הלכה א' - ב' (ז: - ט.)
הלכה ג' - ד' (ט. - י.)
הלכה ה' - ו' (י. - יא.)
הלכה ז' - ט' (יא. - יב.)
הלכה י' - י"א (יב. - יג.)

הלכה א' - ב' (ז: - ט.)

חזור לראש הדף

לתשמיש קבוע - חזקת ג' שנים מיום ליום [הולכי אושא - משור המועד,
ר"י - כדי שיבא מאספמיא למחות]

קונים בית ע"י מסירת מפתח או צבר פירות הראוין לצבור, בור ע"י מסירת דלי, צאן ע"י מסירת משכוכית (מקל, תוף, תייש הגדול), מערת קברים ע"י קבורת ג' מתים

תינוק מושלך - אביו או אמו נאמנים,

משנאסף או ביכול להלך - אביו גר אינו נאמן אלא בצירוף אמו או ב' עדים

ב' שדות נכסי הגר - תלש מאחת ולא נתכוון לקנות המיצר ביניהם/אמצע השדה - קונה רק עד שם משא"כ במכר ומתנה

תלש מהמיצר - ספק אם קנה השדות

קונים כל השדה ע"י תלישה כל שהוא חוץ מנכסי הגר (לק"ע פ"ק דקידושין רק בנכסי הגר)

משך במהה לקנות וולדה לא קנה אא"כ מעוברת

אי אפשר להקנות וולדות או מעשרות שדה שלא באו לעולם או אויר חורבתו,
אבל מקנה גופו ומשייר וולדות/מעשרות/אויר

נאמנות מילדת בשעה שיושבת על המשבר [ותקשור על ידו שָני]

דם תחת ג' נשים במיטה - תולין בזו שנמצאת טמאה תוך מעת לעת

חזקת שדה הבעל - לר' ישמעאל י"ח חודש, לר"ע י"ד חודש

שדה אילן - לר' ישמעאל לקיטת ג' מינים
חכמים - לשמואל ג' גדירות, בצירות, מסיקות
לרב ג' שנים מיום ליום (ואפי' ערלה)

הלכה ג' - ד' (ט. - י.)

חזור לראש הדף

אין חזקת ג' שנים כשאין שיירות מצויות (שעת חירום, יהודה וגליל), ור"י חולק

רב - אין חזקה על נכסי בורח מחמת ממון [כר"י דצריך מחאה בפניו], ושמואל חולק [כת"ק],
לר' לעזר חזקה רק כשהם באותה עיר

רב - צריך עבודת קרקע וגם הכנסת פירות

מחאה לר' יוסי בשם ר' יוחנן בפני ב', לר' חייה בשם ר' יוחנן בפני ג'

לשמואל צריך למחות כל ג' שנים, לרב די בראשונות

חזקה צריך טענה, ויורש צריך חזקה וא"צ טענה אלא ראי' שאביו דר בו יום א',
למהרא"פ לר' יוסי א"צ

ראובן טען קניתי מאביך והחזקתי ג"ש, ושמעון מביא עדים שאביו החזיק בו בשעת מיתה - מוציאין

אח"כ הביא ראובן עדים שלא החזיק אביו במיתתו - לר"נ בר יעקב מחזירין לראובן, לרב המע"ה

הלכה ה' - ו' (י. - יא.)

חזור לראש הדף

אין חזקה: 1) שותפין, לשמואל יש חזקה בעומד שם
2) אומנין, 3) גזלנין,
4) אריס - לרב הונא לעולם,
לר' יוחנן ור"ל אף לשעה, לבן אריס, להוריד אריס תחתיו [נחת רוח ממנו],
5) אפוטרופוס, 6) נכסי מלוג בחייה, 7) נכסי בעלה בחייו,
8) נכסי אב או בן בחייהם,
9) מלמד אומנות לעבד, כובס לכליו (אבל נאמן מחזיק שאמרת לאומן או לכובס
למכור או לתת לי)

קונים בחזקה ע"י נעל גדר ופרץ - לרב במוסיף או פוחת מי' טפחים, לשמואל אפי' במקום שאינו ראוי לכך

מוכר שקדם והחזיק לפני הלוקח ביטל המכירה

חזקת ג' שנים ע"י ג' כיתות (ואפי' אחין זה לזה) והוזמו - משלשין ביניהן דמי השדה ופירות שאכל

הלכה ז' - ט' (יא. - יב.)

חזור לראש הדף

חזקת תשמיש: עשה מחיצה לבהמתו ותנור וכו', הכניס תרנגולין לתוך הבית או לחצר חבירו,
מקום ג' טפחים לזבלו

ולא מעמיד בהמה או מגדל תרנגולין בחצר השותפין [מוותרין]

אין חזקה לדבר שאינו קבוע: מרזב - לר"ל להאריכו או להרחיבו, לר' יוחנן - מקומו בתוך רוח זו, סולם קטן - דב"ר ינאי - פחות מד' שליבות,
חלון מצרית שראש לא יכול ליכנס לתוכה אא"כ עשוי לאורה או לר"י כשיש
מלבן (מסגרת) או פתוח לגג\גינה (לגי' מהרא"פ) אפי' למעלה מד' אמות

החזיק בזיז טפח הוי חזקה גם להאריך רחבו כמידת ארכו

פחות מטפח אינו חזקה וא"א למחות

הלכה י' - י"א (יב. - יג.)

חזור לראש הדף

לא יפתח אפי' לחצר השותפין: חלון (ואפי' רואים ושותקים או מסייעים לו) [בעי לאצטנועי מינך],
בית מחצר שני, עלייה (אבל יכול לחלק חדר א' לב'),

פתח כנגד פתח, חלון כנגד חלון, הרחבת פתח, מפתח א' לב'
אבל מותר לרה"ר או למבוי שניתן לו רשות [מ"מ בעי לאיצטנועי]
או לגינה לר' יוחנן [ניתנה לחפירה ולא לדירה]

חלון אפי' כמלא מקדח עשויה לאורה יש לו חזקה ומביא הטומאה

רבנן - אין עושין חלל תחת רה"ר [זימנין דמפחית], ר"א - מותר במחזיק עגלה עם אבנים

לרה"ר כונס לתוך שלו לעשות זיזין, וטוענין ללוקח

ואם נפלו לר' יוחנן אינו חוזר ובונה [זכו בני רה"ר] ור"ל חולק

עוד חומר לימוד
למסכת בבא בתרא