הלכה א' (כג. - כג:)
הלכה ב' - ד' (כד.)
הלכה ה' (כד:)
הלכה ו' - ז' (כד: - כו.)
הלכה א' (כג. - כג:)

חזור לראש הדף
ספק אם ילדה לפני שהוגח - משלם ח"נ לפרה ורביע לולד [ממון המוטל בספק חולקים]

אין הולכין בממון אחר רוב אינן מפילות, אבל הולכין בתר רוב שגמל האוחר הרג

ספק אם ילדה לפני שנגחה -

לר' ינאי בעל הפרה משלם ח"נ לניזק, וחוזר ולוקח 1/4 (לפ"מ)/ 1/8 (למהרא"פ) מבעל הולד
(לפ"מ אם הולד חי, למהרא"פ מ"מ)

לר' יוסי בעל הפרה משלם 1/4 ובעל הולד 1/4 (לפ"מ)/ 1/8 (למהרא"פ) לניזק אם הולד חי

מעוברת שנגחה - הולד משלם לפי חלקו בכולו - למהרא"פ ולגליון הש"ס בתם,
אבל במועד משלם מחצה [מהרא"פ - מעלייה, לגליון הש"ס - שותפין הם בהפסד]

לתני לוי המוכר רגלה מוכר חצי בהמה (רח"ק - בעומדת לחרישה, למהרא"פ - לענין נזקי מועד),
וכשמוכר רגלה השני מוכר עוד רביע

הלכה ב' - ד' (כד.)

חזור לראש הדף
הכניס ממונו לחצר המזיק - המזיק פטור אא"כ הכניס ברשות,

בשדה לרבנן ואף בחצר לרבי (להל') צריך שיקבל לשמור
משא"כ בבית, או גדר עם מנעול, ולמהרא"פ ורח"ק לל"ק גדיש בשדה [דרכו]

קרן ושן פטורין בחצר שאינה של שניהן, לרח"ק לר"מ וחכמים דמי לחצר הניזק

לגי' פ"מ בהכניס שורו ברשות, למהרא"פ רשות לא' לפירות ושניהם לשוורים ושור מעלמא הזיק -

לשן ורגל הוי רשות הניזק,

לקרן - לר"מ כרשות הניזק ומשלם נ"ש כר"ט, לחכמים ח"נ [למהרא"פ כרה"ר, לפ"מ לא כר"ט]

שור שנפל לבור בחצר הניזק והרג אדם - משלם כופר [במועד לאכול ירק וליפול על אדם; תם לר"ט וכריה"ג דחייב כופר]

הלכה ה' (כד:)

חזור לראש הדף
מתכוין לחבירו והכה אשה במקום עוברה משלם דמי וולדות לבעל ההריון [הרה] או ליורשיו - לת"ק ההפרש בין מעוברת לריקנית [משביח אותה], לרשב"ג שמין הולד

פטור מדמי וולדות: שור שהזיק, הזיק גיורת [הוא קדם לזכות], בעל על אמו [אינו ראוי ליקרות בעל]

עובר אינו יוצא בשן ועין של אמו

הלכה ו' - ז' (כד: - כו.)

חזור לראש הדף
חייב על בור י' למיתה, ופחות מי' לנזקין [כי יפתח וכי יכרה]

ר' יצחק - בור של נזקין חייב בכלים משא"כ של מיתה [שור ולא שור וכליו]

חייב על חופר ברה"י ופתחו לרה"ר (סמוך לרשותו) וכן להיפך

לוקח, יורש, במתנה חייבין [או כי יכרה] על בור תוך ג"ט לרה"ר (רידב"ז)/לרשותו (מהרא"פ)

בור במקום מדרון פטור - למהרא"פ הבא מלמעלה ראה בור בעומק,
לפ"מ הבא מלמטה ראה תקלה בגובה,

וספק כשמגיע מצד השני, לרידב"ז הספק בנתקל בגובה ונחבט בעומק

בור שותפין (השלימו ביחד) שניהם חייבים

כיסהו הראשון ונתגלה ומצאו השני - השני חייב, וגם הראשון אחרי כדי לכרות ארז לכיסוי חדש (כפי ריחוק היער)

פטור בכיסהו כראוי כדי שתהא עגלה מהלכת טעונה אבנים

נפל מקול הכרייה חוץ לבור למהרא"פ לפניו חייב [הבל] לאחריו פטור [קרקע עולם],

לפ"מ לפניו פטור [אולי נתקל בדבר אחר] לאחריו חייב הכורה [רק מחמתו]
ובתוך הבור הכורה פטור [גרמא] ובעל הבור חייב בנפל לפניו [דרך נפילה]

לשמואל פטור על שבירת כלים מהבלו וחייב בחבטו (לרמב"ן בבור ברשותו [ממונו])

לר' יוחנן ור"ל אף בחבטו פטור [דרך נפילה]

בור חייב על שור שהוא חש"ו ופטור על פיקח גדול [הו"ל לעיוני], ופטור על כל אדם

חיוב גם על חיה ועוף: בור, הר סיני, כפל, השבת אבידה, פריקה, טעינה, חסימה, כלאים, שבת

לשמואל ור"ל אווז ים עם אווז ישוב כלאים, ור' יוסי חולק (לגי' רח"ק אף לר' יוסי)

לגי' גליון הש"ס מח' באווז בר עם אווז ישוב

תרנגול עם פסיוני או טווס כלאים