת - גולה

נתקלקל פטור [ונקלה] - לחכמים בין בריעי בין במים, לר"י איש בריעי ואשה גם במים

ר' חנניה בן גמליאל - מלקות פוטר מכרת [ונקלה אחיך - כשלקה הרי הוא כאחיך]

עושה מצוה א' ופורש מעבירה זוכה לחיים, הפורש מגזל ועריות זכה לו ולדורותיו, רצה הקב"ה לזכות ישראל

הדרן עלך מסכת מכות