גמ' קטז: - קיז.
גמ' קיז. - קיח:
גמ' קיח: - קיט.
גמ' קטז: - קיז.

חזור לראש הדף
נפל בית ועלייה חולקים (רש"י - לפי גובה וריבוי)

אבנים שלימות לעלייה כשידוע שהתמוטט מלמטה, לבית כשנחבט

באינו ידוע - לתי' א' תלוי אם בחצר של א', לתי' א' שותפין לא קפדי אהדדי (רש"י להשאילו מקום - ואין כאן מוציא)

א' מכיר שלימות שלו והשני שמא - נוטלן - לר"נ כשמודה במקצת - והשני יטול שלימות כנגדן

השכיר עלייה זו שע"ג בית זה (שעביד הבית) ונפחתה (ד' טפחים לשמואל [אין אדם דר למטה ולמעלה], רובה לרב) ידור למטה כשאינו רוצה לתקן

וספק אי שניהם דרין, אי נכנס דרך העלייה, אם ידחהו לקומה ג'

לת"ק - התחתון נותן המעזיבה (טיט על התקרה) [אחזוקי תקרה], ר' יוסי - העליון [אשוויי גומות]

ירידת מים - לר' חייא בר אבא העליון מתקן [כרבנן דעל המזיק להרחיק]

לר' אלעי משום ר' חייא בר' יוסי - התחתון [כר' יוסי דעל ניזק להרחיק חוץ מגירי דיליה]

גמ' קיז. - קיח:

חזור לראש הדף
בעה"ב אינו רוצה לבנות (רש"י - באחים שחלקו)

לת"ק - בעל העלייה בונה וגר בבית עד שיתן יציאותיו (וכן בגינה ע"ג בית הבד (לרש"י - באחים שחלקו, לתוס' - בשוכר) שנפחה רובה לרב, ד''ט לשמואל

ר"י - יבנה בית ועלייה [זה נהנה וזל"ח חייב (לרש"י - מיחזי כרבית),
שחרוריתא (זה חסר)] וגר בבית לרש"י [לא נהנה]

אסור לתחתון למעט חוזק הבנין או להגביה; אסור לעלייה להכביד המשא

שניהם לא רוצים לבנות (לרש"י - הבעה''ב רוצה למכור הקרקע)

ברייתא - הכל לתחתון

ר' נתן, רבה להל' - שליש לעליון [רש"י - בית ממהרת ליפול ממשא העלייה]

אחרים - רביע לעליון

נתנו לו ב"ד ל' יום לסתור כותלו ונפל לאחר זמן חייב

נפל כותלו לשל חבירו וא"ל הגיעוך אינו קונה ויכול לחזור עד שחבירו פנינהו [אשתמוטי ואינו מפקירו]

אין לשלם לפועל מה שעשית בשכרך [רש"י - בל תלין שכרו - מאי דאתני]
חוץ ממלאכת הבטה בהפקר (רש"י - לשמור או להשליך מעלייה) [רש"י - אין פעולתו עליו]

שומרי ספיחין לעומר לת"ק משלמין מתרומת הלשכה, לר' יוסי מתנדב

[מח' אי הבטה קני להשומר [רש''י - טורח ודעתו לכך ועל ידו נשמר], אי חיישינן שלא ימסרם לציבור בלב שלם, אי חיישינן לבעלי זרועות כשאין קול שהן להקדש]

ת"ק - גובלין טיט ברה"ר אבל לא שורין ולא לבנים וחייב בהיזק

רשב"ג - מתקן מלאכתו ל' יום קודם ופטור מנזק

לר"י רשב"ג ור"ש - כשיש רשות לקלקל ברה"ר פטור מנזק

נפל אבן מדימוס והזיק - בקבלנות כולן חייבין, בשכירות האחרון (האדריכל) חייב

רש''י קיח:

המוחל שכרו מתרומת הלשכה - אין לקנות מהן קרבנות ציבור

גמ' קיח: - קיט.

חזור לראש הדף
ירק בין גינות לר"מ לעליון [מעפרו, חי משם, נופו בתר עיקרו]

לר"י לתחתון [אוירו, לא שדי בתר עיקרו] חוץ מעיקרו

לר"ש - כפי פשיטת יד לעליון [רש"י - השאר מפקיר]

אילן היוצא מגזע (רש"י - תוך ג' לקרקע) לר"מ חייב בערלה [נופו בתר עיקרו],
לר"י פטור ומשרשין חייב

הדרן עלך מסכת בבא מציעא