הלכה א' - ג' (ג: - ה.)
הלכה ד' - ט' (ה. - ו:)
הלכה י' - י"א (ז. - ז:)

הלכה א' - ג' (ג: - ה.)

חזור לראש הדף

לא יחפור סמוך לבור ג' טפחים אא"כ סד בסיד

מרחיקים מכותל ג' טפחים הגפת, זבל, מלח, סיד [הבל], "סלעים" [עושין עפר תיחוח], זרעים, מחרישה, מי רגלים (חוץ ממקום צונמא), ריחים ותנור מצד הרחב (ומח' ר"י בן פזי ורבנן אם עובי כותל התנור בחשבון)

למעלה מתנור ד"א, למטה ג"ט ובשל נפחין יותר (לפ"מ אא"כ קדם לשכנו), ובכירה טפח

ואם הזיק - לת"ק חייב, לר"ש פטור

לא יפתח נחתומין וצבעין וצורף ונפח ורפת בקר תחת אוצר תבואה ושמן
או דירה ורפת (ומרחץ) תחת יין, אא"כ הם קודמים

אין חזקה לנזיקין - בעשן תדיר

ר' יוסי פייס ר' אחא שהקפיד על ר' אבדומי

מכר דירתו חוץ מאיצטבא - אין לשבת שם [היזק ראיה]

יכול למחות על חנות שבחצר [יוצאין ונכנסין] ולא על עושים כלים, פטיש, ריחים, תשב"ר

משקיבל עליו חנות שכינו - לת"ק אינו חוזר, ורשב"ג חולק [כר"מ - חשבתי שאני יכול לקבל]

משקיבל עליו דירת חבירו אינו חוזר

לפ"מ מותר לעשות אשפה בין כותל לכותל

הלכה ד' - ט' (ה. - ו:)

חזור לראש הדף

מרחיק כותל בעיר חדשה [דוושא] וחלונות [שלא יראה, מאפיל] מכותל ד' אמות

בבא מן הצד (ראש עובי הכותל כנגד החלון) בעי ריחוק כמלא רחב חלון (טפח)

מרחקי בסולם משובך, כותל ממזחילה בימין החצר ד' אמות

שובך מעיר נ' אמה [ממלא כריסו], ר"י - מלא שגר היונה - ד' כורין,
אא"כ לקחו כמו שהוא עם הקרקע סביביו

גוזל תוך נ' אמה לבעל השובך, חוץ מנ' או דרך רבים מפסקת למהרא"פ ורידב"ז למוצאו;

בין ב' שובכות - בתר הקרוב, ובמחצה יחלוקו, לפ"מ ושדה יהושע בדרך רבים מפסקת - למוצאו

בין ג' שובכות - למוצאו [מייאש]

מרחיק אילן מעיר כ"ה אמה, חרוב ושקמה נ' [מאפיל; נויי (וגם בשלו אסור)], אבא שאול - סרק נ'

עיר או ספק מי קודם - קוצץ בלי דמים, אילן קודם - קוצץ בדמים

מרחיק גורן [מוץ], נבלות, קברות, בורסקי מעיר נ' אמה

ת"ק - בורסקי מותר רק למזרח העיר,

ר"ע - לכל רוח נ' אמה, למערב לא [תדירה ברוחות (לשדה יהושע - בשכינה)]

לא ילך במזרחו של מוכה שחין

מרחיק משרה מירק, כרישין מבצלים ולברייתא אף בצלים מכרישין (ור' אלעזר בר"ש מתיר),
חרדל מדבורים [חד בפיהם ויאכלו הדבש] (ור' יוסי מתיר)

הלכה י' - י"א (ז. - ז:)

חזור לראש הדף

מרחיק אילן מבור נ' אמה , חרוב ושקמה נ'

בור קודם - קוצץ בדמים, לר' יוסי לא יקוץ [מח' אם ישוב העולם בבורות או אילנות]

אילן קודם או ספק - לא יקוץ

לא הולכין בתר שרשים לענין ביכורים

מרחיק אילן משדה ד' אמות חוץ מגדר בינתים

קוצץ בשרשים למחרישה ג' טפחים, והחופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד

קוצץ בנוף כמלא מרדע ע"ג המחרישה,

ובחרוב ושקמה ובית השלחין ולאבא שאול אילן סרק כל מה שנוטה לשדהו

ברה"ר: לת"ק כדי גמל ורוכבו, לר"י כדי גמל ופשתן, ר"ש ולהל' הכל [טומאת אהל]

עוד חומר לימוד
למסכת בבא בתרא