הלכה א' - ג' (יג. - יג:)
הלכה ד' - ז' (יג: - יד.)
הלכה ח' (יד: - טו.)

הלכה א' - ג' (יג. - יג:)

חזור לראש הדף

מוכר בית: 1) לא היציע - לר' חייה בר אבא בד"א על ד"א ברום י"ט מקורה ומגופף,

2) ולא החדר הפנימי,

3) ולא הגג עם מעקה י' טפחים או לר"י עם צורת הפתח,

4) ולא בור ודות

5) ולא מפתח או תשמישים המיטלטל ולגי' הברייתא (רבנן דר"א) אף חקק ולבסוף קבע,
אא"כ אמר "כל מה שבתוכו"

לר"ע ורב להל' מוכר בעין יפה ובסתם נתן דרך אל הבור, לרבנן בעין רעה,

לר' חייה או הבבלי איפוך

כתב לו עומקה ורומה - זכות להשפיל ולהגביה ולא לבור ודות

הלכה ד' - ז' (יג: - יד.)

חזור לראש הדף

מוכר חצר - לר"א רק אוירה, לת"ק אף בית ובור,
"כל מה שבתוכה" - אף מטלטלין ולא מרחץ ובית הבד

מוכר בית הבד לא מכר מטלטלין -
ת"ק ור"א למהרא"פ - ולא הקורה אא"כ אמר כל מה שבתוכו, ר' אלעזר - אפי' הקורה

מוכר בית המרחץ לא מכר נסרים וספסלים ואלונטיות ולר"ש בן אלעזר מקום המשמשים
אא"כ אמר כל מה שבתוכה, ולא בריכת מים ואוצר עצים אא"כ אמר היא ומשמשיה

מוכר עיר לרשב"ג אף מכר הסנטר (שומר) ולא הסופר ולא מטלטלין אא"כ אמר כל מה שבתוכה, ולא מכר כפרים ולא חלק בים ונהר שחוץ לתחומה

הלכה ח' (יד: - טו.)

חזור לראש הדף

מוכר שדה, כרם, בית - מכר מה שמיוחד לתשמישיו -
אבנים הסדורות לגדר, קנים נעוצים, תבואה המחובר

מוכר כל מה שבשדה לא מכר קנים בית רובע, ערוגה ו' על ו' או דבר עם שֵם בפנ"ע, סוכת שומרים הטוחה בטיט, חרוב ושקמה זקנים, בור, גת, שובך, מח' ר"ע ורבנן בדרך

ספק אם טבליות ומלבנות המחולקות לכותל\חלון בכלל בית\שומירה

לכו"ע קונה בעין יפה (לרמב"ן חוץ מדרך) במתנה [דרך הנותן בעין יפה; המקבל מתבייש לפרש משא"כ מוכר], אחין שחלקו, נכסי הגר, מקדיש (ור"ש חולק - מקדיש כמוכר אלא שחרוב ושקמה זקנים בכלל [יונקין מהקדש]) אלא שמשייר לעצמו דרך (לרמב"ן לא משייר דרך לשדה אחר)

קנה או שייר במכירתו סדן שקמה אחד (מהרא"פ ושדה יהושע)/עם ב' אילנות (לפ"מ) -
לר' ישמעאל ב"ר יוסי קנה קרקע, ורבנן חולקין

קנה ג' קלחים של קנים (למהרא"פ כ"א בית רובע, לפ"מ פחותה מבית רובע) קונה קרקע וארז שביניהן

עוד חומר לימוד
למסכת בבא בתרא